POL Magazine No.10 Turkey

برای زندگی مشـترک به دنبال شـناخت بیشـتر هسـتید، غافل از اینکه شـناخت کامل قاتل عشـق اسـت. اجازه دهید طرف انگیـز باشـید. در عـوض شـناخت، بـه دنبـال یافتن ‌ مقابـل بـرای شـما یـک راز بمانـد. خودتـان نیـز ماننـد یـک معمـای هیجان تواند ‌ های جذاب می ‌ شود. سـرگرمی ‌ های مشـترک کشـف شـوند، عشـق شـکوفا می ‌ های مشـترک بروید. زمانی که لذت ‌ لذت حـس خـوب ایجـاد کنـد. بـرای پـر و بـال گرفتـن عشـق، نیـاز بـه لـذت بـردن از یکدیگـر داریـد؛ نـه شـناخت تمـام وجـوه رفتـاری یکدیگـر. ایـن خطـر وجـود دارد کـه اگـر تمـام خصوصیـات فردی را بشناسـیم، نتوانیم در آینـده کنـار او دوام بیاوریم. Libra | مهــر

توانـد عالیـم غـم و بیمـاری را کـم کنـد. ‌ گذارنـد. خوشـحالی می ‌ علـم ثابـت کـرده اسـت کـه افـکار روی جسـم مـا تاثیـر می تان را به نمایش بگذارید. دلسـوزی دیگران هیچ ‌ تان را برای عموم مردم نمایان نکنید؛ شـادی ‌ های روحی و جسـمی ‌ بیماری اول مـاه بـا خودتـان قـرار بگذاریـد کـه هـر کسـی حـال شـما را پرسـید، در جوابـش ‌ سـودی بـرای شـما نخواهنـد داشـت. هفتـه هـای کمـدی تماشـا کنیـد، بـا صـدای بلنـد بخندیـد، بـه مهمانـی برویـد، شـکالت ‌ هـا را بـه کار بگیریـد. فیلم ‌ بهتریـن عبارت بخوریـد، برقصیـد و هـر کاری بکنیـد تـا شـادی در زندگـی شـما جریـان یابـد. Scorpio | آبان

اگـر واقعـا مشـتاق باشـید، ؟‌ ایـن مـاه نشـان دادن اشـتیاق اسـت. از خودتـان بپرسـید کـه آیـا بـرای زندگـی مشـتاق هسـتید چسـبید ‌ رویـد. دو دسـتی بـه آن می ‌ دیگـر هیـچ چیـز اهمیـت نـدارد. اگـر چیـزی را واقعـا بخواهیـد، از انجـام دادنـش طفـره نمی زنـد. هـر روز ‌ کنیـد و چشـمانتان از ذوق بـرق می ‌ شـوید. از زیـر بـار مسـئولیت شـانه خالـی نمی ‌ خیـال نمی ‌ و تـا بـه آن نرسـید بی خواهـم را به ‌ شـوید از خودتـان بپرسـید کـه آیـا واقعـا مشـتاقم کـه بـه راه بیوفتـم و آنچـه می ‌ ایـن مـاه، وقتـی از خـواب بیـدار می نهایـت مشـتاقم. تکـرار ایـن رفتـار مغزتـان را بـرای رسـیدن تربیـت ‌ دسـت بیـاورم؟ و بعـد بـه خودتـان بگوییـد کـه بلـه مـن بی خواهـد کرد. Sagittarius | آذر

شـود. حس شـما نسـبت بـه زندگی بر اسـاس ‌ وقتـی احسـاس خوبـی داریـد، زندگـی نیـز بـه همـان انـدازه بـرای شـما خوب می توانـد تاثیـر زیـادی روی احسـاس ‌ گیـرد. همچنیـن دنیـای بیـرون نیـز می ‌ احسـاس شـما نسـبت بـه خودتـان و دنیـا شـکل می شـما داشـته باشـد. بـرای بهبـود دنیـای درون بایـد دنیـای بیـرون را تغییـر دهیـد. دل بـه زندگی کردن بسـپارید. بـرای مثال اگر کنند را خلق ‌ خواهیـد، بایـد ظاهرتـان را بهتر کنید. منتظر نمانید، چیزهایی که حال شـما را خوب می ‌ اعتمـاد بـه نفـس بـاال می تـر و یا الغرتر شـوید، دسـت به کار شـوید. ‌ کنیـد بایـد کمـی چاق ‌ کنیـد. اگـر احسـاس می Capricorn | دی

هـا را ‌ آن مصمـم نیسـتی. راه مصمـم بـودن ایـن اسـت کـه روی مشـکالت متمرکـز شـوی تـا آن ‌ هـدف بزرگـی داری، امـا دربـاره هـا را از بیـن ببـر. هـر مانعـی کـه برداشـته شـود، تـو تبدیـل بـه فـرد ‌ هـا مواجـه شـو و آن ‌ از بیـن ببـری. از موانـع فـرار نکـن. بـا آن هـای کوچـک شـروع کـن. خوشـبختانه هـر چـه موانـع ‌ شـوی. ایـن مـاه مصمـم بـودن را تمریـن کـن؛ از هدف ‌ تـری می ‌ موفق شـوید. بـه ایـن فکر نکنید که چقـدر از مسـیر باقی مانده ‌ تـر می ‌ بیشـتری را در رسـیدن بـه هـدف پشـت سـر بگذاریـد، مصمم توانیـد بـه مسـیر ادامـه دهیـد. ‌ اسـت؛ قـدم فعلـی را برداریـد. بـه هـر صورتـی کـه می Aquarius | بهمن

هـای دیگـران در مـورد تـو زیـاد شـده اسـت. اگـر خواهـان موفقیـت هسـتید بایـد ‌ کنـی حجـم قضاوت ‌ ایـن اواخـر حـس می خواهـی فـرد ‌ امـا سـعی کنـی کـه هیـچ قضاوتـی روی تـو تاثیـر نگـذارد. اگـر می ،‌ اجـازه دهیـد کـه دیگـران در مـورد تـو قضـات کننـد هـا فکـر کننـد تـو ‌ بزرگـی شـوی و کار بزرگـی انجـام دهـی بایـد بپذیـری کـه همیشـه مـردم از تـو راضـی نیسـتند. ممکـن اسـت آن کارترین فـرد روی زمینـی یـا حتـی تـو را احمـق بداننـد. ترسـی از قضـاوت شـدن نداشـته بـاش. مردمـی کـه قضاوتـت ‌ درسـت دهنـد و همیشـه در حـال درجـا زدن هسـتند. ‌ کننـد، از تـرس قضـاوت شـدن هیـج اقدامـی انجـام نمی ‌ می Pisces | اسفند

69

www . polertebat . com

Powered by