POL Magazine No.10 Turkey

هایمخصوصبوجی ‌ رنگ nude هــای ‌ هــا در استایــل بــوجــی، رنگ ‌ تریـن رنگ ‌ محبـوب کرمی و بژ و نزدیک به رنگ پوست) و سیاه ‌ (از خانواده های ‌ توانید بیشتر از رنگ ‌ هستند. برای فصول گرم سال می رویم ‌ استفاده کنید و هر چه به سمت سرما می nude هـای تیـره را در ایـن استایـل به کار بگیریــد. ‌ توانید رنگ ‌ می شما بستگی دارد. ‌ های این پالت کامال به سلیقه ‌ ترکیب رنگ

پوشند ‌ چیزهایی که در این استایل می توان با کمی هوشمندی همه چیز را طوری ست کرد که ظاهر شما ‌ در استایل بوجی می تر به نظر برسید، حتما ‌ و گران ‌ تر از چیزی که هست به نظر برسد. برای اینکه خاص ‌ گران تان را کامال غیر منتظره انتخاب کنید. برای مثال یک لگین ‌ یک مورد از اجزای استایل خاص بپوشید. در این استایل خبری از شلوغی نیست، ‌ تنه ‌ معمولی را با یک تاپ نیم شرت ‌ تنه و تی ‌ های خیلی شلوغ نروید. به طور کلی سوتین، تاپ نیم ‌ پس سراغ آیتم تنه در این استایل حضور پررنگی دارند؛ به خصوص زمانی که با سبکی از استایل به ‌ نیم های ‌ ای را خاص جلوه دهید، مثال دکمه ‌ توانید هر چیز ساده ‌ شود. می ‌ ترکیب می Bad نام تر یا مرواریدهای ‌ های جذاب ‌ پالستیکی و معمولی یک لباس دوست داشتنی را با دکمه روزانه و یا ‌ ها یا استفاده ‌ توانید برای مهمانی ‌ درشت جایگزین کنید. استایل بوجی را می خودمانی به کار بگیرید. برای مثال برای یک مهمانی از یک تاپ پر زرق و برق و یک دامن میدی یا کوتاه ساده استفاده کنید و چند اکسسوری جذاب به آن بیافزایید. برای ساخت های خاص یا کیف ‌ هایی مانند عینک آفتابی ‌ استایل کژوآل از شلوار جین و اکسسوری های مشکی و دودی ‌ کمری استفاده کنید. توجه کنید که اولویت شما باید شلوار جین رنگ باشد، اما استفاده از یک شلوار جین رنگ روشن نیز مانعی ندارد؛ به خصوص وقتی کنید. ‌ ست می nude که آن را با یک تاپ

های بیشتری بگیرم؟ ‌ چطور ایده در پینترست Bad & Boujee Style با جست و جوی عبارت ها ‌ های زیادی در مورد ست کردن لباس ‌ توانید ایده ‌ می با هم و ساخت استایل بد و بوجی پیدا کنید. در آهنگ نیز این عبارت به Migos از رپر معروف Bad & Boujee باال اشاره دارد. در این آهنگ ‌ سیاهپوستان متوسط یا طبقه منظور خواننده از بوجی کسانی هستند که درآمد باالیی دارند گذرانند. ‌ گرانی دارند می ‌ و زمانشان را با زنانی که سلیقه

47

www . polertebat . com

Powered by