POL Magazine no. 27 QATAR

در گرگان است و در حال حاضر در ۱۳۵۸ مهر سال ۲۹ «آزاده پوراکبری» متولد کند. او در ایران رشته مهندسی کامپیوتر خواند و به عنوان ‌ استانبول زندگی می های مختلف ‌ کارشناس شبکه و کامپیوتر در دانشگاه آزاد، کارخانجات و شرکت مشغول به کار بود. آزاده به علت عالقه زیادی که به روانشناسی و مطالعه کتاب در این حوزه داشت، تصمیم به گذراندن دوره ارشد در این رشته گرفت و لیسانس روانشناسی دریافت کرد. او هفت سال پیش به ترکیه مهاجرت کرد، ‌ فوق های طراحی لباس را گذراند و بعد از مدتی برند و شرکت شخصی خود ‌ در آنجا دوره کنیم خواننده این مصاحبه باشید. ‌ ثبت کرد. از شما دعوت می Alfazzo را به نام آزاده پوراکبــری مصاحبهاختصاصے با

26

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by