POL Magazine No.20 Georgia

Impossible is Nothing

برای Adolf . هر دو قبل از جنگ به حزب نازی پیوستند Dassler برادران کفش عرضه کرد. 1936 جنبش جوانان هیتلر و ورزشکاران آلمانی در المپیک در طول جنگ، از اسیران جنگی روسی Adolf همچنین اعتقاد بر این است که کرد؛ زیرا به خاطر جنگ کمبود نیروی ‌ برای کار در کارخانه خود استفاده می در طول جنگ Dassler کار وجود داشت. با این حال تجارت و روابط برادران جهانی دوم، تحت فشار شدید قرار گرفت و با هم درگیر شدند. درنهایت در ها تقریبا زنده ماند؛ اما رابطه کاری دو برادر ‌ طی این درگیری، کسب و کار آن موافقت کردند که شرکت را تقسیم کنند 1948 ها در سال ‌ ادامه پیدا نکرد. آن شرکتی را برای Rudolf ،1948 و کمی بعد به دو رقیب تبدیل شدند. در سال سهم Adolf . تبدیل شد Puma تاسیس کرد که بعدا به Adidas رقابت با های ‌ خود را از شرکت گرفت و به دنبال کردن رویای خود برای ساخت کفش »adidas« شرکت جدید خود را با نام ‌1949 ادامه داد. او در سال Dassler ورزشی به ثبت رساند. Adolf Dassler Sportschuhfabrik برای اینکه محصوالت خود را از رقبا متمایز کند، شروع به طراحی Adolf با سه نوار دوخته شده در کنار کفش کرد. در نهایت برندی Adidas های ‌ کفش شروع به استفاده از لوگوی سه خط به Adolf با «سه خط راه راه» متولد شد و نیز با او در تجارت مشارکت Adolf عنوان لوگوی تجاری شرکت کرد. همسر را در دوره نوآوری و شکوفایی رهبری کردند. Adidas کرد و همراه با یکدیگر ‌ می تصمیم گرفت خط تولید خود را به پوشاک گسترش 60 در اواخر دهه Adidas های ورزشی، مفهوم جدیدی برای ورزشکاران نبود؛ اما ‌ دهد. البته لباس کت و شلواری از الیاف مصنوعی سبک وزن با جزئیات 1967 در سال Adidas ها، همراه با طراحی سه خط بود. عرضه ‌ شیک عرضه کرد که همچون کفش است. Adidas پوشاک ورزشی مد روز، نقطه عطفی در تاریخ

»AllDayIDreamAboutSport« خالصهعبارت Adidas گویندکهکلمه ‌ اگرچه می » گرفته است. Adi« است؛ اما این شرکت ورزشی نام خود را از بنیانگذار خود ترین ‌ عنوان یکی از قدیمی ‌ ای طوالنی در همکاری و نوآوری دارد. به ‌ سابقه Adida s سال فراز 70 در طی بیش از Adidas ، ها در صنعت محصوالت ورزشی ‌ شرکت گیری این ابر ‌ های فراوانی را تجربه کرده است که همگی در شکل ‌ و نشیب اند. ‌ شرکتتاثیر داشته در بایرن آلمان متولد شد. در واقع Herzogenaurach در شهر کوچک Adidas در آنجا به دنیا آمد. او تحصیالت 1900 ) در سال Adi (به اختصار Adolf Dassler خود را به پایان رساند و دوره کوتاهی را به عنوان یک نانوا سپری کرد؛ اما Adolf . تصمیم گرفت که نانوایی را به عنوان یک شغل دائم در نظر نگیرد ‌ پس از بازگشت از خدمت اجباری در ارتش در پایان جنگ جهانی اول، مهارت کفاشی را آموخت و یک بیزینس کوچک تعمیر کفش در پشت خانه پدری به ورزش باعث شد تا شروع به ساختن Adolf اندازی کرد. اشتیاق ‌ خود راه همراه با 1924 های تخصصی برای ورزشکاران کند. سرانجام در سال ‌ کفش را رسما به ثبت رساندند. Dassler ، کارخانه کفش برادران Rudolf برادرش دار مخصوص دویدن را برای ورزشکاران ‌ های میخ ‌ ها تعدادی از اولین کفش ‌ آن متر ) کمک کرد تا در 800 (دونده Lina Radke ها به ‌ تولید کردند. همین کفش در المپیک Adolf . آمستردام، مدال طال را برنده شود 1928 های المپیک ‌ بازی (دونده سرعتی نوظهور Jesse Owens ، با 1936 جنجالی برلین در سال دار ‌ های دویدن میخ ‌ با کفش Jesse شود که ‌ آمریکایی) مالقات کرد. گفته می کند. چیزی که ما ‌ دهد و چهار مدال طال کسب می ‌ مسابقه می Dassler برادران Adolf پس از این رویداد همچنان با Jesse دانیم، این است که ‌ به طور قطع می شد. Adidas در تماس بود و بعدها سفیر شرکت

58

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by