POL Magazine No.10 Turkey

www.narscosmetics.com

رُژ قرمـز و چشمان اسموکے همه چیـز را کنند ‌ عوض مے

آشنایی با برند آرایشی

François Nars فرزند NARS برند آرایشی است. این مرد جوان و موفق در جنوب فرانسهمتولدشدهاست.زمانیکهفرانسوا سال داشت، خودش را غرق ۱۰ فقط های هالیوودی و ‌ تماشای فیلم کرد. عاشق ‌ های مد و فشن می ‌ مجله نور و رنگ شد. مادرش زنی زیبا و شیک بود. این خانم یکی از منابع الهام فرانسوا زیبایی زنانه شد. در نوجوانی ‌ درباره عالوه که ‌ کرد. به ‌ مادرش را آرایش می مادر بزرگش نیز نقاش بود و از همان ها کرد. او ‌ ابتدا فرانسوا را وارد دنیای رنگ Carita Make-up School ‌ وارد مدرسه فرانسه شد.بعد از اتمام تحصیل به ۸۰ ‌ نیویورک رفت. این اتفاق در دهه یعنی زمانی که هنر ‌، میالدی رخ داد آرایش در اوج خالقیت بود. فرانسوای بااستعداد کارش را به عنوان آرایشگر در آغاز کرد. خیلی زود Marie Claire ‌ مجله پیوست. Elle و Vogue های ‌ به مجله همکاری با مارک جیکوبز ‌ به واسطه های ‌ به شهرت بیشتری رسید و پایه امپراطوری خودش را بنا نهاد.

56

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by