POL Magazine No.10 Turkey

سالگی شما چیست؟ ۳۰ قبل از ‌ آرزوی سالگی من مانده. دوست دارم تا آن موقع درآمدم ۳۰ ماه تا ۱۰ سال و ۲ سالگی به زندگی پابرجایی رسیده باشم. ۳۱ از موسیقی بیشتر شود و در دوست دارم تشکیل خانواده بدهم و سر و سامان بگیرم؛ اما برای پدر شدن زود است. شود، چیست؟ ‌ بیشترین سوالی که در فضای مجازی از شما پرسیده می پرسند که آیا فرزند و یا فامیل آقای علیرضا افتخاری هستید؟ و ‌ از من می درد هستید و درد ما را ‌ گویند «شما مرفه بی ‌ گویم خیر. یا برخی می ‌ من می آورد و ‌ دانید؛ چرا مثل ما مردم نیستید؟» این حرف دل مرا به درد می ‌ نمی ترسم، خودم هیچ وقت به ‌ آید. چون از قضاوت بسیار می ‌ از آن خوشم نمی ام. ‌ توانم بگویم حداقل تالش خودم را کرده ‌ قضاوت ندادم یا می ‌ خودم اجازه

های آینده چیست؟ ‌ کنسرت ‌ تا به حال چند کنسرت داشتید؟ برنامه تا باشد. خدا ۳۰ الی ۲۰ سال اخیر به کشورهای مختلفی رفتم. شاید ۲ در را شاکرم که در این سن کم توانستم مردم را راضی نگه دارم. به زودی تور آلبوم جدیدم را هم برگزار خواهم کرد. آخرین آلبومتان توضیح بدهید؟ ‌ لطفا درباره ای از شخصیت خودم هستند ‌ ها تکه ‌ تک آهنگ ‌ آهنگ دارد. تک ۷ این آلبوم های تکنیکی صدا و ‌ من است. توانایی ‌ و به نوعی این آلبوم شناسنامه اند. ‌ شده ‌ ها به کار گرفته ‌ های روحی خودم در تمام آهنگ ‌ توانایی بینید؟ ‌ سال آینده را چطور می ۵ امیرحسین سال از زندگی هنری من گذشته و هر چه در توانم بود انجام دادم. ۳ تریــن ایـــراد فضـــای مــوزیک ایــــرانـــی ‌ بزرگ چیست؟ چه در ایران و چه در خارج از ایران؟ هــا هستــم که ‌ تــر از ایــن حرف ‌ خیلــی کوچک بخواهم در این باره حرف بزنم؛ ولی چه در ایران ها، ‌ و چه خارج از ایران در حق خیلی از خواننده شان بزرگ ‌ شود، اسم ‌ شاعرها و… کوتاهی می ها ‌ رسند. خوب ‌ شود و به حقشان نمی ‌ نمی اند و سواد موسیقی مردم ‌ نشین شده ‌ خانه است. مورد دوم پشت هم نبودن و زیرآب هم را زدن است. همه ‌ تحلیل رفته ایم، پشت هم نیستیم. ‌ ما هم دیده گذرد؟ شغل دیگری دارید؟ ‌ یک روز معمولی شما چطور می خوانم. فعال ‌ دهم و درس هم می ‌ بله. کارهای اداری یک هتل را انجام می خدا را شکر خوب است، اما حاال حاالها کار دارم. ؛‌ چرخد ‌ زندگی من از هنرم نمی ای شما تداخلی داشته؟ ‌ موسیقی با شغل حرفه ها را آهسته آهسته ‌ حاال باید شروع کنم و پله سال آینده ۵ بچینم. به همین دلیل در بینم و حداقل ‌ پله باالتر می ۵ حداقل خودم را کنم. برای ‌ برابر حاال کنسرت برگزار می ۳-۲ ها برنامه دارم. ‌ تمام آن شود. وقتی یک شبه ره صد ‌ کند، همه چیز عوض می ‌ وقتی زندگی تغییر می دهی و به سمت و سوی موزیک ‌ روی، شغلت را از دست می ‌ ساله را می شوی. ‌ کشیده می اید؟ ‌ ای تحصیل کرده ‌ در چه رشته کنم و هنوز هم ادامه دارد و فکر ‌ (مدیا و تکنیک) تحصیل می ‌ من در رشته کنم خیلی تنبلی کردم و باید تمامش کنم. ‌ می

سال اخیر ۱۰ بهترین دوست امیرحسین در چه کســی است؟ و چـــرا او بهتریـــن دوست شمــاست؟ رفیــق واقعــی چطــور است؟ یک دوست چه وظایفی دارد؟ توانست ‌ با این سوال بسیار حال کردم. می یکی از دوستانم باشد، اما متاسفانه به خاطر سال ۲ برخی اتفاقات نبود. اما افرادی که این اند را عمیقا دوست دارم. بهترین ‌ اخیر آمده رفیق کسی است که تو را برای خودت بخواهد و در مشکالت و شادی تو شریک باشد. گوید (داداش) تمام ‌ کسی که وقتی به تو می وظایف برادری خود را انجام دهد. کسی که توقع نداشته باشد. مرز خودش را بشناسد.

ها بودند ‌ با تو رفتار کند. خیلی ،‌ کسی که جوری که دوست دارد با او رفتار کنی ها باشد. هر کجا هستند، ‌ ها به هر دلیلی رفتند؛ خدا پشت و پناه آن ‌ و خیلی خدایا به سالمت باشند. ترین تحسین و تشویقی که شنیدید از چه کسی بود؟ ‌ دلنشین در تورنتوی کانادا کنسرت داشتم. وقتی کنسرت تمام شد ۲۰۱۷ سال عزیزی که روی ویلچر بود، کنارم آمد و با هم حرف زدیم. گفت: «پسرم تو را خواهم بگویم مرا در این ‌ دخترم به اینجا آمدم. می ‌ شناختم و به توصیه ‌ نمی سن آنقدر به وجد آوردی که حس کردم واقعا آرام شدم و حال خوبی دارم. ها ‌ دانم حال خیلی ‌ کنم این مسیر را ادامه بده، چون می ‌ از تو خواهش می

شبیه من است». این بهترین تشویق برای من بود. ترین واکنشی که از طرفداران دیدید چه بوده است؟ ‌ بامزه

کنند چندان ‌ کنند و گریه می ‌ پسر را بغل می ‌ اینکه طرفداران دختر خواننده عجیب نیست؛ اما در کنسرت پوکت پسری را دیدم که دو برابر من هیکل

12

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by