POL Magazine No.10 Turkey

www. panoramikmuze . com/ t r

تماشـای جنـگ عثمانـے و روم شـرقے استانبول ۱۴۵۳ بازسازی فتح قسطنطنیه در موزه پانوراما بـا موضـوع فتـح قسـطنطنیه یـا اسـتانبول امـروزی توسـط ‌ مـدرن سـه بعـدی ‌ یـک مـوزه ۱۴۵۳ پانورامـا میلیـون دالر سـرمایه صـرف شـده اسـت. ۵ سـال وقـت و ۴ عثمانیـان اسـت. بـرای سـاخت ایـن مـوزه بـا حضـور رجـب طیـب اردوغـان بـه طـور رسـمی روی بازدیـد کننـدگان بـاز شـد. ۲۰۰۹ درهـای مـوزه در سـال توانید در اسـتانبول از آن بازدیـد کنید. با ورود ‌ هایـی اسـت کـه می ‌ انگیزتریـن موزه ‌ پانورامـا یکـی از هیجان های ‌ ها، فریاد ‌ هـای جنگی، شـلیک اسـلحه ‌ گیریـد. صـدای توپ ‌ بـه مـوزه در یـک فضـای سـه بعـدی قـرار می شـوند. ‌ هـا بازسـازی می ‌ شـنوید و صحنه ‌ ها را می ‌ سـربازان عثمانـی، مـارش و یورتمـه اسـب گیـرد. خودتان را درسـت میـان کارزار جنگ حس ‌ شـکوه ایـن حملـه و اضطـراب جنـگ وجودتـان را فـرا می ها و مینیاتورهـای مربـوط بـه سـلطان ‌ خواهیـد کـرد. بعـد از خـروج از ایـن قسـمت وارد بخـش نقاشـی بینیـد. سـلطان محمـد اسـاتید بسـیاری داشـت و تعلیمـات ‌ شـوید و دفاتـر مشـق او را می ‌ محمـد می دانسـت. ‌ هـای عربـی، فرانسـه و یونانـی تسـلط داشـت و کمـی هـم فارسـی می ‌ دیـد. او بـه زبان ‌ مختلفـی می

Panorama 1453 History Museum Merkez Efendi Mahallesi, Topkapı Kültür Parkı, 34015 Zeytinburnu/İstanbul

28

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by