POL Magazine No.10 Turkey

آرات به چه صورت است؟ ‌ تغذیه کنم. در ایران باید توجه ‌ آرات را به صورت دقیق تنظیم می ‌ خواب و تغذیه خرم. آرات اصال ‌ های محلی از روستا می ‌ زیادی به تغذیه داشت. من خوراکی خورد. ‌ سرخ کردنی نمی دارید؟ ‌ چطور او را از هله و هوله دور نگه می گوید: ‌ پرسد: خودت چیپس و پفک دوست داری؟ و او می ‌ پدرش از آرات می و بستنی است. ‌ «زیاد نه». آرات عاشق ماهی، عدس پلو هدف قبل از جوانی آرات چیست؟ گوید: «بهترین فوتبالیست ‌ پرسد: هدفت چیه؟ و آرات می ‌ پدر از پسر می سالگی برای تیم ملی ۱۵ تواند در ‌ های من آرات می ‌ دنیا باشم». طبق برنامه ترین گل زن جام جهانی شود. ‌ خواهم او جوان ‌ بازی کند. می به غیر از ورزش چه تفریحات دیگری دارید؟ سنش ‌ آرات عاشق پارک است. بعد از پارک هم بازی با فامیل و دوستان هم را دوست دارد.

برای تربیت آرات به خودم اطمینانداشتم

در حال حاضر بین ورزش و درس آرات کدام اولویت دارد؟ دهد: «ورزش» ‌ آرات پاسخ می

ها وجود دارد که بخواهید حاال دیگران آن را بدانند؟ ‌ چهرازیپشتاینموفقیت گویم. ‌ توانم آن را بگویم. هیچ وقت آن را به آرات هم نمی ‌ رازی وجود دارد که نمی کنید؟ ‌ تان هم به همراه آرات مهاجرت می ‌ شما و خانواده خواند. آرات به مدرسه ‌ رود و آنجا درس می ‌ خیر؛ آرات به کشور دیگری می شود. ‌ رود. اتفاقات دیگر هم بعدا مشخص می ‌ خوبی می

آرات چـه شخصیت کارتـونــی را دوست داری؟ هــا. زیـــاد ‌ ســوباســا و کاکــــرو در فــوتبالیست بینم. ‌ کارتون نمی چه فوتبالیستی را دوست داری؟ اول محمــد صالح، دوم رونالــدو، سوم مســی. دوست داری شبیه کدام فوتبالیست باشی؟ هام شبیه رونالدو ‌ دوست دارم سیکس پک باشد، دریبل زدنم هم مثل مسی باشد. بهترین مربی دنیا کیست؟ شناسم. (پــدر با خنــده ‌ ها را نمی ‌ من که مربـی گوید: مربی به این بزرگی کنارت هست، او ‌ می شناسی؟) ‌ را نمی آقای حسینـی نظرتان در مورد مجلـه پـل و این مصاحبه چه بود؟ این مجله شناخت کافــی نداشتم؛ اما ‌ درباره از تیمــی که آمدند بسیار متشکــرم و از دیدن بخت شــدم. روز خــوبی ‌ شمــا بسیار خوش برای من و آرات بود.

اید؟ ‌ به جز ورزش، روی کدام مهارت او کار کرده گذار است. ‌ آرات عاشق نقاشی و زبان است. ورزش روی هوش انسان تاثیر روم باال، دفتر را ‌ گوید: «در همه جا، حتی االن که در هتل هستیم می ‌ آرات می کنم». ‌ دارم و نقاشی می ‌ برمی کنید؟ ‌ اگر از مسیر ناامیدشود،چه کار می کرد، سراغ ‌ خواستم که پشتک بزند و این کار را نمی ‌ قبال اگر از آرات می زد و بعد ‌ خواستم. عروسک پشتک می ‌ رفتم و این کار را از او می ‌ عروسک می دید و خودش ‌ ها را می ‌ کردم. بعد آرات این تشویق ‌ من عروسک را تشویق می زد. این روزها که مخالفت زیاد است، کمی عصبی هستم. این ‌ پشتک می کند. ‌ تر می ‌ سفر خیال ما را کمی راحت کند؟ ‌ تر می ‌ این سفر چه هدفی دارد که شما را آرام تری دارد. خواب و خوراک آرات بهتر ‌ این مسیر قوانین بهتر و مشخص سپارم. ‌ تر می ‌ تر است و باقی چیزها را به افراد با تجربه ‌ شود. خیالم راحت ‌ می اگر فقط بخواهید یک چیز به آرات یاد بدهید آن چیست؟ آرات باید به مردم کشور خودش بسیار کمک کند.

17

www . polertebat . com

Powered by