POL Magazine 29 CANADA

dorsa_hosseini_official

ی  درسا مصاحبه اختصاصی پُل با

خرداد است و در حوزه ۱۱ «درسا حسینی» متولد کند ‌ المللی فعالیت می ‌ مدلینگ به صورت بین و مقر اصلی او در دبی و پاریس است؛ زیرا با در پاریس قرارداد دارد. Metropolitan آژانس شماری مانند ‌ او تا به حال با برندهای مطرح بی Van Cleef، Bvlgari، Dior، Louis Vuitton، همکاری Amiri و Valentino، Chanel، Diesel است. همچنین در بسیاری از مجالت ‌ داشته ای به کارهایش شده ‌ معروف دنیا توجه ویژه است. تصادف دردناک، زخم بزرگ روی پا، الغری در دنیای ‌ فرسا ‌ های طاقت ‌ بیش از حد و سختی مدلینگ، هیچکدام مانع از درخشش درسا در عرصه فشن نشد. درواقع این مصاحبه، سرگذشت دختر ایرانی موفقی است که به ها را به پُلی ‌ تنهایی و بدون پشتوانه، سختی برای پیشرفت خود تبدیل کرد. شما را دعوت کنیم تا این گفتگوی متفاوت را دنبال کنید. ‌ می

8

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by