POL Magazine 29 CANADA

مصاحبه اختصاصی با الکس اصلی ALEX ASLI

alexasli

رود. او از ‌ ذوق و خالق در عرصه موسیقی به شمار می ‌ ) در تهران، از هنرمندان خوش 1998 فوریه 18( ۱۳۷۶ بهمن سال 29 «الکس اصلی» متولد های معتبر آمریکای شمالی در رشته موسیقی ‌ به کانادا مهاجرت کرد و سپس تحصیالت خود را در یکی از دانشگاه ۲۰۱۳ سنین جوانی و در سال های مختلف موسیقی خودی ‌ سالگی آغاز کرد و به سرعت توانست در عرصه ۱۵ ای خود را از سن ‌ کالسیک به اتمام رساند. الکس فعالیت حرفه ای از خود نشان داده است. الکس ‌ نشان دهد. او نه تنها در خوانندگی مهارت دارد؛ بلکه در آهنگسازی و نوشتن ترانه نیز استعداد ویژه های آهنگسازی، تئوری موسیقی، سلفژ و نواختن سازهای گیتار و پیانو ‌ کند. او در زمینه ‌ سازد و اجرا می ‌ های خود را می ‌ عمدتا خودش موسیقی های ‌ هایی به نام ‌ ای همچون سیجل، خلسه و بهزاد لیتو در آهنگ ‌ شده ‌ های جاری، الکس با هنرمندان شناخته ‌ کند. در سال ‌ نیز تدریس می دهنده تنوع و عمق استعداد ‌ ها نشان ‌ «از اونایی»، «آدما»، «امسال سالمه»، «لبخند» و «مثل قبل نیست» همکاری کرده است. این همکاری اش در ایجاد ارتباط موفق با هنرمندان مطرح دیگر است. آخرین آهنگ منتشر شده از الکس ‌ های مختلف موسیقی و توانایی ‌ او در سبک دونم چیه» است که در آلبوم «اصلی» منتشر شده و با همکاری خانم «دیانا آبریکا» خواننده و مدل مکزیکی، توجه بسیاری را در ‌ اصلی «می کنیم تا خواننده این مصاحبه باشید. ‌ های مکزیکی و اسپانیایی به خود جلب کرده است. شما را دعوت می ‌ وبسایت

22

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by