POL Magazine No.10 Turkey

های هوشمندانه برای سبد خرید ‌ انتخاب های متنوع ‌ شلوارهای کژوآل باکیفیت و تاپ OXXO بهترین محصوالت برند توانید هر چیزی از جمله دستکش، کاله، ‌ و راحت آن هستند. شما می پول، جلیقه، کت، دامن، پولیور، ‌ هدبند، عینک دودی، جوراب، کمربند، کیف پشتی و... را در ‌ شرت، گوشواره، شلوار جین، بوت، صندل، کوله ‌ پیراهن، تی نیز OXXO میان محصوالت این برند پیدا کنید. با روند هر فصل محصوالت های پر ‌ شوند. یک لباس زیبا انتخاب کنید و آن را با اکسسوری ‌ به روز می تر نشان دهید. ‌ زرق و برق از همین برند جذاب

خرید حضوری توانید به یکی از ‌ مند هستید می ‌ اگر به خرید حضوری در استانبول عالقه شعب این فروشگاه در ایستینه پارک، مارمارا فروم، پلیکان مال، خیابان تپه، هیلتون، استانبول مال و... ‌ استقالل، جواهر، بهاریه، کاپیتول، مال بروید. این برند در شهرهای آدانا، آنکارا، ازمیر، بورسا و... نیز شعبه دارد. کشور از جمله سوئیس، ۲۰۰ همچنین محصوالت این برند در بیش از بلغارستان، یونان، رومانی، بوسنی، ایران، آلمان، آذربایجان، ازبکستان، رسند. ‌ اسپانیا، گرجستان، استرالیا، اوکراین، فرانسه و... به فروش می شب باز هستند. ۱۰ صبح تا ۱۰ شعب این فروشگاه هر روز از ساعت

خرید آنالین شیرین لیر باشد، ارسال ۱۰۰ بیش از oxxo.com.tr اگر خرید آنالین شما از سایت لیر جایزه ۲۰ محصول رایگان خواهد بود. با عضویت رایگان در این سایت های آنالین ‌ گیرد. در صورتی که جمع خرید ‌ برای اولین خرید به شما تعلق می گیرد. ‌ لیری به شما تعلق می ۵۰ ‌ لیر برسد، یک هدیه ۵۰۰ شما در سال به روز جنس خریداری شده را تعویض کنید؛ ۹۰ توانید تا ‌ در خرید آنالین می توانید ‌ می Yeniler البته در صورتی که از آن استفاده نکرده باشید. در بخش های ‌ آخرین محصوالت هر فصل این برند را مشاهده کنید. اگر به تخفیف بزنید. در بخش Süper-Fiyatlar انگیز عالقه دارید سری به قسمت ‌ هیجان بالگ سایت هم مطالب بسیار مفیدی در مورد تغذیه، مراقبت از خود، های ‌ ترین سایت ‌ یکی از محبوب OXXO فشن و استایل وجود دارند. سایت خرید آنالین لباس است. در صورتی که در خارج از ترکیه اقامت دارید خریدتان را انجام دهید. oxxoshop.com توانید از طریق سایت ‌ می

55

www . polertebat . com

Powered by