POL Magazine No.10 Turkey

پوشاک بانوان جوان و شاداب

پرداختیم. حاال نوبت به برند ‌ پل به یکی از برندهای برتر پوشاک ترکیه ‌ در هر شماره از مجله در OXXO سبک خیابانی در ترکیه پیشگام است. ‌ های زنانه ‌ رسد که در تولید لباس ‌ می OXXO ‌ میالدی در مرکز خرید گالریا استانبول متولد شد. این برند، لباس و اکسسوری زنانه ۱۹۹۳ سال کند. مخاطبان این خرده فروشی، ‌ با کیفیت باال و قیمت نسبتا اقتصادی را تولید و عرضه می سال هستند و رسالت آن القای حس جوانی، مدرن بودن و زنانگی است. ۳۵ تا ۱۶ های بین ‌ خانم اما شما به این اعداد توجه نکنید و در هر سن و سالی که هستید برای جذب احساس جوانی های ‌ لباس ‌ و شادابی وارد یکی از شعب این برند شوید و برای خودتان خرید کنید. مجموعه ها سبک استایل خیابانی دارند و شامل لباس زیر، لباس بیرون، لباس راحتی منزل، لباس ‌ آن های قبلی در مورد سبک خیابانی ‌ شوند. در شماره ‌ ورزشی، اکسسوری، کیف و انواع کفش می محصوالت نیز به ‌ ایم. طراحان شرکت اهل ترکیه هستند و همه ‌ به طور مفصل توضیح داده های طبیعی و ‌ شوند. جنس بیشتر محصوالت از پارچه ‌ طور مستقیم در این کشور تولید می ترین ‌ دهند. مهم ‌ ها عالوه بر اصالت، اهمیت زیادی به کیفیت می ‌ اند. آن ‌ بادوام انتخاب شده عنصر در طراحی و خلق محصوالت این برند، این است که بر هر اندامی بنشیند. هدف نهایی مشتری با تلفیقی رنگارنگ از هویت سنتی و مدرن است. ‌ کردن نیاز و سلیقه ‌ طراحان برآورده شود؛ اما این ‌ مشاهده می OXXO میالدی به راحتی در محصوالت برند ۶۰ ‌ های دهه ‌ روح طراحی محصوالت با آخرین ترندها نیز همراه هستند. این برند با شعار (احساس خاص بودن کنید) تری نسبت به رقبا عرضه کند. ‌ کند محصوالت متنوع ‌ سعی می

54

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by