POL Magazine No.10 Turkey

ای دارید؟ ‌ های پوستی روزانه ‌ چه مراقبت کنم. در زمان ‌ های پوستی استفاده می ‌ کننده ‌ سالگی به صورت مداوم از مرطوب ۲۰ از سن کردم. بعدها هم ‌ کننده را از ترکیب گلیسیرین و آبلیمو درست می ‌ قدیم این مرطوب خوردم را به صورت ‌ ای که می ‌ های مختلف به بازار آمدند. از همان جوانی پوست هر میوه ‌ کرم گذاشتم. یکی از نکات مهم نظافت پوست است. حتما باید قبل ‌ ماسک روی پوستم می مخصوص دیگری بشویید تا پوست نفس ‌ تان را با صابون یا هر شوینده ‌ از خواب صورت تری خواهید داشت. ‌ تر از لوازم آرایشی استفاده کنید، پوست سالم ‌ بکشد. قاعدتا هر چه کم

خاصی دارید؟ ‌ ورزش یا تمرین روزانه روی و نرمش روزانه دارم. این روزها سعی ‌ بله. همیشه پیاده کنم که حداقل چند حرکت کششی هم انجام دهم. ‌ می دهید؟ ‌ ای انجام می ‌ های دوره ‌ چه چکاپ دهم. خوشبختانه ‌ سالی یک بار یک آزمایش خون کامل می ام و همیشه غذای کم و سالم ‌ گاه پرخوری نکرده ‌ چون هیچ میالدی تصمیم به مهاجرت گرفتم؛ ولی به ۱۹۷۸ اوایل سال سال به ایران برگشتم. از آن زمان تا ۳ خاطر مسائل شخصی سال قبل به ایران رفت و آمد داشتم؛ اما به خاطر کهولت ۵ سن دیگر به ایران بازنگشتم. بخاطر شغل همسرم در خیلی از شهرهای ایران زندگی کردم و از جای جای ایران خاطره دارم. ای در ایران نیست که عاشقش نباشم. ‌ نقطه اید و بابت آن به ‌ ترین چالشی که پشت سر گذاشته ‌ سخت کنید چیست؟ ‌ خودتان افتخار می ها وحشتناک بودند. ‌ ها بسیار بودند. چالش ‌ وای... سختی ولی خوشبختانه من هنوز هستم. در حقیقت بیشتر ها برای همسرم بودند. من هم چه قبل از انقالب و ‌ سختی های زیادی را متحمل ‌ چه بعد از انقالب در کنار ایشان سختی شان ‌ شدم که بسیار مفصل هستند و اینجا مجال گفتن نیست. چه کسی در زندگی بیشترین تأثیر را روی شما داشت؟ شاید به خاطر خود رای بودنم، تحت تاثیر کسی جز همسرم قرار نگرفتم. همسرم برای من مظهر قدرت بود. عشق به گمان شما چیست؟ کنم ‌ عشق...! عشق یعنی احترام، صبر، گذشت، ایثار. فکر می دهند. ‌ لغت هستند که به عشق معنی می ۴ این ها به ‌ های تربیتی آن ‌ چند فرزند دارید؟ بابت کدام ویژگی کنید؟ ‌ ها و خودتان افتخار می ‌ بچه ام هیچ مشکلی ندارم. ‌ خورده کی از ایران مهاجرت کردید؟ ۷ نوه و ۱۴ . پنج فرزند دارم. دو دختر در اول و سه پسر در آخر ها افتخار ‌ توانم بگویم که به تمام آن ‌ نتیجه هم دارم. فقط می کنم. نه به خاطر تحصیالت یا مشاغلی که دارند؛ بلکه به ‌ می ها ‌ خاطر اینکه خودساخته هستند. بخاطر داشتن این بچه دانم. ‌ ترین مادران دنیا می ‌ خودم را جزو خوشبخت

های اجتماعی چیست؟ ‌ نظر شما در مورد شبکه ها و تبلیغاتشان تحت منافع ‌ های اجتماعی باید آزاد باشند؛ اما اینکه برنامه ‌ به نظرم شبکه سیاسی ‌ ها دارد. افراد هم مطابق سلیقه ‌ کدام ارگان است بستگی به گرایش و مدیریت آن مورد نظر خودشان را انتخاب کنند. ‌ توانند شبکه ‌ شان می ‌ و اجتماعی

کند؟ ‌ چه چیزی شما را از اعماق قلبتان خوشحال می ها. ‌ باال رفتن فرهنگ ملت ایران و آسایش و رفاه آن کنید؟ ‌ هایی دارید؟ کتاب یا فیلم خاصی را توصیه می ‌ چه سرگرمی

های آقای جعفر ‌ پزی، بافتنی، نوشیدن چای و صحبت با عزیزانم. خواندن کتاب ‌ شیرینی ای ‌ باف نویسنده ‌ کنم. (توضیح خبرنگار: جعفر شهری ‌ شهری را به همه دوستان توصیه می هایش از واژگان و اصطالحات اصیل ‌ عودالجان تهران است که در نوشته ‌ متولد محله های پدرش و دست ‌ گرفت. بخش زیادی از آثار او به ستم ‌ تهرانی برای توصیف بهره می های زندگی اختصاص دارد. در آثار دیگر این نویسنده نیز ‌ و پنجه نرم کردن با سختی های زیبایی از شهر تهران را بخوانید.) ‌ توانید توصیف ‌ می بهترین دوست ایران خانم کیست؟ ها در قید حیات نیست. ‌ دوستان زیادی داشتم. یکی از عزیزترین ایران خانم دوست دارند چه چیزی را در دنیا تغییر دهند؟ اگر قدرت تغییر داشتم، دوست داشتم جنگی در دنیا وجود نداشته باشد.

21

www . polertebat . com

Powered by