POL Magazine No.28 UK

www.dac.clinic

dermal_aesthetic_clinic dac_farsi

223Monton Road Manchester United Kingdom +44 161 281 0000

در تهران، مدرس و پژوهشگر 1365 «پریسا اسدی» متولد شهریور سال ای خود را در ‌ پوست و زیبایی ساکن منچستر انگلیس است که زندگی حرفه فاصله کوتاهی بعد از اتمام تحصیالتش به عنوان پژوهشگر در یک آزمایشگاه به عنوان مدیر و اپراتور مشغول به DAC در مرکز زیبایی ۲۰۱۵ آغاز کرد و از سال را نیز به مجموعه اضافه کرد که فرصتی DAC آکادمی ۲۰۲۲ کار است. او در سال مند و مشتاق به مشاغل در زمینه زیبایی است. پریسا ‌ عالی برای افراد عالقه های ‌ مدرک در زمینه 30 های زیادی را در لندن گذرانده و دارنده حداقل ‌ دوره با ما صحبت خواهد کرد. Profhilo زیبایی است. در این شماره از مجله او درباره

Profhilo ای بر ‌ مقدمه آورند ‌ امروزه افراد بیشتر و بیشتری به سمت اسکین بوسترها روی می ها با ‌ مدت به پوست خود ببخشند. این تزریق ‌ تا آبرسانی طوالنی شوند ‌ اند که زیر سطح پوست پخش می ‌ فرموله شده Hyaluronic Acid کنند. ‌ های پوستی یا همان فیلرها اضافه نمی ‌ اما حجمی مانند پرکننده های تکمیلی به ‌ اند تا با درمان ‌ به جای آن، اسکین بوسترها طراحی شده پوست قوام، درخشندگی، شادابی ببخشند و باعث جوانسازی پوست است و Profhilo شوند. در حال حاضر یکی از اسکین بوسترهای پیشرو محصولی بسیار محبوب و مؤثر است. چیست؟ Profhilo سازی ‌ نوعی درمان تزریقی است که برای لیفت، آبرسانی و جوان Profhilo شود. خاصیت ضد پیری باالیی دارد و یکی از ‌ پوست استفاده می سازی ‌ در بین محصوالت زیبایی و جوان Hyaluronic Acid ترین ‌ غلیظ ای طبیعی در بدن است که پوست را ‌ ماده Hyaluronic Acid است. دارد. این ماده به طور طبیعی از بدو تولد در بدن ‌ هیدراته و جوان نگه می یابد ‌ انسان وجود دارد، اما با گذر عمر مقدار این ماده در بدن کاهش می شود. به عنوان یک اسکین ‌ که باعث بروز آثار پیری و افتادگی پوست می های پوستی سنتی (فیلرها) متفاوت است. ‌ با پُرکننده Profhilo بوستر، شوند تا به آن بخش ‌ برای مثال، فیلرها به نقاط خاصی از صورت تزریق می به چند Profhilo ها را از بین ببرند، در حالی که ‌ حجم اضافه کنند و چروک شود و با وجود هیالورونیک اسید باال ‌ ناحیه مشخص پوست تزریق می کند و با جذب آب باال ‌ پوست را برای ساخت کالژن و االستین تحریک می به عنوان یک Profhilo شود. ‌ در زیر پوست باعث لیفت و جوانسازی می سازی پوست تایید شده و در اروپا، آسیا و ‌ درمان ایمن و مؤثر برای جوان سایر نقاط جهان از محبوبیت روز افزونی برخوردار است.

22

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by