POL Magazine No.10 Turkey

سرگرمے و خرید زیر یک سقف

معرفـی مرکـز خریـد

یر افتتاح ‌ میالدی در منطقه ساری ۲۰۰۷ در سال ) İstinye Park ( مرکز خرید لوکس ایستینیه پارک ایستینیه پارک آماده شود. این مرکز توسط هولدینگ دوغوش ‌ سال طول کشید تا پروژه ۲ شد. تنها شوید. مساحت ایستینیه تقریبا ‌ ساخته شده که در ادامه بیشتر با آن آشنا می ) Doğuş Grubu ( بعدی ۳ هزار متر مربع از این مرکز به سرگرمی، سالن سینما (معمولی و ۹۰ . هزار متر مربع است ۲۷۰ ها ‌ ها یا کلوب بچه ‌ )، تئاتر، باشگاه، فودکورت، کافه، هوکابار، فضای بازی بچه IMAX کمپانی ‌ ساخته مردم به این ‌ مراجعه ‌ دلیل عمده ۲ و... اختصاص داده شده است. سرگرمی و خرید اجناس لوکس ایستینیه ‌ توان تخمین زد که بیشتر مردم برای استفاده از امکانات سرگرم کننده ‌ مرکز است؛ اما می طبقه دارد ۴ روند. در مجموع ایستینیه ‌ هایش به آنجا می ‌ به خصوص سینمای جذاب و رستوران نظیری از ‌ شود. این مجموعه تنوع بی ‌ زیر همکف می ‌ طبقه ۲ باال و ‌ که شامل همکف و یک طبقه نیمه لوکس و ‌ کند. بیشتر این برندها در دسته ‌ برندهای ترک و خارجی را برای خریداران مهیا می Zara مختلف در این مرکز وجود دارند. برندهایی مانند ، ‌ مغازه ۳۰۰ تا ۲۸۰ گیرند. بین ‌ لوکس قرار می D&G ، Chanel ، Hermes ، Louis Vuitton ، Victoria's Secret ، Burberry ، Gucci ، Prada ، Fendi ، توانید در این مرکز پیدا ‌ و... را می ‌Hugo Boss ، Nike ، Adidas ، Puma ، Gap ، Timberland ، Lacoast تری دارند. ‌ پایین اجناسی با قیمت مناسب ‌ های طبقه ‌ دهد که مغازه ‌ خرید نشان می ‌ کنید. تجربه

www.istinyepark.com Katar Caddesi. No: 11 Sarıyer

30

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by