POL Magazine no. 27 TURKEY

کیــانــا مصــاحبــه اختصاصی با

از چه زمانی و چطور متوجه شدید که به خوانندگی عالقه دارید؟ زمانی که ایران بودم از طریق ایمیل با آقای «زمانی» ارتباط برقرار کردم و یک ویدئو برای او فرستادم. بعد از یک ماه جواب دادند و خوانی؛ اما یک ‌ ایرادات من را گرفتند. آقای زمانی گفتند: «خارج می خلوص و صداقتی در صدایت داری که من آن را دوست دارم.» همچنین کتاب «تاریخ فلسفه غرب» را به من معرفی کردند و قرار بر این شد که بعد از خواندن چهل صفحه از آن، با ایشان تماس بگیرم. این کتاب را نتوانستم در ایران پیدا کنم و ایشان گفتند: توانی خواننده شوی.» ‌ توانی این کتاب را پیدا کنی، پس نمی ‌ «اگر نمی ای که بود آن را پیدا کردم؛ اما چیز زیادی ‌ به هر حال با هر سختی شدم. به گفته آقای زمانی این کتاب روزی به درد ‌ از آن متوجه نمی من خواهد خورد. باید بگویم که تا به االن هم این کتاب کمک زیادی به من کرده است. از چه سالی و چرا از ایران مهاجرت کردید؟ شرایط ایران، دختر بودن، نداشتن مجوز برای کار هنری، هزاران کرد و اگر ‌ قانون اجباری که ما را وادار به فعالیت محدود می کردند. همه اینها ‌ کردیم، با ما برخورد می ‌ کمی تغییرات ایجاد می تواند یک دلیل برای مهاجرت باشد. من را بارها برای حجاب ‌ می توبیخ کرده بودند و حتی چند بار بابت آواز خواندن دستگیر شده ها باعث مهاجرت من نشد. از یک جایی در زندگی ‌ بودم؛ اما این اسم اصلی او «سمیه» است؛ اما به واسطه سمیه شخصیتی را به نام «کیانا» خلق کرد و امید دارد که روزی همه او را دوست داشته باشند و با او خاطره بسازند. کیانا اصالتا شیرازی و در یک است. مادر و مادربزرگ او همیشه ‌ خانواده هنرمند متولد شده دید؛ ‌ ها را می ‌ زدند. او آواز خواندن آن ‌ خواندند و داریه می ‌ آواز می . بعد از ورود به ‌ کرد استعداد این کار را داشته باشد ‌ اما فکر نمی مدرسه و خواندن قرآن به صورت صوت، متوجه فرق خود با بقیه و این استعداد ذاتی شد؛ اما استعداد آواز خواندن در او پرورش داده نشد و سطحی از آن گذشتند. شرایط خانوادگی کیانا اجازه داد. این مسئله ‌ فعالیت خارج از چارچوب تعیین شده را نمی دار شد و در دوران دبیرستان به تک خوانی و گروه سرود ‌ ادامه ای معلمی نداشت، در ‌ روی آورد؛ اما هیچ وقت به شکل حرفه به واسطه مهاجرت، ۲۰۱۷ کالسی شرکت نکرد. با این حال در سال ای آواز شد و شروع به یادگیری ساز کرد. با کمک ‌ وارد فضای حرفه گیری، سولفژ، ‌ های الزم مانند نفس ‌ ویدئوهای یوتیوب تکنیک تربیت گوش موسیقیایی و... را آموزش دید. در حال حاضر دو کار است که پخش آن به زمان کرونا خورد و آنطور ‌ از او منتشر شده کنیم تا خواننده مصاحبه ‌ که باید شنیده نشد. شما را دعوت می اختصاصی مجله پُل با «کیانا» باشید.

توانم از آن استفاده کنم، صدای ‌ ام به این نتیجه رسیدم که تنها چیزی که می ‌ شخصی ام را بسازم، باید مهاجرت کنم. کارهای ‌ ام زندگی ‌ من است و اگر بخواهم با هنر اصلی خواستم نزدیک نکرد و از نظر ‌ زیادی انجام دادم؛ اما هیچ کدام من را به آنچه که می ام. ‌ شدم. واقعیت این است که دلیل اصلی مهاجرت، خودم بوده ‌ روحی ارضا نمی مسیر مهاجرت خود را چگونه طی کردید؟ آقای زمانی به من پیشنهاد مهاجرت دادند و گفتند که برای ایشان کار با یک خواننده در ایران سخت و غیر ممکن است. اینجا بود که من تصمیم به مهاجرت گرفتم. های متعدد، به خانواده نگفتم که ‌ گذاری ‌ اما به دلیل ترور و بمب ‌؛ مقصد من ترکیه بود روم. بعد از ‌ ها فکر کردند که در حد یک هفته به دبی می ‌ قصد رفتن به ترکیه را دارم و آن ها تماس گرفتم و اطالع دادم که دیگر هیچ وقت به ایران ‌ اینکه به ترکیه رسیدم، با آن گردم؛ حس عجیبی داشتم و زمان رفتن، با همه چیز خداحافظی کردم. ‌ برنمی اید برایمان بگویید. ‌ از کارهایی که تا به حال تولید کرده اند. ‌ رم» است که شعر آن را « رامین زمانی» و «نرگس جعفری» نوشته ‌ اولین کار من « می من این کار را خیلی دوست دارم. ویدئو آن را در یک بنای تاریخی در قبرس ضبط کردیم. دومین کار «به سالمتی امشب» نام داشت و کمی مردستیزانه بود. در واقع کمی شیطنت کردم تا حاشیه مثبت بسازم. دوست دارید در آینده با چه افراد سرشناسی در صنعت موسیقی همکاری کنید؟ ام، آقای سیاوش قمیشی هستند، من عاشق صدا، حس و ‌ خواننده مورد عالقه آهنگسازی ایشان هستم. kianaoriginal KIANA

46

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by