POL Magazine No.19 Turkey

1

www . polmagazine . com

2

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

3

www . polmagazine . com

4

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

5

www . polmagazine . com

We are just one step away from the 20th edition of POL! The 19th edition of POL which is now before you is symbolic of a major milestone for us. Our belief is that a product such as a magazine really takes 20 editions to fully establish itself. We are here to stay with you. In a sense, “19” is a very strange number! It feels as though it is missing something to become whole. In recent times, we are receiving requests from many entities around the world to become the official representatives of POL in their respective countries. This welcomed phenomenon creates an even heavier burden of responsibility on our shoulders. Hundreds of thousands of Farsi-speakers worldwide are joining the POL family. The more widespread we become, the more we are judged and criticized. This means there is very little room for any errors on our part. Our mission remains to create a globally connected POL to further promote our culture, language, events, talents, and lifestyle. We humbly ask that you, our dear audience, continue to provide us with your invaluable feedback so that we may continue to enhance and build upon this global POL on our journey forward. Stay connected with POL ...

ای شدن پُل هستیم! ‌ شماره ۲۰ در یک قدمی ایم مانند نزدیک شدن به ‌ نوزدهمین پُل برای ما که تا امروز کنار شما بوده یک مقصد است، باورمان این است که برای قضاوت یک محصولی مثل ایم که ‌ شماره رسید، تا اثبات کرد همیشه هستیم، آمده ۲۰ مجله باید به عدد عجیبی ۱۹ دانید ‌ ایم. اصال می ‌ بمانیم و حاال به یک مقصدی رسیده ای بشود! ‌ است، انگار یک چیزی کم دارد تا عدد راضی کننده آید، ‌ این روزها که از اقصی نقاط دنیا برای ما درخواست نمایندگی پُل می ها از حضور رسمی پُل ‌ کنیم همین مسئله ابراز عالقه نماینده ‌ تصور می رسیدن ۲۰ ها خودش مهر تاییدی است برای به ‌ در دیگر کشورها و قاره تر. ‌ مان سنگین ‌ شود و مسئولیت ‌ تر می ‌ ما، اما کار برای ما هر روز سخت های بیشتری هم قرار ‌ شویم به طبع مورد قضاوت ‌ هر چه بیشتر دیده می گیریم و فرصت کوچکترین اشتباهی را نخواهیم داشت. از همین ‌ می خواهیم ‌ رو از تک تک شما مخاطبین که مالکین اصلی پُل هستید می همچنان با پُل در ارتباط باشید و با نقطه نظرات راهگشا و عالی بخشتان رسان ما باشید. ‌ برای پیشرفت هر چه بیشتر پُل یاری با پُل، در ارتباطیم...

6

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

6

مصاحبه اختصاصی با شالی زمردی مسافرت تابستانی به فتحیه و چشمه آشنایی با غذاهای خیابانی ترکیه تحصیالت در ترکیه های بومی ترکیه ‌ اپلیکیشن مصاحبه اختصاصی با مریم رهنما مصاحبه اختصاصی با شاهی ‌ بهنام خرم مصاحبه با مدل ایرانی سما ذاکری مصاحبه با مدل ایرانی علی اردانی برندی متمایز و خاص Burberry

19

16

18

21

23 24

28

36

POL TURKEY Franchise Manager Alireza Piri (Bong Event) ceo@bongevent.org +90 539 860 82 82 Manager Elnaz Ghodrati manager@bongevent.org +90 542 721 56 27 Sales

POL MAGAZINE CEO Afshin Bozorgi ceo@polmagazine.com +90 546 101 14 14

38

Editor in chief & Art Director Ava Nazari ava@polmagazine.com Marketing Director Mostafa Seyf mostafa@polmagazine.com +90 531 281 95 93 IT Manager Amir Alirezaie amir@polmagazine.com Editorial Board Sahar Zamani sahar@polmagazine.com Social Media Video Editor Ali Sadeghi ali@polmagazine.com

40

+90 536 437 27 27 +90 536 438 27 27

44

whimsical Style

cumhuriyet cad.inönü mah. babil sok No: 2 Kapitanhan apt Kat : 3 D : 3 Şişli / İstanbul www. bongevent. org pol.turkiye POL CANADA Franchise Manager POL Canada Inc. 4388 Rue Saint-Denis, Suite 200 #165, Montreal, QC, Canada, H2J 2L1 +1 438 802 92 92 www. polcanada .ca polcanada

محصوالتپوستی Rhode

46

48

مروریبر زندگی Georgina Rodríguez

50

ای به نام ‌ افسانه Nike

54

حقایقجالبدرباره Tesla

Graphic Designer Maryam Sharifi, Roya Movahed

56 58

دانید؟ ‌ چه می NFT از دنیای پ مثل پادکست

POL GEORGIA Franchise Manager POL Georgia 65 Shalva Nutsubidze St, Tbilisi 0186

POL USA Editor In Chief Pouyan Torabi pouyan@radiojavan.com Managing Editor Masih Ferdosian masih@radiojavan.com Behnam Parvin behnam@radiojavan.com Music Editor Araz Panahi araz@radiojavan.com Events Editor Poriya Moazzami poriya@radiojavan.com +1 888 735 28 26 www. radiojavan .com

60

Radio Javan Party

+995 322 000 445 www. Polgeorgia .ge

ترین اخبار دنیای گیم از نگاه ‌ مهم Joystick

64

polmagazine.georgia

دکوراسیون به سبک یونان با الهام از طبیعت زیبا ولعگرسنگییااشتهایکاذب دکتر سبا شمس benizkitchen بینی ‌ طالع

70 72

polmagazine polmagazine Polmagazine info@Polmagazine.com www. polmagazine .com

74 76

7

www . polmagazine . com

shally zomorodi

shallyzomorodi

شالی زمردی مصاحبه اختصاصی پُل با معنای زندگی این نیست که صبر کنید تا طوفان رد شود؛ زندگی یعنی اینکه یاد بگیرید در همین طوفان هم برقصید این خانم زیبا، به رقص، انرژی باال و عشق زیاد معروف است. شالی آمریکا San Diego در Fox News ساله و مجری خبر شبکه ۴۴ ، زمردی شود ‌ سال است که نیمه شب بیدار می 14 است. او تقریبا به مدت آید ‌ تا اخبار صبحگاهی را انجام دهد. سوالی که برای همه پیش می این است که چطور ممکن است یک نفر هر روز ساعت دو صبح از خواب بیدار شود، سر کار برود و با وجود این همه خستگی همچنان انرژی داشته باشد، برقصد و شاد باشد؟ خب، شالی کاری که انجام تواند ‌ دهد را عاشقانه دوست دارد. به خاطر همین عالقه زیاد، می ‌ می هایش را هم تحمل کند. شالی دوست دارد گویندگی کند، با ‌ سختی بر کار در شبکه ‌ ها را بفهمد. او عالوه ‌ مردم باشد و داستان زندگی آن ‌ خبر، نویسنده، مجری برنامه آشپزی، عاقد، برگزارکننده کنفرانس داشتنی است. ‌ تر مادر چهار فرزند دوست ‌ روانشناسی و از همه مهم خواننده مصاحبه ما با شالی عزیز باشید تا با او بیشتر آشنا شوید.

8

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

اید؟ ‌ از چه سنی وارد دنیای رسانه و خبرنگاری شده دانستم که دوست دارم این کار را انجام دهم. در ‌ من از سن ده، یازده سالگی می های مختلف ‌ » وجود دارد که افراد با شغل Career Day« مدارس آمریکا روز مشاغل کنند. آن روز من با یک ‌ آموزان صحبت می ‌ نظیر دکتر، دندانپزشک، وکیل و ... با دانش خواهم ‌ خبرنگار آشنا شدم و با همان سن کمی که داشتم، فهمیدم که من هم می های تلویزیونی مدرسه را ‌ همین کار را انجام دهم. وقتی وارد دبیرستان شدم، برنامه ها به همین شکل و کم کم ‌ دادم. فعالیت ‌ در پشت صحنه یا جلوی دوربین انجام می ادامه پیدا کرد، تا زمانی که وارد دانشگاه شدم. سپس کارآموزی را شروع کردم و وارد دنیای کار شدم. فعالیت دارید؟ و چطور این همکاری آغاز شد؟ Fox چند سال است در شبکه مشغول به کار هستم. قبل از این Fox من نزدیک به چهارده سال است که در شبکه بود که اقتصاد 2008 ، مجری اخبار یک شبکه دیگر بودم. سال Orange County در شهر آمریکا خیلی تغییر کرد. یادم هست که بعد از برنامه اخبار ، همه ما را در اتاق جمع کردند و کنیم. ‌ گفتند که متاسفانه امروز روز آخر شما هست؛ چون داریم این شبکه را تعطیل می تازه شروع به کار کرده بود، زنگ زدم و Fox که البته آن زمان Fox به رئیس خودم در گفتم: «من حاضرم متن اخبار را بنویسم، فیلمبردار باشم یا هر کار دیگری که بتوانم انجام دهم، فقط لطفا به من کار بدهید؛ چون من آدمی نیستم که یکجا بنشینم.» او هم مشغول به کار شدم. Fox به من گفت که برای مصاحبه بیا و از همانجا در تان درباره ایران و فرهنگ ایران چیست؟ ‌ نظر همکاران آمریکایی روم، با افتخار بگویم که ایرانی هستم. با ‌ من در کارم همیشه سعی کردم هر جا که می دانم که پدر ‌ ام و کالیفرنیا خانه من است؛ اما این را می ‌ اینکه من در آمریکا به دنیا آمده ها تصمیم نگرفته بودند که به آمریکا ‌ آیند. اگر آن ‌ و مادرم از کشوری به اسم ایران می ام در ایران بود. با اینکه من از ایران خاطره ‌ بیایند و زندگی کنند، شاید االن من هم زندگی ام؛ اما چیزی هنوز من را به سمت ایران ‌ خیلی کمی دارم و تا به حال در آنجا زندگی نکرده گفتند که چرا ‌ آید وقتی هفت ساله بودم، در مدرسه به من می ‌ کشاند. یادم می ‌ می گفتند که شما ‌ ابروهایت به هم پیوند خورده؟ یا چرا اینقدر پاهایت مو دارند؟ به من می کردند. االن بعد از تقریبا سی ‌ ها من را خیلی اذیت می ‌ ها تروریست هستید و بچه ‌ ایرانی سال، من در محل کار منتظر هستم تا وقت استراحت شود و به همکارانم بگویم که های شالی» ‌ پره بگذارید، تمام همکارانم یک فایل به اسم «آهنگ ‌ آهنگ شهرام شب جون» یا «جون ‌ گویند: «گود مورنینگ ‌ ها به هم می ‌ روی کامپیوترشان دارند. صبح شان هستند. درواقع ‌ های ‌ ها و شیرینی ‌ شود، همه منتظر عیدی ‌ جونی». وقتی نوروز می االن همکارانم خیلی خیلی از فرهنگ ایرانی خوششان آمده است. برای همین من هم خیلی خوشحالم که توانستم این کار را انجام دهم. باعث افتخار و سربلندی من است توانم قشنگی فرهنگمان را نشان دهم. درصورتیکه روزهای اول، همکارانم حتی ‌ که می دانستند که تفاوت عراق و ایران چیست. ‌ نمی

بیشتر شبیه پدرتان هستید یا مادرتان؟ خانواده چطور در این مسیر حمایتتانکردند؟ گذارم، ‌ های اجتماعی عکس می ‌ من هر وقت با پدر و مادرم در شبکه های ‌ گویند که تو کامال شبیه پدرت هستی. در واقع چشم ‌ همه می روشن من به پدرم رفته است. البته که مادرم (شهره خانم) هم ها رفتم. تمام کارهایی که ‌ کنم به هر دوی آن ‌ خیلی زیباست و فکر می دهم اعم از خبرنگاری، مادر چهار بچه، زن ‌ ام انجام می ‌ امروز در زندگی گیرم. ‌ بینند را از پدر و مادرم می ‌ بهروز، یک انسان و انرژی که همه می ها ممنونم که من ‌ من دختر آقا مصطفی و شهره خانم هستم. از آن توانم در این سن و سال، با عشق زندگی ‌ را با عشق بزرگ کردند و می هایم، همسرم، ‌ توانم به بچه ‌ کنم. این عشقی که به من دادند را می های این دنیا پس بدهم. ‌ دوستانم و تمام آدم از عشق چه تصویری دارید؟ ها خیلی درباره کلمه عشق ‌ من عاشق کلمه «عشق» هستم. تازگی های ایرانی و آمریکایی ‌ کنم. در این یکی دو سال، در عروسی ‌ فکر می کنم. پسرم یک روز به من گفت «مامان ‌ عروس و دامادها را عقد می عشق چیه؟» و من نتوانستم در یک جمله آن را توضیح بدهم. به او گفتم «مامی، عشق یک احساس است، یک احساس آزاد و خوبی که آورد و بعضی ‌ هایت را درمی ‌ اوقات اشک ‌ گاهی اوقات درد دارد، گاهی کنم که همه و ‌ شود». از ته قلبم آرزو می ‌ ات می ‌ اوقات باعث خنده همه با عشق زندگی کنند. اگر با عشق زندگی کنید، بلد هستید عاشق شوید. اگر بلد باشید که عاشق باشید، با هم مهربان هستید. اگر با هم مهربان باشید، دنیای بهتری داریم. اگر دنیای بهتری داشته شوند. ‌ هایمان هم با عشق بزرگ می ‌ باشیم، بچه

9

www . polmagazine . com

چگونه با همسرتان آشنا شدید؟ سال پیش با هم آشنا شدیم. یکی از دوستانم به من 24 من و بهروز نزدیک به زنگ زد و گفت که «شالی من از یک پسری خوشم آمده و او به شام دعوتمان کرده، دوستانش هم هستند. تو هم همراه من بیا». من با اینکه زیاد حوصله نداشتم؛ اما ها رفتم. در رستوران دیدم که یک گروه ده نفره دختر و پسر ‌ لباس پوشیدم و با آن اند که ناگهان در باز شد و بهروز هم آمد. او چشم، دل و قلب من را گرفت. او را ‌ نشسته نگاه کردم و گفتم «این دیگه کیه؟». خالصه تمام مدت بهروز با من اصال صحبت نکرد و رفت آن سمت میز شام نشست. بعد از شام، همه تصمیم گرفتند که به کالب بروند و برقصند. یکی از پسرهای این گروه، از من خوشش آمده بود و برایم گل و شامپاین خرید و گفت: «شالی من دوست دارم بیشتر با تو آشنا شوم». من هم چون به او حسی داشتم تا ‌ نداشتم، فکر کردم بهتر است زودتر از آنجا بروم! زمانی که داشتم کیفم را برمی خواهی با ‌ بیرون بروم، دیدم بهروز آمد دستش را گذاشت جلوی من و گفت: «شالی می من برقصی؟» همانجا بود که عاشق شدیم و رقصیدیم. این اولین رقص زندگی بیست و چهار ساله ما بود. ما نزدیک به شش، هفت سال با هم دوست بودیم تا اینکه با هم نامزد شدیم و ازدواج کردیم. بیست و چهار سال است که بهروز عشق من است.

تصوری از ازدواج داشتید که االن تغییر کرده باشد؟ خواهند مراسم ‌ همانطور که گفتم، من عروس، دامادهایی که می ها یا فامیل ‌ کنم. آن ‌ ایرانی بگیرند «اما به زبان انگلیسی» را عقد می اند؛ مثل خودم. به نظرم دلیل ‌ آمریکایی دارند یا اینجا بزرگ شده ها شوم، این ‌ اینکه جهان این در را به روی من باز کرد تا وارد عروسی است که یک نصیحت به عروس و دامادها بکنم، آن هم اینکه ازدواج داری)، کاری است که در زندگی ‌ ترین، (البته بجز بچه ‌ بهترین و سخت دهید. روزهای اول مراسم عروسی، لباس سفید، مهمانی ‌ انجام می و فکر زندگی کردن با عشقش است؛ اما بعد از آن زندگی واقعی و شود. من در این چند سال چند چیز یاد گرفتم، ‌ ها شروع می ‌ سختی باید صبر و گذشت داشته باشید و روی آن کار کنید. درست مانند توانید گل را به حال خود ‌ کارید. شما نمی ‌ یک گل قشنگ که تازه می رها کنید، اگر به آن آب و آفتاب ندهید، مراقب نباشید، این گل کامال گویم ‌ از بین خواهد رفت. من از همان روز اول به عروس و دامادها می شوید، برگردید به لحظه پاک ‌ های زندگی مواجه می ‌ وقتی با سختی عشق که االن دارید و اجازه دهید تا عشق به شما کمک کند.

حمایت همسرتان چه تاثیری روی کارتان داشت؟ دهم را انجام بدهم. ‌ توانستم کارهایی که هر روز انجام می ‌ من بدون بهروز نمی روم، بهروز با چهار تا بچه ‌ صبح سر کار می ۳ بهروز همه چیز من است. وقتی ساعت برد، ‌ کند و به مدرسه می ‌ شان می ‌ ها آماده ‌ کند، صبح ‌ ها کمک می ‌ تنهاست. به آن برد. آخر شب من به قدری خسته هستم ‌ رود و به شنا می ‌ ها می ‌ بعدازظهر دنبال آن شود. ‌ ها بهروز هم بسیار خسته می ‌ تواند تکان بخورد. با تمام این ‌ که بدنم اصال نمی او مهندس و وکیل بسیار موفقی است. من اگر ساپورت بهروز را نداشتم، به هیچ زد که ‌ توانستم این کارها را انجام دهم. اگر شریک زندگی من مدام غُر می ‌ عنوان نمی توانم در ‌ شد. هر کاری که می ‌ تو هیچوقت نیستی و چرا همیشه پای تلفنی، اصال نمی زندگی انجام دهم، به خاطر حمایتی است که دارم. بهروز، عشق فرزندانم، خانواده ام، پدر و مادرم، پدر و مادر بهروز، فامیل و برادرهایم. من خیلی دختر خوش ‌ العاده ‌ فوق ها را دارم تا بتوانم کارهایی که در زندگیم دوست دارم را انجام دهم. ‌ شانسی هستم که آن

از تجربه و حس مادری برایمان بگویید. تر از مادر بودن نیست. ‌ بخش ‌ واقعا هیچ کاری در دنیا برای من لذت ها به من ‌ ترین چیز در دنیا، مادر بودن است. آنقدر بچه ‌ العاده ‌ فوق هایم، جور دیگری به زندگی ‌ عشق و صبر یاد دادند. من به خاطر بچه کند. اگر دو سال ‌ کنم. مادر شدن زندگی و روح آدم را عوض می ‌ نگاه می آوردم. ‌ تر بودم، یک بچه دیگر هم می ‌ جوان

10

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

رقصید به خصوص رقص گیلکی؟ ‌ چطور اینقدر خوبایرانیمی من یک رگ کُرد و یک رگ تُرک و شمالی دارم. مادرم شهره جان، رشتی است. ها و غذاهای رشتی بزرگ شدم. وقتی مادر کسی رشتی باشد، ‌ من با زبان، آهنگ شود.منباموزیکسنتیایرانیبزرگشدم؛زیراپدرمچندین ‌ بچه هم رشتی می یا 8 و 6 شود یک آهنگ ‌ نوازد. مگر می ‌ تار، فلوت و تنبک می ‌ ساز سنتور، سه کنند. ‌ ها هم شروع به تکان دادن می ‌ شمالی گذاشت و نرقصید؟ حتی خارجی من بلد نیستم برقصم؛ چون رقص باید جوری باشد که احساس خوبی در آدم رقصند؛ اما من باور دارم که ‌ تر می ‌ ای ‌ ها بهتر و حرفه ‌ ایجاد شود. طبیعتا بعضی تواند برقصد. تکان دادن بدن، بسیار قدرتمند است و انرژی حرکت ‌ هرکس می کند. من رقص را اینطوری یاد گرفتم؛ اما خیلی باید روی رقصم کار کنم! ‌ می

برایمان بگویید. Myla Caterpillars Become Butterflies از کتاب من با وجود اینکه در آمریکا به دنیا آمدم و بزرگ شدم؛ اما به خاطر رنگ ها ‌ های درشتم و ابروهای مشکی و پُر، با بقیه بچه ‌ ام، چشم ‌ موهایم، چهره ها بور و چشم آبی بودند. متاسفانه ‌ متفاوت بودم. در کالیفرنیا همه بچه بینند. ‌ شوند که مهربانی و عشق را نمی ‌ ای بزرگ می ‌ ها در خانواده ‌ خیلی از بچه کنند. ‌ بینند، پدر یا مادری دارند که دیگران را مسخره می ‌ در خانه دعوا می گیرند و در مدرسه، همین کارهایی که در خانه ‌ ها را یاد می ‌ ها هم این ‌ بچه کنند. به همین خاطر من درباره روانشناسی، ‌ بینند را تکرار می ‌ خودشان می شویم ‌ اخالق، تربیت و طرز زندگی مطالعه کردم. اینکه ما چگونه افسرده می توانیم از این چیزها دور بمانیم تا یک زندگی خوب و خوش ‌ و چطور می گوید که ما ‌ داشته باشیم. در دوران بچگی، یک نفر جایی از زندگی به ما می دهد. چند ‌ ها باورهای ما را تغییر می ‌ خوشگل و خوب نیستیم. هر کدام از این سال پیش یک مرد خارجی، برای من پیامی فرستاد. او به من گفت «ابروهای دخترت را درست کن». به عنوان یک مادر خیلی ناراحت شدم. خودم تحمل دانم چطور جواب اینطور افراد را بدهم؛ اما او راجع به یک ‌ و قدرت دارم و می های من وارد مدرسه شدند، به ‌ دختر پنج ساله صحبت کرد. از وقتی بچه خواست با من صحبت ‌ گویند: «مامی فالنی با من بد بود، فالنی نمی ‌ من می کند، یکی گفت تو چرا اینطوری هستی یا ابروهایت چرا اینطوری است؟» به ها کمک کنم؛ زیرا خودم هم همین راه را طی ‌ همین خاطر خواستم به بچه » گرفتم. ادامه Shayla« » را هم از اسم دخترم Myla« کرده بودم. اسم کتاب شوند ‌ های ابریشم تبدیل به پروانه می ‌ اسم کتاب هم به این معنا است: کرم های ابریشم را ‌ ». همه ما وقتی کرم Caterpillars Become Butterflies« ها روزی به ‌ گوییم که زشت و پُر از مو هستند؛ اما همه آن ‌ بینیم، می ‌ می بیند؛ ‌ های ما، فقط پروانه را زیبا می ‌ شوند. البته چشم ‌ پروانه زیبا تبدیل می های ابریشم هم زیبا هستند. من در این کتاب داستان بچگی ‌ چون کرم توانم. با این حال من ‌ گفتند که من نمی ‌ ام؛ زیرا همه به من می ‌ خودم را آورده ها بگویم اشتباه کردند. از وقتی که ‌ خودم را به جایگاهی رساندم که به آن ها بعد از اینکه کتابم را ‌ ام. آن ‌ ها را دیده ‌ کتابم بیرون آمده، گریه خیلی از بچه کنند. حتی ‌ خواندند، بغلم کردند و گفتند که شالی، من را در مدرسه اذیت می در روز امضای کتاب، یک خانمی شروع کرد به گریه کردن و گفت: «شالی من هیچوقت پروانه نشدم و همان کرم ابریشم باقی ماندم». من این داستان را اند ‌ های دنیا که با سختی بزرگ شده ‌ ها، بلکه برای تمام آدم ‌ نه فقط برای بچه خواستم که یک دید دیگر داشته باشند و بگویند که من خیلی ‌ نوشتم. می خوب هستم. به جایی برسند که احتیاج نداشته باشند دیگران بگویند خوب هستند؛ بلکه خودشان این را بدانند.

کنند؟ ‌ خودتان را جای فالورهایتان بگذارید. به نظرتان چرا مردم شما را فالو می ترسم و به جای آن دوست دارم بگویم «دوست». ‌ من از کلمه فالور می دوستانی که در فیسبوک و اینستاگرام با هم آشنا شدیم، برای من پیام مادری به .‌» کنم ‌ گویند: «شالی من با انرژی تو دارم زندگی می ‌ فرستند و می ‌ می تواند از تخت ‌ دهد که تنها یک فرزند دارد، افسرده است و نمی ‌ من پیام می رقصد. یک نفر دیگر ‌ گیرد و می ‌ بیند، انرژی می ‌ بلند شود؛ اما وقتی من را می گفته بود: «شالی زندگی من را عوض کرده است. من هم چهار فرزند در خانه هایم برقصم». دوست دیگری سرطان دارد و در ‌ دارم و از شالی یاد گرفتم با بچه دانید ‌ ماند. می ‌ ها، زنده می ‌ گوید که با رقص من و بچه ‌ بیمارستان است؛ اما می هایشان یا در دفتر ‌ ها از رقصیدن با بچه ‌ این چقدر برای من ارزش دارد؟ آن دانم مردم برای ‌ فرستند. این بسیار باارزش است و می ‌ کارشان برایم ویدئو می کنند. انرژی خوب و مثبت، مسری است. شما اگر مدام ‌ همین من را دنبال می خندید. ‌ شوید که بیشتر می ‌ در کنار کسی باشید که انرژی خوب دارد، متوجه می ای طوالنی در اینستاگرام دریافت کردم که نوشته بود: ‌ یکسال پیش نامه آید. یک روز با خودم فکر ‌ هایت خیلی بدم می ‌ «شالی من از تو، رقص و خنده آید؟ بعد متوجه ‌ شناسم، پس چرا آنقدر از او بدم می ‌ کردم من که شالی را نمی کنم. من هم ‌ شدم که چون با پدر و خواهرم مشکل دارم؛ به تو حسودی می ام کلی درد و مشکل ‌ دوست دارم مثل تو آزاد باشم و بخندم؛ اما در زندگی است». درنهایت از من عذرخواهی کرد و گفت «من را ببخش». برای همین زنند، به خاطر دردی است که در زندگی ‌ های بد می ‌ دانم کسانی که حرف ‌ می کنم کسانی که من را دوست ندارند و همچنان من را ‌ خودشان دارند. آرزو می کنند، روزی با من برقصند. ‌ دنبال می

11

www . polmagazine . com

به آشپزی عالقه دارید. خودتان کدام غذای ایرانی را دوست دارید؟ پرسم که دوست دارند چه غذایی ‌ ها می ‌ گردیم، از بچه ‌ هر بار که از سفر برمی گویند غذای ایرانی. من عاشق غذا هستم، هر نوع ‌ درست کنم؟ همه می غذایی. عاشق این هستم که در مسافرت، به رستوران بروم و غذاهایشان را امتحان کنم. از نظر من غذا یک نوع زبان است تا بتوانیم با هم صحبت ها و ‌ شود. برنج، کباب ‌ کنیم. به عقیده من هیچ چیز در دنیا غذای ایرانی نمی ها را انتخاب ‌ های ما چیز دیگری است. اگر فقط بخواهم یکی از آن ‌ خورشت کنم بسیار کار سختی است. اجازه دهید یک ایرانی و یک شمالی انتخاب کنم. من از زمانی که وارد تلویزیون شدم، سعی کردم وقتی نوروز یا هر فرصت آید غذاها و فرهنگ ایرانی را در اخبار نشان دهم. حدود هفده ‌ دیگری پیش می تر و ‌ کنم. هر سال هم بزرگ ‌ سال است که جشن نوروز را در اخبار برگزار می دید که من این کار را انجام ‌ های اول اصال کسی نمی ‌ شود. سال ‌ تر می ‌ مفصل دهم. حدود ده سال پیش بود که همکارانم رقصیدند و همه جا فیلمش ‌ می کند و ‌ پخش شد. از آنجا بود که همه شالی را شناختند که در اخبار کار می شود من به ایرانی بودنم ‌ گیرد. چیزهایی که باعث می ‌ هرسال نوروز را جشن می های فرهنگ ما است. ‌ افتخار کنم، همین قشنگی دوست دارید پنج سال آینده در دنیای کاری کجا باشید؟ سبزی. شمالی: اناربیج یا باقاال قاتوق. ‌ ایرانی: قورمه کجا به خودتان به عنوان یک ایرانی افتخار کردید؟ دانیم فردا، پس فردا و یک ثانیه دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد. بیست ‌ ما نمی شوم، کتاب ‌ می Fox کردم که روزی مجری خبر ‌ سال پیش اصال باور نمی کنم و ‌ شوم، عروس و دامادها را عقد می ‌ نویسم، صاحب چهار فرزند می ‌ می خبر هستم؛ به همین خاطر من همه چیز ‌ برنامه آشپزی دارم. ما از آینده بی گویم تنها چیزهایی را به ‌ سپارم. همیشه به کائنات می ‌ را به کائنات و انرژی می ها بربیایم. کار، دوست یا پول زیادی که ‌ سمت من بیاور که بتوانم از پس آن مان شود و آرامش را از ما بگیرد را از ما دور کن. ‌ قرار است وارد زندگی

با اینکه ایران زندگی نکردید چطور اینقدر به فرهنگ ایران عالقه دارید؟ دفعه آخری که به ایران رفتم، چهار سالم بود؛ اما نسبت به کشوری که پدر و کنم، متوجه ‌ اند کنجکاو هستم. من وقتی خودم را در آینه نگاه می ‌ مادرم آمده شوم که ایرانی هستم. شاید آمریکا خانه من باشد؛ اما دوست دارم بدانم ‌ می شد؟ ‌ آمدند، خانه و زندگی من چطور می ‌ که اگر پدر و مادرم به آمریکا نمی کنند. متاسفانه نزدیک ‌ هشتاد درصد خانواده من هنوز در ایران زندگی می ها، پسرخاله، خاله، مادربزرگ، عمو و باقی ‌ به چهل سال است که دخترخاله ترین آرزوهای من این است که روزی دوباره ‌ ام. یکی از بزرگ ‌ فامیلم را ندیده ها را از نزدیک ببینم. ‌ آن آید؟ ‌ شوید. این انرژی از کجا می ‌ صبحبیدار می ۳ هر روز ساعت صبح ۳ ، از عشق به زندگی. واقعا سخت است! الکی نیست که با چهار فرزند ها، خودم شیر دادم و در عین حال ‌ از خواب بیدار شوید. من به تمام این بچه کنند که ‌ ها درک می ‌ گویم تا مادرها بدانند؛ چون آن ‌ سر کار هم رفتم. این را می کشم؛ چون هر بار ‌ من گاهی اوقات خیلی بیخوابی می .‌ کار بسیار سختی است شود و حالش خوب نیست یا خواب بد دیده ‌ ها از خواب بیدار می ‌ یکی از بچه شنوم. ‌ ها حالم خوب نیست؛ چون اخبار بد می ‌ است. خودم هم خیلی وقت نزدیک به بیست و پنج سال است که من روزانه چهار الی پنج ساعت، فقط کنم. خیلی کار سختی است؛ اما توانستم با ‌ راجع به درد مردم صحبت می کنم اخبار ‌ هایم جلو بروم. سعی می ‌ موزیک، رقص، غذا، آشپزی، عروسی و بچه شود. فکر نکنید ‌ را از هم جدا کنم؛ زیرا در غیراینصورت آدم دیوانه می ‌ و زندگی خندم هم درد همراهم ‌ رقصم؛ زیرا مواقعی که می ‌ که من از صبح تا شب می است. این تصمیم من است که سعی کنم هر روز را سرشار از نور، محبت و عشق زندگی کنم.

12

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

برایمان بگویید. Miss Orange County از های دختر شایسته ‌ حدود هجده سال داشتم که شروع به شرکت در برنامه آید که از سطح پایین شرو ع کردم و ابتدا یک رقابت که در مرکز خرید ‌ کردم.یادممی برگزار شد را برنده شدم. سپس به سطح بعدی رفتم و باز برنده شدم. آنقدر در نوجوانان Miss Orange County ها برنده شدم تا باالخره به سطح ‌ این رقابت Miss Orange County رسیدم و آن را هم برنده شدم. بعد از چند سال در شرکت کردم و خوشبختانه برنده شدم. بعد از آن هم چند برنامه زیبایی را بودم. من فقط برای دختر Mrs California انجام دادم. چند سال پیش، نفر دوم شایسته بودن، به دنبال این تاج نرفتم بلکه من دختری بودم که در مدرسه رسی، تو فقط ‌ شد که تو خوب و خوشگل نیستی، تو به جایی نمی ‌ به او گفته می خواهیم با تو دوست شویم. این تاج در آن زمان برای من ‌ یک ابرو داری و ما نمی Orange County سمبلی بود که حس کنم من هم خوبم، من دختر شایسته هستم، من را هم باید ببینی و قبول کنی، من هم اینجا هستم. تاجی که گذارند، تاجی که دخترم از سه سالگی روی سرش ‌ ها می ‌ ها و پرنسس ‌ ملکه بودم و بعد که برای برنامه Orange County گذارد. من چون دختر شایسته ‌ می دختر شایسته کالیفرنیا رفتم، جایزه خبرنگاری را بردم. با این جایزه توانستم بروم و کارشان را یاد بگیرم. از آنجا Fox News یک روز به پشت صحنه شبکه گویم که آن ‌ کارآموزی را شروع کردم و بعد به کار امروزم رسیدم. االن با خودم می تاج زندگی من را تغییر داد.

کنید؟ ‌ هایاجتماعیصرفمی ‌ روزانه چقدر زمان برای اینستاگرام و شبکه کنند من صبح تا شب در اینستاگرام هستم؛ اما اینطور ‌ اکثر مردم فکر می کنم؛ اما ‌ های اجتماعی کار می ‌ ها سر کار هستم و با شبکه ‌ نیست. من صبح ها باشم. ‌ کنم تلفن را کنار بگذارم و با بچه ‌ گردم، سعی می ‌ وقتی به خانه برمی ها ‌ روم. اگر دقت کرده باشید، تازگی ‌ اوقات حتی چند روز سراغش هم نمی ‌ گاهی های اجتماعی متاسفانه هم خوبی و ‌ کنم. شبکه ‌ سه الی چهار روز سکوت می گیرم. ‌ شوم و هر زمان الزم باشد، فاصله می ‌ هم بدی دارند. من این را متوجه می شعار شالیدر زندگیچیست؟ گوید: «معنای زندگی این نیست که صبر کنید ‌ المثل انگلیسی می ‌ یک ضرب تا طوفان رد شود؛ زندگی یعنی اینکه یاد بگیرید در همین طوفان برقصید». من یاد گرفتم که زندگی صد در صد درد است. حاال تصمیم دارید با این درد تان را عوض ‌ تان کند، زندگی ‌ خواهید اجازه دهید این درد کنترل ‌ چه کنید؟ آیا می خواهید این درد را بپذیرید و آن را به یک چیز مثبت تغییر دهید؟ ‌ کند؟ یا می توان این کار را انجام داد. ‌ شوید که می ‌ اگر زندگی من را ببینید، متوجه می

کردید؟ ‌ شدید چه شغلی را انتخاب می ‌ اگر خبرنگار نمی شدم. هیچوقت حوصله ‌ ها یا ماما می ‌ من خیلی دوست داشتم معلم بچه نداشتم که در رشته پزشکی فعالیت کنم؛ اما در زندگی بعدی دوست دارم این کار را انجام دهم. سرگرمیموردعالقهشالیچیست؟ هایم است. من ‌ های من آشپزی کردن و سفر رفتن با همسر و بچه ‌ سرگرمی عاشق مهمونی دادن، دعوت کردن دوستان و غذا درست کردن هستم. از چهار پنج سالگی رقص عربی را یاد گرفتم و جزو تفریحاتم بود؛ اما خب االن کمی سنم باال رفته است. در حال حاضر وقت زیادی برای خودم ندارم. اگر کار ها و ‌ با بچه ‌ ، نکنم، عقد نکنم، کتاب ننویسم و برنامه آشپزی نداشته باشم گذرانم. ‌ خانواده وقت می

13

www . polmagazine . com

به نظرتان زیبایی یک خانم در چیست؟ زمانی که در مسابقه دختر شایسته شرکت کردم، نه تنها زیباترین و الغرترین نبودم؛ تر بود. به نظر من زیبایی زن و مرد، مهربانی و سرشار از عشق ‌ بلکه قدم از همه کوتاه اوقات ‌ ای ندارد. گاهی ‌ بودن است. اگر صورت خوشگل باشد و درون زشت، فایده شوم که زیبا هستند؛ اما تمام این زیبایی بعد از ده دقیقه ‌ هایی آشنا می ‌ من با انسان ها از عشق نیست؛ به همین خاطر برای ‌ رود. رفتار آن ‌ ها از بین می ‌ صحبت کردن با آن من جذاب نیستند. دهید؟ ‌ کنید و چطور به خودتان انگیزه می ‌ حوصله باشید چه کار می ‌ وقتی خیلی بی موزیک برای من مثل دارو است. هر وقت ناراحت هستم یا استرس دارم، باید یک آهنگ کنم. ‌ خوب پیدا کنم تا تمام انرژی من را تغییر دهد. همچنین خیلی خیلی سکوت می کنم. ‌ شوم و دوباره حرکت می ‌ تر می ‌ کنم، قوی ‌ در آن سکوت، آرامش و انرژی پیدا می

دلیل اینکه در زمینه روانشناسی شرو ع به کار کردید چیست؟ بینیم. با اینکه ‌ ما در اخبار، اینستاگرام و فیسبوک درد مردم را می های اجتماعی بسیار مکان زیبایی هستند و من دوستان ‌ شبکه بسیار خوبی از همانجا پیدا کردم که امکان نداشت در دنیای واقعی های اجتماعی، خیلی از ‌ ها آشنا شوم، با این حال در همین شبکه ‌ با آن ها تشنه عشق و آرامش هستند. شما درد را در نحوه صحبت ‌ انسان بینید.منخودمروانشناس ‌ فرستند می ‌ هاییکهمی ‌ ها و پیام ‌ کردن آن نیستم؛ اما این حرفه را بسیار قبول دارم. من و همسرم چهارده سال ها و استرس ‌ رویم و راجع به ازدواج، بچه ‌ است که پیش روانشناس می ها مشکل ‌ کنیم. شالی هم مانند تمام انسان ‌ زندگی صحبت می شود. اگر کسی بگوید که دچار ‌ دارد و دچار افسردگی و اضطراب می شود، پس انسان نیست. به همین خاطر من ‌ این احساسات نمی تصمیم گرفتم از پلتفرمی که دارم استفاده کنم و به مردم دنیا کمک کنم. تقریبا یک سال و نیم است که با دکتر ثمین شهین (روانشناس ساکن لندن) آشنا شدم. ما با یکدیگر الیو درباره استرس، دوستی یا کند گذاشتیم. رفته ‌ نحوه رفتار با کسی که شما را در زندگی اذیت می رفته متوجه شدیم که چقدر مردم تشنه اطالعات هستند. مدام از ما خواهند راجع به چیزهای دیگر هم صحبت کنیم. من روانشناس ‌ می توانماز روانشناسان ‌ ترسم؛ اما می ‌ نیستم و کمی از راهنمایی کردن می ها جواب دهند. حتی خودم هم نگران هستم ‌ خوب کمک بگیرم تا آن که چهار فرزندم را درست تربیت کنم و کاری کنم در آینده مراقب کنیم، به ‌ هم باشند. باور دارم ما همانطور که موهایمان را کوتاه می کنیم، ‌ رویم، سالی یکبار قلب و چشم را چکآپ می ‌ دندانپزشکی می تر شود، باید برای روح و مغزمان ‌ کنیم تا بازوهایمان بزرگ ‌ ورزش می هم این کار را انجام دهیم. من و دوست خوبم دکتر شهین، با هم برگزار Irvine ، اولین کنفرانس را در شهر 2022 همکاری کردیم تا اکتبر کنیم. انتظار داریم که نزدیک به سیصد نفر، دو روز در یک اتاق جمع شویم و کار کنیم تا یک زندگی خوب درست کنیم و واقعا خوشبخت، ها را ‌ خوشحال و عاشق باشیم. هدف ما این است که این کنفرانس هر سال در دور دنیا برگزار کنیم.

پرسندچیست؟ ‌ بیشترین سوالی که در اینستاگرام از شما می دهم: از عشق زندگی. ‌ گیری؟ (با فریاد!) من هم جواب می ‌ ات را از کجا می ‌ اینکه تو انرژی دوست دارید چه تاثیری روی مردم داشته باشید؟ بزرگترین هدف من این است که بتوانم فقط روی یک نفر تاثیر بگذارم تا عشق و خوشحالی درونی خود را پیدا کند و با آن زندگی پُر از عشق، آرامش و مهربانی داشته باشد. بهترین خصوصیت اخالقی شالی چیست؟ برای من خیلی مهم است که در تنهایی، درست رفتار کنم و فکر نکنم کسی من را بینم و باید به شالی جواب پس بدهم. ‌ بیند؛ زیرا خودم دارم خودم را می ‌ نمی

14

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

پیامی برای مخاطبان مجله پُل. ممنون از مجله پُل که با من مصاحبه کرد و دوست داشت داستان دانم خیلی از خوانندگان مجله پُل، من ‌ من را در مجله قرار دهد. می را دوست دارند. ممنون که وقت گذاشتید تا کمی درباره داستان من بخوانید. ما اگر واقعا وقت بگذاریم، با هم صحبت کنیم و از هم بیشتر یاد بگیریم، زندگی بهتری خواهیم داشت. اگر کسی مدام به گوید که چقدر بد هستند، حتما در زندگی خود دردی دارد ‌ دیگران می تواند بلند بگوید. برای همین ما باید به داستان زندگی او هم ‌ که نمی گوش دهیم.

چطور شد که تصمیم گرفتید مراسم عقد را انجام دهید؟ این اصال هدف و کار من نبود. سه سال پیش در دوران کرونا، دو نامه از دو زوج مختلف دریافت کردم. هر دو نامه را پسرها نوشته بودند و گفته بودند «آرزوی نامزد ها آنقدر اصرار ‌ ما این است که شما ما را عقد کنید». من ابتدا قبول نکردم؛ اما آن کردند و گفتند که عروس ما شما را خیلی دوست دارد و شما به عشق اعتقاد زیادی تان را خراب خواهم کرد! اما ‌ دارید. با اینکه گفتم من این کار را بلد نیستم و عروسی گفت «تو با این همه مشغله، چطور ‌ در نهایت مدرکش را گرفتم. بهروز به من می خواهی کار عقد را هم انجام بدهی؟» من گفتم که «بهترین لحظات زندگی انسان، ‌ می ها حضور ‌ روز ازدواج و به دنیا آمدن فرزندشان است. چرا قبول نکنم که در روز عشق آن داشته باشم؟» زیرا باور دارم که عشق مسری است. متاسفانه برنامه من خیلی اجازه کنم. ‌ ها را قبول می ‌ توانم ایمیل ‌ دهد که این کار را زیاد انجام دهم؛ اما تا جایی که می ‌ نمی دهم. این طور ‌ من عاشق عروسی ایرانی هستم؛ اما به زبان انگلیسی عقد را انجام می های عروسی ایرانی را با فرهنگ آمریکایی ترکیب کنم. ‌ یبایی ‌ توانم ز ‌ می

های زیبا ‌ دهید و برایم پیام ‌ مرسی که اینقدر به من عشق می های زیبایتان را با من به اشتراک ‌ فرستید. ممنونم که داستان ‌ می تان را عوض کردم ‌ گویید که زندگی ‌ گذارید. خیلی از شما به من می ‌ می خواهم بگویم که در واقع شما ‌ دهم. من هم می ‌ یا به شما انرژی می دهید. ‌ زندگی من را عوض کردید و با این همه عشق، به من انرژی می کنم که با عشق نیست و اکثرا به ‌ هایی هم دریافت می ‌ البته پیام زبان فارسی است. اوایل خیلی برایم سخت بود؛ چون جایی بزرگ شدم که هرگز چنین چیزی ندیدم. نزدیک به یک سال طول کشید ها چرا این رفتار را با من دارند؛ چون من آدم بدی ‌ تا متوجه شوم آن ها را خوشحال کنم. ‌ نیستم، دوست دارم به مردم کمک کنم و آن گویم. فقط بدانید که ‌ باالخره جواب سوالم را پیدا کردم؛ اما االن نمی کنم و زیاد ‌ ها را درک می ‌ با پیدا کردن جواب، به آرامش رسیدم. حاال آن شوم. من هرگز شادی و رقصیدن با موزیک را در زندگی کم ‌ اذیت نمی توانند این را از ‌ کنم. کسانی که من را دوست ندارند، هرگز نمی ‌ نمی کنم همین شادی، آزادی، خوشبختی و عشق در ‌ من بگیرند. آرزو می زندگی شما هم باشد.

15

www . polmagazine . com

16

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

17

www . polmagazine . com

درخشد و مختص ‌ خط ساحلی طوالنی در کناره دریای اژه و مدیترانه می کنند تا در کنار این ‌ های اروپایی به ترکیه سفر می ‌ ترکیه است. توریست های طالیی و زیر آفتاب خوش بگذرانند. بله، آب و ‌ دریای ناب، روی شن هوای سواحل کشور ترکیه از ماه می (اواسط بهار ) تا اکتبر (اوایل پاییز ) انگیز ساحلی را ‌ خواهید یک سفر دل ‌ گرم و آفتابی است. بنابراین اگر می خواهیم دو منطقه ‌ تجربه کنید، ترکیه یک انتخاب عالی است. در ادامه می العاده در ترکیه را به شما معرفی کنیم تا بتوانید برای سفر ‌ ساحلی فوق ریزی کنید. ‌ تابستانی خود برنامه مسافرت تابستانی به Çeşme & Fethiye Çeşme های گردشگری ترکیه است. طبق فهرست ‌ چشمه یکی از بهترین مکان مکان دیدنی جهان، 52 تهیه شده از سوی نیویورک تایمز، چشمه از بین دهد. سواحل طالیی، دریای آبی، مراکز ‌ را به خود اختصاص می 14 رتبه انگیز و ‌ های آبی هیجان ‌ نظیر، ورزش ‌ آب درمانی شفابخش، طبیعت بی های این منطقه گردشگری ترکیه است. چشمه ‌ تفریحات متنوع از ویژگی در ازمیر و در کرانه دریای اژه واقع شده است. همچنین فاصله کمی با شود در گذشته، ‌ دارد. گفته می Chios آداسی و جزیره یونانی ‌ کوش های گردشگری ترکیه برای تعطیالت ثروتمندان ازمیر ‌ چشمه از مکان ها از سراسر دنیا ‌ بوده است. با این حال امروزه مقصد تمام توریست و Bursa شود. فاصله استانبول تا چشمه، از مسیر ‌ محسوب می ساعت 5 کیلومتر است. در واقع با ماشین حدود 576 حدود balikesir خواهید با ‌ کشد تا به شهر چشمه برسید. البته اگر می ‌ و نیم طول می هواپیما وارد چشمه شوید، باید از استانبول به ازمیر بروید. مسیر هوایی استانبول به چشمه، حدود یک ساعت و ربع است.

یکی از جاهای دیدنی ترکیه است که در فاصله یک ساعته با چشمه قرار Epesus دارد. افسوس در گذشته، پایتخت رومی آسیای صغیر (آناتولی) بود؛ به همین شناسان ‌ شماری در آن به جای مانده است. باستان ‌ خاطر آثار یونانی-رومی بی ترین متروپولیس کالسیک اروپا، در افسوس قرار دارد. ‌ گویند که کامل ‌ می

کیلومتری شمال شرق شهر چشمه در یک شبه جزیره کوچک 22 در Erythrae های زیبا تشکیل شده است؛ ‌ واقع شده است. این شهر باستانی نه تنها از تپه اندازی بی نظیر از هر طرف به دریا دارد. وجود این شهر باستانی زیبا ‌ بلکه چشم در چشمه، باعث شده است تا شهرت آن به عنوان یکی از جاهای دیدنی ترکیه چندینبرابر شود. این جزیره که در ‌ . های گردشگری ترکیه در چشمه است ‌ هم از دیگر جاذبه Chios لیست جهانی یونسکو نیز قرار دارد، توسط تنگه چشمه، از ترکیه جدا شده است و به خاطر تولید و صادرات «مصطکی» معروف است Chios . حال و هوای یونانی دارد شود. ‌ و از آن در تولید چسب، رنگ، دارو و خوراکی استفاده می

هایدیدنیچشمه ‌ مکان Pırlanta و Alaçatı ، Ilıca سواری مشهور است و ‌ چشمه به پایتخت موج ها برای لذت بردن از این ورزش آبی هستند. وجود باد و ‌ بهترین مکان شود تا چشمه جزو مقاصد ‌ دریای مناسب در این سه منطقه، باعث می سواری مناسب است. ‌ نادر در سطح جهان باشد که برای موج

ها به این منطقه آمدند ‌ کارگران یونانی برای خشک کردن باتالق 1850 در سال ها کار کردند و ‌ به وجود آمد. پس از پایان کار، کارگران روی تاکستان Alaçatı و اندازی شد. اتمسفر ‌ سازی» نیز برای صادرات و مصارف داخلی راه ‌ «صنعت شراب پس ‌ های کوچک و کوچه ‌ های سنگی، هتل ‌ آرام و روستایی آالچاتی در کنار خانه های آالچاتی است. ‌ های معطر به اسطوخودوس از ویژگی ‌ کوچه

18

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Fethiye شهرهای تاریخی و زیبای ترکیه کم نیستند. یکی از این شهرهای زیبا، دریای اژه ‌ در محدوده Muğla ای از استان ‌ فتحیه است که در منطقه های ‌ نظیرش، جاذبه ‌ بر آب و هوای بی ‌ واقع شده است. این شهر عالوه ها در این شهر نسبتا ‌ گردشگری و طبیعت زیبایی دارد. همچنین قیمت های نخل، زیبایی آن را بیشتر کرده ‌ باشد و وجود جنگل ‌ مناسب می توانید به دو صورت هوایی یا زمینی اقدام ‌ است. برای رفتن به فتحیه می باشد که ‌ می Dalaman کنید. نزدیکترین فرودگاه به این منطقه فرودگاه در حدود چهل کیلومتری این شهر واقع شده است و روزانه از استانبول های آنتالیا یا بدروم نیز استفاده ‌ توان از فرودگاه ‌ پرواز دارد. همچنین می کرد و سپس با ماشین به این شهر زیبا رسید.

قرار دارد که توسط نوار Ölüdeniz (تاالب آبی) در فاصله کمی از The Blue Lagoon های ساحلی ‌ های دیگر جدا شده است. فعالیت ‌ های طالیی، از دریا و قسمت ‌ شن سواری و غیره را در این ‌ پُرطرفدار از جمله شنا، چتر طنابی با قایق، پاراگالیدر، کشتی کنیم که در این شهر، ‌ توان انجام داد. توصیه می ‌ مرداب آبی در فصل تابستان می انگیز ‌ بر اینکه سفرتان را خاطره ‌ را اصال از دست ندهید. عالوه Çalış غروب ساحل ترین ‌ ترین عکس خود در فتحیه را در یکی از ناب ‌ یادماندنی ‌ توانید به ‌ کند، می ‌ می که رو به روی جزیره Gemiler های گردشگری بگیرید. ساحل ساکت و آرام ‌ جاذبه ها برای رهایی از هیاهوی ‌ مشهور سنت نیکوالس قرار دارد نیز جزو بهترین مکان شهری است.

هایدیدنیفتحیه ‌ مکان انداز این ‌ های بزرگی است و چشم ‌ مملو از صخره Saklikent دره عمیق کیلومتر 18 متر و طول آن 300 کند. ارتفاع دره ‌ مکان را چند برابر زیباتر می باشد. ‌ ها قابل دسترس می ‌ کیلومتر برایتوریست 4 است که البته فقط تا این جاذبه گردشگری در فتحیه در نوع خود کم نظیر است و برای همیشه در خاطر شما باقی خواهد ماند. های ‌ اگر اهل تاریخ و موزه هستید، حتما به موزه فتحیه سر بزنید و خرابه ترین آثار رومی هم ‌ را از نزدیک ببینید. در آنجا تازه Tlos ای ‌ افسانه های ‌ هم یکی از جاذبه Paspatur آید. شهر قدیمی ‌ به نمایش در می باشد تا شما بتوانید ‌ های زیادی می ‌ گردشگری فتحیه است و دارای مغازه از یک خرید توریستی لذت ببرید. های شهر فتحیه است. این مکان ‌ یکی از زیباترین پارک Selale Yaka پارک های ‌ بخشد و یکی از جاذبه ‌ ای به انسان می ‌ سرسبز و با طراوت، روح تازه آید. ‌ گردشگری فتحیه به حساب می ها، کروز ‌ ترین آن ‌ در فتحیه کروزهای مختلفی وجود دارد که یکی از معروف جزیره زیبا در نزدیکی شهر فتحیه وجود دارد که 12 ، جزیره است. بله ۱۲ ها سفر کنید. اگر در ساحل زیبای ‌ های تفریحی به آن ‌ توانید با قایق ‌ می های دریایی روزانه ‌ هستید، در آنجا هم امکان سفر Ölüdeniz و شفاف توانید ‌ های کروز با موزیک ندارید، می ‌ ای به قایق ‌ فراهم است. اگر عالقه های کوچک اجاره کنید. ‌ برای یک روز، قایق

بروید تا پاراگالیدر سوار 1975 با ارتفاع Babadağ توانید با ماشین به کوه ‌ شما می توانید از کوه ‌ شوید و در آسمان خود را رها کنید. اگر اهل پاراگالیدر نیستید، می العاده لذت ببرید. اگر هم به پارک آبی و تفریحاتش عالقه ‌ باال بروید و از منظره فوق دیدن کنید. Ovacık در Ölüdeniz یا دنیای آب Çalış در Sultans دارید، از پارک آبی شود. ‌ هماهنگ می ‌ های آبی، به راحتی از طریق هتل ‌ سرویس رفت و آمد به پارک ترین نقاط فتحیه است که شاید شبیه آن را ‌ انگیز ‌ هم یکی از هیجان Butterfly دره اندازهای زیبای دریا، ساحل ‌ در اتریش یا یونان دیده باشید. مکانی که نه تنها چشم ترین نقاط ترکیه برای پرش با چتر نجات است. تنها ‌ و طبیعت دارد؛ بلکه یکی از بکر رسید و تور آن معموال سه ساعته است که شامل Butterfly توان به دره ‌ با قایق می شود. ‌ بازدید از غار آبی نیز می

19

www . polmagazine . com

ها است. یکی از دالیل این محبوبیت، تنوع غذایی باال در ترکیه و به ویژه شهر استانبول ‌ ترین مقاصد گردشگری برای توریست ‌ ترکیه بدون شک یکی از محبوب های ‌ ترین غذاها و خوراکی ‌ توانید بسیاری از خوشمزه ‌ باشد. این شهر یک مکان عالی برای چشیدن غذاهای لذیذ ترکی است. خبر خوب این است که شما می ‌ می کند. خب، باید ‌ رسد و مردم را وسوسه به امتحان کردن می ‌ های کنار خیابان به فروش می ‌ ها در دکه، گاری یا ون ‌ ترک را در خیابان میل کنید. بسیاری از این خوراکی اند با غذاهای رستورانی رقابت کنند و در صدر لیست غذاهای محبوب ترکیه قرار بگیرند. در این ‌ ها به قدری خوشمزه و لذیذ هستند که توانسته ‌ بگوییماکثر آن ترین غذاهای خیابانی ترکیه را به شما معرفی خواهیم کرد. ‌ مقاله، چند مورد از معروف آشناییباغذاهایخیابانیترکیه

Midye Dolma معنای این غذا به فارسی «صدف سیاه پر شده» است. اگر از طرفداران غذاهای دریایی هستید، باید این غذای خیابانی را امتحان کنید که ترکیبی شود. اگر ‌ باشد و با لیمو ترش تازه سرو می ‌ از صدف دریایی و برنج تند می های بزرگی ‌ های باصفای استانبول قدم بزنید، حتما سینی ‌ ها در خیابان ‌ شب اند. یکی از بهترین ‌ های سیاه چیده شده ‌ ها صدف ‌ بینید که در آن ‌ را می توانید این غذای جذاب را نوش جان کنید، فصل بهار است. ‌ هایی که می ‌ زمان کنیم برای امتحان کردن غذاهای دریایی، به کنار تنگه بسفر ‌ پیشنهاد می بروید و در حین استنشاق بوی دریا، از طعم صدف هم لذت ببرید.

Simit شود و ‌ سیمیت یک نوع نان خوشمزه و برشته است که به کنجد آغشته می پزد. بسیاری از مردم محلی استانبول، در ساعات اولیه صبح ‌ با حرارت فر می های پیچیده شده در کاغذ در دست ‌ روند و سیمیت ‌ به محل کار خود می ها روز خود را با سیمیت و یک استکان چای ترکی شروع ‌ دارند. در واقع آن های قرمز ‌ توانید در تمام طول روز، سیمیت را از دکه ‌ کنند. البته شما می ‌ می ها تهیه کنید. سیمیت به تنهایی لذیذ ‌ » یا نانوایی Simitçi رنگ معروف به « بخواهید تا آن را با انواع پنیر، گوجه، ‌ توانید از سیمیت فروش ‌ است؛ اما می تر کند! ‌ خیار یا نوتال خوشمزه

Tulumba ایرانی دارد و در کشورهای ‌ این شیرینی ترکی، شباهت بسیار زیادی به بامیه ای دیگر مانند یونان هم بسیار پرطرفدار است. خمیر این شیرینی ‌ مدیترانه های ‌ شود که بعد از ریخته شدن درون تیوب ‌ مرغ زیاد درست می ‌ با تخم شوند. خمیر ‌ پالستیکی و سرخ شدن در روغن داغ، آغشته به شربت می شود، بخش بیرونی آن بسیار ترد ‌ مرغ زیاد درست می ‌ تولومبا چون با تخم فروشانی را خواهید دید که ‌ روی در استانبول، حتما دست ‌ است. هنگام پیاده فروشند. ‌ های کوچک می ‌ » را داغ و تازه در ظرف Tulumba«

20

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Balık ekmek از آنجا که بسیاری از شهرهای ترکیه در کنار دریا قرار دارند، صید ماهی و » Balık ekmek غذاهای دریایی در این کشور بسیار محبوب و رایج است. « ترین غذاهای خیابانی ترکیه ‌ یا همان «ساندویچ ماهی» یکی از خوشمزه های ‌ شود. البته برای خوردن ماهی، الزم نیست حتما به رستوران ‌ محسوب می های کنار تنگه ‌ توانید از دکه ‌ لوکس بروید؛ زیرا یکی از لذیذترین انواع آن را می » قدم بزنید، بوی Eminonu » و « Karakoy بسفر تهیه کنید! اگر در سواحل « کنیم در کنار ‌ ماهی سرخ شده در کره را استشمام خواهید کرد. پیشنهاد می های استانبول، ساندویچ ‌ تنگه بسفر بنشینید و در حین تماشای زیبایی ماهی لذیذ خود را نیز میل کنید.

Kestane انگیز ‌ های زیبای استانبول قدم بزنید؛ اما بوی دل ‌ امکان ندارد که در خیابان توانید در هوای سرد زمستانی، یک ‌ شاه بلوط بو داده را حس نکنید. شما می های دستفروش بخرید و از عطر و طعم ‌ پاکت از این خوراکی لذیذ را از گاری ها، بالل هم ‌ آن لذت ببرید. جالب اینجاست که بعضی از این دستفروش فروشند که تجربه آن هم خالی از لطف نیست. ‌ می

Kumpir زمینی تنوری است که با مواد متنوع ‌ » یک نوع سیب Kumpir « در واقع مانند کره، سوسیس، ذرت، پنیر کاشار، هویج، نخود فرنگی و سس مایونز شود. این غذای خیابانی، یک اسنک لذیذ و مقوی است و طعم آن تا ‌ پُر می ها در ذهن شما باقی خواهد ماند. بهترین مکان برای لذت بردن از طعم ‌ مدت » استانبول است. این منطقه توریستی مملو Ortakoy این خوراکی، منطقه « اند. ‌ زمینی را در جلوی غرفه خود چیده ‌ هایی است که مواد داخل سیب ‌ از دکه زمینی تنوری دلخواه خود را سفارش دهید و در ‌ توانید به راحتی سیب ‌ شما می هوای تازه استانبول میل کنید.

Tavuk Pilav معنای این غذای خیابانی به فارسی «پلو مرغ» است. حتما در سطح شهر ای مخصوص، این ‌ های شیشه ‌ بینید که در باکس ‌ های مخصوصی را می ‌ گاری ریش شده، نخود و ‌ فروشند. برنج، مر غ ریش ‌ غذای خوشمزه را داغ و تازه می ، ترکیبات این وعده ساده و لذیذ است. اگر در استانبول هوس غذاهای ‌ ادویه » است! Tavuk Pilav ایرانی را کردید، بدون شک بهترین گزینه برای انتخاب «

Islak Burger اید؟ خب، این یکی از غذاهای ‌ آیا تا به حال همبرگر با نان خیس میل کرده »Islak Burger« . خیابانی ترکیه است که واقعا طعمی لذیذ و به یادماندنی دارد در زبان فارسی به معنای «همبرگر خیس» است؛ زیرا نان همبرگر به یک نوع کنیم ‌ شود. پیشنهاد می ‌ سس گوجه مخصوص با طعم سیر و پیاز آغشته می را حتما میل کنید؛ زیرا هم بسیار متفاوت است و هم نسبت به ‌ این ساندویچ تری دارد. ‌ همبرگرهای معمولی، قیمت مناسب

21

www . polmagazine . com

22

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

تحصیالت در ترکیه Türkiye'de Eğitim

کند ‌ ای که به کشور خارجی مهاجرت می ‌ شاید بزرگترین دغدغه هر خانواده ها در آینده باشد.ما ‌ ادامه تحصیل فرزندانشان و موفقیت آکادمیک آن های ‌ نام و تحصیل در مدارس و دانشگاه ‌ در این قسمت شرایط ثبت دهیم تا بتوانیم راهنمای شما در ‌ کشور ترکیه را برای شما توضیح می حوزه تحصیل فرزندانتان باشیم.

های سیستم آموزشی ترکیه نسبت به ایران این ‌ ترک است. از مزیت توانند در مدارس هنری ‌ مند به هنر و موسیقی می ‌ است که افراد عالقه التحصیلی از این مدارس بدون ‌ و کنسرواتوار تحصیل کنند و پس از فار غ توانند شروع به کار کنند. ‌ نیاز به تحصیل در دانشگاه می انواع مدارس ذکر شده هم به صورت دولتی و هم به صورت خصوصی المللی ‌ آموزان بین ‌ آموزان ترک و دانش ‌ نام دانش ‌ وجود دارد و شرایط ثبت دنبال پیدا کردن مدرسه ‌ هیچ تفاوتی وجود ندارد. اگر شما هم به نام فرزندانتان در کشور ترکیه هستید تنها کاری که باید ‌ ال و ثبت ‌ ایده انجام دهید این است که آخرین کارنامه تحصیلی فرزندتان را به زبان سازی ‌ ترکی ترجمه کنید و از آموزش و پرورش کشور ترکیه مدرک معادل دریافت کنید.

سیستم آموزشی ترکیه شباهت بسیار زیادی به ایران دارد و از پایه ابتدایی، آموزان پیش از آغاز سال اول ‌ راهنمایی و متوسطه تشکیل شده است. دانش های ‌ متوسطه باید رشته مورد عالقه خود را با توجه به معدل کسب کرده از سال پیشین تحصیلی خود انتخاب کنند تا بتوانند در مدارس متناسب با رشته انتخابی مند به دروس ریاضی و علوم تجربی ‌ آموزان عالقه ‌ خود ادامه تحصیل دهند. دانش روی ‌ توانند در مدارس فن لیسه تحصیل کنند، چون در این مدارس تمرکز به ‌ می دروس ریاضیات، هوش حل مساله و علوم تجربی و شیمی بیشتر است. همچنین سی ‌ توانند در مدارس آنادولو لیسه ‌ مند به زبان انگلیسی می ‌ آموزان عالقه ‌ دانش تحصیل کنند. در این مدارس زبان خارجه انگلیسی و زبان خارجه انتخابی از جمله های فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی به همراه دروس عمومی دیگر تدریس ‌ زبان آموزان ‌ ترین مدرسه بین دانش ‌ سی محبوب ‌ توان گفت آنادولو لیسه ‌ شود و می ‌ می

های بسیار ‌ دانید کشور ترکیه دارای دانشگاه ‌ همانطور که بسیاری از شما هم می ترین ‌ باشد و همین انتخاب بهترین و مناسب ‌ المللی می ‌ پیشرفته با اعتبار بین التحصیالن ‌ کند. فارغ ‌ دانشگاه متناسب با رشته مد نظر شما را دشوار می المللی دارد و اگر ‌ کنند که اعتبار بین ‌ های برتر ترکیه مدرک آبی دریافت می ‌ دانشگاه در آینده بخواهند در کشور دیگری ادامه تحصیل دهند و یا برای کار اقدام کنند های ترکیه تحت عنوان ‌ نیاز به معادل سازی نخواهند داشت. همچنین دانشگاه به دانشجویان امکان ادامه تحصیل در کشورهایی از قبیل آمریکا، Erasmus اسپانیا، کانادا و... در بازه زمانی تحصیلی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دهد. ‌ دکتری را می

های ترکیه را بر حسب ‌ در ادامه برای شما لیستی از بهترین دانشگاه ایم. ‌ رنکینگ جهانی لیست کرده Hacettepe university, İstanbul cerrahpaşa university پزشکی: Koç university, Yeditepe university, Acibadem university İstanbul technical university, Boğaziçi university مهندسی: Yıldız technical universit, Koç university ,Sabanci university Yeditepe university, Hacettepe university, Koç university هنر: Mimarsinan university, Bahçeşehir university

23

www . polmagazine . com

www. polmagazine .com

polmagazine polmagazine Polmagazine

polcanada

pol.turkiye

polmagazine.georgia

24

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

رسـانی وجـود دارنـد، در ‌ های پرقدرتـی بـرای خدمت ‌ گیـری و رفتارهـای مـا را تحـت تاثیـر قـرار دهـد. در سـطح جهانـی اپلیکیشـن ‌ توانـد تصمیم ‌ تکنولـوژی می انـد. اگـر ‌ اند کـه رضایـت کاربـران بومـی را بـه خوبـی جلـب کرده ‌ های بومـی سـاخته شـده ‌ هـا در کشـورها و شـهرهای مختلـف نیـز اپلیکیشـن ‌ کنـار ایـن برنامه انـداز باشـند. ‌ تواننـد بـه خوبـی بـرای شـما کار راه ‌ های بومـی زیـر می ‌ سـاکن ترکیـه هسـتید، اپلیکیشـن

GİTTİGİDİYOR ها برای خریدهای آنالین ‌ ترین اپ ‌ جزو محبوب GittiGidiyor اپلیکیشن ها است. شما با استفاده از این اپلیکیشن نه تنها ‌ ترین قیمت ‌ با مناسب های خاص، وسایل بهداشتی و... را نیز ‌ لباس بلکه وسایل منزل، کلکسیون های ویژه خود را دارد که ‌ توانید خریداری کنید. همچنین این اپ تخفیف ‌ می شود. ‌ های زمانی خاصی از سال برگزار می ‌ در بازه

HAVAİST شاید بزرگترین دغدغه بسیاری از مسافرانی که به کشور و یا شهر دیگری روند مشکل حمل و نقل از فرودگاه به مقصد و برعکس آن باشد. با ‌ می Havaist های ‌ دیگر نگران این موضوع نباشید. اتوبوس Havaist اپلیکیشن کنند. ‌ های اتوبوس عبور می ‌ بار از بسیاریاز ایستگاه ‌ روزانه هر یک ساعت یک تواند بهترین ‌ دنبال جابجایی با حداقل هزینه هستید این گزینه می ‌ اگر به انتخاب برای شما باشد. www.www.hava.ist

www.gittigidiyor.com

DOLAP ایم و یا دیگر ‌ بسیاری از ما وسایل و پوشاکی داریم که اصال استفاده نکرده به معنی Dolap مان کاربردی ندارد. برای حل این مشکل اپلیکیشن ‌ برای توانید عکس و ‌ کمد طراحی شده است. شما با استفاده از این اپ می مشخصات وسیله خود را آپلود کنید و آن را بفروشید و یا با وسیله دیگری که نیاز دارید آن را تعویض کنید. www.dolap.com

CEPTE ŞOK مطمئنا برای شما هم پیش آمده که حین آشپزی و یا در محلی دور از شهر برای Cepte Şok یا مارکت، نیاز به موادغذایی پیدا کرده باشید. اپلیکیشن حل این مشکل طراحی شده است. شما در هر ساعت از روز که بخواهید صورت آنالین سفارش دهید و ‌ توانید مواد غذایی، مواد شوینده و... را به ‌ می در کمتر از نیم ساعت درب منزل خود تحویل بگیرید. www.sokmarket.com.tr

CİMRİ های متفاوت انتخاب وسیله مورد نظر با بهترین قیمت ‌ با وجود اپلیکیشن ها به همراه ‌ سایت ‌ لیستی از تمامی وب Cimri کار دشواری است. اپلیکیشن توانید بدون اتالف وقت بهترین انتخاب ‌ کند و شما می ‌ شان تهیه می ‌ قیمت را انجام دهید. www.cimri.com

FALADDİN دانند. اما دیدن فال قهوه به اندازه ‌ تقریبا همه شهرت قهوه ترک را می بخش است. آیا باید برای آن پولی پرداخت کنیم؟ با ‌ نوشیدن آن لذت جواب نه است. شما در هر ساعت از روز که بخواهید Faladdin اپلیکیشن کند. ‌ تان را ببینید. این اپ به صورت رایگان فعالیت می ‌ توانیدباایناپفال ‌ می www.faladdin.com

İSTEGELSİN اسـتان ترکیه فعالیت ۸۱ ای در ‌ بـه عنـوان مارکـت اینترنتـی زنجیـره istegelsin کنـد و هـزاران محصـول تـازه بـا قیمـت بـازار بـه کاربـران در سرتاسـر ترکیـه ‌ می دهـد. ‌ در کمتریـن زمـان ممکـن تحویـل می

MAÇKOLİK های فوتبال ‌ این اپلیکیشن اطالعات آماری بسیار زیادی را در حوزه شرط بندی توانید درصد ‌ گذارد. به عنوان مثال، حتی می ‌ دارد و در اختیار طرفداران می برده است را مشاهده کنید. 0- 2 هایی که بشیکتاش در این فصل ‌ بازی سازی در آن وجود دارد. ‌ های مجازی لیگ ‌ همچنیننتایجزندهمسابقاتوبازی www. arsiv.mackolik.com

www.istegelsin.com

25

www . polmagazine . com

مریمرهنما مصاحبه اختصاصی با maryamrahnama__

از چه سنی به دنبال هنر رفتید؟ و چرا این مسیر را انتخاب کردید؟ من از پانزده سالگی و در کنار مادر یکی از دوستانم(ژیال مقدم) شروع به کار کردم. او به من گفت: «تو استعداد ناب داری و اگر بینم که ‌ ای می ‌ شوی. من تو را پرنده ‌ تالش کنی، بسیار موفق می گیری ‌ آوری، اوج می ‌ اگر این مسیر را ادامه دهی، بال پرواز در می بدون .‌ کنی.» البته عالقه من به هنر، از کودکی بود ‌ و پرواز می تواند در شکوفایی استعداد و شور و ‌ شک اولین نفری که می هیجان درونی کودک تاثیرگذار باشد، مادر است. من یک مادر نظیر دارم که مانند تمام مادرهای دیگر، وجودش از عشق ‌ بی کنم که بابت کشیدن هر خط ‌ و نور است. هرگز فراموش نمی کرد. همچنین کالس اول ‌ روی کاغذ، مادرم چقدر تشویقم می دبستان، یک معلم نقاشی به نام خانم نیکنام داشتم. هنوز این آیند و من الیق این هستم که بتوانم ‌ افتخار را دارم که نزد من می خدمات زیبایی به ایشان ارائه کنم. این معلم به قدری نازنین هایشان در ذهن من هست. معتقدم که ‌ بود که هنوز صحبت توانند در مسیر ‌ های خوب، با دانش و خردمند بسیار می ‌ معلم شان بگذارند. واقعا برای ‌ ها اثر مثبت و تاثیرگذاری در آینده ‌ بچه من حضور این معلم تاثیر بسیار بزرگی داشت. کند «من متولد کشور زیبای ‌ مریم رهنما، خود را اینگونه معرفی می توان متوجه شد که این ‌ ایران، تهران هستم». از همین جا می مند است. او از ‌ بانوی موفق و هنرمند، چقدر به کشورش عالقه همان کودکی در مسیر هنر قرار گرفت و در هنرستان و دانشگاه رشته گرافیک را خواند. در واقع، مادر یکی از دوستان مریم، کاشف استعدادهای او بود و کمک کرد تا وارد عرصه میکاپ و پردازی شود. در حال حاضر شانزده سال است که مریم، به ‌ چهره ورزد. این خانم ‌ کند و به کارش عشق می ‌ ای کار می ‌ صورت حرفه موفق از سن هجده سالگی، شروع به تالیف کتاب در زمینه کند تا باعث ‌ پردازی و میکاپ چشم کرد. او همیشه تالش می ‌ چهره رشد دیگران شود و عالقه زیادی به توانمندی زنان کشورش ایران های دلنشین و تجربیات فراوانش ‌ دارد. شما را به خواندن صحبت کنیم. ‌ در حرفه میکاپ دعوت می

آرتیست شوید، چه واکنشی داشتند؟ ‌ خواهید میکاپ ‌ وقتی به اطرافیانتان گفتید که می خانوادهچطور در اینمسیر حمایتتانکردند؟ من یکدفعه تصمیم نگرفتم میکاپ آرتیست شوم؛ بلکه در این مسیر قرار گرفتم. در کم نزد مادر دوستم هم شروع به کار کردم. خانواده من ‌ خواندم و کم ‌ هنرستان گرافیک می ها بخصوص پدرم خوشایند نبود. در آن ‌ مذهبی و سنتی بود؛ به همین خاطر اصال برای آن زمان در کشورمان جا نیفتاده بود که کار میکاپ، آرایشگری و هر کاری که مربوط به زیبایی شود، بخشی از هنر است. واقعا پذیرشش برای خانواده من سخت بود؛ اما معتقدم ‌ می گیرد. من خودم را جزو افراد ‌ که هرکس دارای شخصیتی است که از کودکی در او شکل می توانم ‌ تقریبا می .‌ بینم که برای رسیدن به هدفم، بسیار جنگیدم و تالش کردم ‌ جنگجو می ها، کسی جلودارم نبود. پدرم انسان بسیار شریفی است؛ اما از طرفی ‌ بگویم با تمام سختی هم بسیار سختگیر است و قوانین سخت خودش را دارد. این مخالفت اصال با نرمی نبود؛ ام برسم. االن ‌ اما من با قهر، دوری، جدایی، تالش زیاد و یواشکی سعی کردم تا به خواسته رابطه خوبی با پدرم دارم؛ اما در آن دوران بسیار سختی کشیدم. البته مادرم بسیار من را زمان خیلی مشتاق نبود؛ اما به انتخاب من احترام گذاشت ‌ کرد و بااینکه در آن ‌ حمایت می رسد ‌ هایت به نتیجه می ‌ و توانستم این مسیر را ادامه دهم. بعد از یک مدت، وقتی تالش کند. من در ‌ توانی خودت را ثابت کنی، ناخودآگاه نگاه اطرافیان و خانواده هم تغییر می ‌ و می سن بیست و دو سالگی به آلمان مهاجرت کردم تا کارم را در آنجا ادامه دهم؛ اما به دلیل وابستگی زیاد به خانواده، عالقه به وطن، دوستان و همکاران برگشتم.

26

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

تان چه بوده؟ ‌ ترین هایالیت زندگی کاری ‌ مهم زمانی که بتوانم باعث رشد دیگران شوم، به خصوص در کشور ما و ها بیشتر است و تبعیض جنسیتی ‌ کشورهای نظیر ما که رنج خانم ها کمتر باشد. خداوند این ‌ باعث شده که فضا برای رشد خانم توان را به من داده است و خودم هم عالقه دارم که باعث رشد و ها شوم. همین برای من بسیار ارزشمند است. من ‌ شکوفایی خانم های آموزشی زیادی گذاشتم ‌ در دوران کرونا و قبل از کرونا، کالس های بزرگی برگزار کردیم که افراد ‌ گذارم. همایش ‌ و همچنان می ها آموزش دهیم. من دوستی به نام ‌ زیادی آمدند و توانستیم به آن «نازنین فراز» دارم که برنامه «ایستگاه زنان مستقل» را گذاشت. ما های عزیزی شویم که عالقه ‌ توانستیم باعث توانمندسازی خانم های آموزش را نداشتند. افتخار ‌ داشتند؛ اما توان پرداخت هزینه ها مشغول به کار هستند، استقالل دارند و ‌ کنم که خیلی از آن ‌ می ایستند. ‌ روی پای خودشان می چه شد به فکر انجام پروژه «سیمای تو معماری ایران» افتادید؟ این اولین پروژه ما نبود. خداروشکر من تیم کاری بسیار خوب و هماهنگی دارم که همین به انجام یک پروژه و خروجی خوب آن کند. به نظر من دنیای هنر انتها ندارد. هنر باید در ‌ خیلی کمک می درون ما جاری باشد و بتوانیم از خالقیت خود استفاده کنیم. رشته تحصیلی من گرافیک است؛ برای همین دوست داشتم جدا از کار شود. زیبایی فقط فرم ‌ میکاپ، اثرهای متفاوتی هم در مجموعه خلق بر نشان ‌ نیست؛ بلکه ترکیبی از فرم و محتواست. بنابراین عالوه توانیم یک مفهومی را هم به بیننده برسانیم. ‌ دادن چهره زیبا، می کنیم. ‌ ها را با همفکری پخته می ‌ ها اتاق فکر داریم و ایده ‌ ما برای پروژه رسانیم و اسمش را ‌ کنیم، آن را به مرحله اجرا می ‌ سپس اتود می و روز جهانی آشتی. 1400 ، گذاریم. مانند گالری یلدا، روز عشق ‌ گالری می ها، دوست داشتیم کارهایمان را رشد دهیم؛ ‌ پس از انجام پروژه رود. ‌ شود و توقع باالتر می ‌ تر می ‌ زیرا ناخودآگاه نگاه انسان وسیع «سیمای تو معماری ایران»، به افتخار هنرمندان عزیز کشورمان خواستیم معمارانی را که برای کشورمان ‌ برای روز معماری بود. ما می اند، به نوعی معرفی کنیم. ما شهرهای مختلف و ‌ زحمت کشیده ها را انتخاب کردیم و راجع به طراحی و معمار ‌ بناهای شاخص آن ها تحقیق کردیم. سپس تصمیم گرفتیم یک سری از نمادهای ‌ آن ها پیاده کنیم و معماری ایران را به تصویر بکشیم. ‌ هارا،رویچهره ‌ آن

درمورد اجرای این پروژه برایمان بگویید. تر بود انتخاب کردیم. سپس راجع ‌ ها برایمان راحت ‌ ما شهرها و بناهایی را که طراحی آن ها را اتود زدیم و بعد روی یک مدل اجرا کردیم. تمام ‌ ها تحقیق کردیم، روی کاغذ آن ‌ به آن آوردیم و خطاها را کم کردیم. ‌ مشکالت کار را قبل از اجرای نهایی در روز اصلی، بدست می هماهنگ با طراحی چهره، طراح مخصوص اکسسوری، طراح نقوش و... نیز داشتیم. درباره موسیقی این پروژه برایمان بگویید. نکته مثبت این پروژه، حضور بانوی هنرمند کشورمان یعنی «خانم مهدیه محمدخانی» هایشان در تمام دنیا اجرا ‌ عزیز بود. ایشان شاگرد استاد شجریان بودند و کنسرت شود. خانم محمدخانی خودشان رشته معماری خواندند و از بانوان فرهیخته و ‌ می هنرمند هستند. ایشان در کنسرت آخرشان در آلمان، شعری به نام «ایران ما» درباره کردیم نزدیک بود. درنهایت ‌ ایران خواندند که بسیار به فضای کاری که داشتیم تولید می ‌. العاده ایشان درباره ایران را روی کلیپ گذاشتیم ‌ صدای دلنشین و شعر فوق

امضای کار شما چیست؟ تواند تشخیص دهد. تمام مخلوقات خداوند ‌ به نظرم امضای کار هر فردی را بیننده می شود. ‌ کنند هم کامال مشخص می ‌ منحصر به فرد هستند و این روی آثاری که خلق می ‌. آید ‌ این امضا از احساس، تفکر، سلیقه، نگاه ما به جهان هستی و وجود درونی ما می گویم که ‌ خورد. من همیشه می ‌ در اجرای کار من، توجه به جزئیات به شدت به چشم می یک ریز آرتیست (میکرو آرتیست) هستم. مریم چه ویژگی خاصی دارد که باعث شده االن به اینجا برسد؟ به نظر من این یک شانس بزرگ و هدیه جهان هستی است که انسان، در مسیر چیزی من تا به حال در هیچ کالس میکاپ حضوری شرکت .‌ که به آن عالقه دارد قرار بگیرد کنیم که به آن ‌ کردم. وقتی کاری را انتخاب می ‌ نکردم؛ اما از سن کم بسیار تحقیق می کنم، ‌ تر است. من بسیار تحقیق می ‌ های آن برایمان راحت ‌ عالقه داریم، پذیرش رنج کنم ‌ گذارم و سعی می ‌ های جدید باز می ‌ سختکوش هستم، مغزم را برای پذیرش ورودی باعث رشد دیگران شوم.

27

www . polmagazine . com

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84

Powered by