POL Magazine No.19 Turkey

شاهی ‌ بهنام خرم مصاحبه اختصاصے با Behnam Khoramshahi

در تهران و ساکن تهران است. ۱۳۶۶ بهنام خرم شاهی، متولد سال باشد. بهنام چندین ‌ در مقطع لیسانس می ICT تحصیالت او در رشته ها و نشریات مختلف را تجربه ‌ سال فعالیت به عنوان گرافیست در شرکت دارد. او عکاسی را به صورت خودآموز ‌ سال سابقه عکاسی ۱۲ کرد و حدود های ‌ یاد گرفت و در سبک پرتره ادامه داد. از طرفی عالقه زیادی به عکس سیاه و سفید دارد و در زمینه پرتره آرت، فاین آرت و فشن نیز سابقه دارد. های آموزشی زیادی را در این زمینه داشته است. این ‌ همچنین او فعالیت های ‌ ای در ایران و مدل ‌ های حرفه ‌ عکاس با استعداد، تجربه عکاسی با مدل را در سبک خود دارد. خالی از لطف نیست ‌ المللی از کشورهای مختلف ‌ بین ها و تجربیات او در این مسیر استفاده کنیم. ‌ که از صحبت

b.khoramshahi

از نظر شما چه چیزهایی برای یک عکس هایاهمیتدارد؟ ‌ باکیفیت و حرفه باید ‌ ای، عکاس ‌ حرفه ‌ برای ثبت یک عکس بتواند در لحظه ثبت، عکس را کارگردانی کند.

توان درک کرد. این مجموعه از ‌ ها بیشتر می ‌ آن های من است. ‌ موردعالقه ترین لوکیشـن عکاسـی ‌ ترین یـا جذاب ‌ عجیب

کـه تـا بـه حـال عکاسـی کردیـد کجـا بـود؟ به یک مکان تاریخی در استانبول داشتم که در آنجا مشغول ‌ عجیبی ‌ حس شد قدرتی دیرینه را از این مکان دریافت کرد، همراه با ‌ عکاسی بودم. می آرامشی که از استوار بودن آن بود. آیـا شـخص خاصـی هسـت کـه دلتـان بخواهـد از او عکاسـی کنیـد؟ هیچوقت به این سوال نتوانستم پاسخ دقیق دهم. شاید دلیلش این باشد تصور شده ندارم. ‌ های از پیش ‌ ای به تجسم صحنه ‌ که عالقه تر است؟ ‌ از بین تمام ابزارهای کارتان کدام یک برای شما از همه مهم کنم. پس قطعا فقط ‌ من معموال از حداقل تجهیزات در عکاسی استفاده می زیادی به پیشرفته بودن تجهیزات ‌ دوربین برای من مهم است و وابستگی ها برای ‌ هم ندارم. اگرچه همیشه در انتخاب تجهیزات، یک سری حداقل ای الزم است. ‌ گرفتنعکسحرفه توانید از یک لنز استفاده کنید، آن کدام لنز است؟ ‌ فقط می ترین حالت ‌ کنم. این از عالقه من به نزدیک ‌ می ‌ میلیمتر را انتخاب ۵۰ حتما لنز شود. ‌ آید. البته واقعیتی که دیده می ‌ بهواقعیتبرمی وبسایت عکاسی موردعالقه شما کدام است؟ .Vogue Italia و 500px ،Artlimited، Fstoppers هایی مثل ‌ سایت

شود وقت بیشتری برای دیدن آن عکس ‌ بدین شکل بیننده مجاب می بگذارد. مهم است که حس و صحنه با هم ادغام شده باشد و عکاس توانایی ثبت آن را داشته باشد. کنید. ‌ شما قبل از فشردن شاتر چه چیزهایی را چک می گیرد ‌ شود، هنر در صحنه شکل می ‌ وقتی شاتر در لحظه درست فشرده می و این امر باید توسط عکاس درک شود. بعد از کنترل مناسب نور، مابقی به توان ‌ تر دید، می ‌ که هر چه بتوان متفاوت ‌ گردد. به این معنی ‌ نوع نگاه بازمی ماندگارتر ثبت کرد. امضای کار شما چیست؟ ای ‌ در نزدیکترین فاصله به لحظه ‌ من همیشه سعی داشتم تا بیننده عکس افتد که عکاس ‌ می ‌ گرفته شده است قرار بگیرد، این وقتی اتفاق ‌ که عکس شود ‌ بیند بداند. می ‌ که می ‌ قبل از فشردن شاتر خود را خالق هر آن چیزی تر به این مساله پرداخت اینطور که؛ برای خلق صحنه زیبا نیاز به انتخاب ‌ جزئی خود عکاس، احاطه شدن ‌ بندی به روش ‌ نور و سایه مناسب، انتخاب ترکیب عکاس و هر چیزی که در صحنه وجود دارد با یک نوع از حس و انتخاب صدم کند. ‌ ها، نتیجه نهایی را حاصل می ‌ ثانیه مناسب برای ثبت همه این کنید؟ ‌ تانبیشتر از همهافتخار می ‌ به کدام شات در تعریف زیبایی را در ‌ هایم دارم که تناقض ‌ ای از پرتره در عکس ‌ مجموعه

30

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by