POL Magazine No.10 Turkey

فصل اول و از ۱۳۹۷ باید اضافه کرد برنامه جوی استیک که از پاییز های مردم ‌ ای رادیوجوان مهمان خانه ‌ طریق شبکه ماهواره های متفاوت و جذابی ‌ شده، در فصل اول خودش هم بخش سازی تهیه و تدارک دیده ‌ را برای عالقمندان به صنعت بازی های ‌ جدیدترین بازی Box Shot بود. این برنامه در بخش داد و در ‌ ها را مورد نقد قرار می ‌ کرد و آن ‌ روز دنیا را بررسی می پرداخت. ‌ ها می ‌ نیز به تجربه گیم پلی بازی Hands On بخش هایی ‌ های قدیمی، بازی ‌ بخش نوستالژی، عالوه بر کنسول انگیز بودند را مورد ‌ که در گذشته برای خیلی از گیمرها خاطره های محبوبی که در ‌ ، بازی Fatality داد و بخش ‌ بحث قرار می زد. البته بخش ‌ آینده قرار است روانه بازار شوند را محک می را هم نباید از قلم بندازیم که در آن به تاریخچه Generator شد. جالب ‌ سازی معروف دنیا پرداخته می ‌ های بازی ‌ کمپانی است بدانید که این برنامه فارسی زبان برای اولین بار، تحت ، دست به انتخاب برترین Gamest Award بخشی به نام ها، ‌ بازی سال زد که در این راه برای تعامل بیشتر با بیننده ها خواست که بهترین بازی سال را انتخاب کنند. در ‌ از آن های کوچک دیگری مثل ‌ کنار تمامی موارد اشاره شده بخش وسایل و تجهیزات گیمی Unboxing های ایرانی، ‌ معرفی بازی های ‌ های ارسالی بیننده Gamecapture انگیز و البته ‌ هیجان های مهم فصل اول این برنامه بود. ‌ برنامه از بخش

فصل دوم شود، جوی استیک هم با ورود به ‌ ای که وارد یک فصل جدید می ‌ مطابق هر برنامه تری را برای مخاطبان ‌ های متفاوت و جذاب ‌ فصل جدید و دوم خود سعی کرد تا بخش و البته Boxshot، Fatality ، هایی مثل بازی ایرانی ‌ تهیه کند. از فصل اول تنها بخش مربوط Hands On ترین تغییر در این فصل به بخش ‌ باقی ماندند و مهم Gamecapture کردند. در ‌ های روز دنیا را بازی می ‌ ترین بازی ‌ شود که استریمرهای معروف ایرانی مهم ‌ می کردند. در این فصل ‌ این بخش تجربه مخاطبان برنامه جوی استیک را هم سهیم می بود. هر هفته سعی Genre ها بخش ‌ چند بخش جدید به برنامه اضافه شد که اولین آن سازی مورد ‌ ها و ژانرهای معروف و البته تاثیرگذار صنعت بازی ‌ شود تا یکی از سبک ‌ می را بشود یکی از Franchise بحث و البته معرفی قرار بگیرد. در کنار این قسمت شاید های برنامه تلقی کرد. جایی که در آن به معرفی یک فرنچایز بزرگ ‌ ترین بخش ‌ جذاب . البته Assassin’s Creed و God of War، Killzone شود؛ فرنچایزهایی مثل ‌ پرداخته می های بزرگی بود که به سرانجام ‌ هم نباید غافل شد که مختص بازی Archive از بخش ها به طور کل متوقف شده بود. در فصل دوم شاهد ‌ نرسیده بودند و پروسه ساخت آن های ویژه با گیمرهای ایرانی و خارجی ‌ های ایران و مصاحبه ‌ ها از ایونت ‌ یک سری گزارش فضای کامال متفاوتی نسبت به PC های اختصاصی ‌ هم بودیم که در کنار معرفی بازی فصل اول برنامه جوی استیک را شکل داده بودند. برنامه جوی استیک در فصل دوم های ‌ نامه هنری بسیاری از آرتیست ‌ به معرفی آثار و زندگی Persian خودش در بخش های ‌ های ایرانی پرداخت که سابقه همکاری با تولید کننده ‌ بعدی و کانسپت آرتیست ‌ دو را در کارنامه کاری Mortal Kombat تا پروژه Ubisoft المللی از ‌ بزرگ و معروف بین خودشان داشتند.

24

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by