POL Magazine No.10 Turkey

لمس طبیعت با برند

ها را برای شما ‌ مادر طبیعت همیشه بهترین در نظر دارد. نام تجاری ایوروشه (تلفظ صحیح فرانسوی: ای-و-قوشِ) یک برند پیشگام آرایشی و بهداشتی فرانسوی است که به خاطر طبیعی بودن طرفداران بسیاری دارد. ایوروشه ترین نام تجاری آرایشی و بهداشتی ‌ محبوب در فرانسه و کاناداست. این شرکت ادعا کند که محصوالتش مواد مضری مانند ‌ می پارابن، سیلیکون، رنگ مصنوعی و... را ندارد درصد از ترکیبات هر محصول ۹۰ و بیش از های ‌ طبیعی و اورگانیک دارند. پایه ‌ ریشه محصوالت این شرکت از همان ابتدا برمبنای ها ‌ های خاص آن ‌ شناسی و فرموالسیون ‌ گیاه بنا شده است. برخی منتقدان آرایشی در مورد گویند: «زنانی که از این محصوالت ‌ ایوروشه می مقابل سبک خواهران ‌ کنند، نقطه ‌ استفاده می کارداشیان در آرایش هستند و به طبیعی بودن زیادی دارند.» البته محصوالت این شرکت ‌ عالقه های ‌ ها نیستند. در فروشگاه ‌ فقط مختص خانم توانید محصوالت متنوع آرایشی ‌ این برند می و بهداشتی مخصوص آقایان مانند افترشیو، ادکلن، شامپو بدن و... را نیز بیابید.

محصوالت ایوروشه بندی محصوالت این برند حس خوب شادابی، سالمت و طبیعی بودن را به شما منتقل ‌ ها و بسته ‌ دکور فروشگاه ها ‌ کنند. تنوع محصوالت ایوروشه بسیار باالست. انواع لوازم آرایشی و مراقبت از پوست و مو در این فروشگاه ‌ می ها واقعا بهشتی هستند. اگر اهل ‌ برخی از آن ‌ بندی عطرهای خاص خودش را دارد. رایحه ‌ شوند. این برند دسته ‌ پیدا می توانید محصوالت کوچک تراول سایز را در شعب ایوروشه پیدا کنید. یک پوست خوب ‌ مسافرت کردن هستید، می ‌ داشتن آن توجه کنید. ایوروشه یکی از بهترین ‌ تان باید به پاکیزه نگه ‌ به نظافت نیاز دارد. برای بهتر کردن حال پوست پوست است. جلوگیری از پیری نیز برای افراد بسیار اهمیت دارد. در ‌ ها برای خرید محصوالت طبیعی تمیزکننده ‌ مکان ترین ‌ های آنتی اکسیدان یکی از محبوب ‌ توانید به محصوالت ضد چروک ایوروشه اعتماد کنید. سرم ‌ این مورد هم می توان در مورد تمام محصوالت این برند نظر دقیقی داد؛ اما به هر حال این یک برند اصیل ‌ ها هستند. نمی ‌ محصوالت آن کند و مشتریان زیادی دارد. قبل از خرید حتما در مورد جنس پوست و موی خود و ‌ هاست فعالیت می ‌ است که سال ها با مشاوران خرید ایوروشه صحبت کنید. ‌ مشکالت آن داستان تولد برند به دنیا آمد. نام او را ایو گذاشتند. پدر La Gacilly میالدی پسرکی در یکی از روستاهای فرانسه به نام ۱۹۳۰ در سال چوبی میان باغ زندگی ‌ او (آقای قوشه) یک کارگاه کوچک نساجی داشت. تمام اعضای خانواده در کنار هم در کلبه رنگارنگ داشتند. روستا آرام و ‌ های سرسبز و باغ ‌ های کلبه بزرگ بودند و نمایی ادغام شده از تپه ‌ کردند. پنجره ‌ می کرد. تا اینکه پدر از دنیا رفت و کارگاه نساجی ‌ سالگی به پدر و مادرش در نساجی کمک می ۱۴ استرس بود. پسرک تا ‌ بی بسیار داشت، ساعاتی از روز را کنار عطار روستا به ‌ های باغ پدری عالقه ‌ نیز بسته شد. پسر یتیم که به طبیعت و گل کرد و ‌ مند شد. لمس طبیعت حال ایو را بهتر می ‌ ساخت عالقه ‌ های پوستی که عطار می ‌ گذراند. او به مرهم ‌ آموزش می کم ‌ گرفت. اتاق زیر شیروانی که به ایو تعلق داشت، کم ‌ برد. او از طبیعت الهام می ‌ غم از دست دادن پدر را از خاطرش می بود. Yves Rocher به یک البراتوار کوچک تبدیل شد. این اقدام شروع تولید محصوالت طبیعی آرایشی و بهداشتی

Yve s Rocher

58

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by