POL Magazine No.28 QATAR

از چه سالی و چرا به انگلستان مهاجرت کردید؟ به انگلیس مهاجرت کردم. واقعیت این است چیزهایی ۲۰۱۴ سال یافتنی نبود و با ‌ خواستم، در ایران برایم دست ‌ که در زندگی خود می ام مهاجرت کردم. ‌ حمایت و کمک خانواده ترین تجربه و چالش پس از مهاجرت را به خاطر دارید؟ ‌ سخت ام. بدست ‌ من تجارب زیادی دارم؛ اما نه به خاطر اینکه مهاجرت کرده های سخت ‌ آوردن این تجارب به خاطر این است که زندگی پُر از تجربه های پیچیده است. به عنوان مثال در شرایطی که همه ‌ و چالش مردم جهان سعی در حفظ شغل خود در دوران کرونا را داشتند، من تصمیم به ترک شغلم گرفتم. درواقع من منبع درآمدم را قطع کردم و اندازی یک کار نوپا کردم. در این مسیر هم به خاطر تجربه ‌ شروع به راه های سختی را رد کردم. این که چطور از ‌ کم در زمینه اقتصادی، چالش پس آن برآمدم، به خاطر حمایت دوستان، خانواده و پیگیری شدید خودم برای رشد و بهبود سالمت روان و رجوع به مشاور بود. خیلی تر شوم و توسعه فردی به دست آورم. ‌ تالش کردم قوی گویید؟ ‌ اگر بخواهید «شیرین» را در یک جمله توصیف کنید چه می شیرین آدمی است که در هر مرحله از زندگی چه آگاهانه و چه ناخودآگاه در تالش بوده است که زندگی خود را بهتر کند و لذت ببرد. ام به ‌ سالگی ۲۰ لذت یکی از کلمات کلیدی زندگی من است و از سنین ام تا لذت ‌ آن اعتقاد داشتم. در واقع اعتقاد دارم که به این دنیا آمده را تجربه کنم. بهترین و بدترین خصوصیت اخالقی شما چیست؟ بهترین خصوصیت من این است که خیلی به دنبال رشد و بینم که ‌ کنم، می ‌ بهتر کردن خودم هستم. وقتی به عقب نگاه می خواندم تا یاد بگیرم ‌ ام. مقاله می ‌ همیشه پیگیر و در حال رشد بوده هایم را حل کنم. یکی از بدترین خصوصیت اخالقی من ‌ چالش هیجان و بیقراری در زمان رسیدن به یک ایده است.

شیرین ناصری در مشهد است و در حال حاضر در لندن ۱۳۶۸ «شیرین ناصری» متولد مرداد سال در زمینه 2022 تهیه کنندگی را آغاز کرد و از سال ‌ کار رسانه و ۲۰۱۵ کند. او از سال ‌ زندگی می مشغول به فعالیت است. شیرین ناصری بعد از اخذ دیپلم ریاضی، در کنکور Coaching کرد و لیسانس طراحی صنعتی از دانشگاه تهران دارد. ‌ را کسب ۱۰ هنر شرکت و رتبه او بعد از دانشگاه دیپلم طالسازی گرفت و در زمینه طراحی و ساخت طال و جواهرات مهاجرت 2014 آغاز کرد. همچنین در سال Facebook فعالیت خود را از طریق صفحه کرد و موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس رشته استراتژی برند و طراحی از دانشگاه شد. شرین ناصری در حال حاضر در زمینه سالمت Brunel University London کنیم تا خواننده این مصاحبه باشید. ‌ روان مشغول به کار است. شما را دعوت می مصاحبه اختصاصی با اید؟ ‌ تان چه کارهایی انجام داده ‌ حرفه شما چیست و در طول مسیر کاری شاید خیلی از مخاطبین شما من را از شبکه «منوتو» و برنامه «شب جمعه»، ها ‌ مستندهای «رقص شیرین» یا «خبرهای داغ در بخش اتاق خبر» بشناسند که سال از شبکه منوتو استعفا دادم و ۲۰۲۰ دادم؛ اما در سال ‌ کنندگی و اجرا انجام می ‌ کار تهیه تهیه کنندگی و ساخت ویدئو شروع کردم. بعد ‌ فعالیت مستقل خودم را در زمینه از چند سال وقفه تصمیم گرفتم که به دنیای طراحی و ساخت زیورآالت برگردم. به اندازی کردیم و زیورآالتی در زمینه سالمت روان طراحی ‌ آپ راه ‌ همراه تیمم یک استارت کردیم؛ اما پروژه با شکست مواجه شد. هدیه مثبت آن پروژه این بود که متوجه شدم مسیر سالمت روان را باید انتخاب کنم و با تاییدی که از مشاور و دوستانم گرفتم، این المللی در زمینه سالمت ‌ مسیر را دنبال کردم. امروز من یک مربی رسمی با مدرک بین کنم. در کنار آن همچنان به کار تهیه کنندگی ‌ روان هستم که با مراجعین خود کار می های مختلف مشغول هستم که نیاز من به خالقیت و ‌ تلویزیون و ویدئو برای شرکت شود. ‌ کارهای خالقانه از این طریق جبران اید؟ ‌ هایـی داشـته ‌ تـا بـه امـروز چـه مسـیری را طـی کردیـد و چـه تجربه من به عنوان مشاور کنکور در تهران مشغول به کار بودم. بعد از آن کارگاه طالسازی ساختم. در کنار آن در دو شرکت به عنوان ‌ داشتم و به صورت دستی طال و نقره می گرافیست مشغول به کار بودم، در شبکه منوتو هم در ابتدا به عنوان طراح گرافیک کار کردم و بعد از مدتی وارد اتاق خبر شدم و جلوی دوربین قرار گرفتم. ‌ می iamcoach.shirin

34

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by