POL Magazine No.10 Turkey

M A G A Z I N E

e-Devlet Kapısı درگاه الکترونیکی دولت ترکیه

توانید عالوه بر ‌ برای استفاده از خدمات الکترونیکی دولت در ترکیه، می استفاده کنید. استعالم e-Devlet Kapısı از اپلیکیشن turkiye.gov.tr سایت های دادگستری، استعالم مالیات درآمد، استعالم بدهی حق بیمه، ‌ پرونده خدمات حقوق و دستمزد الکترونیکی وزرات دارایی و... برخی از خدماتی هستند دریافت کنید. برای استفاده e-Devlet Kapısı توانید از طریق اپلیکیشن ‌ که می از خدمات آنالین باید رمز عبور یا امضای موبایلی ثبت شده در این سیستم مراجعه PTT را داشته باشید. برای دریافت این رمز نیز باید به یکی از شعب کنید. امضای موبایلی را هم باید از طریق فرم اشتراک در اپراتور موبایلی مربوط دریافت کنید.

Nefis Yemek Tarifleri غذا ‌ دستور تهیه

المللی عالقه دارید، این ‌ اگر به آشپزی به خصوص پختن غذاهای ترکی و بین صدها هزار غذا ‌ توانید روش تهیه ‌ اپلیکیشن را نصب کنید. در این برنامه می (غذای کودک، سوپ، غذاهای مخصوص زمستان، ساالد، دسر، دسر رژیمی، ‌، ها، دریایی، گوشتی، نان، پیتزا، کباب، ساندویچ، شیرینی ‌ مخصوص دیابتی بندی مطالب بسیار کاربردی و خوب است. ‌ شخصی و...) را مشاهده کنید. دسته های این سایت آسان و سالم هستند. اگر شما هم در ‌ بیشتر دستورالعمل آن را به همراه چند عکس از مراحل ‌ پختن غذای خاصی مهارت دارید، روش تهیه برخی از ‌ سازی آن در این برنامه به اشتراک بگذارید. عالوه بر این برای تهیه ‌ آماده فیلم را هم دارید. این برنامه که یک سایت به همین نام ‌ غذاها امکان مشاهده نیز دارد، به خاطر جامع بودنش طرفداران بسیاری دارد.

Adım Sayar گام شمار

روی ‌ توانید میزان پیاده ‌ حرکتی برای ورزش است. با این برنامه می ‌ این برنامه یک پردازنده توانید مسافت پیموده شده ‌ خود را مشاهده کنید. همچنین می ‌ روزانه، هفتگی و ماهانه های مشابه بسیاری برای ‌ را مشاهده کنید تا بدانید که چقدر با مقصد فاصله دارید. نمونه توانید تحرک خود را ‌ این اپلیکیشن وجود دارد. اگر دستبند هوشمند سالمتی ندارید و نمی تواند به شما کمک کند. برای خودتان اهداف ‌ گیری کنید، این اپلیکیشن موبایلی می ‌ اندازه المللی هر فرد برای حفظ ‌ روی را شروع کنید. طبق استاندارد بین ‌ روزانه تعیین کرده و پیاده تر شروع ‌ توانید از اهداف کوچک ‌ روی کند. می ‌ هزار قدم پیاده ۱۰ سالمت باید هر روز حداقل کنید و خودتان را به استاندارد نزدیک کنید.

35

www . polertebat . com

Powered by