POL Magazine No.10 Turkey

مصاحبه اختصاصے پُل با

از کجا و چه سنی متوجه استعداد او شدید و تصمیم گرفتید از او یک قهرمان بسازید؟ تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم. این قابلیت را در ‌ قبل از اینکه پسرم به دنیا بیاید دیدم که او را اینگونه پرورش دهم. یکی از دوستانم یک ماه قبل از تولد آرات به ‌ خودم می جا تصمیم ‌ من گفت: «وقتی پسرت به دنیا بیاید، یکی مانند خودت خواهد شد». همین گرفتم که تمام وقتم را برای آرات صرف کنم که کسی بهتر از من شود. کسی از اعضای خانواده یا دوستان به این تصمیم اعتراض و انتقاد کرد؟ دخالت هم ندادم و کارم را بدون توجه به حرف ‌ ها ندادم. اجازه ‌ بله، قطعاً. من جوابی به آن دیگران ادامه دادم. ها بربیاید؟ ‌ سختی ‌ دیدید که بتواند از پس همه ‌ این موضوع را در آرات می گوید: بله.) ‌ پرسد که از پسش برمیومدی؟ و آرات هم می ‌ بله. (پدر از پسر می به نظر شما موفقیت آرات بیشتر مدیون ژنتیک است یا تالش؟ خواست شد. آنقدر ‌ گردد. آرات مدام تمرین کرد و آن چه که می ‌ همه چیز به تالش او برمی تالش کرد تا به این جایگاه رسید. پیش آمده که آرات خسته شود و دیگر نخواهد ادامه دهد؟ گویم بله! بارها ‌ دهد: من می ‌ گوید: «نه»؛ اما پدر ادامه می ‌ کند و می ‌ آرات پیش دستی می گیری نکرد. استراحت کوتاهی ‌ و بارها پیش آمده. خسته شده و گریه هم کرده؛ اما کناره کرد که دوباره به هدف برسد. ‌ کرد و بعد تالش می ‌ می

آراتحسینے و پدرش

آیند و یا ‌ این موضوع که افراد نابغه، نابغه به دنیا می های سال ‌ کند سال ‌ ها را نابغه می ‌ تربیت و محیط اطراف آن است که انسان را به تفکر واداشته است. هنوز بشر در ، اما همگی اتفاق نظر داریم ‌ این مورد به توافق نرسیده کوشی شما را به فردی فراتر از خودتان تبدیل ‌ که سخت کند. حتما نام (آرات حسینی) قهرمان کوچولوی ایرانی ‌ می به گوشتان خورده است؛ او شاهد مثال ماست. شاید هم تان را جلب کرده باشد. ‌ اش توجه ‌ های بدن عضالنی ‌ عکس ای است که پدرش (محمد ‌ ساله ۶ آرات استعداد ورزشی حسینی) قبل از به دنیا آمدنش تصمیم گرفت که تمام توان خودش را برای موفقیت او به کار بگیرد. ویدئوهای بخش آرات از همان دوران نوزادی، دست ‌ ورزشی و الهام بخش کسانی باشند که در ‌ به دست چرخیدند تا انگیزه آورند. آرات ‌ کنند و بهانه می ‌ رسیدن به اهدافشان تنبلی می تر دارد. هیچ ‌ فرزند دوم خانواده است و یک خواهر بزرگ ای ندارند؛ اما ‌ ورزش حرفه ‌ کدام از اعضای خانواده سابقه اولین مربی آرات پدرش است. شود که قصد ‌ اند و گفته می ‌ پدر و پسر به استانبول آمده مهاجرت از ایران را دارند تا آرات بتواند در خارج از کشور تر دنبال کند. حتم ‌ ای ‌ درس بخواند و ورزش خود را حرفه آینده یکی ‌ دار در کمتر از یک دهه ‌ داریم که این پسر آینده از پرافتخارترین ورزشکاران دنیا خواهد شد. منتقدان کودکی کردن را نداشته اما ما ‌ بر این باورند که آرات اجازه خواهد ‌ گوییم که قهرمان شدن تالش و فداکاری می ‌ می کند و همیشه ‌ ها بازی می ‌ عالوه که او نیز مانند تمام بچه ‌ به ها در استانبول ‌ حضور آن ‌ در حال تمرین نیست. به بهانه کوش و مهربانش ‌ ای با آرات و پدر سخت ‌ تیم پل مصاحبه اش آشنا شوید. ‌ تا بیشتر با او و سبک زندگی ‌ انجام داده بیایید وارد زندگی آرات شویم و با آگاهی بیشتر، از او و استعدادهایی شبیه به او حمایت کنیم. ویدئوی این در PolMagazine مصاحبه در اینستاگرام پل به آدرس دسترس شماست.

آرات برای مسابقه به کدام کشورها رفته است؟ آیا برای جذب او به شما پیشنهادی شده است؟ دهد: ‌ گوید: «به چین، استرالیا، فیلیپین، اندونزی و... رفتم». پدرش ادامه می ‌ آرات می پیشنهادهای این چنینی را ندارند. از ‌ ارائه ‌ ها اجازه ‌ ما برای مسابقات رفتیم و آن شرکت ایم. ‌ کشورهای مختلف پیشنهادهایی به ما شده، اما هنوز هیچ کدام را قبول نکرده هایی را داد؟ ‌ در این مسابقات چه تست نوردی، ‌ های آرات خاص بود. وقتی دوسالش بود و به چین رفتیم در آنجا صخره ‌ حرکت برخی حرکات ژیمناستیک، قدرتی و... را سنجیدند. چرا به سمت ورزش رفتید؟ شد. ‌ سال ورزش بود. اگر نقاش بودم، شاید پسرم هم نقاش می ۴۰ هنر خودم در این کردید؟ ‌ شما خودتان چه ورزشی می کردم. گاهی بدنسازی و گاهی ‌ های مختلفی را به صورت تفریحی و آماتور دنبال می ‌ من ورزش کردم. ‌ ای نبودم، اما زیاد ورزش می ‌ بوکس و البته عاشق فوتبال هم هستم. هیچ وقت حرفه

15

www . polertebat . com

Powered by