POL Magazine No.10 Turkey

تنوع غذاها خواران و... در ‌ ای، ژاپنی، ترکی، مخصوص گیاه ‌ غذاهای دریایی، مدیترانه کنیم. ‌ های آن را بسیار توصیه می ‌ شود. سوشی ‌ منوی این رستوران دید می مخصوص ‌ رسد. بوفه ‌ مورد می ۷۰ های ارائه شده به بیش از ‌ تنوع سوشی شود که برای استفاده از آن حتما باید ‌ سوشی روزهای یکشنبه ارائه می ها نیز بسیار متنوع و ‌ و کوکتل ‌ از قبل رزرو انجام دهید. منوی شراب های این رستوران ابداعی و به اصطالح ‌ منحصر به فرد است. بیشتر کوکتل سیگنیچر هستند. هر شب موزیک زنده در این رستوران برپاست.

ها ‌ حدود قیمت لیر، سوپ بین ۶۹ تا ۵۵ لیر، ساالد بین ۸۶ تا ۶۵ حدود قیمت استارترها بین تا ۶۲ لیر، ریزوتو (نوعی برنج ایتالیایی) بین ۹۸ تا ۶۲ لیر، پاستا بین ۵۴ تا ۲۸ لیر و بشقاب کنار غذا (سبزیجات، سیب ۱۷۵ تا ۷۰ اصلی بین ‌ لیر، وعده ۸۸ لیر است. قیمت سوشی ماکیمونو ۴۸ تا ۳۰ زمینی، بادمجان و پنیر و...) بین تکه ۳ لیر، ساشیمی ۳۰ تا ۱۶ تکه بین ۱ لیر، نیگیری ۶۸ تا ۲۵ تکه بین ۶ الی ۵ لیر قیمت دارد. برای ۲۵۰ تیکه نیز ۲۷ لیر است. بشقاب سوشی ۶۲ تا ۴۰ بین لیر بپردازید. ۸۵۰ تا ۱۴ نوشیدنی الکلی و غیرالکلی نیز باید بین

آدرس و ساعات کاری بشیکتاش و به طور دقیق در خیابان ‌ انگیز در محله ‌ این النژ زیبا و هیجان واقع شده است. زمانی که به آن خیابان رسیدید به دنبال Akaretler Spor ساختمان ‌ بگردید. این رستوران در آخرین طبقه ۲۹ ساختمان شماره کیلومتر ۱.۵ واقع شده است. محل رستوران کمتر از Beşiktaş Plaza ۲ ظهر تا ۱۲ روز هفته از ساعت ۷ از میدان تکسیم فاصله دارد. ووگ هر بامداد برای شام) پذیرای مهمانان است. ۲ تا ۱۹ ، برای ناهار ۱۵ تا ۱۲( بامداد باشد. روزهای یکشنبه از ‌ شب می ۱۰ تا ۸ ترین ساعت رستوران بین ‌ شلوغ المللی در این ‌ ترکی و بین ‌ صبحانه ‌ بعد از ظهر بوفه ۴ صبح تا ۱۰:۳۰ ساعت شوند. ‌ ها در این رستوران پذیرفته می ‌ کارت ‌ رستوران برپاست. انواع کردیت روید نگران جای پارک نباشید و خودروی ‌ اگر با خودروی شخصی به آنجا می خود را به مسئول پارک خودرو بسپارید. فراموش نکنید که برای رفتن به های خودتان را بپوشید. ‌ ترین لباس ‌ این رستوران باید شیک

65

www . polertebat . com

Powered by