POL Magazine No.20 USA

تـر ین اخبار دنیـای گیـم ‌ مهم استیک ‌ ازنگاهجوی

های داستانی ‌ استیک در این شماره به بررسی تعدادی از بهترین بازی ‌ جوی های ‌ توانید نقد بررسی و معرفی بازی ‌ پردازد. شما می ‌ برای موبایل می استیک در آرشیو یوتوب برنامه ‌ های گذشته را از اپیزودهای برنامه جوی ‌ ماه و همچنین از اپ و یا وبسایت رادیو جوان ) Youtube.com/JoystickTVshow ( تماشا کنید. ) radiojavan.com/artist/joystick (

کارگردان : مهرداد رئیسی | استیک ‌ نویسنده: برنامه جوی joysticktvshow

شود. نئو برلین یک مکان تاریک و فاسد ‌ روایت می ۲۰۶۲ بازی در نئو برلین سال شود و تقریبا اثری از ‌ های بسیار بزرگ اداره می ‌ است که توسط ادارات و شرکت ساله است که توسط یک ربات بامزه ۹ انسانیت در آن باقی نمانده. تینا یتیمی ای است که به دلیل مرگ زودهنگام ‌ شود. تینا بچه ‌ و قوی هیکل محفاظت می پدر و مادرش یاد گرفته به تنهایی از پس خود بربیاید و غذا و مواد الزم برای کند به دست بیاورد. با این ‌ اش را از جاهایی که کسی فکرش را هم نمی ‌ زندگی کند. او ‌ اش به کل تغییر می ‌ فهمد، زندگی ‌ حال وقتی تینا وصیت پدرش را می حاال وظیفه دارد تا ماموریت نیمه تمام پدرش را مبنی بر نجات جهان از فساد ها یک ماجراجویی بسیار زیبا، پُر ‌ کامل کند و ربات در این راه همراه او است. آن گذارند و وقتی ‌ های جالب و عجیب و غریب را پشت سر می ‌ ها و انسان ‌ از ربات پردازی ‌ های خوب و شخصیت ‌ ها و معماهای فکر شده بازی با دیالوگ ‌ پازل شود؛ یک تجربه بسیار خوب و فراموش نشدنی برای گیمر ‌ بازی ترکیب می ها در این مسیر سعی بر فهمیدن معنای واقعی زندگی دارند، ‌ خورد. آن ‌ رقم می شاید داستان بازی برای شما هم تاثیرگذار باشد.

ها ‌ بین شخصیت Little Misfortune . این بازی بر پایه جستجو و روابط است های شما عواقبی در پی خواهد ‌ ها و انتخاب ‌ تمرکز دارد و طبق معمول این بازی ساله،درنقش 8 داشت.اینبازییکپروتاگونیستغیرمعمولدارد،یککودک Little Misfortune خواهد ‌ گیرید؛ یک کودک خالق که می ‌ رامیرز هرناندز قرار می در خوشحالی همیشگی را به مادرش هدیه دهد. او برای یافتن این جایزه، در رود و از اینجا به تدریج رازهای تاریک ‌ مسیری پُر از ناهمواری به دل جنگل می شوند. رازهایی که ‌ ) شگفتی با آقای صدا می Mr Voice( شود و ‌ بازی افشا می Visionary Dev Duo . دهند ‌ بدنه اصلی داستان زیبای بازی را تشکیل می شاید برایتان جالب باشد که جهان این بازی، با عنوان Fran Bow ساخته یکسان است. اگر آن بازی را بازی کرده باشید یا فقط چند تصویر از آن دیده دانید که این بازی موجود در لیست ما چه عنوان تاریک و حتی ‌ باشید؛ حاال می های عالی، استایل گرافیکی ‌ پردازی ‌ ترسناکی است. به جز داستان و شخصیت بازی نیز بسیار جذاب است و شما را از همان ابتدا به خود جذب خواهد کرد.

68

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by