POL Magazine No.10 Turkey

Selena Gomez دانیم ‌ هر چه از برند آرایشی سلینا گومز می

گیرد که وارد این کار شود. سلینا گومز، ‌ ها تصمیم می ‌ شناسید، یکی دیگر از آن ‌ ها را می ‌ کنید که به قدر کافی برندهای آرایشی سلبریتی ‌ دقیقا وقتی تصور می های قبل، تصمیم گرفته تا وارد دنیای پر سود آرایشی و بهداشتی شود. سلینا ‌ دختر دوست داشتنی دیزنی و پرفالورترین سلبریتی اینستاگرامی در سال اش به یک ‌ سالگی ۲۷ روز قبل از تولد ۱۰ اما اخباری از ثبت برند او در همه جا پخش شده است. او ،‌ هنوز به صورت رسمی این تصمیم را اعالم نکرده های مرسوم و تشریفات اداری این کار در حال انجام شدن ‌ آید که کاغذبازی ‌ دفتر ثبت اختراع و عالئم تجاری در ایاالت متحده سرزده است. به نظر می آید؛ اما فعال او حق قانونی ‌ دانیم در آینده چه پیش می ‌ کنند. ما نمی ‌ این خبر صحبت می ‌ است. طرفداران توییتری سلینا هم مدام با اشتیاق درباره اندازی الین آرایشی و بهداشتی را محفوظ کرده است. کندال جنر و هایلی بیبر (همسر جاستین بیبر) نیز چند ماه قبل برای ‌ استفاده از نامش برای راه ها نیست. ‌ ثبت نام تجاری آرایشی خود اقدام کردند، اما فعال خبری از آن

48

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by