POL Magazine No.10 Turkey

M A G A Z I N E

هایی برای عکاسان موبایلی دارید؟ ‌ چه توصیه تری ‌ های هوشمند عکاسی به مراتب کار راحت ‌ این روزها با وجود گوشی گیرد! اما ‌ ساله من هم با گوشی پدرش عکس می ۵ ه ‌ شده و حتی برادرزاد اینکه بتوانیم از این ابزار به درستی استفاده کنیم امر مهمی است. کم جا کردن ‌ به ‌ و زیاد کردن نور در همان منوی اتوماتیک دوربین گوشی، جا گوشی، ایستادن یا نشستن، دور یا نزدیک شدن به سوژه و در مراحل تواند برای گرفتن عکس بهتری ‌ در گوشی می Pro بعدی استفاده از منوی با گوشی کمک کند. کنید؟ ‌ ای نباشد، چگونه او را راهنمایی می ‌ اگر مدل مضطرب باشد یا حرفه

مند به این شاخه از ‌ باشد، من عالقه ‌ مندی و تفریح می ‌ صرفا یک عالقه کنم! ‌ ام را دنبال می ‌ عکاسی هستم و مدتی است که با پشتکار بیشتری عالقه الگوهای قدیمی و جدید شما در عکاسی چه کسانی هستند؟ الگوی خاص و مشخصی ندارم؛ چون به واقع از سبک خاصی پیروی های مختلف هم نگاهی داشته باشم. ‌ کنم به سبک ‌ کنم و سعی می ‌ نمی های زیادی هستند که دوستشان دارم و برای دیدن ‌ اما خب عکاس کنم. ‌ ها وقت صرف می ‌ هایشان گاهی ساعت ‌ عکس Richard Avedon, David Bailey, Pulliam Bassman, Arthur Kanofsky, های دیگر که ‌ و خیلی William Klein, Peter Lindberg, Henry Clarke شوم. ‌ هایشان سیر نمی ‌ وقت از دیدن عکس ‌ هیچ

هایم اسـتفاده ‌ من مدت زیادی از کسـانی در عکس کـردم کـه مـدل نبودنـد؛ چـون بیشـتر دنبـال ‌ می های خـاص بـودم. همیـن االن ‌ هـا و اسـتایل ‌ صورت کنـم. بـه نظـرم خالقیتـم را ‌ هـم گاهـی ایـن کار را می هـا! ایـن کلمـه در ایـران کمـی ‌ کنـد. مدل ‌ بیشـتر می رسـد! بـه نظـرم کسـانی کـه در ‌ عجیـب بـه نظـر می ای ایـن شـاخه ‌ ایـران بـه صـورت اسـتاندارد و حرفـه کننـد خیلـی کـم هسـتند. چـون در واقـع ‌ را دنبـال می مـا در ایـران اص فشـن نداریـم کـه قـرار باشـد مـدل ای داشـته باشـیم! وقتـی نـه سـازماندهی ‌ حرفـه ای، نه آژانسی، نه آموزشی! ‌ درستی هست، نه مجله ای ‌ هـای حرفه ‌ رود که تعـداد آدم ‌ پـس چـه توقعـی مـی ایـن شـاخه زیـاد باشـند! بـه نوعـی اینجـا خودمـان دانشـجو و اسـتاد خودمانیـم! امـا خـب تعـداد کمـی مـدل هسـتند کـه واقعـا در سـطح باالیـی قـرار دارنـد و الیـف اسـتایل زندگـی یـک مـدل را دارنـد (ورزش هـای پوسـتی ‌ کننـد، رژیـم غذایـی دارنـد، مراقبت ‌ می دارنـد، متعهـد بـه کارشـان هسـتند و...) کار کـردن تـری بـرای ‌ بـا ایـن انـدک افـراد خیلـی شـرایط راحت عـکاس بـه وجـود مـی آورد.

تر ‌ ای راحت ‌ های حرفه ‌ مسلما کار کردن با مدل اید که به یک ‌ است، اما تا به حال سعی کردیده ای کمک ‌ به اصطالح (نیو فیس) یا مدل غیرحرفه کنید و باعث پیشرفتش شوید؟ لطفا با مثال اید؟ ‌ توضیح دهید که چه کارهایی کرده هـای آماتـور یـا در اصط ح ‌ کار کـردن بـا مدل هـا برایـم جذابیت زیـادی دارد و به نوعی New Face کنـد. همیشـه وقتـی حـس ‌ خالقیتـم را بیشـتر می منـد هـم ‌ کنـم کسـی پتانسـیلش را دارد و عالقه ‌ می کنـم بـه او کمـک کنـم. ‌ هسـت، حتمـا سـعی می مـواردی بودنـد کـه بـا خـودم شـروع کردنـد و االن ای ‌ هـای خـوب و گسـترده ‌ اند و همکاری ‌ مـدل شـده بـا برندهـای دیگـر دارنـد. ‌ عکاسی مدلینگ و فشن چه تاثیری در نحوه لباس پوشیدن خودتان داشته است؟ آیا از آن گیرید؟ ‌ الهام می البته تاثیر خود را داشته است. به نوعی حساسیتم

کنم قبل از عکاسی کمی با مدل ‌ برای کاهش استرس معموال سعی می ای ‌ دوستانه ‌ صحبت کنم و بیشتر از خودش بدانم و او را بشناسم و رابطه تر ‌ شود که جلوی دوربین من راحت ‌ شکل بگیرد. این حس موجب می آیم نه عکاس! یکی دیگر از ‌ باشد چون دیگر به نظر او دوستش می تست و شروع ‌ دهم در مرحله ‌ کنم این است که اجازه می ‌ کارهایی که می عکاسی هرطور که خودش دوست دارد پز بگیرد و راحت باشد و در ادامه هایی که مد نظرم هست، ‌ کم کم به سمت عکاسی اصلی و پزها و حس ‌ دهم موزیک مورد عالقه ‌ رویم. کار دیگرم این است که اجازه می ‌ پیش می مدل پخش شود. این کار هم به نوعی موجب آرامش او شده و احساس ای ‌ دوستانه ‌ کند. به طور کلی هرچه سعی کنید رابطه ‌ امنیتش را بیشتر می تر شوید حتما از استرس او ‌ با مدل داشته باشید و به شخصیت او نزدیک نیز کاسته می شود. این شغل چه چیزهایی را در وجود شما تغییر داده است؟ توان عکاسی فشن را ‌ سوال جالبی است. راستش اینکه اصال تا چه حد می در ایران شغل دانست خودش مبحث قابل تاملی است. آیا صرف داشتن توان آن را تبدیل به یک شغل کرد؟! امنیت کاری و آزادی ‌ درآمد از این راه، می عمل کافی را برای یک شغل دارد؟! به واقع این طور نیست! وقتی هیچ نهاد معتبری برای این حرفه وجود ندارد، چه شغلی؟! برای من عکاسی فشن

هاست سعی ‌ ها بیشتر شده. سال ‌ هم در خرید و هم در ترکیب لباس های داخلی لباس تهیه کنم تا به نوعی موجب پیشرفت این ‌ کنم از طراح ‌ می های خالق و خوب زیادی در ایران داریم. ‌ عرصه در ایران هم بشوم. طراح منابع الهام شما در شغلتان چیست؟ منابع الهام من در کارهای مختلف متفاوت است. گاهی یک لوکیشن خوب هایی که ‌ شود و گاهی یک لباس. بعضی اوقات فیلم ‌ بخش کارم می ‌ الهام خوانم. به طور کلی ‌ هایی که می ‌ کنم، یا کتاب ‌ هایی که گوش می ‌ میبینم و آهنگ بخش کارم باشد. ‌ تواند بعدها الهام ‌ شود می ‌ تأثیرگذاری که وارد می ‌ هر داده کنید تفاوت اصلی شغل شما در ایران و خارج از ایران چیست؟ ‌ فکر می تر هم گفتم ما اصال در ایران فشن نداریم. چون مجله ‌ همانطور که قبل تخصصی و آژانسی هم نداریم. به طور کلی هیچ ساز و کار هدفمند و مشخصی در این راستا در ایران وجود ندارد. اگر هم پیشرفتی در این شاخه بینیم، حاصل وجود تعدادی عکاس و مدل و طراح لباس خوب ‌ در ایران می اند؛ اما به این ‌ ها هستند که کیفیت تعدادی از کارها را باال برده ‌ است. این معنی نیست که فشن در ایران در حال بهبود است. هرگز! تاوقتی ساز و کار شود. ‌ درستی به وجود نیاید پیشرفتی حاصل نمی

37

www . polertebat . com

Powered by