POL Magazine No.20 USA

عینک آفتابی بدون شک بهترین دوست انسان است؛ زیرا این قدرت را دارد تا ظاهر کلی شما را در تری اختراع شده است؛ آن هم ‌ یک لحظه تغییر دهد. با این حال عینک آفتابی برای هدف بسیار بزرگ خورشید محافظت کند. برای همین شما باید از UV های مضر ‌ اینکه از چشمان شما در برابر اشعه ها به جای ‌ های ارزان قیمتی که با لنزهای پالستیکی ساخته شده است، دوری کنید. این عینک ‌ عینک های باکیفیت ‌ رساند. چگونه متوجه شوید از عینک ‌ محافظت از شبکیه، تاحدودی به آن آسیب می » روی بدنه عینک ANSI« » یا CE« کنید؟ کافی است به دنبال عالمت ‌ کننده استفاده می ‌ و محافظت درصد، از اشعه 95 باشید. این بدان معنا است که عینک، استانداردهای کیفی الزم را دارد و در نتیجه نانومتر است. در 390 تا 320 حدود UVB کند. اشعه مضر ‌ نانومتر محافظت می 380 بنفش زیر ‌ ماوراء ادامه با چند تا از بهترین برندهای عینک آفتابی در جهان آشنا خواهید شد. های آفتابی دنیا ‌ بهترین عینک

برترین برند عینک آفتابی در جهان Ray-Ban جای تعجب نیست که باشد. به هر حال این کمپانی قدرتمند آمریکایی-ایتالیایی، بیش سازد. ‌ های آفتابی باکیفیت و شیک می ‌ سال است که عینک 80 از آن در اصل برای استفاده نظامی طراحی شده بود؛ Aviator سبک های ‌ به صورت عمومی عرضه شد. امروزه عینک 1937 اما در سال های جهان ‌ ترین اکسسوری ‌ شده ‌ ، یکی از شناخته Wayfarer آفتابی کمک کرده است تا همیشه یک برند Ray-Ban هستند و به های مختلف برای ‌ ای از فریم ‌ «باحال» تعریف شود. طیف گسترده ای متناسب است. ‌ ها نیز با هر بودجه ‌ انتخاب وجود دارد و قیمت را با وجود رقابت سخت با Ray-Ban ها دالیلی هستند که ‌ همین کند. ‌ سایر برندهای عینک آفتابی، به یک برند برتر تبدیل می

شروع به فعالیت کرد 1980 به عنوان یک برند هالیوودی در دهه Oliver Peoples هایی متمایز از سایر رقبای ‌ درخشد. این برند که طرح ‌ و همچنان در صنعت مد می کند، به دلیل جزئیات عالی و فریم خاص خود شناخته شده است. ‌ خود ارائه می ، UVB و UVA های ‌ % در برابر اشعه 100 همچنین لنزهای اختصاصی با محافظت های ‌ تایی (در مقایسه با لوالهای سه لوله عینک ‌ مواد باکیفیت باال و لوالهای هفت استاندارد) را نیز به آن اضافه کنید. این محصول واقعا منحصر به فرد است.

کرد. در واقع ‌ این برند باکیفیت مدتی الین عینک آفتابی خود را فقط در هاوایی تولید می بنیانگذاران شرکت برای اولین بار از هاوایی الهام گرفتند تا برای مقابله با نور شدید ها به آمریکا رسیدند، ‌ هایی را طراحی کنند. هنگامی که این عینک ‌ خورشید جزایر، عینک شان افزایش یافت. لنزهای باکیفیت این برند، دارای فناوری است که به افراد ‌ فروش به Maui Jim . تر ببینند ‌ تر و محیط اطراف خود را واضح ‌ ها را درخشان ‌ دهد رنگ ‌ امکان می کند. به ‌ های آفتابی خود، با سایر برندهای لوکس رقابت می ‌ دلیل کیفیت و دوام عینک را دوست دارند. Maui Jim خصوص عاشقان سفر، ساحل و ورزش

56

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by