POL Magazine No.10 Turkey

M A G A Z I N E

از ایستینیه و سازندگانش بیشتر بدانید ساختمان مرکز خرید نمای جذاب و عظیمی از شیشه و آهن دارد. در بدو ورود یک گویند ‌ بینید. آنطور که سازندگان می ‌ ای غول پیکر را باالی سرتان می ‌ سقف شیشه توانند ‌ ساخت این سقف بزرگ این است که به مردم نشان دهند که می ‌ فلسفه های خودشان از جمله خرید خوب، غذای باکیفیت، ‌ زیر یک سقف به تمام خواسته سرگرمی و... برسند. طراحی ساختمان توسط معماری آمریکایی انجام شده است؛ به همین دلیل از آنجلس نیست. این مرکز خرید در سال ‌ شباهت به مراکز خرید لس ‌ نظر ظاهری بی ۲۰۰۹ را دریافت کرد. در سال )Shopping Mall Developer of the Year( ‌ جایزه ۲۰۰۸ )Maxi Silver( ‌ جایزه )Shopping Mall Council ICSC( انجمن جهانی صنعت خرید را به این مرکز اهدا کرد و آن را به عنوان بهترین مرکز خرید سال اروپا شناخت. در نیز عنوان بهترین مرکز خرید سال را به ایستینیه پارک داد. AMPD همان سال شرکت سازنده سیاست نوسازی و بازسازی مداوم این مرکز خرید را در پیش گرفته است، به همین دلیل ایستینیه پارک همچنان به زیبایی و تمیزی روزهای اولش کند برای ساخت این مجموعه بیش ‌ است. آن طور که هولدینگ دوغوش ادعا می میلیون دالر هزینه شده است. خوب است بدانید که این هولدینگ یکی از ۲۵۰ از هزار ۴۰ شرکت زیرمجموعه و ۲۶۰ شرکت خصوصی بزرگ ترکیه است که بیش از ۳ است که در Ferit Şahenk ‌ کارمند دارد. ریاست این هولدینگ در حال حاضر برعهده کشورش است. ‌ دانشگاه هاروارد تحصیل کرده و یکی از بازرگانان و کارآفرینان برجسته

بازدید از مرکز خرید ایستینیه پارک پینار واقع ‌ تر در محله ‌ یر و به طور دقیق ‌ ساری ‌ ایستینیه در منطقه کنیم که در میدان تکسیم هستید، از آنجا ‌ شده است. فرض می ) Hacıosman ( عثمان ‌ سوار مترویی شوید که به ایستگاه حاجی پیاده شوید. حاال İTU-Ayazağa رود. در ایستگاه آیازآقا ‌ می توانید پیاده یا با تاکسی، دولموش یا اتوبوس خودتان را به ‌ می روی نیاز است. این مرکز ‌ دقیقه پیاده ۱۰ ایستینیه برسانید. تنها خرید نسبت به بسیاری از مراکز خرید لوکس دیگر، دسترسی تری دارد. اگر چیزی همراهتان دارید که مزاحم خرید ‌ راحت توانید آن را به ازای پرداخت مبلغی در الکر مرکز خرید ‌ می ،‌ شماست ایستینیه قرار دهید. این مرکز خرید هم مانند بسیاری از مراکز شب باز است. اوج شلوغی ۱۰ صبح تا ۱۰ خرید استانبول از ساعت شود. اگر با خودروی شخصی ‌ می ۶ تا ۴ اینجا مربوط به ساعات روید نگران جای پارک نباشید. ‌ به مرکز خرید ایستینیه پارک می واحد پارکینگ رایگان دارد. ۶۰۰ هزار و ۳ ایستینیه پارک حدود

31

www . polertebat . com

Powered by