POL Magazine No.10 Turkey

چند سال است که فعالیت هنری دارید؟ و چطور شرو ع کردید؟ سالم و عرض ادب. امیدوارم خوب و سالمت باشید. بسیار خوشحالم و ممنون از اینکه اجازه دادید که در این مصاحبه سال (از سال ۳ در خدمت شما باشم. به صورت رسمی ام. قبل از ‌ ) است که وارد مارکت موسیقی ایران شده ۲۰۱۶ آن هم در آلمان یک گروه موسیقی سنتی داشتم. به صورت شود. ‌ سال می ۱۰ کنم که ‌ کار می ۲۰۰۹ غیررسمی حدودا از سال رفتم و از همان زمان یک گروه ‌ در ایران کالس موسیقی می موسیقی سنتی تشکیل دادیم. سپس به آلمان مهاجرت کردم. اینجا هم یک گروه سنتی ایرانی-آلمانی تشکیل دادیم ی ساکنان دوسلدورف ‌ ها ‌ ها و گوش ‌ و به این ترتیب به چشم ۲۰۱۶ (شهر محل سکونتم) آشنا شدیم. تا زمانی که در سال و تو) خودم را ‌ (من ‌ در برنامه استعدادیابی استیج در شبکه ام از آنجا شروع شد. ‌ سنجیدم و نفر اول شدم. مسیر اصلی

هایی را به سمت خودم جلب کنم و حس و حالی را رقم بزنم ‌ انجام بدهم. توانستم گوش و برای مردم خاطره بسازم و در دلشان باشم.

جوان چه چیزهایی هستند؟ ‌ های یک خواننده ‌ ترین مشکالت و دغدغه ‌ اصلی ترین ‌ ها در مورد آن حرف بزنم. مهم ‌ توانم ساعت ‌ سوال بسیار قشنگی کردید و می جوان ترس از دیده نشدن است؛ به خصوص زمانی که تالشش را ‌ نگرانی یک خواننده شود. به نظرم باید ‌ کند. موسیقی هزینه و دوندگی بسیار دارد و گاهی آدم ناامید می ‌ می ها دیده شوند و نان صدای خودشان را بخورند و اسیر ‌ اتفاقاتی بیوفتند که این خواننده ها نشوند. ‌ عدالتی ‌ بی اید چه بود؟ ‌ ای که در مورد خودتان شنیده ‌ ترین شایعه ‌ مسخره ها معروف شده؛ وگرنه خودش هیچ چیزی ندارد.» ‌ «با پول و رانت و به لطف از ما بهتران کنم سرم به کار خودم باشد. ‌ زیاد اهل حاشیه نیستم. سعی می

ترین نگرانی یک ‌ مهم جوان، ترس از دیده ‌ خواننده نشدن است.

چرا مهاجرت کردید؟ دوست دارید به ایران برگردید؟ سالگی با خانواده مهاجرت کردیم. پدرم بازنشسته ۱۷ در سن تر بود. دوست ‌ بهتر و زندگی راحت ‌ شده بود و هدفمان آینده سال آنجا بودم و ۱۷ دارم بتوانم به ایران برگردم، برای اینکه آنجا شکل گرفتم. اولین بار چه کسی به شما گفت که صدای خوبی دارید و استعداد شما را چه کسی کشف کرد؟ مادرم صدای بسیار خوبی دارد و او اولین فردی بود که به من کرد؛ اما ‌ گفت صدای خوبی دارم. مادرم بسیار مرا تشویق می پدرم به زور مرا به کالس برد تا این استعداد را عملی کنم. بخش شما در خوانندگی بود؟ هیچ کدام از ‌ چه کسی الهام اند؟ ‌ شما در موسیقی سررشته داشته ‌ اعضای خانواده طور که گفتم صدای خوبی ‌ بخش من بود؛ همان ‌ مادرم الهام نشست و با هم ‌ سراید. او کنارم می ‌ دارد و شعر هم می گویم که ‌ گرفتیم. و باز هم می ‌ کردیم و آرامش می ‌ ای می ‌ زمزمه کرد و البته خواهرم هم مدت ‌ پدرم همیشه من را حمایت می زد. ‌ کوتاهی دف می چرا خوانندگی را دوست دارید؟ چه چیزهایی شما را به سمت اند؟ ‌ این صنعت کشانده اگر کسی استعدادی دارد، باید بتواند هنرش را هم به مردم خواستم حس و حالم ‌ برساند. من استعداد صدا داشتم و می را با مردم شریک بشوم. خدا را شکر که توانستم این کار را

9

www . polertebat . com

Powered by