POL Magazine No.16 USA

1

POL Maga z i ne

2

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

3

POL Maga z i ne

4

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

5

POL Maga z i ne

6

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

7

POL Maga z i ne

خوانندگان عزیز سالم شـانزدهمین پُل در دست شماست!

Greetings to our dearest readers, You are now holding the 16th edition of POL before your eyes! As we wrap up the western year of 2021 and enter a brand new year, we strive to start the chapter fresh. As children, every time we lost in a game, we would immediately say “let’s start over” to have another chance for success. Now we realize that the most important game for us is life! We all strive to find opportunities to look for reflections and new beginnings. We always want to aim higher, set new goals, and stretch our potential to achieve more. One of these opportunities is the beginning of a new year regardless of it being based on the Persian (Solar Hijri) calendar or the western (Gregorian) calendar. To succeed in new beginnings, ambition and determination are the key elements. Strong communications, connections, and collaborations pave the way for our great ambitions and determinations! On behalf of the great family at POL, we offer you our warmest seasonal and new year greetings. We strive to continue to be the “POL” connecting you with one another in the upcoming year and help facilitate new opportunities. May the new year bless you with much health, wealth, and happiness!

همزمـان بـا شـروع سـال جدیـد می دی و نـو شـدن دفتـر روزگار بـاری هـای زیسـتن هسـتیم، بهانـه از ‌ تریـن بهانه ‌ دیگـر شـاهد یکـی از مهم باختیـم سـریع ‌ اول شـروع کـردن. در کودکـی هـر بـار کـه در یـک بـازی می گفتیـم از اول، یـک بـار دیگـر، یـک فرصـت دیگـر، از نـو... تـا ایـن کـه ‌ می تریـن بـازی مـا، بـازی زندگـی کـردن اسـت ‌ بـزرگ شـدیم و فهمیدیـم اصلی هـا داریـم بـرای ‌ تریـن بهانه ‌ و بـرای ایـن بـازی جـذاب هـم نیـاز بـه کوچک تریـن کارهـا. ‌ شـروع کـردن بزرگ هـای سـال و قـدم ‌ هـا بـه پایـان رسـیدن ماه ‌ یکـی از زیباتریـن بهانه کنـد ‌ گذاشـتن در اولیـن سـال جدیـد اسـت کـه در مـا شـوق ایجـاد می ریـزی بـرای آن، حفـظ ‌ بـرای از سـر گرفتـن همـه چیـز. ایجـاد هـدف، برنامه موقعیـت، توسـعه دسـتاوردها و در نهایـت ایجـاد ارزش بـدون داشـتن معنـی خواهـد بـود و آنچـه ایـن دو عامـل را ‌ دو عنصـر انگیـزه و الهـام بی سـازد "ارتبـاط" اسـت. ‌ بـرای مـا مهیـا می مـا در خانـواده بـزرگ پُـل شـروع سـال جدیـد را بـه شـما تبریـک گفتـه و برایتـان همچنـان پُـل ارتبـاط بـا یکدیگـر هسـتیم و آرزوی س متی و دل خـوش بـرای تـک تـک شـما عزیـزان داریـم. با پُل در ارتباط باشـیم.

8

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

مصاحبه اختصاصی با سحر مقدس مصاحبه اختصاصی با امل جاد مصاحبه با مسیحا شجاعی مصاحبه با مدل ایرانی نگار میران مصاحبه با مدل ایرانی بابک رحیمی معرفی برند لوکس و جذاب GUCCI مصاحبهاختصاصیبا بهار اسالمی معرفی برند لوکس و نوآور Cartier

8

16

16

20

28

30

32

38

North America Publication

Middle East Publication

Editor In Chief Pouyan Torabi

Publisher of POL Ertebat Media & Publishing İbrahim Yıldız info@polertebat.com

42

Managing Editor Masih Ferdosian, Behnam Parvin

46

معرفیسبک Maximal Style

Editor Bahadır Yıldız magazine@polertebat.com

Music Editor Araz Panahi

48

معرفی برند آرایشی Make Up For Ever

Events Editor Poriya Moazzami

Deputy Of Planning & Development Afshin Bozorgi

50

اندازه کافی خوب هستند ‌ ها به ‌ فقط بهترین Lego

Ad Sales Agent Shaymo Advertising

54

معرفی سوپر مدل معروف Gigi Hadid

Art Director Hossein Etemad, Ava Nazari

پ مثل پادکست Radio Javan | موزیک

56 58

Social Media Manager Mostafa Seif

Advertisement Reservation North America: +1 888 RD JAVAN +1 888 735 28 26

60

Radio Javan Party

Executive Producer Kambiz Akhbari

Canada: +1 438 802 92 92

64

ترین اخبار دنیای گیم از نگاه ‌ مهم Joystick

Middle East: +90 554 182 82 82 +90 554 183 83 83

Graphic Designer Maryam Sharifi, Roya Movahed

68

های پُل ‌ گنجینهاپلیکیشن Application

Writer Ahlam Jalali, Mostafa Seif, Neda Usefi, Romina Emamiyati

70

نکاتی کلیدی برای طراحی اتاق خواب برند شخصی قدرتمند بسازید گذاری به روش ‌ هدف Smart

72

polmagazine polmagazine Polmagazine_tr

74

Maslak Mah. Sanatkarlar Sok.Eclipse Maslak Sit. No:2 A Blok Daire:243 Sarıyer/İstanbul ISSN-2651-2645 +90 554 182 82 82

76

بینی ‌ طالع

www.radiojavan.com/POL

9

POL Maga z i ne

از دیروز در کالبد امروز  صدایـ Sahar Moghadas سحر مقدس با  مصاحبه اختصاصـ

saharmusic

صدای ‌ های هنرمند و خوش ‌ سحر مقدس، یکی از خواننده پاپ ایرانی است. او فعالیتش را در ایران آغاز کرد و کار به دبی رفت. طرفداران او را با ‌ چندی بعد برای ادامه وای، ای جان و...، همچنین ‌ رمانتیک، ای ‌ های شام ‌ آهنگ شناسند. آنچه ما ‌ «شعر یادت نره» می ‌ حضور در برنامه دانیم این است که او بانویی پُرتالش، مُصمم و ‌ از او می های زن ‌ اغراق او جزو معدود خواننده ‌ باروحیه است؛ بی ایرانی است که بعد از انقالب وارد بازار موسیقی ایرانی 60 آذر دهه 13 شده و خوش درخشیده است. سحر متولد سفال و سرامیک و در ‌ در تهران است. در هنرستان رشته سازی خواند. از ابتدا هم طرفدار هنر و ‌ دانشگاه مجسمه تر ‌ هنر کوتاه ‌ های هنری بود. مدت تحصیل در رشته ‌ فعالیت ها است، به همین دلیل فضا و زمان برای ‌ از سایر رشته های ‌ سفر کردن باز بود. او که قبال با خانواده برای سفر بار پس از اتمام تحصیل ‌ شد، این ‌ تفریحی از ایران خارج می اش تصمیم به ترک ایران ‌ برای گسترش فعالیت هنری گرفت. مادر و خواهرش او را در این سفر همراهی کردند، اما مدتی بعد به ایران بازگشتند و سحر آموخت که چطور تنها اما بااراده و مستقل به مسیرش ادامه دهد. میزبانی باعث افتخار ما بود. خواننده ‌ از او برای این مصاحبه اش ‌ ای ‌ مصاحبه ما با سحر عزیز باشید تا با او و مسیر حرفه بیشتر آشنا شوید. همچنین مصاحبه ویدئویی ما با سحر عزیز را در اینستگرام پُل تماشا کنید.

10

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

«شعر یادتنره»چطور بود؟ ‌ تان با برنامه ‌ تجربه همکاری العاده بود. قبل از این ‌ فوق ‌ «شعر یادت نره» برای من یک برنامه های مرا گوش داده بودند و با من آشنا بودند، اما این ‌ مردم آهنگ های من بیشتر دیده شود و بیشتر ‌ برنامه کمک کرد که توانایی های ‌ توانم سبک ‌ شناخته شوم. توانستم نشان دهم که می

بسیار خوبی بود. ‌ مختلف را اجرا کنم. تجربه آخر و برنامه «جای شعر خالی» چطور بود؟ ‌ دوره

های حاضر در داخل ‌ سخت بود، چون مجبور شدم از خواننده کنم بسیار ‌ هاراگوشمی ‌ هایی که کارهای آن ‌ ایران بخوانم. خواننده دهم؛ ‌ های دیگر را گوش نمی ‌ کم هستند و معموال کار خواننده بمانی، شهاب مظفری، سیاوش قمیشی، ‌ آثار کسانی مانند روزبه ابی، گوگوش، رضا صادقی، محمد علیزاده، فرزاد فرزین، بنیامین، دهم، آن هم به این دلیل ‌ مرجان، مهستی، هایده و… را گوش می هایشان را یاد بگیرم. در این شرایط خواندن ‌ که دوست دارم تکنیک برانگیز بود. ‌ تر برایم کمی چالش ‌ های جدید ‌ به جای خواننده ‌ خواندید، بازخوانی ترانه ‌ نره» می ‌ هایی که در «شعر یادت ‌ از آهنگ کدام خواننده را بیشتر دوست دارید؟ خانم مهستی را خیلی دوست دارم. قدیمی ایرانی ‌ فکر کنید این امکان وجود دارد که با یک خواننده کنسرت اجرا کنید، او کیست؟ جزو آرزوهایم است که در کنار خانم گوگوش بخوانم. حتی اگر در بخش است. ‌ بک استیج هم باشم برایم لذت

خواست خواننده باشید و شروع کردید؟ ‌ از چه زمانی دلتان می ترم ‌ ها، پدر و خواهر بزرگ ‌ پدری من خوانندگی خیلی باب بود. عمه ‌ در خانواده ۱۷ ای از سن ‌ خواندند و من هم از بچگی این هنر را دوست داشتم. از نظر حرفه ‌ می سالگی وقتی شاگرد استاد محمد نوری شدم، شروع به خواندن کردم و حاضر شدم قید خیلی چیزها را بخاطرش بزنم. خدا رحمت کند آقای نوری را، جایشان واقعا بین هنرمندان خالی است. ها برای ما بگویید؟ ‌ لطفا در مورد فعالیت در گروه سایه پرسیدن این سوال خیلی برایم جالب است، چون تقریبا خیلی قدیمی است. آقای گذاری کردند. هر کدام از ما را از یک جایی پیدا کرده ‌ سیاوش خواهانی این گروه را پایه ها به ‌ بودند. چند کار تهیه کردیم که مجوز نگرفت. چند کنسرت داشتیم که من در آن و نوازندگان ‌ هایی که در این گروه بودند خواننده ‌ کردم. بچه ‌ وکال اجرا می ‌ عنوان بک موفقی شدند؛ مثال آقای بابک مافی، بهرنگ بهادرزاده، آرش مقدم، عرفان ژاله و…، ولی متاسفانه این گروه از هم پاشیده شد و هر کسی سراغ کار خودش رفت. ای شما بود؟ ‌ این اولین کار حرفه خیر، قبل از این با آقای رضا امیر حسینی آلبوم تلفیقی پاپ-سنتی جمع کردیم که در آن زمان خیلی کار جدیدی بود. مثال از گیتار الکتریک در موزیک سنتی استفاده سال قبل است که ۱9 کردیم؛ اما این کار هم مجوز نگرفت. این موضوع مربوط به گویند که خوانندگی کار زیاد سختی نیست؛ اما در کشوری مانند ایران وقتی ‌ همه می شود و ‌ آیی انگار خط سیاهی روی تو کشیده می ‌ عنوان یک زن سمت این کار می ‌ به ام؛ اما برای ‌ کنم هنوز به جایی نرسیده ‌ توانی به ایران بازگردی. فکر می ‌ دیگر حتی نمی خودم کار بزرگی بود که توانستم تنها و بدون حمایت مالی در خارج از ایران زندگی گذارند، اما من آدم ‌ ام باشم. این چیزها در روان آدم تاثیر بدی می ‌ کنم و دور از خانواده روی، ‌ های ترقی را باالتر می ‌ قوی بودم و کار کردم و تنهایی را تحمل کردم. هر چه پله شوند؛ اما اینطور نیست که بگویم این مسیر تمام شده، ‌ تر می ‌ مشکالت هم بزرگ همچنان ادامه دارد. چرا امارات متحده عربی را برای مهاجرت انتخاب کردید؟ سال قبل مهاجرت کردم و به امارات رفتم چون به ایران نزدیک بود و شرایط اخذ ۱6 توانستم به آمریکا یا انگلستان بروم. بعد هم از آنجا به ‌ نمی ؛‌ تر بود ‌ ویزایش آسان کشور دیگری رفتم. اولین شغلی که بعد از مهاجرت داشتید چه بود؟ روز ماه رمضان تمام ۳۰ سال خواندم و تجربه اجرا دارم. به غیر از ۱۴ های دبی ‌ در کالب دانم چطور ‌ ساعت خواندم. االن اعتماد به نفس دارم و می ۳ های سال، شبی ‌ شب روی صحنه بخوانم. های جدید ما به دنیا نیامده بودند. ‌ هنوز خواننده چه چالش سخت، اما شیرینی در مسیر داشتید؟

جزو آرزوهایم است که در کنار خانم گوگوش بخوانم

11

POL Maga z i ne

الگوی سحر برای خوانندگی کیست؟ ماهی موسیقی ایران، بانو گوگوش. ‌ تواند باشد جز شاه ‌ چه کسی می هنری از نظر زمانی زندگی کند؟ ‌ سحر دوست دارد در چه دوره

هایی مانند خانم گوگوش و ‌ خواهد به قبل از انقالب بازگردم و در کنار خواننده ‌ دلم می سازانی که آن دوران ‌ تر بود و آهنگ ‌ رامش کار کنم. چون آن موقع موسیقی ایران غنی ام؛ چون سبک من ‌ کنم دیر به دنیا آمده ‌ پسندم. احساس می ‌ کردند را خیلی می ‌ کار می تر است. ‌ هم به آن دوران نزدیک ها سخت اعتماد ‌ اید که شاید دیگران به آن ‌ سراهای خانم بسیار جوانی کار کرده ‌ با ترانه کنند، دلیل این انتخاب چه بود؟ من خیلی اعتقادی به اسم و رسم ندارم، چون کسانی هستند که کارشان خوب اند. من هم اهل ریسک کردن هستم و نتایج خوبی ‌ است اما هنوز شناخته نشده وای و ای جان» را با نیلوفر ‌ ام «ای ‌ شده ‌ های بسیار شنیده ‌ ام. دو تا از آهنگ ‌ هم گرفته عنوان یک خانم موفق بسیار ‌ ام که خیلی موفق بودند. به نیلوفر به ‌ منصوری کار کرده کنم. ‌ افتخار می امضای سحر کدام آهنگش است؟ ای وای!

چیست؟ ‌ تاتوهای دست شما درباره ‌ بی دل، پروانه و لوسیفر. کم سن ‌ سحر، بی ،‌ تا تاتو دارم. همیشه ۵ که بودم به متال عالقه داشتم. اید؟ ‌ خوار شده ‌ چند سال است که گیاه سال. یک فیلم خیلی ناراحت کننده از حیوانات دیدم و آن روز 6 شدم. با خودم ‌ آنقدر گریه کردم که داشتم از ناراحتی خفه می ترین آدمی هستی که بدون عذاب وجدان گوشت ‌ گفتم تو لعنتی خوری. بعد هم قسم خوردم که دیگر گوشت نخورم. چکاپ ‌ می خوار شدن ندارم. حتی چربی خون، ‌ ام، هیچ مشکلی بعد از گیاه ‌ کرده کنم روی سالمت ‌ خونی و مشکالت گوارشی هم ندارم و فکر می ‌ کم خواری کنم، ‌ خواهم تبلیغ گیاه ‌ پوستم هم تاثیرگذار بوده است. نمی است. فقط باید یک سری ‌ خواری از سوتغذیه نمرده ‌ اما هیچ گیاه مواد مغذی را به بدن برسانید.

EY VAY

بهنظرتانمارکتموسیقیایرانیبراینزدیکشدنبهمارکتجهانیبایدچهتغییراتیکند؟ کال باید زیر و رو شود. مارکت ما از نظر مالی خیلی ضعیف است؛ مارکت جهانی توانیم کارهای بزرگ کنیم چون همه چیز به مسائل ‌ گذاری زیادی دارد. ما نمی ‌ سرمایه های جنیفر لوپز داشته باشیم که ‌ توانیم کنسرتی مانند کنسرت ‌ گردد. نمی ‌ مالی بازمی گذاری جرات برگزاری این ‌ آید. کدام کنسرت ‌ رقصنده روی صحنه می ۱۵ در سالنی عظیم با مراسم را دارد؟ از طرفی ما در کشور خودمان نیستیم و حمایت مردم را نداریم. به نظرتان چه فاکتوری به غیر از خوش صدا بودن، باعث شده که شما در مارکت موزیک ایرانی دیده شوید؟ کنم شانس آوردم و خدا هوایم را داشته. به نظرم در سرنوشت من خوانندگی ‌ فکر می اند. من ‌ هایی داریم که زحمت کشیدند اما نتیجه نگرفته ‌ نوشته شده بود. ما خواننده گیرم. مثال ‌ ها الهام می ‌ های قدیمی و اجرا و زبان بدن آن ‌ های خواننده ‌ همیشه از تکنیک کند و کالم و حرکتش همخوانی دارد. ‌ خانم گوگوش روی صحنه، نمایش اجرا می تان رمانتیک است، شخصیت واقعی خودتان چقدر به این ‌ های ‌ فضای بیشتر آهنگ فضانزدیکاست؟ دانم. هنرمند برای اجرایش باید احساسی باشد. ‌ احساسی هستم، رمانتیک را نمی مردم است. مردم چیزهای مثبت و زیبا را ‌ کنم به سلیقه ‌ هایی که انتخاب می ‌ آهنگ دوست دارند.

خواری از ‌ هیچ گیاه است ‌ سوتغذیه نمرده

12

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

مان بگویید. ‌ تان برای ‌ ورزش و رژیم غذایی ‌ درباره گویم اگر برای مدتی کم خوری کنی، وقتی ‌ زیاد اعتقادی به رژیم ندارم، چون می خوار هستم و زیاد ‌ گردی. من گیاه ‌ کنی باز به حالت قبل برمی ‌ رژيم را رها می خود باال ‌ کنم. اما به خاطر کم کاری تیروئید گاهی وزنم خودبه ‌ پُرخوری نمی کنم اما االن چند ماه ‌ رود که خودم مشکلی با آن ندارم. بدنسازی کار می ‌ می ها هستم. ‌ است، چون درگیر کنسرت ‌ است که کمتر شده کنید؟ ‌ چه غذایی را خوب درست می آش رشته و کشک بادمجان. کنید؟ ‌ ها می ‌ در روز چقدر زمان صرف پاسخ دادن به کامنت شود». در نهایت باز ‌ هایم چپ می ‌ گوید: «گاهی چشم ‌ خیلی زیاد. با خنده می کنی کی ‌ دهی، فکر می ‌ «خیلی خودخواهی که جوابمان را نمی :‌ نویسند ‌ هم می ۵۰ توانم به ‌ ای». بله قبول دارم؛ اما در نهایت می ‌ هستی؟ تو با ما سحر شده هزار دایرکت را جواب بدهم. گاهی آنقدر جواب ۵ توانم ‌ نفر جواب دهم. نمی کنم تا ‌ ام. سعی می ‌ بینم حتی ناهار نخورده ‌ آیم و می ‌ دهم که به خودم می ‌ می جایی که برسم حتی یک قلب هم که شده برایشان بفرستم.

قدرت یک زن در اعتماد به نفسش است

شما با فالورهایتان چطور است؟ ‌ رابطه شان ‌ کردم. خیلی دوست ‌ وقتی اینترنت در ایران قطع بود حس تنهایی می شان حس خوبی به ‌ شان و انرژی مثبت ‌ های زیبای ‌ ها، حرف ‌ دارم. همراهی آن دهد. ‌ من می بینید چه حسی دارید؟ ‌ ها را از نزدیک می ‌ وقتی آن کنم ‌ ها عکس بگیرم. حس می ‌ ها را محکم بغل کنم و با آن ‌ من دوست دارم آن شود. چند وقت پیش خانمی را حضوری دیدم ‌ این احساس خوب منتقل می و به من گفت: «تو خیلی حس خوبی داری، قبال دوستت نداشتم اما حاال که خانمی را در ‌ دیدمت عاشقت شدم». گفتم: چرا؟ گفت: «چون یک خواننده لندن دیدم و از او خواستم با من عکس بگیرد و او گفت ببخشید باید بروم و بعد هم از او خیلی بدم آمد». مهم است که با طرفدارت چطور برخورد کنی. ام را ببینم چون ممکن است ‌ های مورد عالقه ‌ خودم دوست ندارم خواننده ها خوشم نیاید. ‌ ها ببینم که دیگر از آن ‌ رفتاری از آن گذرد؟ ‌ یک روز سحر چطور می گویم ‌ آید. با خودم می ‌ بینم باران می ‌ کنم و می ‌ گوید: «پنجره را باز می ‌ با خنده می ام ‌ سال دبی زندگی کرده ۱۴ خوابم». چون ‌ بندم و دوباره می ‌ لعنتی و پنجره را می ام را در ‌ ام زندگی ‌ ام، هنوز نتوانسته ‌ ظهر بیدار شده ۲ ام و ‌ صبح خوابیده ۶ و شوم. باشگاه ‌ خوابم و ظهر بیدار می ‌ صبح می ۴ لندن روتین کنم. گاهی هنوز برم. بیشتر ‌ کنم. سگم «توتو» را بیرون می ‌ کنم. آشپزی می ‌ روم. نقاشی می ‌ می دوست دارم در خانه باشم و فیلم ببینم و زیاد اهل کالب و… نیستم.

13

POL Maga z i ne

خواهم جایگاه ‌ می بزرگی داشته باشم؛ خواهم فقط باشم ‌ نمی و بخوانم.

14

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

برای خواننده شدن مسیر سختی را طی کردید؛ حاال به دختران جوانی که ای دارید؟ ‌ خواهند خواننده شوند چه توصیه ‌ می از خودشان بپرسند که برای این کار چقدر قوی هستند؟ چقدر در خودتان تان را ‌ پتانسیل گذشتن از خیلی چیزها مثل خانواده، تفریح و… در زندگی بینید؟ این شغل خودخواه است. یک آرتیست به خصوص آرتیست ‌ می چون دائما در حال کار ؛‌ تواند مادر و همسر خوبی برای کسی باشد ‌ خانم نمی تواند در خانه باشد و وظایف معمول را انجام دهد. به خصوص ‌ است و نمی های ایرانی که اگر بخواهند سمت این کار بیایند باید از ایران خارج ‌ برای خانم سال است که شب تولدم، ۱7 شوند و دیگر حمایت خانواده را ندارند. من ام. پس خانمی که این ‌ شب سال نو، کریسمس، شب یلدا و… را تنها گذرانده های مختلف به ‌ کند باید قوی باشد. باید بتواند با کمپانی ‌ کار را انتخاب می خصوص آقایان کار کنند. خوانندگی فقط شهرت و پول نیست؛ پشت صحنه ضعیفی دارید وارد این کار نشوید، چون ‌ بسیار سخت است. اگر روحیه شوید. باید ریسکش ‌ شوید یا هیچی نمی ‌ کاری است که یا در آن موفق می را بپذیرید. هایش از موسیقی ایرانی چیست؟ ‌ رادیو جوان و حمایت ‌ نظرتان درباره کند ‌ های جوان خیلی کمک می ‌ رادیو جوان به دیده و شنیده شدن خواننده و تیم قوی دارد. صحبتی با طرفدارانتان دارید؟ ها حمایت کردید و ‌ ممنون که صدای من را تحمل کردید. من را در این سال گذار ‌ تان به من انگیزه دادید. سپاس ‌ دوست داشتید. ممنون با انرژی مثبت های شما باشم. ‌ تک شما هستم. امیدوارم بتوانم جوابگوی وقت و گوش ‌ تک مجله پُل چیست؟ ‌ نظرتان درباره رادیو جوان آن را جایی ندیده بودم. وقتی ‌ حال به غیر از صفحه ‌ راستش تابه ها به نظرم نابغه ‌ شما را دیدم، فهمیدم تیم قوی و هنرمندی دارید. ایرانی توانم بگویم که در حد ‌ هستند و فقط با توجه به ظاهر مجله همین حاال می های بزرگ دنیا هستید. ‌ مجله

احساسی هستم، دانم ‌ رمانتیک را نمی

به نظر سحر، قدرت یک زن در چیست؟ تواند یک زن ‌ اعتماد به نفسش. یک خانم اگر خودش را باور داشته باشد می ها مدونا زن بسیار قوی است. ‌ قدرتمند باشد. به نظرم بین خارجی دانید یا شغل دیگری دارید؟ ‌ خوانندگی را شغل همیشگی می در مارکت ما هیچ چیزی ثبات ندارد؛ ما هالیوودی نیستیم که حتی اگر نخوانیم پول دربیاوریم. من هم به فکر کار جدید هستم. سال دیگر کجا باشید؟ ۱۰ کنید ‌ فکر می خواهم فقط باشم و بخوانم. اگر ‌ خواهم جایگاه بزرگی داشته باشم؛ نمی ‌ می کنم. ‌ نباشد، در همان حالت خداحافظی می شدید؟ ‌ می ‌ اگر خواننده نبودید، چه کاره شدم. االن دائما در یوتوب ویدئوی جراحی ‌ دکتر جراح مغز و اعصاب می شدم. ‌ بینم و یا شاید وکیل می ‌ می در مسیر رشدتان، چه کسی تاثیرگذارتر بود؟ در شروع کارم کسی کمکم نکرد. خیلی اذیت شدم و مدام زیر پایم را خالی کردند. اما زورشان نرسید. ‌ می ای که در مورد خودتان شنیدید چه بوده؟ ‌ بدترین شایعه گردم که بدانم شوهرم کجاست که ‌ شوهر دارم! همیشه دنبال شوهرم می ام. ‌ خودم او را ندیده های بعدی مشخص است؟ ‌ کنسرت ‌ برنامه کنم اصال وقت خوابیدن هم نداشته ‌ های زیادی داریم که فکر می ‌ بله. برنامه باشیم و فقط در پروازها بخوابیم.

15

POL Maga z i ne

16

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

17

POL Maga z i ne

امـل جـاد مصاحبه اختصاصی با Emeli Jad

emelijad

ساله، اهل کویت و بیوتی بالگری جوان و خالق 33 امل جاد است. امل با خالقیتی که داشت توانست در مدت زمان کوتاهی بسیار معروف شود. او دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی است و هیچ دوره میکاپی نگذرانده است. در واقع امل با این رشته هنری در خانواده آشنا شد، چون خاله و مادرش در آرایشگری سررشته داشتند و این باعث شد او کم و بیش با حال و ای کار نکرده ‌ هوای این کار آشنا شود. او هیچ وقت به صورت حرفه بود. به طور کل به نقاشی و موزیک عالقه داشت که خودش تاثیر نبوده است. امل تا ‌ معتقد است این موضوع در کارش بی کرد. ‌ سالگی فقط خودش را به صورت خیلی ساده میکاپ می 25 شروع آشنایی او با میکاپ از زمانی آغاز شد که یکی از دوستان عنوان مدل به او کمک کند و ‌ اش از امل درخواست کرد به ‌ کویتی نمونه کارش شود. بدون اینکه بداند چه سرنوشتی در انتظارش است و قرار است این راه را ادامه دهد. امل اولین روز کاری را های ‌ در زمینه مدلینگ گذراند. سپس به مرور میکاپ آرتیست کویتی و دیگر کشورهای خلیج از او دعوت به همکاری کردند. به اش در زمینه میکاپ بیشتر شد. بعد ‌ همین طریق به مرور تجربه از گذشت یک سال از آشنایی با میکاپ و دوره مدلینگ، اولین کار میکاپ را با ریسک باال انجام داد. او روز عروسی خواهرش، وی را میکاپ کرد. آن روز کارش آنقدر خوب بود که همه تشویقش کردند و این امر به امل انگیزه و انرژی داد. خواننده مصاحبه ما با اش بیشتر آشنا شوید. ‌ ای ‌ امل باشید تا با او و مسیر حرفه

ایده پیج آرایشی از کجا آمد؟ گفتند چرا بالگر ‌ های کویتی به من می ‌ اکثر میکاپ آرتیست توانم این کار ‌ گفتم که اصال نمی ‌ شوی؟ من هم در پاسخ می ‌ نمی را انجام دهم. چون سر زبون درست و حسابی ندارم. تقریبا یک سال بعد از کار مدلینگ پیج را افتتاح کردم و چند ویدئو آرایشی ساختم. ویدئوهایم بیشتر به صورت چالشی بود. من سعی کردم آموزش آرایش را با موزیک خارجی منتشر کنم. یکی دو ‌ می بینید. ‌ بار هم با موزیک خواندم. البته نه به سبکی که االن می

گذشت که خبر شیوع کرونا منتشر شد. کارم را خیلی ‌ یک سال و نیم از کار مدلینگ می توانم ‌ ها نمی ‌ دوست داشتم ولی متاسفانه مشخص بود که به خاطر کرونا، تا مدت ام ‌ اش را پُر کنم. از طرفی خصیصه درونگرایی ‌ فعالیت داشته باشم. سعی کردم جای خالی کردم یک ‌ شد در مسیر کار آنالین خیلی سخت حرکت کنم. هیچ وقت فکر نمی ‌ باعث می اندازی کرده بودم ‌ پیج عمومی داشته باشم، چه برسد به پیجی با فالور زیاد. پیجی که راه ها را ‌ تر پیش بردم و ویدئوهای مختلف ساختم. برای پیدا کردن راهم انواع سبک ‌ را منظم امتحان کردم و بارها سعی و خطا نمودم، حتی بارها ویدئو ساختم و پاک کردم.

18

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

چطور به ترکیب موسیقی و میکاپ رسیدید؟ قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنم که ترکیبات میکاپ - موزیک، میکاپ - ترنزیشن معمولی، میکاپ - موزیک - ترنزیشن معمولی، میکاپ - لیپ سینگ، میکاپ - لیپ سینگ و ترنزیشن های معمولی و ویژه به تنهایی و دابسمش ‌ معمولی، ترنزیشن های داخلی، خارجی و ‌ های رپ را انواع میکاپ آرتیست ‌ آهنگ تاکرها به صورت جداگانه انجام دادند و من از دیدنشان لذت ‌ تیک انجام دادم و به نظر خودم 2020 بردم. یکی از کارهایی که من مارچ ‌ می های خارجی هم ندیده ‌ کار جدیدی بود و در ویدئوی میکاپ آرتیست رقصاندم و ‌ بودم، این بود که خودم و ویدئو را همراه با ریتم آهنگ می کردم. به دلیل اینکه بازخورد خوبی از این کار نگرفتم، ‌ سینگ می ‌ لیب احساس کردم یک چیزی کم است. از موزیک خارجی و گاهی هم عربی برای کارهایم استفاده کردم. اما باز هم بازخورد مطلوبی نگرفتم. اولین کارم را با موزیک ایرانی همراه با ترنزیشن معمولی و بدون لیپ ساختم که البته بازخورد خوبی گرفت. 99 سینگ در شب یلدا سال

مان بگویید. آیا الگویتان او بود؟ ‌ برای Meredith درباره او یک بیوتی بالگر بزرگ است، باید بگویم که ایشان سبک زیبا و خاصی را وارد دنیای میکاپ کرد. من چندین بار مثال برای مالیدن کرم پودر به صورت، از ایشان ایده گرفتم. بندی طوالنی است نه کوتاه، ‌ تفاوت کار من با ایشان زیاد است. سبک من از لحاظ زمان کند. ویدئوهای ایشان ‌ تر می ‌ تر و پیچیده ‌ تر، سخت ‌ که همین مورد سناریو را متفاوت های معمولی دارند، مثل کات و هماهنگ کردن زمان لب زدن آهنگ. ایشان ‌ ادیت کنند. ترنزیشن، یعنی کارهایی که با آن در ‌ معموال خیلی کم از ترنزیشن استفاده می یک لحظه صورتشان تغییر کند. مثال اینکه کرم پودر با رد شدن دست از جلوی صورت، شوند ‌ روی صورت بنشیند. همچنین اشخاصی که در رنگ سررشته دارند متوجه می تر از رنگ ‌ تر یا روشن ‌ که رنگ محصوالت به کار رفته در تصاویر ایشان معموال کمی تیره بینید. من از موزیک ایرانی ‌ واقعی است. اما شما در ویدئوهای من رنگ واقعی را می خواستم ‌ گرفت. اگر می ‌ استفاده کردم که کمتر بیوتی بالگری این موضوع را در نظر می دادم. وجود همین جزئیات، آن هم در ‌ دقیقا مثل ایشان باشم، با رپ خارجی ادامه می تر باشد. ‌ یک پکیج، باعث شده کار من با ایشان متفاوت و همچنین چند برابر سخت احتماال اگر من ملیت دیگری داشتم نیاز به توضیحات باال نبود. امیدوارم روزی برسد که ما با معضل دفاع از ایده در هیچ جا روبرو نباشیم. من زمان و انرژی زیادی برای کارم ام. بارها سعی و خطا کردم تا راه و سبک خودم را پیدا کنم. من از ترکیبی ‌ صرف کرده توانم همانند ‌ استفاده کردم که با بقیه بیوتی بالگرهای عزیز فرق داشته باشم و می توضیحات باال، تفاوتم را با هر بیوتی بالگر عزیزی بیان کنم.

هزار فالور 10 دانستم که یک چیز کم است. دیگر حدود ‌ ولی باز هم می داشتم که ویدئوی میکاپ با آهنگ سوگند «سالم خانم» را ساختم. با اینکه هنوز آهنگ رپ نخوانده بودم، ولی بازخورد خوبی گرفتم. اما با کردم هنوز هم یک چیزی کم است. دلیل اینکه ‌ اینحالاحساسمی بازخورد خوبی گرفتم، برایم روشن نیست. شاید حس نهفته در من که با معانی کلمات در طول آهنگ هماهنگ بود، دلیل بازخورد خوب کار شد. یا اینکه شاید با این کیفیت ویدئو کسی با آهنگ ایرانی همراه ترنزیشن و لیپ سینگ میکاپ نکرده بود. این ویدئو ترکیبی از میکاپ، موزیک ایرانی، ترنزیشن سر، حس من با آهنگ و تغییر ها بود. یک جای تصویر یعنی در یک بیستم از ‌ در هنگام سر ضرب مالم که این صحنه برگرفته از یک ‌ کل ویدئو، کرم پودر را به صورتم می بود. خالصه ویدئوی سوگند بود Meredith بیوتی بالگر خارجی به نام تر شوم. ‌ که باعث شد به پیدا کردن مسیر خودم نزدیک

19

POL Maga z i ne

الگوهايتان در اين حرفه چه كسانی هستند؟ Victoria Lyn ,Nikkie Tutorials تان به رپ برایمان بگویید. کدام رپر را بیشتر ‌ درباره عالقه دوست دارید؟ ام به ‌ من کال از بچگی به موزیک خیلی عالقه داشتم. اما عالقه موزیک رپ توسط همسرم شروع شد. اوایل ازدواج همسرم در کرد. ولی من اصال دوست نداشتم ‌ ماشین آهنگ رپ گوش می سال پیش 6 ام به رپ ‌ گفتمموزیکراعوضکن.عالقه ‌ و به او می های رپ ‌ با آهنگ «بد شدم» از یاس شکل گرفت. کال از آهنگ آمد. زمانی که هزار فالور داشتم، با ‌ زا خوشم می ‌ کوبنده و انرژی ساعت» بهرام و آهنگ 24« های رپ مانند آهنگ ‌ این نوع آهنگ ساعت در اینستگرام حضور دارم و بقیه 8 تا 7 طور متوسط ‌ به روز مشغول ساخت ویدئو و یا فکر کردن برای محتوایی هستم که قرار است در اینستگرام منتشر کنم. دهد؟ ‌ فیلمبرداری و ادیت ویدئوها را چه کسی انجام می گاهی خودم، گاهی همسرم و گاهی اوقات نیز با همدیگر. تان را بیشتر دوست دارید؟ ‌ خودتان کدام میکاپ میکاپ ویدئوی سوگند «سالم خانم». ترین محتوایی که تولید کردید، چه بود؟ ‌ پُرمخاطب ویدئو با آهنگ «چرا بدی» از هیچکس. البته به نظرم ویدئو در تر خواهد شد. ‌ آینده با آهنگ «بارکد» یاس پُرمخاطب گرفتم. ‌ های مختلف می ‌ «راک ای چاک» استوری کنید؟ ‌ روزانه چقدر زمان برای اینستگرام صرف می

چه تصوری از ازدواج داشتيد كه االن تغيير كرده باشد؟ کردم ممکن است ازدواج من را محدود کند. ولی بعدا فهمیدم اگر زن و شوهر با هم ‌ فکر می کنند تا هر کدام به ‌ دوست باشند، نه تنها محدود شدن معنا ندارد، بلکه به هم کمک می اهدافشانبرسند. تان برای حفظ تناسب اندام و زيبايی پوست چيست؟ ‌ روتين روزانه خدا را شکر چهار سال است که وگان هستم و تغذیه سالمی دارم. مدتی بدنسازی کار کردم کاری، کمی فاصله افتاد، ولی امیدوارم دوباره ورزش را شروع کنم. ‌ ولی به دلیل مشغله کنند؟ ‌ خودتان را جای فالورهایتان بگذارید. به نظرتان چرا مردم شما را فالو می گیرم ‌ ها انرژی می ‌ ارتباط من با فالورهایم ساده، خالصانه و همچنین دو طرفه است. من از آن گیرند. ‌ ها هم از ویدئوهای من انرژی می ‌ و به گفته خودشان آن تان چه كسی بوده است و چرا؟ ‌ تاثیرگذارترين شخص در زندگی ایم، هر دو مشوق ‌ قطعا همسرم بوده، چون ما از دانشگاه با هم هستیم و با هم بزرگ شده ایم. ‌ هم بودیم و در زندگی هم بسیار تاثیر گذاشته چه تصويری از عشق داريد؟ ای از بهترین احساسات روی زمین است. ‌ عشق مجموعه چطور با همسرتان آشنا شديد و حمايت همسرتان چه تاثيری روی كارتان داشت؟ در محیط دانشگاه با هم آشنا شدیم. همسرم هم مشوقم بود و هم بسیار کمکم کرد.

20

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

ساز باشد؟ ‌ تواند فرهنگ ‌ به نظرتان یک اینفلوئنسر چطور می دانم. البته ‌ سازی را وظیفه یک اینفلوئنسر می ‌ فرهنگ اش کرده ‌ سازی در مورد چیزی که به آن علم دارد، یا تجربه ‌ فرهنگ است. یک اینفلوئنسر اول باید از خودش شروع کند سپس همکارانش و بعد مردم. به عنوان مثال سعی کردم نشان بدهم ها متوجه ‌ ها و دایرکت ‌ موفق شدن غیرممکن نیست. با کامنت ها انگیزه دادم. همچنین سعی کردم با هایالیتی ‌ شدم به خیلی های ظاهری ‌ که در مورد کلویید گذاشتم تابوشکنی کنم و زایده شود را در نگاهشان کم ‌ نفس می ‌ به ‌ که موجب کاهش اعتماد رنگ کنم. فقط یک مثالش این است که دایرکت یک پدر در مورد اینکه من توانستم ذهن دخترش را در مورد کلوییدهایش تغییر بدهم و توانسته با آن کنار بیاید، که آن را استوری کردم و خیلی برایم ارزشمند بود و همینطور من به طور جدی هشت ماه است که به نوبه خود سعی کردم در صنعت آرایش، اوال از محصوالتی استفاده کنم که مشتقات حیوانی درونش به کار نرفته باشد، دیگر اینکه فاقد تست حیوانی باشد و سعی کردم حفاظت از حقوق حیوانات را جدی بگیرم.

دوست داريد چه تاثيری روی مردم داشته باشيد؟ دوست دارم امیدبخش باشم.

گوييد؟ ‌ تصور كنيد دختری با حال و هوايی كه داشتيد تصميم دارد راه شما را برود، به او چه می گویم، اصول اخالقی را رعایت کن. چه هزار فالور داشته باشی و چه یک میلیون، ‌ به او می سعی کن الگوی خوبی برای مردم باشی. سعی کن طرف حق باشی، حتی اگر آن طرف تعدادش کمتر باشد و همچنین سعی کن از مسیرت لذت ببری. ترين آرزوی امل چيست؟ ‌ بزرگ های خوب باشد. ‌ روزی که کل خانواده من و همسرم در یک شهر زندگی کنند و اطرافم پُر از آدم نظرتاندربارهمجلهپُلچيست؟ در ابتدا تشکر فراوان از فرصتی که عزیزان مجله پُل در اختیارم قرار دادند. از نوع و چیدمان سواالت مشخص است که رسالت این مجله مشخص کردن متغیرهایی است که در مسیر موفقیت تاثیرگذارند. در واقع این مجله قصد دارد مسیر را برای کسانی که به دنبال موفقیت هستند، هموارتر کند. بسیار متشکرم.

سرگرمی مورد عالقه امل چيست؟ دیدن سریال «مخصوصا مافیا»، بازی کردن مافیا در جمع و های انگیزشی. ‌ گوش دادن به پادکست كنيد و چطور به خودتان ‌ حوصلهباشيدچهكارمی ‌ وقتیخيلیبی دهيد؟ ‌ انگيزه می شود، بنابراین ‌ حوصلگی من می ‌ خوابی باعث بی ‌ معموال بی روم تا هوایی تازه کنم. ‌ خوابم. گاهی اوقات هم از خانه بیرون می ‌ می خبرند؟ ‌ به نظرتان چه ويژگی جالبی داريد كه ديگران از آن بی بینند، زمین تا آسمان با ‌ ها می ‌ تصویری که مردم از من در پست هایم به آن شکل هستم، ‌ ام، که معموال در استوری ‌ خود واقعی ها از من تصور یک دختر شرور و مغرور را دارند. اما ‌ فرق دارد. آن در واقعیت این گونه نیست. در واقع من در ویدئوهایم نقش گویند که ‌ کنم. در مورد صدایم هم جالب است که می ‌ بازی می آید تا صدای خودم. ‌ بیشتر صدای رپرها «مثل یاس» به من می

21

POL Maga z i ne

 ـــ  مسیحا شجا مصاحبه اختصاصے با Masiha Shojaei

سال سن 30 ای است و ‌ مسیحا شجاعی عکاسی موفق و حرفه التحصیل رشته هنر، از دانشکده ‌ دارد. او در تهران بزرگ شده و فارغ هنرهای زیبا است. رشته تخصصی مسیحا گرافیک و عکاسی است. وارد دنیای کار شد. مسیحا ‌ ای ‌ به صورت حرفه 1387 او از سال های تخصصی ‌ افزار ‌ های آموزشی در زمینه توانایی استفاده از نرم ‌ دوره های ‌ خارج از دانشگاه در رشته ‌ محیط تحصیلی ‌ را گذرانده و در ‌ ، تئاتر و طراحی داخلی Project management body of knowledge های تخصصی ‌ تحصیل کرده است. او در حال حاضر در حال گذراندن دوره باشد. مسیحا از کودکی عالقه زیادی به هنر داشت و ‌ می Mba Fashion هایش بود. وقتی وارد دنیای هنر شد این ‌ به دنبال راهی برای خلق ایده حقیقت را دریافت که انگیزه و توانایی زیادی در این زمینه دارد. او در ها فعالیت بیشتری داشت و استعداد درونی و ‌ های عملی و کارگاه ‌ کالس کم با به اشتراک گذاشتن ‌ عالقه شدید خود را به عکاسی کشف کرد. کم

کارهایش در فضای مجازی، با افراد زیادی آشنا شد و پیشنهادهای کاری زیادی دریافت Cameron کرد. تا جایی که وارد کمپانی شد و حدود هشت سال در این شرکت غیر از ‌ فعالیت کرد. البته در این مدت او به با برندهای خاص زیادی همکاری Cameron داشته است. خواننده مصاحبه ما با مسیحا شجاعی باشید تا با او بیشتر آشنا شوید.

masihashojaei

آیا شخص خاصی هست که دلتان بخواهد از او عکاسی کنید؟

از نظر شما چه چیزهایی برای یک عکس ای اهمیت دارد؟ ‌ باکیفیت و حرفه یک نگاه و دید خاص که درک درستی از فضا توانایی ‌ ای و ‌ است. داشتن یک تیم حرفه ‌ چینی استفاده درست از تجهیزات و همچنین درک

اگر بخواهم شخص خاصی را نام ببرم باید آید. در ‌ خوشم می Johnny Depp بگویم از عکاسی واقعا به عنوان یک آرتیست بازیگر عکاسی کنم. از David Gandy ها دوست دارم از ‌ خوبی است. در میان مدل کار کنم. Gigi Hadid های خانم هم دوست دارم با ‌ مدل تر است؟ ‌ از بین تمام ابزارهای کارتان کدام یک برای شما از همه مهم در میان ابزارهای کارم دوربین و لنز از اهمیت بیشتری در برابر بقیه لوازم موردنیاز کاری برخوردارند. توانید از یک لنز استفاده کنید، آن کدام لنز است؟ ‌ فقط می فیکس برایم بسیار مهم است و تقریبا بیشتر موارد از آن استفاده ۸۵ لنز کنم. ‌ می کنید؟ ‌ تان بیشتر از همه افتخار می ‌ به کدام شات های مختلف خلق ‌ ای کارهای زیادی را در زمان ‌ عنوان یک عکاس حرفه ‌ من به ها را از هم متمایز کنم. ‌ توانم آن ‌ کردم و البته بیشترشان را دوست دارم. نمی هایی برای عکاسی با موبایل دارید؟ ‌ چه توصیه توان با دوربین موبایل نیز ‌ گیرد. اما می ‌ ای را نمی ‌ البته که جای دوربین حرفه حتما باید به کادر بندی دقت کنیم. .‌ های خوبی خلق کرد ‌ عکس

ای اهمیت زیادی دارد. ‌ درست لباس و ارائه محصول حرفه کنید؟ ‌ شما قبل از فشردن شاتر چه چیزهایی را چک می به فضا خواهم داشت. همچنین سعی ‌ قبل از فشردن شاتر یک نگاه کلی کنم وضعیت ظاهری مدل و تنظیمات دوربین و نور را کنترل کنم. ‌ می امضای کار شما چیست؟ آمیزی و نورپردازی درست و همچنین ادیت مناسب ‌ امضای کار من در رنگ خالصه شده است. تر بود؟ ‌ اید و کدام یک برایتان دوست داشتنی ‌ برای کدام برندها عکاسی کرده Cameron Zigzal ، Lamborghini با برندهای معتبر زیادی نظیر برند ، نسیم اخوان، نرگس تافی، چرم Giorgio Armani ، TG ، Naryan ، Senora مارال، چرم مشهد، موسس، بازرو، مدیران خودرو، چرم کروکو، عصر جدید و ام. ‌ آیدامنش همکاری داشته ترین لوکیشن عکاسی که تا به حال عکاسی کردید کجا بود؟ ‌ جذاب هایی که برایم خاص بودند و آنجا عکاسی کردم، منزل ‌ ترین لوکیشن ‌ جذاب دکتر حسامی و کاخ نیاوران است.

22

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

هایی برای ادیت عکس دارید؟ ‌ روی موبایلتان چه اپلیکیشن کنم. ‌ . البته من روی گوشی عکس ادیت نمی Adobe Lightroom

از برترین خصوصیات من جسور بودن است. در اعتقادات من، نه وجود دنبال ‌ شوم و همیشه به ‌ ندارد. همه چیز شدنی است. هرگز یک جا بند نمی خلق کردن چیزهای جدید هستم. دوست دارم خودم را به چالش بکشم.

کنید؟ ‌ روی کامپیوتر کدام برنامه ادیت را بیشتر استفاده می کنم. ‌ استفاده می Adobe Photoshop افزار ‌ روی کامپیوتر بیشتر از نرم

تان در این کار چیست؟ ‌ ترین چالش ‌ بزرگ شوم، انتخاب مدل، پیدا ‌ هایی که در این حرفه با آن روبرو می ‌ ترین چالش ‌ بزرگ کردن لوکیشن مورد نظر و چیدمان درست و منظم تیم است.

وب سایت عکاسی مورد عالقه شما کدام است؟ . Vogue و مجله GQ مجله

ترین درسی که در طول زندگی گرفتید چیست؟ ‌ گ ‌ بزر ام این بود که فهمیدم باید همان کاری که فکر و ‌ ترین درس زندگی ‌ بزرگ داند را انجام دهم. ‌ احساسم درست می

المللی را دوست دارید؟ ‌ کار کدام عکاس بین پسندم. ‌ هنرمندی است که کارهایش را بسیار می Steven Klein

ترین آرزوی مسیحا چیست؟ ‌ بزرگ های ‌ ترین کمپانی ‌ ای ‌ ترین و حرفه ‌ از بزرگ ‌ ترین آرزویم این است که یکی ‌ مهم مُد و مدیا را در جهان داشته باشم.

این شغل چه چیزهایی را در شما تغییر داد؟ این شغل باعث شد تا با تفکر درونی و احساساتم اثری را خلق کنم.

منابع الهام شما برای این شغل چه چیزهایی هستند؟ ها و ‌ ها منابع خوبی برای دریافت الهام هستند. من از عکس ‌ ها و فیلم ‌ عکس گیرم. ‌ بینم الهام می ‌ هایی که می ‌ فیلم های اصلی شغل شما در ایران و خار ج از ایران چیست؟ ‌ کنید تفاوت ‌ فکر می و نبودن حد ‌ تفاوت عکاسی کردن در داخل و خارج از ایران در احساس راحتی و مرز و محدودیت است. آیا عکاسی حرفه اصلی شماست؟ مشغول ‌ من است. در مرحله دوم به کار طراحی داخلی ‌ بله عکاسی حرفه اصلی هستم. برایمان بگویید. B1 درباره رشد سریع آموزش در بستر آنالین و حضوری است. ما در ایران B1 هدف دانند باید از ‌ در این راستا کمبودهایی داریم. دیزاینرها و طراحان نوپا نمی ها متصل شوند. در ‌ ها و کمپانی ‌ کجا شروع کنند و از چه طریقی به شرکت دانند چطور باید وارد این کار شوند. چطور ‌ واقع عالقمندان به این حرفه نمی سازی ‌ در حال آماده B1 باید آموزش ببینند و این موارد را یاد بگیرند. ما در ای هستیم تا بتوانیم این افراد را به طور درست هدایت کنیم، تا ‌ مجموعه ای درست آموزش ببینند و وارد بازار کار شوند. ما در این مجموعه ‌ به شیوه ای در تالش هستیم تا به رویداد آموزش افراد ‌ نگری و یک تیم حرفه ‌ با آینده روزترین تجهیزات برودکست در سطح ‌ با داشتن به B1 نوپا بپردازیم. گروه کشور امکان تولید و پخش محتوای ویدئویی را با بهترین کیفیت فراهم 500 ای به وسعت ‌ کرده است. همچنین با در اختیار داشتن استودیوی حرفه ترین تکنولوژی روز دنیا، دو ویدئو وال ‌ متر مربع، دوربین و مجهز به پیشرفته استودیویی، تجهیزات نور و صدا و همچنین عوامل تولید مجرب در تالش است گامی موثر در راستای آموزش و پیشرفت این صنعت نوپا بردارد.

تان در زمان آزاد چیست؟ ‌ سرگرمی ها و اماکن ‌ خوانم. همچنین بازدید از موزه ‌ من در زمان آزاد معموال کتاب می را نیز دوست دارم. ‌ تاریخی

ای هستند و آینده ‌ های زیادی کار کردید، کدام یک به نظرتان حرفه ‌ با مدل کاری خوبی دارند؟ های زیادی را وارد بازار کردم و آموزش دادم. با چند ‌ من در این چند سال مدل به عنوان مثال برخی از عزیزانی که در کارشان بسیار خوب .‌ تایی هم کار کردم ام، مصطفا ابدنی، ‌ هستند و در این زمینه فعالیت دارند و من با ایشان کار کرده آرش قصیری، محسن حسنی، سهند سمرقند، امیر سام و… هستند.

کنند چیست؟ ‌ نظر شما درباره عکاسانی که در چندشاخه کار می به نظر من در یک ‌ کنند، خوب است. ولی ‌ اینکه در چند شاخه عکاسی کار می خط کار کردن بهتر است.

ها چه اثری بر کار شما داشته و خواهد ‌ به نظر شما دوران کرونا و محدودیت داشت؟ های عکاسی خیلی هم بیشتر شد. چون بستر آنالین قوی شد و مردم ‌ پروژه هایم این بود خدای نکرده برای تیم ‌ به فروش آنالین روی آوردند. نگرانی همکاران اتفاقی نیفتد.

پیامی برای مخاطبان پُل دارید؟ ای انجام بدهید. ‌ همیشه بهترین را به وجود بیاورید و کار حرفه

نظرتان درباره مجله پُل چیست؟ کنند. ‌ روندی رو به جلو حرکت می ‌ ای که با ‌ ای با افراد حرفه ‌ یک مجموعه حرفه

بهترین خصوصیات مسیحا چیست که باعث شده انسان موفقی باشد؟

23

POL Maga z i ne

Magazine Sweden Hair: alireza Mousavi Makeup: Darvish Barber Model: Sahand Samarkand & Akatsuoki

24

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

25

POL Maga z i ne

26

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

TEHRAN Hair: Alireza Mousavi Makeup: Zohreh Goodarzi Clothing design: Tooka

Model: Toktammm Products: Redken

27

POL Maga z i ne

28

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

BAZERO Creative Directors: Reza Azmoudeh- Amir Azmoude Model: Mitra Makeup: Nazanin Loction: Gouna Gallery

29

POL Maga z i ne

نگـار میـــران مصاحبه با مدل ایرانی

negarmiran

ایده فعالیت در مدلینگ اولین بار چطور به ذهنتان رسید؟ یادم هست کمتر از هفت سال داشتم که هر هفته تعدادی های زیبایی ‌ رسید و عکس بچه ‌ مجالت کودکان به چاپ می شد. من هم همیشه در عالم کودکی ‌ ها چاپ می ‌ روی جلد آن منتظر بودم که عکسم در این مجالت چاپ شود. در دنیای گفتم که یک روز عکس من هم روی مجله ‌ کودکی با خودم می ها به ‌ شود. همچنین در همان سن و سال خیلی وقت ‌ چاپ می کردم. ‌ راتماشامی FashionTV جای اینکه برنامه کودک نگاه کنم، هایشان، براقی و کشیده ‌ رفتند و لباس ‌ ها روی صحنه راه می ‌ مدل توانم بگویم ایده ‌ بودن پاهایشان برای من خیلی جذاب بود. می فعالیت در شغل مدلینگ از کودکی همیشه در من بود. وقتیاینایدهرابادیگراندرمیانگذاشتید،چهواکنشیداشتند؟ پدرم به شدت مخالف این کار بود، اما از آنجاییکه من یک فروردینی جنگجو و سمج هستم و اگر مطمئن باشم کاری جنگم و ‌ برایم مفید و خوب است، برای رسیدن به آن می نشینی نکردم و در این مسیر ‌ شوم، عقب ‌ خیال رویاهایم نمی ‌ بی ای طوالنی را طی کردم. ولی وقتی پدرم به مرور زمان ‌ پروسه پیشرفت، عالقه و انگیزه من را دید و متوجه شد که در این کار کنم، موافقت کرد و البته بعدها کسی ‌ استعداد دارم و تالش می که همیشه همراه و پشتیبان من شد، پدرم بود. مادرم، خواهر و کردند. ‌ برادرم از ابتدا حامی من بودند و از من پشتیبانی می اید؟ ‌ تاکنونباچهبرندهاییهمکاریداشته کیلوگرم در زمینه ۵۸ و وزن ۳۶ ، سایز ۱۷۵ نگار میران، با قد مدلینگ فعالیت دارد و در حال حاضر ساکن استانبول است. التحصیل ‌ نگار با اینکه به روانشناسی عالقه داشت، فار غ کارشناسی طراحی صنعتی است که البته حضور در محیط تاثیر نبود. فعالیت ‌ هنری دانشکده هنر و معماری در کارش بی آغاز شد. نگار ۲۰۱۷ ای او در زمینه مدلینگ، از اواخر سال ‌ حرفه فعالیت دارد. Beauty و Fashion , Commercial در شاخه های ‌ خواننده مصاحبه او با پُل باشید تا بیشتر با او و فعالیت اش آشنا شوید. ‌ ای ‌ حرفه

Kia gallery , Mim accessories Rosewater , Zima maison , Artware با برندهایی نظیر Samsung , Nescafe , Digikala , Mehtin , Melange , Khanomi , Chay Famila , Viman a که در ایران هستند با افتخار همکاری کردم. ولی از آنجاییکه چند ماهی است به ریزی ‌ ام، هنوز خارج از کشور هیچ فعالیتی نداشتم. اما کلی هدف و برنامه ‌ استانبول آمده برای انجام کار دارم. الیف استایل شما چطور است؟ از بچگی ورزش کردن با من همراه بوده، بسکتبال، والیبال و اسکیت. اما تا بزرگسالی این کردم و بعد زمانی ‌ پروسه به صورت صفر و صد انجام شده، یعنی ناگهان ورزش را رها می به دلیل اینکه همیشه عاشق .‌ کردم ‌ رفتم و سخت تمرین می ‌ آمده که کالس می ‌ پیش می های اصلی غذا را خیلی دوست دارم، باید خیلی اضافه وزن پیدا ‌ غذا خوردن هستم و وعده ها زودتر بخوابم ‌ کنم شب ‌ کنم که ژنتیک خوبی دارم. سعی می ‌ کردم، اما خداراشکر می ‌ می کنم. سه روز در ‌ تا صبح زودتر از خواب بیدار شوم. صبح ناشتا به صورت هوازی ورزش می کنیم. ‌ کار می Kickboxing و Functional هفته با مربی کنید؟ ‌ اگر روزی خسته باشید، چطور خودتان را برای ورزش کردن تشویق می توانی در ‌ گویم که می ‌ دهم و می ‌ ام، به خودم جایزه می ‌ با در نظر گرفتن اینکه واقعا خسته گیری است و یا از نظر روحی ‌ خانه بمانی و استراحت کنی. ولی اگر احساس کنم که این بهانه گویم «نگار جان االن کلی آدم ‌ کنم و با خودم می ‌ به ورزش احتیاج دارم، خودم را مجاب می دهند و اگر تو ‌ حوصلگی و دردگیری این کار را انجام می ‌ وجود دارند که با وجود خستگی، بی کنم که برای رسیدن به اهدافم باید ‌ مانی». خودم را متقاعد می ‌ ها عقب می ‌ ورزش نکنی از آن شود انرژی و امید بگیریم و بتوانیم علیرغم ‌ این کار را انجام دهم. عشق به هدف باعث می خستگی ادامه دهیم.

30

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

آیید؟ ‌ های شغل شما چیست؟ چطور با آن کنار می ‌ سختی ترین فاکتوری که در شغل ما وجود دارد داشتن ‌ ترین و سخت ‌ بزرگ توانم رژیم دائم داشته ‌ رژیم دائم است. من خودم به شخصه نمی باشم. مشکل دیگر این است که همیشه باید سعی کنیم تغییر چشمگیری در سایزمان ایجاد نشود و سایزی که داریم را حفظ ات ناراحتی و مشکلی ‌ کنیم. دیگر اینکه اگر گاهی در زندگی شخصی توانی احساساتت را به راحتی ابراز کنی مثال گریه کنی، چون ‌ داری، نمی ممکن است چشمانت پف کند، صورت و بینی ورم کند و ناخودآگاه ای در راه ‌ روی کار تاثیر بگذارد. یعنی همیشه یاد گرفتم وقتی پروژه ها را پشت در بگذارم تا هیچ تاثیری در ‌ ها و غصه ‌ است، همه ناراحتی کار من و یا لنز دوربینی که در آن قرار دارم، نداشته باشد. خوراکی مورد عالقه شما چیست؟ های ‌ من عاشق شیرینی، شکالت و بستنی هستم و در کنارش وعده کنم زیاد مصرف نکنم، چون ‌ اصلی را خیلی دوست دارم. اما سعی می شود صورتم جوش بزند و این ‌ غیر از مساله چاق شدن باعث می برایم خوشایند نیست.

های ایرانی و شرقی دارد؟ ‌ به نظر شما دنیای فشن چه واکنشی نسبت به چهره گذرد ‌ های ایرانی و شرقی هست و هر چه بیشتر می ‌ واکنشخیلیخوبینسبتبهچهره شان ‌ شود. البته در صورتیکه خود واقعی و شخصیت ‌ این استقبال بهتر و بیشتر هم می های ‌ رویه دور باشند، جذابیت بیشتری نسبت به چهره ‌ را حفظ کرده و از عمل جراحی بی های درشت و پوست سبزه گیرایی و جذابیت ‌ غربی دارند. چشم و ابروی مشکی، چشم کنند و به خاطر چشم و ‌ زیادی دارد. خیلی از بچه های ایرانی در نقاط مختلف دنیا کار می گیرند. ‌ ابروی گیرا و شرقی بودنشان بسیار مورد استقبال قرار می

خواهندواردشغلشماشوند،دارید؟ ‌ ای به کسانی که می ‌ چه توصیه خواهند وارد این شغل بشوند این است که اگر واقعا ‌ توصیه من به افرادی که می توانایی و عالقه دارید به سراغ این کار بروید. چون ممکن است این حرفه از بیرون ها خیلی مهم است. ‌ زیبا به نظر بیاید ولی توانایی و صبوری برای رسیدن به خواسته ای است و در کار ما محدودیت وجود ندارد. باید سعی کنید ‌ دنیای فشن دنیای گسترده خودتان باشید و برندینگ و شخصیت خود را ایجاد کنید. آیا این شغل به تنهایی درآمد کافی دارد یا شما شغل دیگری دارید؟ عنوان ‌ عنوان یک کار ثابت حساب نکنید. باید بیشتر به ‌ بهتر است روی این شغل به بخشد به آن نگاه کنید و در کنارش شغل دیگری ‌ عالقه و چیزی که روحتان را بهبود می داشته باشید. خود من در کنار کاری که دارم، به عالیق و استعداهایم رسیدم. من کار های دیگری هم دارم که قرار است به ‌ دهم، البته برنامه ‌ مدیریت برندینگ انجام می ربط به کارم نیست. ‌ زودی شروع کنم و بی نظرتان درباره پُل چیست؟ ای ‌ مجله پُل بسیار مجله خوبی است و من خیلی خوشحالم که دوباره بعد از وقفه ها و مطالب پُل برای مخاطبان ‌ که ایجاد شده بود، فعالیتتان را آغاز کردید. مصاحبه های پُل در مورد کسانی که ‌ ها از طریق مصاحبه ‌ جالب است. من خودم خیلی وقت گیرم و برایم جالب است. ثبات و تداومی که پُل دارد، برای ‌ دوستشان دارم اطالعات می تری برای ‌ شخص من بسیار خوشایند است و می دانم که روز به روز اتفاقات جالب مجله پُل پیش خواهد آمد. موفق باشید.

های پوستی دارید؟ ‌ چه مراقبت استفاده از گالب و روغن زیتون و نارگیل از مواردی هستند که در سازی روزمره ‌ دهم. گالب برای پاک ‌ مراقبت از پوست انجام می صورت است. من در روتین پوست خودم چیزهای مختلفی را شود که شادابی بیشتری ‌ امتحان کردم. طبیعی بودن گالب باعث می در پوستم احساس کنم، همچنین گالب اجازه نفس کشیدن بهتر کنم که ‌ دهد و گاهی هم به اطرافیانم پیشنهاد می ‌ به پوست می های صورت ‌ از گالب استفاده کنند چون با هیچ یک از پاک کننده قابل مقایسه نیست. همچنین به طور مداوم از ضدآفتاب مناسب کنم از کرم ‌ کنم و تا جایی که امکان دارد سعی می ‌ صورت استفاده می ساز صورت و ترمیم پوست نیز ‌ پودر استفاده نکنم. از قرص کالژن کنم. همچنین هر دو سه ماه یک بار پاکسازی و فیشال ‌ استفاده می دهم. ‌ صورت انجام می

31

POL Maga z i ne

از چه سنی به دنبال مدلینگ رفتید؟ اولین بار چه کسی به شما گفت برای این کار مناسب هستید؟ مدلینگ را در ایتالیا شروع کردم. قبل از اینکه از ایران بروم، 2006 من از سال گفتند که تو باید کار ‌ چند نفر از دوستانم، بخاطر اینکه قدم بلند بود به من می مدلینگ انجام بدهی. حدود سه چهار ماه بود که برای دید و باز دید اقوام ایران بودم، رفتم پیش آقای فریدون خسرویان و چند عکس گرفتم و بعد از چند ماه های مختلف را تقریبا همه ‌ به میالن برگشتم. در میالن بوک منیجرهای آژانس ها من را در خیابان دید و گفت: «عالقه ‌ توانید ببینید. یک روز یکی از آن ‌ جا می داری مدل شوی». من هم گفتم بله! و از آنجا بود که من وارد کار مدلینگ شدم. تان بعد از مهاجرت با کدام برند بود؟ ‌ اولین تجربه کاری های خیلی زیاد، به عنوان مدل در ‌ اولین تجربه من البته بعد از کستینگ بود. Gianfranco Ferre شوروم ترین تجربه شما در این ‌ کنید و بزرگ ‌ ای کار می ‌ چند سال است به طور حرفه مسیر چه بوده است؟ ‌ ای در این زمینه مشغول هستم. در یک مقطع ‌ صورت حرفه ‌ به 2006 از سال هایی کمتر. چون این کار را به ‌ زمانی بیشتر درگیرش بودم و در یک مقطع گیرم و همیشه در کنار شغل و کارهای دیگرم ‌ عنوان شغلی اصلی درنظر نمی ای که در این کار به دست آوردم ‌ ترین تجربه ‌ دادم. بزرگ ‌ این کار را انجام می "اعتماد به نفسم" را توانستم باال ببرم و همچنین از تجربیات کار با برندهایی که انجام داده بودم استفاده کنم، برای کاری که االن بیشتر تمرکزم روی آن است. Zibbman ام طراحی و تولید پوشاک ‌ است، که در واقع شغل اصلی مان بگویید. ‌ برای ZibbMan در مورد برند خودتان را حدود دو سال پیش خودم افتتاح کردم. مالک و طراح این برند Zibbman های مردانه ‌ خودم هستم و کامال ثبت شده و قانونی است. در زمینه لباس درصد 20 های فرمال است. اما حدود ‌ کنیم و تمرکزمان بر روی لباس ‌ فعالیت می های چرم ‌ ها و کاپشن ‌ ها، در زمینه کارهای کژوال مثل کت ‌ تولیدات و طراحی باشد و تقریبا تمام محصوالت پوشاک آقایان مثل کفش، پیراهن، کت ‌ هم می Ready to wear کنیم. کلیه محصوالت هم فروش آماده ‌ شلوار و... را تولید می Zibbman دارد. در دو سال گذشته شروع Made to order و هم سفارشی هایی که ‌ مصادف شد با شیوع کرونا، اما در حال حاضر با توجه به همه سختی در دوران کرونا داشتیم، در تالش هستم که در کشورهای خارجی مخصوصا هایی در خارج ‌ اروپا یک خط فروش ایجاد کنم، چون ما در حال حاضر مشتری از کشور داریم و همین مسئله باعث شده من تشویق بشوم که در اروپا را شروع کنم. Zibbman بخصوص ایتالیا فروش محصوالت

بابکرحیمی مصاحبه با مدل ایرانی

است. 1364 بهمن 25 بابک رحیمی مدل و طراح لباس ایرانی متولد کیلوگرم، موهای خرمایی، رنگ 84 تا 82 متر قد، وزن ‌ سانتی 191 او با الی 50 عنوان یک مدل سایز ‌ های عسلی، به ‌ پوست گندمی و چشم شود. ‌ شناخته می 52 در کنار تحصیل، فعالیت خود را در زمینه مدلینگ 2006 بابک از سال شروع کرده است. در دانشگاه پلی تکنیک میالن الکترونیک خوانده تحصیل کرده است. در کنار IT و بعد از آن در مقطع کارشناسی ارشد که بیشتر در زمینه مُد و فشن بوده را نیز گذرانده MBA اینها یک دوره است. همچنین دوره شش ماهه مدلینگ را در میالن در موسسه است. ‌ گذرانده John Casablancas در ایتالیا کار مدلینگ را شروع کرده و در زمینه 2006 بابک از همان سال های تبلیغاتی و همچنین در شوروم ‌ و کمپین Fitting Model ، Runway های موفقی داشته است. از این ‌ برندهای معروف و مختلفی همکاری و همچنین Gianfranco Ferre تا Armani توان به ‌ ها می ‌ همکاری و هچنین بسیاری از Gaudi و Prada اشاره کرد. او با Richmond همکاری داشته Volkswagen برندهای مطرح و معروف دنیا مانند کرده با برندهای مختلف ایرانی مثل ‌ است و هر زمان که به ایران سفر می هایی را داشته است. خواننده مصاحبه ما با بابک ‌ هاکوپیان همکاری اش بیشتر آشنا شوید. ‌ باشید تا با او و مسیر کاری

babak_rahimi

32

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

تان با کدام برند بود؟ ‌ ترین تجربه کاری ‌ بخش ‌ با کدام برندها کار کردید و لذت توانم به ‌ تعداد برندها خیلی زیاد بودند و االن حضور ذهن ندارم اما می ام با یک مجله ‌ اشاره کنم. بهترین تجربه کاری Tommy Hilfiger ، LG ، L’Oreal رفتیم. Aosta در شمال ایتالیا بود؛ که برای عکاسی حدود یک هفته به شهر شد. ‌ می NeroGiardini و Geox این پروژه شامل برندهای مختلفی مثل توانم به آن اشاره کنم، یک فشن شو که هر سال در ‌ تجربه دیگری که می دوزی ‌ های شخصی ‌ و لباس Wedding شودکهبیشتر در زمینه ‌ ایتالیابرگزار می بودم و Prada برند Fitting Model کند. یک تجربه ارزشمند دیگر ‌ فعالیت می کردیم، چیزهای زیادی یاد گرفتم. در واقع تجربیات ‌ ها کار می ‌ وقتی با طراحان آن عنوان طراح، خودم بتوانم کار کنم. ‌ آنجا بود که به من کمک کرد امروز به

خوراکی مورد عالقه شما چیست؟ و چطور در مقابل وسوسه خوردن آن کنید؟ ‌ مقاومت می خورم. برای ‌ ای یک بار می ‌ من بستنی و پاستیل را خیلی دوست دارم و هفته اش اذیتم کند. از غذاهای مورد عالقم ‌ دهم وسوسه ‌ همین زیاد اجازه نمی هم بادمجان است و به نظرم خیلی غذای سالمی است، تن ماهی هم خیلی خورم. ‌ ای دو یا سه بار حتما می ‌ دوست دارم و این دو را هفته خواهند وارد این شغل شوند دارید؟ ‌ چه توصیه ای به افرادی که می خواهند بصورت حرفه ای وارد این ‌ توصیه من اول از همه این است که اگر می خواهند به ‌ سالگی این کار را انجام بدهند. اما اگر می 25 حرفه بشوند قبل از شود به عنوان شغل به آن ‌ عنوان شغل به آن نگاه کنند، در ایران زیاد نمی نگاه کرد، چون به نظرم مارکت هنوز کوچک است. من هم خودم همیشه وقت حرفه اصلی من مدلینگ نبوده و همیشه کارهای ‌ همین راه را رفتم، هیچ دیگر را در کنارش داشتم. در حال حاضر هم در کنار طراحی و مدیریت برند دهم. ‌ خودم انجامش می خبرند؟ ‌ به نظرتان چه ویژگی جالب و عجیبی دارید که دیگران از آن بی کنند که من یک آدم ‌ بینند فکر می ‌ کنم افرادی که از بیرون من را می ‌ فکر می مغرور، خودخواه و جدی هستم، اما اصال اینطور نیست! البته که همیشه آدم کند ندارد، ولی دوستان ‌ یک رفتار گرم را در جاهای مختلفی که حضور پیدا می دانندکهمنشخصیتشادیدارم. ‌ نزدیکم که بیشتر اوقات با من هستند می های شرقی به خصوص ایرانی ‌ المللی به چهره ‌ واکنش دنیای فشن بین چطور است؟ های ایرانی در کشورهای مختلف مشغول به کار هستند، اما ‌ خیلی از مدل صورتی که یک تاپ مدل که در دنیا معروف باشند و به موفقیت رسیده ‌ به باشند خیلی سخت است، شاید به دلیل ایرانی بودنمان است که این مارکت های ‌ برای ما زیاد باز نشده است. اما آن خاص بودن و متفاوت بودن چهره های دنیا به این خاص بودن روی ‌ ایرانی همیشه هست، بعضی از مارکت های ایرانی در کشورهای آسیای شرقی ‌ دهند. بنظرم مدل ‌ خوش نشان می تر باشند. ‌ توانند موفق ‌ نسبت به اروپا می نظرتان درباره مجله پُل چیست؟ دو سالی هست که با شما آشنا شدم. پُل مجله لوکس و خوش رنگ و لعابی کنم اگر در سوشال مدیا ‌ هست و نظرم نسبت به آن مثبت است و فکر می تواند ‌ و همچنین در زمینه آنالین بیشتر خودش را نشان بدهد خیلی می کنم بهترین مجله فارسی زبان که در زمینه مُد و فشن ‌ تر باشد. فکر می ‌ موفق کند، مجله پُل باشد. ‌ کار می

سال آینده در دنیای کاری کجا باشید؟ 5 دوست دارید را در فشن شوی میالن، ZIBBMAN سال آینده بتوانم برند 5 دوست دارم در در اروپا داشته باشم. ZIBBMAN اجرا کنم و بتوانم یک فروشگاه برای برید؟ ‌ ترین بخش شغل شما چیست؟ از کدام لحظه بیشتر لذت می ‌ جذاب کنم و از مردم ‌ عنوان طراح بخواهم بگویم، وقتی که لباس را طراحی می ‌ اگر به عنوان یک مدل هم ‌ ترین بخش است. به ‌ گیرم، جذاب ‌ بازخورد مثبت می ها و اینکه توانستی آن محصول و ‌ جلوی دوربین رفتن، دیدن نتیجه عکاسی شخصیت را به درستی نمایش بدهی، بسیار جذاب است.

33

POL Maga z i ne

معرفی برند لوکس و جذاب

کنید قطعا ‌ وقتی به بهترین برندهای دنیا در زمینه مُد و فشن فکر می در Guccio Gucci رسد. ‌ جز سه برند اولی است که به ذهنتان می Gucci ای از کارگران چرم، در فلورانس به دنیا آمد. در ‌ در خانواده 1881 مارس 26 وقتی به قدری بزرگ شده بود که کمک خرج خانواده باشد، به 1899 سال آغاز کرد. در Savoy عنوان یک باربر در هتل بزرگ ‌ لندن رفت و کار خود را به اینجا بود که او شانس اولین برخورد خود را با پولداران سراسر دنیا پیدا Gucci کرد، افرادی که همیشه در سفر و از طبقه مرفه جامعه بودند و کرد. از آنجا که از بچگی در یک خانواده ‌ جا می ‌ به ‌ ها را جا ‌ های آن ‌ چمدان های چرمی این مسافران و ‌ کار بزرگ شده بود، هر روز به چمدان ‌ چرم کرد. در همین افکار و ‌ ها فکر می ‌ ها به آن ‌ چگونگی فروش این چمدان آرزوها بود که تصمیم گرفت به خانه بازگردد و در یک کارخانه چرم ایتالیایی ای که باعث شد ‌ کار کند. این نقطه عطف زندگی او بود، نقطه Franzi به نام ها بعد شرکت خود را تاسیس کند. ‌ او سال اولین فروشگاه کاالهای چرمی خود را در فلورانس افتتاح 1921 او در سال سواری ‌ ساخت زین و لوازم جانبی اسب Gucci کرد. در ابتدا تجارت اصلی های ایتالیا ‌ بود. از همان ابتدا برای تولید این محصوالت از بهترین چرم های ‌ شد، همین امر باعث شد خیلی زود افراد مرفه و خانواده ‌ استفاده می اصیل ایتالیایی از مشتریان این فروشگاه باشند. استفاده از چرم مرغوب کم اشراف انگلیسی را هم به سمت این برند ‌ های جذاب کم ‌ و طراحی جدید سوق داد و خیلی زود جای خود را در دل این قشر از جامعه باز کرد. باشد و ‌ می Gucci های ‌ این شروع همچنان جزئی جدا نشدنی از طراحی نیز Gucci های فعلی ‌ هایی از طراحی محصوالت سوارکاری در طراحی ‌ نشانه شود. مثل نوار قرمز و سبز که از طراحی زین بهره برده است. ‌ مشاهده می

با رونق گرفتن کسب و کارش سه پسر خود را وارد کار کرد و وظیفه Guccio ها ‌ های رم و میالن را به آن ‌ ها و همچنین افتتاح فروشگاه ‌ گسترش فروشگاه ها ‌ رفت؛ تا اینکه در این سال ‌ به خوبی پیش می 1930 سپرد. همه چیز تا اوایل سال های ایتالیا، بازار چرم و تهیه آن به چالش بزرگی افتاد و همین امر ‌ به دلیل تحریم Gucci بسیار سخت کرد. این اتفاق باعث یک خالقیت جدید در Gucci کار را برای ها به تولید محصوالت دیگر روی آوردند. این اتفاق برای اولین بار باعث ‌ شد و آن های کوچک بافته شده در همدیگر، ‌ شد. الماس Gucci ابداع و تولید امضای ای در یک پارچه کنفی خرمایی رنگ! در واقع کیف نمادین ‌ با پس زمینه قهوه متولد شد. تولید کنندگان 1947 در چنین شرایط مشابهی در سال Gucci بامبوی سازی مواد اولیه ‌ در اواخر جنگ جهانی دوم همچنان در تالش برای آماده Gucci ها ایده استفاده از چوب بامبوی ‌ محصوالت خود بودند، در همین محدودیت به ذهن طراحان رسید. Gucci های منحصر به فرد ‌ ژاپنی برای ساخت دسته کیف های چوبی و در واقع این اختراع به سرعت ثبت شد و از آن زمان تاکنون ‌ این دسته شده است. Gucci ها و هویت اصلی ‌ جزئی جدا نشدنی از طراحی روز 15 فقط Guccio در نیویورک افتتاح شد. اما Gucci اولین بوتیک 1953 در سال فرصت داشت تا از این موفقیت بزرگ لذت ببرد. پانزده روز بعد از افتتاح بوتیک آغاز شد. این بوتیک در Gucci از دنیا رفت، اما دهه طالیی Guccio در نیویورک زمان بسیار کوتاهی پاتوق افراد مشهور و معروف آمریکایی شد و در زمان کوتاهی به برند محبوب این قشر از جامعه بدل شد.

Guccio Gucci

34

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84

Powered by