POL Magazine No.8 Turkey

1

www . polertebat . com

2

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

3

www . polertebat . com

4

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

ها ‌ به نام خالق تمام زيبايی با سالم شود و تداوم رمز ماندگاریست. ‌ ای محسوب می ‌ ترین شاخصه برای پیشرفت در هر زمینه ‌ ثبات اصلی اکنـون کـه هشـتمین شـماره ماهنامـه پـل بـاز هـم ارتبـاط ما با شـما عزیـزان را برقـرار کرده بیانگر این مسـئله اسـت که پل بر

رسـد تا ایـن زنجیره زیبا ادامه داشـته باشـد. ‌ عهـد خـود وفـادار بـوده و هـر مـاه به دسـت شـما می افزاید توجه شما مخاطبین گرامی است که پل به خاطرتان خلق شده است. ‌ آنچه بر این زیبایی می پس همچنان با ما باشید تا پل برقرار بماند و با یکدیگر در ارتباط باشیم.

ها ‌ با آرزوی بهترین

Bütün güzellikleri yaratan adına Merhabalar İstikrar herhangi bir alanda ilerlemenin ana göstergesidir ve sabır sürekliliğin anahtarıdır. Aylık yayınlanan Pol Dergisi'nin sekizinci sayısının, sevdiklerimizle hala iletişim içersinde olduğumuzu göstermesi, Pol'un sözlerine sadık kaldığının ve her ay bu güzel zincirin devam ettiğinin bir işaretidir. Bu güzelliğe eklenen sizlerin ilgi ve alakasıdır. Pol sizler için yayınlanmakta olup, kalıcılığımız ve devamlılığımız için bizimle iletişimde kalın.

ابراهیـم ازگور ایلدیز مدیر عامل

İbrahim Özgür YILDIZ CEO

5

www . polertebat . com

6

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

فهرست 6 ............................................................................. لقا جابری ‌ مصاحبه اختصاصی با مه 14 ....................................................................................................... شـاخ طالیــی استانبـول 16 ......................................................................... ترین مسجد استانبول ‌ افتتاح بزرگ 18 ................................................................................................................. تِم پارک اسفانبـول 20 ......................................................................... و عطر و رنگ ‌ در جست و جوی طعم 22 ............................................................................................. ونـیز را در استانبول ببینید 24 .................................................................................................... نقشه متروی استانبول 26 ......................................................................................... های پُــــل ‌ گنجینه اپلیکیشن 28 ............................................................................................. مد و فشن (میالد جعفری) 38 ............................................................................ معرفی مدل ایرانی (دنـیا مسیحا) 40 ............................................................. معرفی مدل ایرانی (شهاب کاشفـی نژاد) 42 ................................................................................................ شیک مانند زنان پاریسے 44 .................................................................... های فستیوال کن ‌ ترین ‌ لباس ‌ خوش 46 ..................................... ترین رویداد فشن دنیا ‌ ، زیر و بم مهم ۲۰۱۹ گاال ‌ مت 48 ..................................................................................... برندی برای ظــرافت زنانــه adL 50 ..................................................................... بهشت برندهای آرایشی SEPHORA 54 ........................................................................................................... گراتیس یا واتسون؟ 56 ............................... تریـن مرکز خرید وسائل منزل ‌ بزرگ Eskidji Bazaar 58 .................................................................................................... تره ؟ ‌ کی از همه بدبخت 60 ...................................................................... راهنمای تحصیالت تکمیلی در ترکیه 62 .......................................................................... ازخوانندگی تا بازیگری Murat Boz 64 ......................................................................................... مـعرفی رستوارن و بار چیالی 66 ................................................................................................. ای ‌ ای از سفره ترکیه ‌ لقـمه 68 ........................................................................................................................................ بینی ‌ طالع 71 ............................................................................................................................................. موزیک 72 ............................................................................................................................................. سینما 74 .......................................................................................................... های ترکیه ‌ نمایشگاه 77 .............................................................................................................. های اضطراری ‌ تلفن

PUBLISHER of POL ERTEBAT MEDIA & PUBLISHING İbrahim YILDIZ info@polertebat.com

BRAND MANAGER & ART DIRECTOR Ava Nazari

ADVERTISEMENT RESERVATION +90 212 731 31 31

BROADCAST National Periodic

GRAPHIC DESIGNER Alireza Parsa

PLACE OF MANAGEMENT Pol Ertabat Medya ve Yayıncılık A.Ş

PRESS & BINDING C B Matbaacılık San.Tic.Ltd.Şti

EDITOR Bahadır YILDIZ magazine@polertebat.com DEPUTE PLANNING & DEVELOPEMENT Afshin Bozorgi EXECUTIVE MANAGER Sohrab Kazemi

Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi A Blok Zemin kat No: ZA16 34020-Topkapı / İSTANBUL +90 212 612 65 22

Writer Sima Poorat

Maslak Mah. Sanatkarlar Sok.Eclipse Maslak Sit. No:2 A Blok Daire:243 Sarıyer/İstanbul ISSN-2651-2645 +90 212 731 31 31

PHOTOGRAPHY Milad Jafari

DISTRIBUTION Turkuvaz Dağıtım +90 216 585 90 90

SOCIAL NETWORK DIRECTOR Kambiz Akhbari

www. polertebat .com

7

www . polertebat . com

8

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

لقـــــا جابـــــری ‌ مَه کنم ‌ وقفه و با تعهد برای موفقیت تالش می ‌ بی مصاحبه اختصاصے پُل با

مدل جوان و موفق ایــرانـے

اند. نامش ‌ برای او انتخاب کرده ‌ های معروف ایرانی است. شکی نیست که والدینش نامی برازنده ‌ لقا جابری از تاپ مدل ‌ مه امین سالگرد تولدش از ‌ سی ‌ اش همچون ماه زیباست. به بهانه ‌ در زبان فارسی به شخصی اشاره دارد که صورت و چهره تر ایرانیان ‌ پل داشته باشد تا از این طریق رسالتمان در معرفی دقیق ‌ ای اختصاصی با مجله ‌ او دعوت کردیم تا مصاحبه ای او، ‌ خوانید شرحی از فراز و فرودهای مسیر حرفه ‌ برجسته در گوشه و کنار دنیا را به انجام برسانیم. آنچه در ادامه می او با "بوراک اوزجویت"، ‌ رابطه ‌ ای درباره ‌ ها و آرزوهای او و همچنین توضیح شفافی در خصوص حواشی شایعه ‌ نگرانی لقا تاکنون به استانبول نیامده؛ ولی نام این شهر را در لیست آرزوهایش قرار داده ‌ ای است. مه ‌ معروف ترکیه ‌ هنرپیشه پل شویم. ‌ اش با مجله ‌ است. امیدواریم به زودی پذیرای او در شهر زیبای استانبول باشیم تا از این طریق قدردان همکاری

9

www . polertebat . com

چه شد که سراغ مدلینگ رفتید؟ اولین بار چه کسی به شما گفت که برای این کار مناسبهستید؟ معتقدم که هر اتفاقی دلیلی دارد. اوایل به هنر و نقاشی عالقه داشتم. در اصل من ها سراغ من آمدند. خواهرم در این مسیر مرا حمایت ‌ سراغ این شغل نرفتم، آژانس کرد و مادلینگ حرفه من شد. اید؟ ‌ ای گذرانده ‌ برای مدلینگ دوره تحصیالت بسیار مهم هستند. در زندگی چیزهای بسیار زیادی برای آموختن وجود های بزرگی از ‌ ام، ولی درس ‌ ای برای مدلینگ ندیده ‌ دارد. متاسفانه من هیچ دوره کنند، ‌ گرهایی که با من همکاری می ‌ ها و آرایش ‌ ام. عکاس ‌ ایم گرفته ‌ های حرفه ‌ تجربه طور که گفتم این کار به من پیشنهاد شد و من در ‌ اند. همان ‌ مرا بسیار حمایت کرده طول کار اصول را یاد گرفتم. اید؟ ‌ ای تحصیل کرده ‌ در چه زمینه ریاضی و فیزیک عالقه داشتم. ‌ در دانشگاه به حوزه شما کدام است؟ ‌ اید؟ بهترین تجربه ‌ با چه برندهایی همکاری داشته توانم تمام ‌ ای را داشتم. نمی ‌ العاده ‌ بسیار شکرگزارم که امکان همکاری با برندهای خارق بود. Guess و Philipp Plein ، Disney ها همکاری با ‌ ترین آن ‌ ها را نام ببرم؛ اما لذت بخش ‌ آن اید چه بود؟ ‌ ترین افتخاری که در این حرفه کسب کرده ‌ به نظرتان بزرگ ام آشنــایی با افــراد با استعداد، سفر کردن و شناخت ‌ ترین افتخــار شغلی ‌ بزرگ ام. ‌ کنم هزار سال زندگی کرده ‌ های مختلف است. گاهی حس می ‌ فرهنگ

10

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

دهید و ‌ ای این شغل را ادامه می ‌ چند سال است که به صورت حرفه شما در این مسیر چه بوده است؟ ‌ ترین تجربه ‌ بزرگ های ‌ سال است در این حرفه مشغولم و شانس کسب تجربه ۱۰ اندازی پروژه ورزشی لوکس ‌ زیادی را داشتم. سفر به میالن برای راه ها بود. به خاطر این مجموعه با افراد ‌ پلین بهترین آن ‌ فیلیپ های جدیدی داشتم. ‌ جدیدی آشنا شدم و کشف ها در ‌ کند بیشتر از سایر ویژگی ‌ لقا چه ویژگی دارد که حس می ‌ مه رسیدن او به موفقیت موثر است؟ کنم. ‌ وقفه و با تعهد برای موفقیت تالش می ‌ من بی دهید؟ ‌ های ورزشی در طول روز انجام می ‌ به عنوان مدل چه فعالیت گیرم. شنا ‌ کنم و حسابی انرژی می ‌ یک ساعت در روز ورزش می ها هم عالقه دارم. این دو تمرین به ‌ با وزنه ‌ کنم و به تمرین ‌ می کند. ‌ تقویت قوای جسمی و ذهنی من کمک بسیار زیادی می هایـی را بلد هستیـد؟ در یک ویدئـو در ‌ هــا و رقص ‌ چه ورزش رقصید. ‌ اینستاگرام دیدیم که شما باله می رقصم؛ ولی گاهی برای سرگرمی ‌ ای نمی ‌ عاشق والیبال هستم. حرفه رقصم. ‌ در کنار خانواده و دوستانم می های زیبایی شما چه هستند؟ ‌ روتین مراقبت های خوب از پدر و مادرم ‌ قبل از هر چیزی برای به ارث بردن ژن نوشم. از روغن نارگیل ‌ بسیار شکرگذار هستم. روزانه آب زیادی می کنم. گاهی ‌ طبیعی برای مرطوب نگه داشتن پوستم استفاده می کنم. ‌ خورم. همیشه کرم ضد آفتاب استفاده می ‌ می E ویتامین های سنگینی دارند، هر شب قبل از ‌ ها معموال آرایش ‌ مدل کنم تا پوستم نفس بکشد. ‌ خوابیدن صورتم را خیلی خوب پاک می شود؟ ‌ لقا چطور سپری می ‌ یک روز مه ای متفاوت دارم؛ اما روتینم شامل ورزش کردن، ‌ هر روز برنامه خوردن صبحانه سالم و زیاد، پرداختن به کارهای شخصی یا شود، باقی روزم را با افرادی ‌ ای است. وقتی کارهایم تمام می ‌ حرفه گذرانم. ‌ که دوستشان دارم می از نظر قد و ظاهر بیشتر به پدرتان شبیه هستید یا مادرتان؟ فکر کنید زیبایی کامال ژنتیکی است؟ ‌ می به نظرم زیبایی ژنتیکی است. من از نظر ژنتیکی بیشتر به پدرم شباهت دارم. ما دوست نداریم زیاد وارد مسائل خصوصی شما شویم، اما فکر کنیم فرصت مناسبی باشد که حواشی ماجرای بوراک را روشن ‌ می کنید. اگر دوست دارید در این زمینه توضیح دهید. کنم زمان خوبی است که در مورد داستان ‌ بله من هم فکر می دراماتیک بوراک اوزجویت نظراتم را با طرفدارانم در میان بگذارم. موضوع از زمانی شروع شد که خانواده من پیشنهاد دیدن یک های بسیاری از این ‌ سریال معروف ترکی را به من دادند. تعریف ‌ سریال شنیده بودم و کنجکاو بودم که آن را تماشا کنم. عالقه های عاشقانه دارم. داستان ‌ زیادی به فیلم به خصوص فیلم فیلم به نظرم جذاب بود. در کنار داشتن فیلمنامه خوب، از ها ‌ مهارت بازیگری هنرمندان لذت بردم. در آن زمان همه ایرانی کردند و بازی او ‌ درباره شخصیت بوراک در آن سریال صحبت می ام، هر بار که ‌ کردند. من و دوستان و حتی خانواده ‌ را ستایش می

شدیم و طرفدارش بودیم. برای ستایش ‌ دیدم احساساتی می ‌ در تلویزیون او را می ام نسبت به کارش را با ‌ از کارش تصمیم گرفتم او را در اینستاگرام پیدا کنم و عالقه (ما دوستت داریم) نشان دهم. متاسفانه مردم منظور مرا اشتباه ‌ نوشتن جمله توانند ‌ ام. افراد معروف هم می ‌ برداشت کردند و فکر کردند من عاشق او شده خاصی ‌ یکدیگر را تشویق کنند، این رفتار به این معنا نیست که ما به هم عالقه کنم با این ‌ داشتیم و یا در ارتباط بودیم. بعد از این ماجرا بوراک مرا بالک کرد. فکر می خواست از شایعات جلوگیری کند؛ اما اوضاع را بدتر کرد. بوراک به عنوان ‌ رفتار می کنم که کار درستی ‌ یک فرد مشهور معرف فرهنگ کشور خودش است، فکر نمی انجام داده باشد. رفتارش نشان داد که برخورد خوبی با طرفدارانش ندارد. این کار دانم. در آن لحظه بسیار گیج شدم. از او متنفر نشدم؛ اما دیگر ‌ احترامی می ‌ را یک بی طرفدارش نیستم. اید چه بوده است؟ ‌ ای که در مورد خودتان شنیده ‌ دارترین شایعه ‌ خنده (با خنده) اینکه من سعی کردم آقای بوراک اوزجویت را از زنش جدا کنم. شما هیچ گاه با هیچ مردی دیده نشدید، آیا معتقدید که عشق باید پنهان بماند؟ ام را پنهان نگه دارم. تنها چیزی که دوست دارم بگویم ‌ دوست دارم زندگی خصوصی بسیار سالم و شاد هستم. ‌ این است که در یک رابطه لقا چیست؟ ‌ مورد عالقه مه ‌ سرگرمی برم؛ به خصوص تماشای فیلم و مسافرت کردن. ‌ از انجام کارهای مختلفی لذت می ها از نظر احساسی ‌ دهد. با کاراکترهای فیلم ‌ تماشای فیلم به من آرامش می دهد. ‌ های زندگی را می ‌ زیبایی ‌ کنم. سفر کردن به من فرصت تجربه ‌ پنداری می ‌ همزاد

11

www . polertebat . com

های ایرانی چیست؟ ‌ ها و دیگر مردم دنیا با مدل ‌ برخورد آمریکایی کنم طرفدارانم مرا به ‌ شود. فکر می ‌ ملیت و نژاد باعث تفاوت نمی خاطر اینکه خودم هستم دوست دارند. چه حسی به شباهتتان به آیشواریا رای دارید؟ کنم. از مردم هند ‌ جزو طرفداران آیشواریا هستم و او را تحسین می دانند. این موضوع ‌ به خاطر این توجه متشکرم که مرا شبیه او می باعث افتخار و ایجاد حس نزدیکی است. لقا در زندگی چیست؟ ‌ شعار مه کتـــاب را از روی جلدش قضـــاوت نکن و سعـــی کن عشـــق و اندیشی را گسترش دهی. ‌ مثبت بهترین دوست و همراه شما در زندگی چه کسی است؟ ام. او نماد کاملی ‌ ترین زنی است که در زندگی شناخته ‌ مادرم. او قوی از یک فرد مثبت است. فروتنی، برخورد محترمانه و شکرگزار بودن در زندگی را به من آموخت. هایی به کسانی که به مدلینگ عالقه دارند و دوست ‌ چه توصیه دارند مدل شوند دارید؟ به دنبال رویاهایتان بروید. تا تجربه نکنید، چیزی نخواهید اما شما تالش کنید. ‌؛ شوند ‌ ها تاپ مدل نمی ‌ دانست. بیشتر مدل ورزش کنید تا متناسب و طبیعی بمانید. در این صنعت به یک دهند. ‌ بدن متناسب بیشتر از یک صورت زیبا اهمیت می نظر شما درباره مجله پل چیست؟ کنم، البته تا زمانی که حقایق ‌ های خبری قدردانی می ‌ از همه رسانه را بازگو کنند. پیامی برای مخاطبان پل دارید؟ خواهم با هم مهربان باشند و عشق را گسترش دهند. ‌ از مردم می اعتماد به نفس داشته باشند و برای داشتن شخصیت قوی تالش کنند. دنبال رویاهای خود بروند و سعی کنند در هر کاری که دهند بهترین شوند و عاشق کارشان باشند. ‌ انجام می

است؟ ‌ ای به بازیگری دارید؟ تا به حال پیشنهادی به شما شده ‌ عالقه برم، به همین خاطر میل زیادی به بازیگری دارم. ‌ همیشه از تماشای فیلم لذت می ای ‌ ام، اما هنوز پیشنهاد ترغیب کننده ‌ پیشنهادهای زیادی برای بازیگری داشته ام. ‌ دریافت نکرده کنید؟ ‌ حوصله و کالفه باشید چکار می ‌ اگر خیلیبی کنم. ‌ شوم، چون همیشه کاری برای انجام دادن پیدا می ‌ حوصله نمی ‌ وقت بی ‌ هیچ زمان بربیایم. ‌ توانم به راحتی از پس انجام چندکار هم ‌ می ‌ در زندگی کاری و شخصی اید؟ ‌ تا به حال به استانبول سفر کرده ام، اما نام این شهر در لیست سفرهایم ‌ هنوز شانس سفر به استانبول را نداشته نواز و دلربا ‌ های چشم ‌ ام که شهری بسیار زیبا با تاریخ غنی و منظره ‌ است. شنیده ام که باید از ایاصوفیه، توپکاپی و مسجد سلطان ‌ است. در لیست آرزوهایم نوشته احمد دیدن کنم و شهر را بگردم. ترین جای دنیا کجاست؟ ‌ از نظر شما قشنگ کنم. شانس دیدن کشورهای ‌ ام حس خوشبختی می ‌ بخاطر سفرهایی که داشته ام؛ اما به نظرم یونان و سوییس از همه زیباتر بودند. ‌ زیادی را داشته ‌ العاده ‌ فوق وقتی به آمریکا رسیدید چه چیزی بیشتر از همه برایتان ؟‌ در چه سنی از ایران رفتید جالب، متفاوت و امیدوار کننده بود؟ ساله بودم به آمریکا رفتم. تضاد موجود را در همان ابتدا ۱۹.۵ زمانی که ۲۰۰۹ در سال حس کردم. همه چیز از آب و هوا گرفته تا شرایط پیشرفت و فرهنگ در این دو کشور تفاوت دارد. خانواده چطور حمایتتان کردند؟ چه کارهایی کردند؟ ام و خودم. یک زن کامال مستقل هستم؛ اما ‌ آید خودم بوده ‌ تا جایی که یادم می ها ممنونم. ‌ خانواده همیشه من را حمایت کردند و از این بایت از آن خبرند یا ‌ های عجیب و یا جالبی دارید که دیگران از آن بی ‌ به نظر خودتان چه ویژگی اند؟ ‌ توجهی به آن نکرده های ما باعث زیبایی ما هستند. ویژگی خاص ‌ هر انسانی به طریقی خاص است. تفاوت رسد. ‌ ها خیلی بلندتر هم به نظر می ‌ من بلند بودن گردنم است. معموال در عکس ترین نگرانی شما به عنوان یک تاپ مدل چیست؟ ‌ بزرگ توانم ‌ و پنیر غرق کنم؛ اما نمی ‌ دوست داشتم هر روز خودم را در دنیایی از شکالت، شیرینی ها بخورم. ‌ توانم به قدری که دوست دارم از این خوراکی ‌ و باید رژیمم را رعایت کنم. نمی برید؟ ‌ ترین بخش شغلتان چیست؟ در کدام لحظه بیشتر از همیشه لذت می ‌ جذاب ای که بسیار خالق ‌ آشنا شدن و کار کردن با افراد بسیار با استعداد و شایسته های خالق، حس خوبی دارم. ‌ هستند. به عنوان عضوی از این پروژه کند؟ ‌ مدل مورد عالقه شما کیست؟ چه چیزی در او شما را جذب می دوست داشتنی و شیرینم ‌ مدل مورد عالقه من کندال جنر است؛ چون خواهرزاده شباهت زیادی به او دارد. من هم او را دوست دارم. لقا چیست؟ ‌ ترین آرزوی مه ‌ بزرگ ترین آرزویم ‌ (با خنده) آرزوی من بردن التاری است. در واقع این شوخی بود. بزرگ این است که همه چیز را برای مادرم مهیا کنم؛ چون او لیاقتش را دارد. کنید؟ ‌ بابت چه چیزهایی شکرگزار هستید و به خودتان افتخار می ای دارم ‌ کنم. در کارم اخالق حرفه ‌ در واقع بابت خیلی چیزها! واقعا حس خوشبختی می های ‌ توانم برای ادامه دادن به خودم انگیزه بدهم و از خودم مراقبت کنم. تجربه ‌ و می توانم ‌ ام. خوشحالم که دید بازی نسبت به زندگی دارم و می ‌ زیادی در زندگی کسب کرده های بیشتری بگیرم و دانشم را افزایش دهم. ‌ ها و زندگی درس ‌ آدم ‌ درباره

12

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

Exclusive interview of POL magazine with

A Young and succesful Iranian model

I am driven, and determined to succeed

She is one of the most popular Iranian Models. She deserves the name (In persian Mahlagha means as beautiful as the moon) her parents has chosen for her undoubtedly. In her 30th birthday we invited her to a reportage with Pol magazine to make the world more familiar with the successful Iranian artists and celebrities. What you are going to read is about her pros and cons, concerns and her dreams on her professional career and also it will be more explanation about she and “Burak özçivit” a popular turkish actor. Mahlagha has never been to Istanbul, but İstanbul is in her list of to be seen. We hope to have her here as soon as possible in this beautiful city so we can compensate all her efforts for Pol magazine.

13

www . polertebat . com

How does Mahlagha spend a day? What time do you wake up in the morning? My day-to-day is different. Depending on what I have on my schedule, but I try to stick to a routine where I can exercise, have a big, healthy breakfast, then complete business or personal work. Once I am done for the day, then I can spend some quality time with loved ones. Have you ever traveled to Istanbul ? If yes please tell us you opinion about this city. I have not had the opportunity to travel to Istanbul, but it is on my bucket list. I hope I get to explore the city one day. I have heard great things about the city with the rich history, amazing landmarks, and breathtaking views. My wish list is to visit the Hagia Sophia, Topkapı Palace, and the Sultanahmet Mosque. What are the things that you are thankful for? And proud of yourself? There is much to be thankful for, and I truly feel blessed. What I am most grateful for is the work ethics I have been given to motivate myself daily to stand on my own two feet, to take care of myself, and earn life experiences independently. I am glad that I am open- minded, because that allows me to learn more about people and life, which adds more to my knowledge. How is the attitudes of Americans and people around the world with Iranian models? I don’t feel nationality, ethnicity, or race should be a concern. I think my fans love me for being me. What is your feeling to similarity with Aishwarya Rai? I feel honored and excited as I have always been a big fan of Mrs. Aishwarya Rai, and absolutely grateful to the Indian people for acknowledging the resemblance, which brings me much closer to a person that I have admired for so long. At what age did you leave Iran? What was the most interesting ,different and promising thing when you came to the United States? I left Iran when I was 19.5 years old, and moved to the United States in 2009. The immediate contrast I noticed was the air quality and the opportunities to grow in the United States. Not to mention, the big cultural differences. What is the feature in Mahlagha that you think is the best to achieving success ? I am driven, and determined to succeed.

You have never been seen with a man, do you believe that love should remain hidden? That’s my private life and I like to keep some of my life private. All I would like to comment is that I am in a very happy and healthy relationship. In which fields you have studied? My interest in College was Math and Physics. What is the slogan of Mahlagha in life? Don’t judge a book by its cover, spread love and positivity. How many years have you been practicing modeling professionally and what has been your greatest experience on this path? I have been modeling for the past 10 years, so there are many experiences that I have been blessed to encounter. By far, the Milan trip for the launch of Philipp Plein Luxury Sports Line was the best, because it was a combination of work, exploration, love and getting to meet new people. What are the honors you have gained in your professional career? In the cover of which magazines you have had a picture? The biggest honor in my work is meeting the long list of talented people, getting to travel and learn about different cultures. I feel like I am living 1000 lives. Who is your best friend and companion in life? Why? My mom. She is the strongest woman I know and a positive role model. She taught me to be humble, respectful, and appreciate all the little things in life. What was the funniest rumor you heard about yourself? That I was trying to steal Mr. Burak Ozçivit from his wife (LOL). What is your opinion about the POL magazine and how effective has it been for Iranians? In general, I appreciate news media outlets of all medium as long as they are spreading the truth. And your massage to the POL magazine audience. Be kind to one another. Spread LOVE. Be confident, work on a strong personality. Pursue your dreams. Be the best at what you love to do.

MAHLAGHAJABERI

14

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

What is your favorite entertainment ? I enjoy doing many, different things, but I get the most entertained from watching movies, and traveling. Movies allows me to relax, and relate to characters passionately, motivationally, and/or emotionally. Traveling allows me to experience the beautiful world we are blessed to live in. What do you do if you are too bored? I do not get bored, because there is always something to do. I am constantly multi-tasking with work and my personal life. What kind of sport activities do you do as a model? How many hours a day you do sport activities? I enjoy swimming, and weight lifting to boost my physical, emotional, and mental health. By working out one hour a day, I feel energized!

Which brands have you collaborated with?what is your best experience and why? I have been very blessed to be given the opportunity to work with a lot of amazing brands. I can’t list them all here, but my favorite experiences was with GUESS, Philipp Plein, and Disney. Do you look like your father or your mother in terms of heights and appearance ?do you think beauty is genetic? Yes, I believe beauty is genetic, because I look like my dad. What strange or interesting features do you have that others do not know about it?

We are all unique in our own ways…that’s what makes people so beautiful. But the beauty feature that stands out for me is my very long neck, which makes me look more elongated in pictures. What makes you delight the most and what is your concerns as a supermodel? If I could, I would indulge in chocolates, sweets and cheese EVERY DAY! But, I have to stay disciplined, and can’t have them as much as I would like. What is the most attractive part about your business? Which moment do you enjoy the most? Getting to know, and work with the most incredible, talented people and bring an imaginative idea to life. To be a part of this type of creative energy makes me feel very good.

What is you daily routine about beauty care? I am very blessed to inherit good genes from my parents. I drink a lot of water, I use natural organic coconut oil to keep my skin moist, and sometimes I will take vitamin E, but I do use sunscreen every day. Due to the modeling work that I do, I wash off all my makeup at night before going to bed to allow my skin to breath. Why did you choose modeling? Who was the first person who told you ,you are suitable for this job? I believe everything happens for a reason. I initially was heading towards art and painting as it was my areas of interest. I did not choose modeling. Model agencies reached out and chose me, and with the exceptional support from my sisters, I pursued it as a career. We do not like to enter into your private life,but we think it is a good time to get rid of burak story,if you would like to explain to us? I think this is a good time to share with my fans my side of the story behind the “drama” that unfolded with Mr. Burak Ozcivit. It began when my family recommended a popular Turkish series for me to watch. I had heard so much about the show from people around me that I was curious to see what the buzz was all about. And since

Are you interested in acting? Have you ever had a suggestion about acting? I have always enjoyed watching movies, so I am drawn, and interested to acting. I do receive offers all the time, but I have not found the right project that I would want to participate passionately. What kind of sports and dances you know? We saw in a video that you can do the ballet dance. I love Volleyball. I don’t really dance, but I know how to dance for fun with family and friends. What countries and cities have you been to ? Where do you find the most beautiful place in the world? I have been blessed to travel to so many wonderful countries, and will not be able to list them all here. But so far, the most beautiful places I have visited is Greece and Switzerland. How did your family support you? What did they do? As far as I could remember, I have been pretty much on my own. I am a very independent woman, but I do have great support from my family, and I will be forever thankful. Who is your favorite model? What is so attracting about her/him? My favorite model is Kendall Jenner, because she looks like my beautiful, sweet niece that I love and care about so much. What is the greatest wish of Mahlagha? My wish is to win the lottery hahahahaha. I’m just kidding. My biggest wish is to be able to give my mom everything, because she deserves everything.

I love watching movies, especially a good romance, I fell in love with the entertaining storyline. Besides a good script, I also enjoy watching different actors/actresses and their acting skills, a topic that I love to discuss with family and friends. At that time, all Iranians were talking about Burak’s character in the series and how his incredible acting showed so much emotions. With his portrayal on screen, it got us all emotional every time, and my family and friends became fans of his work. To compliment him on his work, I decided to reach out to let him know how much we love him by commenting, “We love you.” Unfortunately, people took my comment the wrong way and interpreted it as I was “in love with him;” which was not true or correct. Public figures, celebrities, actor/actresses, models compliment each other all the time, but that doesn’t mean that we are in love with each other. I personally believed he blocked me on social media to stop the rumors people started creating, but unfortunately, that just made things appear worse. From my perspective, Burak is a celebrity that people admire and look up to as a role model. He is someone who represents his country, but I don’t think he did the right thing, and did not handle the situation properly. It was not ideal behavior, and sent out the wrong message to people that love and support him as an actor. I did feel disrespected and confused at the time, but I don’t hate him. Just not a fan of Burak anymore. Have had any courses for the modeling ? What are they(if yes)? Education is so important. There is much to learn in life. Unfortunately, I did not receive any courses in modeling, but learned from my experiences. I also had the great support of photographers, hair/make-up teams that I worked with on different sets. Modeling jobs were offered to me and I started without any practice or experience in modeling. I basically learned on the job! What are your recommendations to those who want to do modeling? Follow your dreams, because you will never know unless you try. Most models do not become “Supermodels,” so I am proud of myself for trying. So remember to follow your dreams, work out, stay fit and as natural as possible. The industry cares more about a fit body, than a pretty face.

15

www . polertebat . com

تماشایزیباترینغروبخورشید شـاخ طالیــی استانبـول

Altın Boynuz

) خلیج یا مدخلی است Haliç یا Altın Boynuz منطقه دیدنی شاخ طالیی استانبول (به ترکی: کند. بخش شمالی شامل بافت ‌ که بخش اروپایی استانبول را به دو قسمت تقسیم می ‌ شود. وجه تسمیه ‌ تر استانبول می ‌ تر شهری و بخش جنوبی شامل بازار و بافت قدیمی ‌ مدرن شود؛ ‌ این است که از باال به شکل شاخ یا بوق دیده می Golden Horn این خلیج به نام افتد و انعکاس این ‌ همچنین در هنگام غروب خورشید برای مدت کوتاهی نور روی آب می شود. تماشای غروب خورشید از اطراف ‌ شود که خلیج به رنگ طالیی دیده ‌ نور باعث می شود برای فرار از شلوغی ‌ هایی است که می ‌ ترین لحظه ‌ بخش ‌ شاخ طالیی یکی از آرامش از داخل شهر به این Kâğıthane و Alibeyköy کوچک ‌ استانبول از آن بهره برد. دو رودخانه متر است. این خلیج در ۷۵۰ کیلومتر و عرض آن ۷.۵ ریزند. درازای این خلیج حدود ‌ خلیج می متر) را دارد. ۳۵( شود بیشترین عمق ‌ بسفر متصل می ‌ مدخلش، یعنی در جایی که به تنگه اند. ‌ ایوب و... این خلیج را احاطه کرده ‌، های قدیمی و مهمی مانند فنر، باالت ‌ محله

اهمیت و تاریخچه شاخ طالیی چیست؟ آثار نقاشی قدیمی موجود از اطراف این خلیج نشان دهد که همیشه زندگی در آن جریان داشته است. در ‌ می های پهلو ‌ های کوچک و بزرگ و کشتی ‌ ها قایق ‌ این نقاشی اند. در جریان ‌ گرفته در کنار خلیج به تصویر کشیده شده کاپی و تونل مارمارای آثار باستانی ‌ ساخت متروی ینی قرن ۷ کنند که دست کم ‌ کشف شدند که ثابت می قبل از میالد مسیح در بنادر طبیعی اطراف شاخ طالیی، زندگی جاری بوده است. این خلیج به دلیل موقعیت اقتصادی ‌ استراتژیک، در دوران بیزانس و عثمانی جاذبه توانست به ‌ و نظامی داشت. در واقع اگر دشمن می ‌ شاخ طالیی وارد شود، توان فتح شهر را نیز داشت. به همین دلیل در دوران بیزانس ورودی خلیج با یک زنجیر طوالنی بسته شد. کمی بعد هم برج گاالتا را ساختند تا تسلط کاملی روی مدخل خلیج شاخ طالیی وجود داشته های یونانی ‌ باشد. نام قدیمی شاخ طالیی در افسانه کروئسا (نام مادر بیزانس) بود. Golden Horn

16

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

چند پل روی شاخ طالیی وجود دارد؟ میالدی، داوینچی نقاش، طرح ساخت یک پل روی شاخ ۱۵۰۲ در سال سازی نشد، اما در ساخت ‌ گاه پیاده ‌ طالیی را مطرح کرد. البته این نقشه هیچ هیچ پلی روی شاخ طالیی ۱۹ بخش بود. تا قبل از قرن ‌ های بعدی الهام ‌ پل اما حاال پنج راه (در ؛‌ شدند ‌ جا می ‌ ساخته نشده بود و مردم با قایق در آن جابه کند. اولین راه ‌ راه) ارتباطی این سوی پل را به سوی دیگر متصل می ۴ اصل ساخته شد و مسیر ۱۹۷۴ و ۱۹۷۱ های ‌ است که بین سال Haliç ارتباطی پل گذرد. سازندگان این پل گروهی متشکل از چند شرکت ‌ اتوبان از آن می متر است. پل ۳۲ متر و عرض آن ۹۹۵ ً ژاپنی و آلمانی بودند. طول پل حدودا ۱۹۹۲ بعدی که امروزه کاربردی ندارد، پل قدیمی گاالتا است. این پل در سال های پایین پل آسیب دید و پل جدید ‌ سوزی یکی از رستوران ‌ در جریان آتش ساخته شد. پل جدید گاالتا که یکی ۱۹۹۴ گاالتا به جای پل قدیمی در سال کاراکوی و امینونو را به ‌ های شاخ طالیی است دو محله ‌ ترین پل ‌ از محبوب کند. در واقع نام اصلی آن پل پنجم گاالتا است، زیرا پیش از ‌ هم متصل می پل دیگر در این مکان وجود داشتند. پل بعدی، پل آتاتورک یا همان 4 این ۲۰۱۴ برداری شد. پل آخر نیز در سال ‌ بهره ۱۹۴۰ است که در سال Unkapanı ساخته شد که معبری برای عابران پیاده نیز دارد. M2 برای خط مترو

چه تفریحاتی اطراف شاخ طالیی وجود دارد؟ اطراف شاخ طالیی فضای سبز و چندین پارک قرار گرفته است. همچنین های مختلف شاخ طالیی ساخته ‌ های جذابی نیز در بخش ‌ رستوران و کافه های مختلف از جمله ‌ اند. دور تا دور این خلیج مردمانی با مذهب ‌ شده کنند؛ به همین دلیل چندین ‌ کردند و می ‌ مسلمان، یهودی و مسیحی زندگی می های متعدد دور آن وجود دارند. ‌ گورستان از مذاهب مختلف و مسجد و کلیسا دهند، ‌ جذابی که در اطراف آن رخ می ‌ طبیعت شاخ طالیی و اتفاقات روزمره کشاند. ‌ ها توریست را برای بازدید به این بخش از استانبول می ‌ ساالنه میلیون های قدیمی، برج ‌ های دیدنی اطراف خلیج شاخ طالیی شامل گورستان ‌ بخش رستوران الله، مینیاتورک، ،‌ باالت، خیابان خلیج، کافه پیر لوتی ‌ گاالتا، محله شوند. اگر روی پل گاالتا ‌ سانترال پارک و... می ‌ موزه ،‌ موزه رحمی کوچ ،‌ فشانه رفتید، حتما غذاهای خیابانی مانند ساندویچ ماهی را امتحان کنید. قبل از رفتن روی جذاب آماده کنید. ‌ به سمت خلیج شاخ طالیی خودتان را برای یک پیاده

خلیج آلوده چطور تبدیل به محلی برای ماهیگیری شد؟ شد ‌ میالدی، آب شاخ طالیی بسیار آلوده و بدبو بود، زیرا فاضالب و ضایعات شهر، انبارهای اطراف خلیج و کارخانه سیگارسازی به این خلیج ریخته می ۸۰ ‌ در دهه ایستند و در غروب خورشید ماهی ‌ های آن مرده بودند،؛ اما حیات زیر آبی آن مجددا احیا و پاکسازی شد. امروزه ماهیگیرها روی پل گاالتا می ‌ و تقریبا بیشتر ماهی مردم استانبول را از نزدیک تماشا کرد و یک ساندویچ ماهی لذیذ خورد. ‌ توان روی آن زندگی روزمره ‌ کنند. پل گاالتا یکی از نقاط شهری است که می ‌ صید می

17

www . polertebat . com

ترین مسجد استانبول ‌ افتتاح بزرگ

ترین مسجد ساخته شده در دوران ‌ دستور ساخت مسجدی عظیم به نام چاملیجا را داد. این مسجد که لقب بزرگ ۲۰۱۳ جمهور ترکیه در سال ‌ رئیس جمهوریت ترکیه (طی صد سال اخیر) را به خود اختصاص داده است، امسال در روز سوم ماه مِی بعد از مراسم نماز جمعه افتتاح شد.

Çamlıca Cami

18

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

تفاوت با سایر مسجدها این بنا به عنوان یک مسجد وجود دارد که آن را ‌ نکات جالبی درباره کند. برای مثال این مسجد اتاق مخصوص کودکان ‌ کمی متفاوت می و اتاق بازی دارد. سالن کنفرانس، موزه، کتابخانه و پارکینگ با ظرفیت های مختلف این مسجد بزرگ هستند. بخش ‌ خودرو از بخش ۳۵۰۰ شود و نمازگزاران ‌ وضوخانه با پله برقی به بخش مصلی وصل می روینیستند. ‌ مجبور بهپیاده

هزینه و محل ساخت میلیون دالر بوده که ۱۰۰ ساخت این مسجد حدود ‌ شود که هزینه ‌ تخمین زده می های مردمی تامین شده است. زمانی که این پروژه آغاز ‌ بخشی از آن با تکیه بر کمک شد، منتقدان آن را نوعی اتالف هزینه دانستند؛ اما اردوغان معتقد بود که ساخت این مسجد خلق یک اثر ملی ماندگار برای کشورش است. بنا در زمینی به مساحت بخش ‌ در بهترین نقطه ) Çamlıca Hill ( هزار متر مربع و روی یک تپه به همین نام ۳۰ آسیایی استانبول معروف به بام استانبول ساخته شده است. زمانی که به باالی بسفر، بندر و پل بغاز را ببینید. این مسجد ‌ توانید شاخ طالیی، تنگه ‌ تپه برسید می شود. ‌ های استانبول به راحتی دیده می ‌ از بیشتر بخش باشکوه ‌ افتتاحیه جمهور، مقامات دولتی داخلی و ‌ مراسم افتتاحیه بسیار باشکوه بود و عالوه بر رئیس خارجی از جمله رؤسای جمهور آلبانی، گینه و سنگال، نخست وزیر فلسطین، رئیس اجرایی افغانستان، رئیس مجلس آذربایجان، رئیس اقوام بوسنی و هرزگوین، رئیس پارلمان لیبی و رئیس جنبش النهضه تونس نیز در آن حضور داشتند. مردم حضور شود که طی چند سال آینده این بنا به ‌ بینی می ‌ پر رنگی در این مراسم داشتند. پیش یکی از نمادهای شهر استانبول تبدیل شود. البته پیش از افتتاح رسمی در شب آرزوها نماز روی مردم باز شده بود و قبل از آن نیز ‌ مارس، درهای مسجد برای اقامه ۷ مصادف با های قدر مردم برای عبادت به این مسجد آمده بودند. ‌ های خاص، مانند شب ‌ در مراسم

بررسی طراحی و معماری بنا معماری بنا هماهنگ با سبک معماری دوران عثمانیان و سلجوقیان و تلفیقی متر است ۳۴ و ۷۲ های مدرن است. ارتفاع و قطر گنبد اصلی به ترتیب ‌ با سبک ترین گنبد در تاریخ معماری ترکیه ‌ و سیستم روشنایی خاصی دارد. این گنبد بزرگ ملت) است که در استانبول ۷۲( متری آن نمادی از تنوع مردمی ۷۲ است. طول فتح با پوشش ‌ کنند. داخل گنبد اسامی عربی خداوند به همراه سوره ‌ زندگی می متر است و اثری از یک خوشنویس ۵ ً فوالد حکاکی شده است. طول نام اهلل حدودا های خاصی از این مسجد کامال سفارشی و دست ساز هستند. ‌ مطرح است. بخش متر طول دارند. دو ۹۰ تای دیگر ۲ متر و ۱۰۷ ها ‌ تای آن ۴ مناره دارد که ۶ این مسجد تای دیگر نمادی از اعتقادات اصلی مسلمانان ۶ ها و ‌ مناره نمادی از پیروزی ترک ها، کتاب دینی، پیامبران، روز قیامت و حکمت ‌ ای شامل وحدت، فرشته ‌ ترکیه هزار نفر است. ۶۳ خداوند است. در مجموع گنجایش این مسجد

دسترسی به مسجد که به سمت )M2( برای رسیدن به این مسجد، باید خط متروی Gayrettepe رود را سوار شوید. سپس در ایستگاه ‌ حاجی عثمان می بروید. حاال KÖPRÜLÜ KAVŞAK پیاده شوید. بعد با اتوبوس به KISIKLI تا ALEMDAĞ 522 باید دوباره سوار اتوبوس شوید و با خط بروید. در انتها با پای پیاده یا با تاکسی به سمت تپه بروید.

19

www . polertebat . com

تِم پارک اسفانبـول های ‌ اسفانبول یک تم پارک یا پارک موضوعی است. اینجا همان شهربازی ویالند سابق است. تم پارک متمایز از پارک لند است. تم پارک ‌ ترین تم پارک دنیا، دیزنی ‌ تفریحی معمولی است و یک یا چند داستان و موضوع خاص دارد. معروف دهمین تم ‌ پارک موضوعی در اروپا وجود دارند و اسفانبول در رتبه ۸۰۰ . لند ترکیه شهرت دارد ‌ اسفانبول نیز به دیزنی ‌ میلیون دالر هزینه شده است. سازنده ۶۵۰ اسفانبول بیش از ‌ پارک برتر اروپا قرار گرفته است. برای ساخت مجموعه مسجد سلیمانیه و... نیز از ‌، ، مینیاتورک ۱۴۵۳ ‌ لت ونیزیا، موزه ‌ است که اوت Gürsoy این مجموعه هلدینگ معروف ۱۲۰ هزار متر مربع مساحت دارد که حدود ۶۰۰ افتتاح شد. کل مجموعه حدود ۲۰۱۳ هاست. اسفانبول در سال ‌ های آن ‌ پروژه هزار متر مربع آن به تم پارک اختصاص یافته است.

20

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

خرید و سرگرمی در کنار هم است که Amusement Park انگیز این پارک، ‌ بخش هیجان های بازی مناسب بزرگساالن مانند ترن هوایی، جت ‌ دستگاه وایکینگ، ‌ گیر، برج عدالت، سرسره ‌ ، ترن نفس 360 اسکی، چرخش وحشی، کینگ کونگ، چرخ و فلک و... دارد. در کنار این ‌ رودخانه مغازه از برندهای ۲۰۰ لت اسفانبول قرار دارد. حدود ‌ شهربازی، اوت داخلی و خارجی در اسفانبول پارک وجود دارد. خرید در اسفانبول بسیار مهیج است، هر مغازه ساختمان و معماری خاصی دارد و کند. ‌ ها را تداعی می ‌ های قدیمی و نوستالژیک در فیلم ‌ فضای مغازه جنگل کوچک سرپوشیده (جنگل، سافاری و تونل وحشت) سالن سازی و ‌ اتاق پرسپکتیو جادویی، اتاق فرار، سینما، بدن ،‌ بولینگ های دیگر این مجموعه هستند. باغ وحش ‌ فودکورت از بخش حیوان خاص و بامزه دارد. این حیوانات به ۴۰۰ اسفانبول حدود ها ‌ اند، بلکه مورد حمایت هستند تا نسل آن ‌ اسارت گرفته نشده حفظ شود. سینمای اسفانبول در ساعات مشخصی فیلم سه های روز ‌ ها کارتون و فیلم ‌ کند و در سایر سانس ‌ بعدی پخش می های بسیار ‌ شوند. گاهی در فضای باز این پارک کنسرت ‌ پخش می ای را ‌ توانید مجموعه ‌ شود. در هیچ جای دنیا نمی ‌ شادی برگزار می های این چنین و مرکز خرید را در یک جا دور ‌ پیدا کنید که سرگرمی هم جمع کرده و یک سوپر برند خلق کرده باشد.

بزن بریم اسفانبول واقع شده است. تم Yeşilpınar تر در ‌ ایوپ و به طور دقیق ‌ اسفانبول در محله 22:00 ها نیز ساعت ‌ ه ‌ باز است. مغاز 21:30 تا 10:30 پارک اسفانبول هر روز از ساعت انگیزی که در سایت ‌ های هیجان ‌ شود. با توجه به پیشنهادها و تخفیف ‌ بسته می ‌ ها را چک ‌ کنیم قبل از مراجعه قیمت ‌ شوند، پیشنهاد می ‌ اعالم می isfanbul.com توانند از طریق سایت از تخفیف بیشتری نسبت ‌ کنید. کسانی که کیملیک دارند می ها برخوردار شوند. ‌ به توریست هزار پارکینگ رایگان برای پارک خودروی شما آماده است. امکان دسترسی با ۸ هر 20:00 تا 10:00 امینونو از ساعت ‌ اتوبوس و مترو نیز وجود دارد؛ در ایستگاه اسکله رایگان برای رسیدن به اسفانبول مهیا است. بین ‌ یک ساعت یک بار سرویس ویژه امینونو بازگردید. این ‌ ها به اسکله ‌ توانید با همین ماشین ‌ نیز می 21:00 تا 11:00 ساعات سازی شده است. ‌ پارک برای معلولین بهینه

را ثبت کن ‌ شادی توانید دستبندهای عکاسی را تهیه کنید. ‌ در هنگام ورود می های اسفانبول ‌ با داشتن این دستبندها، در برخی مکان برداری و ‌ به صورت کامال اتفاقی از لحظات شاد شما عکس و فیلمتان ‌ توانید عکس ‌ شود. در هنگام خروج می ‌ برداری می ‌ فیلم ) را تحویل بگیرید. نام این دستبند ‌ ثانیه ۳۰ الی ۱۵ (حدود ‌ ‌ توانید شماره ‌ است. می Zoom my day یا Gününü Kaydet وارد کنید و zoommyday.com دستبندتان را در سایت های خود را با ‌ هایتان را از طریق سایت دانلود کنید. عکس ‌ عکس های اجتماعی منتشر ‌ در شبکه # eğlenceninbaşkenti هشتگ کشی هفتگی اسفانبول شرکت داده شوید و هدایای ‌ کنید تا قرعه مختلف دریافت کنید.

21

www . polertebat . com

و عطر و رنگ ‌ در جست و جوی طعم سفری به بازار ادویه استانبول Mısır Çarşısı

طعم غذا برای مردم آسیایی بسیار اهمیت دارد. از شرق تا غرب این قاره، غذاهای هر کشوری را که بررسی های منحصر به فردی بسازند. ‌ کنند تا طعم ‌ های خاصی به غذاها اضافه می ‌ ها ادویه ‌ شوید که آن ‌ کنید، متوجه می تر کردن غذاها هم ‌ ها مسئول خوش عطر و خوش رنگ ‌ دهند، آن ‌ ها را تغییر نمی ‌ ها فقط طعم ‌ البته این ادویه ها بستگی به اقلیم دارد و روی خلق و خو ‌ از آن ‌ هستند. نقش ادویه در غذاها به قدری مهم است که استفاده کند. ‌ گذارد. چاشنی غذا چیزی است که آن را به یادماندنی و پرطرفدار می ‌ نیز تاثیر می

Eminönü - Fatih / İstanbul / Türkiye

استانبول ‌ بازار ادویه ها این بازار را به نام بازار ادویه ‌ جهان در استانبول واقع شده است. توریست ‌ یکی از بهترین بازارهای ادویه است. دولت عثمانی ) Mısır Çarşısı ها یا میصیر چارشیسی (به ترکی: ‌ شناسند، اما نام اصلی آن بازار مصری ‌ می هایی که در مصر داشت تامین کرد، به همین دلیل نیز نام مصر روی ‌ ساخت این بازار را از درآمد زمین ‌ بودجه ها به دولت عثمانی ‌ ساخت بازار را از مالیاتی که مصری ‌ آن ماندگار شد. در روایت دیگری آمده است که بودجه Mısır ‌ شده است. البته کلمه ‌ دادند تامین کردند؛ اما مشخص نیست که این مالیات به چه منظوری اخذ می ‌ می هاست ‌ در زبان ترکی به معنی ذرت نیز هست و مدتی این شبه وجود داشت که نام این بازار واقعا بازار مصری سال از عمرش ۳۶۰ شکل گرفت، یعنی در حال حاضر حدود ۱۶۶۰ یا منظور بازار ذرت است؟ این بازار در سال های ‌ ابریشم بود؛ کم کم تجارت رونق گرفت و غرفه ‌ گذرد. در ابتدا اینجا فقط ایستگاه مسافران جاده ‌ می رسد ‌ ترین بنادر استانبول واقع شده است و به نظر می ‌ بیشتری اضافه شدند. بازار ادویه در کنار یکی از قدیمی شد، اما کم کم تمرکز آن به ‌ این مکان بهترین جا برای ساختن آن بود. ابتدا در این بازار همه چیز فروخته می شدند ‌ ها وارد استانبول می ‌ های متنوع از ممالک مختلف به خصوص قاهره با کشتی ‌ سمت ادویه رفت. ادویه شدند. ‌ و از اینجا به تمام کشورهای آسیایی و اروپایی صادر می

22

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

بررسی معماری بازار ها شباهت زیادی به بازار بزرگ استانبول ‌ طاق آجری بازار مصری های زیبا مزین شده و نقش و نگارهای ‌ دارد. روی طاق با نقاشی های رنگارنگ به خود ‌ آن آنقدر زیباست که توجه شما را از مغازه توانید کبوترهایی که در ‌ تر شوید می ‌ کند. اگر دقیق ‌ معطوف می غرفه ۸۸ اند را ببینید. در مجموع این بازار حدود ‌ طاق النه ساخته انگلیسی است. طراح این بنا L دارد و پالن کلی آن به شکل حرف ‌ بود. او یک معمار ماهر در دوران عثمانی بود Koca Kasım Ağa که طراحی مسجد ینی جامی، تعمیر بخشی از برج دختر، بخشی از کاپی و... را نیز بر عهده داشت. مسجد ینی جامی را نیز همزمان ‌ توپ با پایان ساخت بازار ادویه و از درآمد بازار ادویه ساختند. در واقع ها وقف ساخت و نگهداری مسجد شد. ‌ درآمد اجاره و یا فروش غرفه ها ‌ بهدنبالطعم بازار ادویه استانبول بعد از بازار کاپالی چارشی، دومین بازار سنتی بزرگ در این شهر است. زمانی که وارد بازار ادویه ‌ سرپوشیده های ‌ کند. محلی ‌ و بو شما را مسخ می ‌ شوید، رنگ ‌ فروشی می کنند و ‌ استانبول نیز برای خرید ادویه به همین بازار مراجعه می ‌ پسند نیست. اگر به تماشای زندگی روزمره ‌ اینجا صرفا توریست ها عالقه دارید، باید حتما سری به این بازار بزنید. اینجا ‌ ترک ها را از نزدیک تماشا کنید و عالوه بر معماری ‌ توانید فرهنگ آن ‌ می قدیمی بنای بازار، خودتان را محو تماشای چیدمان جذاب و شور و هیجان بازار کنید. حتی آشپزهای معروف ترکیه نیز برای طعم دادن آیند. اینجا پر از رنگ و ‌ به غذاهای پر طرفدار ترکی به این بازار می تر ‌ های بینایی چشمتان فعال ‌ عطرهای مختلف است. سلول کنند. ‌ تان هم شروع به کنجکاوی می ‌ های بویایی ‌ شوند و سلول ‌ می ها به ‌ ها در رقابت برای فروش هستند. در برخی غرفه ‌ فروشنده الحلقوم، پنیر، ‌ توانید داروهای گیاهی، شیرینی، راحت ‌ جز ادویه می ساز و... نیز پیدا کنید. ‌ صابون دست

ترین ‌ یکی از بهترین و قدیمی های استانبول به نام ‌ فروشی ‌ قهوه چی محمت افندی) ‌ (کورو قهوه ‌ ‌؛ در پشت این بازار واقع شده است اگر طرفدار قهوه هستید سری به آنجا بزنید.

kurukahveci mehmet efendi

های اطرافش ‌ پیش به سوی بازار ادویه و جاذبه رود. به ‌ برای بازدید باید سوار اتوبوس یا تراموا و یا مترویی شوید که به امینونو می رستم پاشا بروید. از هر کسی سراغ بازار ادویه را بگیرید، ‌ فاتیح و سپس به محله ‌ محله کند. این بازار در همسایگی خیابان مسجد ینی جامی قرار دارد. ‌ شما را راهنمایی می توانید ‌ بازار روزهای یکشنبه و تعطیالت رسمی نیمه تعطیل است. در سایر روزها می فعالیت ۲ عصر به این بازار بروید. روزهای جمعه بازار از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ از ساعت کند. ‌ خود را آغاز می

های ‌ و کافه ‌ کنیم بعد از بازدید از این بازار سری به رستوران ‌ به شما پیشنهاد می ها در این حوالی را امتحان ‌ خواهید یکی از بهترین کونوفه ‌ مشهور اطراف بزنید. اگر می توانید برای تست ‌ صفا را بیابید. می ‌ چند قدمی از این بازار کونوفه ‌ کنید، در فاصله علی اوستا در حوالی بازار سر بزنید ‌ گذرانی به مغازه ‌ بهترین چی کوفته و کمی خوش و یا در کنار بندر ساندویچ ماهی سرخ شده بخورید و از روی پل گاالتا شاهد زندگی ها باشید. ‌ روزمره ترک

23

www . polertebat . com

ونـیـــــــــز را در استانبول ببینید ها توریست ‌ شهر تاریخیونیز در ایتالیاساالنهمیلیون کند؛ معماری جالب این شهر، مردم را به آنجا ‌ جذب می الهام گرفته شده از این معماری ‌ کشاند. نمونه ‌ می توانیددر شهر استانبول ‌ ایتالیایی قدیمی و زیبا را می نیز مشاهده کنید. برای تماشای ونیز در استانبول لت ونیزیا در بخش اروپایی شهر ‌ باید به مگا اوت بروید. مرکز خرید ونیزیا یک مکان زیبا برای خرید سوم ‌ لت در رتبه ‌ و عکس گرفتن است. این اوت های دنیا قرار دارد. یک کانال آبی دور ‌ لت ‌ بهترین اوت های کوچک ‌ تا دور ونیزیا کشیده شده است و قایق در آن شناور هستند. اگر از خرید خسته شدید، سوار ها شوید و خوش بگذرانید. این ‌ یکی از این قایق ۵ مرکز خرید از دو طبقه (همکف و زیر همکف) و بر ج مسکونی تشکیل شده است. البته این مجتمع لت و بخش مسکونی، شامل ‌ عظیم عالوه بر اوت های مختلف، سالن نمایش تئاتر، مرکز بازی ‌ شرکت زیر ‌ شود. زمانی که به طبقه ‌ و سالن ورزشی نیز می همکف وارد شوید، سقفی که با نقاشی یک آسمان ‌ کند. این سازه ‌ آبی زیبا تزئین شده، نظرتان را جلب می هزار متر مربعوسعت ۶۸ شهرک مانند، در مجموع ۵ ) حدود Gürsoy دارد. شرکت سازنده (هلدینگ بیلیون لیر برای ساخت ونیزیا هزینه کرده است. های مختلف ونیزیا شما را به صرف ‌ فود کورت و کافه کنند. مسجد، ‌ نوشیدنی و غذایی لذیذ دعوت می داروخانه، اتاق بچه، بخش وسایل گمشده، اطالعات و... از امکانات دیگر ونیزیا هستند. ونیزیا یکی از ها است. ‌ های مسکونی برای خارجی ‌ بهترینمجتمع هر چیزی که نیاز داشته باشید، در چند قدمی شما قرار دارد؛ همچنین قدرت انتخاب آپارتمانی با منظره دلخواه را خواهید داشت.

24

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

M A G A Z I N E

تنو ع برندها ‌، ای ‌ های زنجیره ‌ بزرگ دارد که شامل فروشگاه ‌ مغازه ۱۸۰ کنند. ونیزیا ‌ برندهای مطرح خارجی و داخلی در این مرکز خرید حضور دارند و اجناس باکیفیتی را عرضه می 4G Gizia ، La Gazetta ، Superstop ، Nike ، Adidas ، Reebok شود. برندهای ‌ برندهای پوشاک، لوازم آرایشی، لوازم منزل، کافه، رستوران، مرکز تفریحی و... می های ‌ فروشگاه Colin’s ، Ipekyol ، Koton ، LC Waikiki ، Penti ، Polo ، Mavi ، Defacto ، Hotiç ، Flo ، Yataş ، Özdilek ، Yves Rocher ، Flormar ، Golden Rose کنند. ‌ تری نسبت به شعب مادر عرضه می ‌ و... در ونیزیا شعبه دارند و محصوالت خود را با قیمت مناسب Carrefour ، Gratis ، Watsons ، Rossmann ای ‌ زنجیره بازی فروشی، وسایل منزل، آرایشی و بهداشتی و... را نیز ببینید. ‌ های متنوع لباس فروشی، اسباب ‌ پایین ونیزیا سر بزنید تا مغازه ‌ حتما به طبقه

رسیدن به ونیزیا ونیزیا در مرکز شهر نیست، اما دسترسی به آن بسیار ساده است. برای بازدید بروید. به طور خالصه Gaziosmanpaşa ‌ به محله Küçükköy باید در بخش را سوار شوید و در ایستگاه ونیزیا از قطار Habipler-Topkapı باید تراموای پیاده شوید. اگر در میدان تکسیم باشید، باید یک ساعت زمان صرف کنید تا Yenikapı به Taksim خودتان را از M2 به ونیزیا برسید. ابتدا باید با مترو خط برسانید. در ینی کاپی سوار مترویی شوید که به سمت فرودگاه سابق یعنی )از مترو Ulubatlı رود. سه ایستگاه بعد در ( ‌ ) می Atatürk Havalimanı آتاتورک ( T4 روی کنید تا به تراموا برسید. سوار تراموای ‌ متر پیاده ۴۰۰ پیاده شوید. کمتر از هزار نفر به ونیزیا ۲۰ پیاده شوید. روزانه Kiptaş Venezia شوید و در ایستگاه لت حدود ‌ ها توریست هستند. بازدید از این اوت ‌ درصد آن ۴۰ آیند که حدود ‌ می برد؛ البته اگر بخواهید در آن غذا نوش جان کنید، باید ‌ ساعت زمان می ۴ الی ۳ بخش را ‌ کننده و لذت ‌ زمان بیشتری را در نظر بگیرید. امیدواریم خریدی سرگرم لت ونیزیا تجربه کنید. ‌ در اوت

25

www . polertebat . com

26

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

M A G A Z I N E

27

www . polertebat . com

گنجینه های ‌ اپلیکیشن پُــــل

کنیم تا ‌ در هر شماره از مجله پل چند اپلیکیشن را به شما معرفی می تان کشف کنید و بیشتر لذت ‌ بتوانید امکانات بیشتری را با تلفن همراه ببرید. تکنولوژی به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید بسیاری از کارهای هایی برای خرید ‌ سازی کنید. در این شماره نیز اپلیکیشن ‌ روزمره را ساده ها، اجاره دوچرخه، ‌ انواع سرگرمی ‌ و فروش لوازم دست دوم، خرید بلیط ها و همچنین دسترسی به آخرین اخبار ‌ خدمات سرگرمی با بهترین تخفیف ترکیه و جهان را به شما معرفی خواهیم کرد.

Letgo خرید و فروش وسایل دست دوم

خواهید دکور خانه را به صورت اقتصادی تغییر دهید و یا به دنبال یک ماشین ‌ اگر می گردید و یا حتی قصد نقل مکان به خانه جدیدی را دارید، اپلیکیشن ‌ خوب می ‌ کارکرده توانید موبایل ‌ شود. می ‌ جا ختم نمی ‌ آید. داستان به همین ‌ به کمکتان می Letgo کارکرده، کتاب، مبلمان عتیقه، کنسول بازی و... را نیز به راحتی در این اپلیکیشن پیدا توانید بهترین قیمت برای خرید چیزهایی که نیاز دارید را از بین ‌ کنید. در این برنامه می هزاران آگهی در اطراف خود بیابید. حاال نگاهی به اطراف خودتان بیاندازید و ببینید که عکسی ؟‌ ها را در این پلتفورم بفروشید ‌ توانید آن ‌ شما چه چیزهای اضافی دارید که می ها را به ‌ توانید آن ‌ آگهی کنید. با چند کلیک می Letgo از آن بگیرید و به راحتی آن را روی تاکنون بیش Letgo ها نیاز دارید. ‌ پول تبدیل کنید و چیزهایی را بخرید که واقعا به آن آلمان، اسپانیا، ،‌ میلیون بار دانلود شده است و در کشورهای ترکیه، انگلستان ۱۰۰ از توانید این اپلیکیشن را روی ‌ برزیل، پرتغال، ایتالیا، نروژ و... مورد استفاده است. می ها ‌ نصب کنید و همچنین برای دریافت خدمات از سایت آن iOS های اندروید و ‌ گوشی نیز استفاده کنید.

Biletix ها ‌ خرید بلیط انواع سرگرمی

ها مثل ‌ انواع سرگرمی ‌ کند تا بسیار سریع و راحت، بلیط ‌ این اپلیکیشن به شما کمک می ها و... را به صورت ‌ های هنری، فستیوال ‌ تئاتر، کنسرت، مسابقات ورزشی، نمایشگاه توانید از ‌ بندی مربوط به هر رویداد هنری یا ورزشی، می ‌ آنالین خریداری کنید. در دسته گیرد. ‌ در اختیار شما قرار می QR Code ها باخبر شوید. پس از خرید یک ‌ آخرین برنامه توانید حتی بدون اینترنت به آن دسترسی ‌ این کد مانند بلیط ورود شماست و می داشته باشید. قسمت جالب این اپلیکیشن این است که رویدادهای اطرافتان را به مهیج در حوالی ‌ توانید برای یک بعدازظهر یا آخر هفته ‌ دهد، پس می ‌ شما نشان می تان را در بخش ‌ های مورد عالقه ‌ ریزی داشته باشید. لیست موسیقی ‌ منزلتان برنامه بوکتان را به اپلیکیشن معرفی ‌ بوک وارد کنید و فیس ‌ مخصوص به این کار در فیس تان در شهر برگزار شود این اپلیکیشن ‌ های مورد عالقه ‌ کنید؛ اگر کنسرتی از خواننده به شما خبر خواهد داد. این اپلیکیشن تک زبانه و تنها به زبان ترکی است.

28

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

İsbike اجاره دوچرخه در استانبول

جایی با دوچرخه در شهر استانبول و تحرک روزانه عالقه دارید، ‌ اگر به جابه ترین ‌ نزدیک İsbike توانید با این اپلیکیشن خیلی راحت دوچرخه کرایه کنید. ‌ می ها ‌ توانید تمام ایستگاه ‌ دهد. روی نقشه می ‌ ایستگاه دوچرخه را به شما نشان می توانید مسیر ‌ های در دسترس آن را مشاهده کنید. همچنین می ‌ و تعداد دوچرخه نام در این اپلیکیشن به یک ‌ روی تا ایستگاه را نیز روی نقشه ببینید. ثبت ‌ پیاده عضویت و یا ‌ توانید با کارت اعتباری هزینه ‌ شماره موبایل نیاز دارد و شما می خود را بپردازید. توجه کنید که خط تلفن باید برای کشور ترکیه باشد، زیرا کد ‌ کرایه سواری ‌ توانید زمان دوچرخه ‌ شود. در این اپلیکیشن می ‌ تایید برای آن ارسال می هایی ‌ قابلیت اجرا روی گوشی İsbike خودتان را نیز مشاهده کنید. اپلیکیشن و اندروید را دارد. شاید ظاهر این اپلیکیشن کمی شما را iOS با سیستم عامل آن لذت خواهید برد. خوش بگذرانید، ‌ مایوس کند، اما شک نکنید که از استفاده ورزش کنید و به مقصد برسید.

Fırsat Bu Fırsat خدمات سرگرمی با بیشترین تخفیف

انگیز خدماتی هستید، این ‌ های هیجان ‌ اگر به دنبال فرصت استفاده از تخفیف های مربوط به مراکز ‌ تمام تخفیف Fırsat Bu Fırsat اپلیکیشن را نصب کنید. های ‌ هتل ،‌ های باکیفیت، ماساژ ترکی و اسپا ‌ آرایشی و زیبایی لوکس، رستوران خوب، تفریحات جذاب، تورهای گردشی دیدنی و صدها سرگرمی مختلف مانند اسکی روی یخ، شهربازی، پارک آبی، موزه، تور کشتی و... را ،‌ سواری ‌ تیراندازی، اسب توانید نتایج را با استفاده ‌ در یک جا جمع کرده است. بعد از انتخاب نام محله، می ترین)، ‌ ترین به ارزان ‌ ترین)، (از گران ‌ ترین به گران ‌ از فیلترها به صورت (از ارزان ترین) و... مرتب کنید. خوشبختانه این اپلیکیشن و ‌ ترین)، (محبوب ‌ (نزدیک هایی که با ‌ کنند و توریست ‌ سایت مربوط به آن از زبان انگلیسی پشتیبانی می توانند از آن استفاده کنند. اگر از خدمات این ‌ زبان انگلیسی آشنایی دارند هم می های خود برای تفریح در ‌ توانید حسابی در هزینه ‌ اپلیکیشن استفاده کنید می جویی کنید. ‌ استانبول صرفه

Anadolu Ajansi خبرگزاری آناتولی

توانند با نصب این اپلیکیشن از آخرین اتفاقات روز و ‌ مندان به اخبار ترکیه و دنیا می ‌ عالقه های خبری این خبرگزاری ‌ بندی ‌ ها، به زبان فارسی مطلع شوند. دسته ‌ های آن ‌ همچنین تحلیل آوری است. ‌ شامل اخبار ترکیه، اخبار جهان، اقتصاد، اجتماعی، ورزش، سالمت، علم و فن آفالین، امکان به ‌ سازی و مطالعه ‌ هایی همچون ذخیره ‌ اپلیکیشن خبرگزاری آناتولی قابلیت سازی خبری با استفاده از فیلم، عکس، ‌ های اجتماعی، شفاف ‌ گذاری اخبار در رسانه ‌ اشتراک اخبار ‌ ها، این خبرگزاری سرعت و دقت خوبی در مخابره ‌ اینفوگرافیک و... دارد. فراتر از تمام این های قابل اعتماد در ترکیه است. خبرها عالوه بر زبان ترکی، به فارسی، ‌ دارد و یکی از خبرگزاری شوند. این اپلیکیشن با سیستم عامل ‌ انگلیسی، عربی، فرانسوی، روسی و... نیز ترجمه می سازگاری دارد. iOS اندروید و

29

www . polertebat . com

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84

Powered by