POL Magazine No.10 Turkey

مصاحبه اختصاصے پُل با

از هنــــــر تا زندگی شخصے

استعدادسنجی شناخته شد. بعد از آن ‌ یک مسابقه ‌ کند، به واسطه ‌ امیرحسین افتخاری، استعداد موسیقی ایرانی که در سبک موسیقی تلفیقی کار می های دیگر موسیقی ‌ توانست سراغ سبک ‌ مسابقه تمام تالش خود را کرد تا در مسیر موسیقی پیش برود. امیرحسین یک دهه هفتادی است که می تواند موسیقی سنتی را به صورتی بیاراید و زیبا کند ‌ مانند رپ، راک اند رول و... برود، اما انتخاب او پیوند دادن گذشته و آینده در سبک تلفیقی بود. او می کند. خودش نیز مانند سبک ‌ که یک جوان امروزی مدرن نیز از شنیدن آن بسیار لذت ببرد. اثر امیرحسین متفاوت است و همین تفاوت با ارزشش می های ‌ خندد، اما طرفداران امیرحسین در شبکه ‌ اش به حس و حال خاصی تعلق ندارد و بین احساسات مختلف شناور است. در ظاهر همیشه می ‌ موسیقی @ پیدا کنید تا از آخرین amirhosseineftekharii توانید او را در اینستاگرام به آدرس ‌ بینند. می ‌ های غمناکی از او می ‌ مجازی مانند اینستاگرام گاهی استوری ای صمیمی و مفصل با او را داشتیم. او با صبوری به تک تک سواالت پاسخ داد و نتیجه چیزی شد که ‌ اش مطلع باشید. افتخار مصاحبه ‌ های هنری ‌ فعالیت خوانید. امیدواریم لذت ببرید. ‌ در ادامه می

8

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by