POL Magazine No.10 Turkey

از چه زمانی مدلینگ اینستاگرامی را آغاز کردید؟ ماجرا چطور شروع شد؟ ‌ ام مشغول صحبت درباره ‌ سال است. یک روز همراه دختر و نوه ۲ حدود بانوان ایرانی بودیم؛ به خصوص این موضوع که خیلی ‌ مشکالت عدیده کنند و به نوعی این حس را به خودشان القا ‌ سریع احساس پیری می ام به من پیشنهاد همکاری داد و گفت: «مامان حاضری برای ‌ کنند. نوه ‌ می بانوان ایرانی تابوشکنی کنی تا متوجه شوند که در هر سنی جوان هستند؟» با هم این مسیر را شروع کردیم. کنیـد یـا کسـی بـه ‌ تان را بـه تنهایـی آمـاده می ‌ مطالـب اینسـتاگرام و سـایت کنـد؟ ‌ شـما کمـک می قطعا یک خانم در سن و سال من قادر به مدیریت اینستاگرام نیست. ها ‌ ام (دانیال میرزاپور) است و تمام کپشن ‌ نوه ‌ مدیریت این چیزها بر عهده نویسد. البته منبع این مطالب خاطرات و عقاید خودم ‌ را هم مادر دانیال می هستند. تواننـد در هـر سـنی از زندگـی کـردن لـذت ببرند و بـا همان ‌ هـا چطـور می ‌ خانم چیزی که هسـتند خوشـحال باشـند؟ ها در موردش برای ‌ توانم ساعت ‌ این سوال برای من خیلی جالب است و می شما توضیح دهم. در اصل لذت بردن در اندرون انسان است و متاسفانه برد را مجبور به لذت بردن کنیم. ‌ توانیم کسی که از زندگی لذت نمی ‌ ما نمی تواند محیط اطرافش را برای خود ‌ ترین شرایط می ‌ یک خانم حتی در سخت تواند ‌ اش دلپذیر کند؛ اما اگر تمایلی به این کار نداشته باشد می ‌ و خانواده ها به کسانی که راهکار ‌ یک بهشت را به جهنم تبدیل کند. گذشته از این شود که کارهایی را انجام ‌ بخش می ‌ گویم زمانی زندگی شما لذت ‌ خواهند می ‌ می دار ‌ ها هستید. اگر توان کار، تحصیل، ازدواج، بچه ‌ دهید که واقعا عاشق آن ها را انجام ندهید. ‌ بینید، آن ‌ شدن یا حتی عاشق شدن را در خودتان نمی العاده سنگینی دارند و هر کسی ‌ ها مسئولیت فوق ‌ چون هر کدام از این شود. من ‌ ها نیست. لذت بردن به توقع فرد مربوط می ‌ قادر به ادامه دادن آن ها ‌ بردم که برای آن ‌ بردم. لذت می ‌ ها لذت می ‌ ها بودم و از کودکی آن ‌ عاشق بچه شیرینی بپزم، غذا درست کنم یا بافتنی ببافم. ممکن است یک خانم اصال از این کارها لذت نبرد و در عوض عاشق سینما، فیلم، مطالعه و تحقیق باشد. تواند عاشق ‌ تواند عاشق خیاطی، دکوراسیون داخلی و شغلش باشد. می ‌ می مند ‌ تواند به باغبانی عالقه ‌ خدمت و کمک به دیگران و دردمندان باشد. می من به ‌ های دوستانه لذت ببرد. در هر حال توصیه ‌ باشد و یا حتی از دورهمی شما عزیزان این است که وقت طالست. تا جوان و پرانرژی هستید به دنبال تان را یاد بگیرید؛ چون اگر ‌ های خودتان باشید. کارهای مورد عالقه ‌ خواسته شود و دوران پیری ‌ از دوران جوانی درست استفاده نکنید خیلی زود دیر می کسل کننده و طوالنی خواهد گذشت.

هـای بسـیار جوانـی در ایـران هسـتند کـه بـا وجـود سـن کـم، افسـرده و ‌ خانم انـد. بـه نظرتـان در ایـن اوضـاع بایـد چـه کارهایـی بـرای بهتـر شـدن ‌ انگیزه ‌ بی حالشـان بکننـد؟ مردگی و افسردگی جوانان چه در ایران و چه در خارج ‌ کنم دلیل دل ‌ فکر می از ایران، نداشتن هدف، عشق و انگیزه و البته مقدار زیادی هم تنبلی است. وقتی سعی کنیم همه چیز را سیاه و سفید ببینیم، قاعدتا سیاه خواهیم دید. پیری و جوانی از دید (ایران خانم) چه معنایی دارند؟ خب رفتید سر اصل مطلب! پیری و جوانی مسیر زندگی همه جانداران ها شاید ‌ کنند. با این تفاوت که ما انسان ‌ باشد که این مسیر را طی می ‌ می مان ببریم. ‌ تر باشیم و لذت بیشتری از زندگی ‌ بتوانیم در زمان پیری پخته لذت، آسایش و ‌ جوانی زمان کار و فعالیت و آموزش است و پیری مرحله کنم. ‌ بخشی را آرزو می ‌ شما پیری لذت ‌ آرامش. برای همه

19

www . polertebat . com

Powered by