POL Magazine No.20 Georgia

دهد که صنعت نساجی به دلیل استفاده از مواد ‌ می ‌ آمارها نشان شیمیایی آلی در مراحل مختلف فرآوری محصوالت و استفاده از های زیرزمینی برای کشت مواد اولیه، دومین منبع آلودگی محیط ‌ آب زیست است. Clo3d افزار ‌ کنید با استفاده از نرم ‌ هایی که در اینجا مشاهده می ‌ طرح ها درخت برای تولید کاغذ ‌ اند. اما چرا؟ هر ساله میلیون ‌ طراحی شده ها را طراحان لباس استفاده ‌ شوند که بسیاری از این کاغذ ‌ قطع می کاغذ استفاده ۵ تا ۲ ، شود ‌ ٪ دوخته می 100 کنند. برای هر لباسی که ‌ می برگ 1500 تا 900 شود و در طول سال، استفاده هر نفر از حداقل ‌ می افزار قابلیت ‌ باشد. این نرم ‌ می A3 برگ کاغذ 900 تا 600 و A4 کاغذ طراحی لباس به صورت سه بعدی را دارد و به ما امکان طراحی دهد که بسیار به واقعیت نزدیک است. ‌ الگوهای لباس را نیز می توانیم از این برنامه برای کمک به ‌ ها می ‌ جوییدر هزینه ‌ در کنار صرفه محیط زیست و استفاده کمتر از کاغذ استفاده کنیم. چوب کمتری بریده بشود و درگیر آلودگی هوا نشویم. مُد دوستدار محیط ز یست افشین ‌ نویسنده و طراح: تینا توکلی

ticodesiign

52

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by