POL Magazine no. 27 USA

iamelnaaz Elnaaz Norouzi

الناز نوروزی مصاحبه اختصاصے پُل با توانیم بهترین باشیم، ما هر روز باید ‌ هیچوقتنمی تالش و رشـد کنیم تا به بهتـرین خود تبدیل شویم سالگی ۸ «الناز نوروزی» متولد تهران است؛ اما در همراه با پدر و مادرش به آلمان مهاجرت کرد. او در ترین ‌ سالگیباحرفهمدلینگآشناشد،بابزرگ ۱ ۴ سن ۱۰ شروع به کار کرد و حدود C&A برندهای آ لمان مانند های ‌ سال در این رشته فعالیت داشت. الناز در هفته و London Mercedes Benz مد مختلف مانند هر ساله Berlin Mercedes Benz Fashion Week کرد و با بسیاری از برندهای بزرگ مانند ‌ حضور پیدامی همکاری داشت. Dior و Hugo Boss، Chopard با این حال او همیشه آرزوی رفتن به هند و ورود به کرد که به راحتی ‌ بالیوود را داشت و با خود فکر می تواند به یک بازیگر بالیوودی تبدیل شود؛ اما ‌ می راهی بسیار سخت و طوالنی را برای رسیدن به آرزوی کنیم تا خواننده ‌ خود سپری کرد. از شما دعوت می مصاحبه اختصاصی مجله پُل با «الناز نوروزی» ها و ‌ عزیز باشید تا از مسیری که طی کرده و چالش تجربیاتش بیشتر مطلع شوید.

8

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by