POL Magazine No.10 Turkey

هــای استعــدادیابــی مثــل استیــج چــه تاثیـــری روی مسیـــر ‌ به نظــر شمــا، مسابقه ای شما داشت؟ ‌ حرفه همانطور که گفتم زیاد دوست ندارم در موردش حرف بزنم؛ اما استیج سکوی پرواز بود. های ‌ گذارد. تمام برنامه ‌ با این همه تاثیرات بسیار بسیار منفی روحی و جسمی به جای می روید و وقتی به یک ‌ استعدادیابی دنیا این طور است که چندین ماه شما روی آنتن می شوید. به نظرم این خیانت است که دستت را ‌ شود، شما نیز رها می ‌ باره برنامه تمام می تر این است که حمایتت کنند تا در این عرصه بمانی و بازی دو سر برد ‌ نگیرند. قشنگ آیند که زیاد ‌ دهی، دوباره به سراغت می ‌ شوی و خودت را نجات می ‌ شود. وقتی موفق می آیند نیست. ‌ خوش ای امیر حسین کجا بود؟ ‌ ترین بخش مسیر حرفه ‌ سخت خواندیم و قضاوت شدن توسط مردم ‌ های هنرمندان دیگر را می ‌ استیج آهنگ ‌ در برنامه نشاندم، نظرشان را ‌ برایم بسیار سخت بود. باید چیزی که خودم بودم را به دل مردم می دادم و این کار بسیار سخت بود. ‌ ها سمت و سویی جدید می ‌ کردم و به قضاوت آن ‌ جلب می ترین دلیل موفقیت امیر حسین چیست؟ ‌ کنید اصلی ‌ فکر می چون مسیری طوالنی دارد. اما ،‌ خیلی مانده تا امیرحسین به موفقیت دلخواهش برسد اول همکاری با رادیو جوان بوده است. من ‌ ترین موفقیت من در وهله ‌ تا همین جا اصلی شود، فقط باید خواست. در ‌ شود» شنیدم، اما ادامه دادم و نشان دادم که می ‌ خیلی «نمی این راه جسم و روحم آسیب دید... ، اما ادامه دادم. ای دارد؟ ‌ خوب چه استانداردهای حرفه ‌ به نظرتان خواننده خوب وجود دارد و سه ضلع آن صدا، اخالق و اجرا است. هرکدام ‌ یک مثلث برای خواننده خورد. صدا باید به دل بنشیند و طرفداران ‌ ها نباشد، یک جای کار به مشکل می ‌ از آن خودش را داشته باشد. اجرای روی صحنه و اخالق او هم باید جلب اعتماد کند.

ای که برنده شدید چه کار کردید؟ ‌ با جایزه صرف کارهای خیر و افرادی شد که به این پول نیاز داشتند. خودم فقط یک دهم آن را استفاده کردم. تر ‌ بخش ‌ با چه کسانی همکاری کردید و کدام از همه لذت بوده؟ چرا؟ سازهای زیادی کار کردم ‌ ها، شاعران و ملودی ‌ کننده ‌ با تنظیم کنم؛ اما عمو فرامرز نصیری یکی ‌ ها افتخار می ‌ که بسیار به آن از کسانی هستند که بسیار گل و مهربان هستند. اگر بخواهم یکی را نام ببرم همان استاد نصیری است. سرایی که با آن همکاری کردید که بود و چرا؟ ‌ بهترین ترانه کار با هم ساختیم. ۵ نژاد عزیزم. بیش از ‌ محمد مهدی علی ای است. شعرهایش از دل ‌ شیله پیله ‌ محمد پسر پاک و بی نشیند. احساس شعرهایش را بسیار ‌ آید و به دل می ‌ برمی ها با او کار خواهم کرد. ‌ دوست دارم و حاال حاال تریــن چالشــی که برای پشت ســرگذاشتــن به خــودتان ‌ بزرگ کنید چیست؟ ‌ افتخار می ترین چالش مربوط به همان زمین خوردن و ‌ به نظرم بزرگ دوباره بلند شدنم بود. یعنی همان زمانی که دیده شدم و بعد یک باره رها شدم؛ اما خانواده و دوستانم کمکم کردند تا روی بزرگ افسردگی بیرون آمدم. ‌ زانوهای خودم ایستادم و از حفره ترین بخش ‌ تان را شر ح دهید؟ سخت ‌ های ‌ روند تولید موزیک برای شما کدام بخش است؟ گیریم. برای ‌ ای را می ‌ این روند همه جای دنیا یکی است. ترانه کنیم و اگر دوستش ‌ سازیم. بعد گوش می ‌ آن ملودی می کنیم و مارکت را هم بررسی ‌ داریم. آنالیز می ‌ داشتیم نگه می رویم. در این مرحله ‌ کنیم. بعد سراغ تنظیم کننده می ‌ می شود. نهایتا آن را ‌ آهنگ دستخوش تغییرات بسیار می ها سخت ‌ شود. به نظرم تمام قسمت ‌ خوانیم و منتشر می ‌ می ترین قسمت آن بخشی است که باید تالش ‌ است، اما سخت کنی تا کار زیبا و بااحساسی به دست مردم برسد.

شبـاهت ‌ پــی بـی ‌ سبک و سیاق کار حامــد نیک به سبک شمــا نیست، هر دو تلفیقــی از چند دهید که هم به گوش ‌ سبک موسیقی را ارائه می شنونده آشناست و هم نیست. به طور کلی نظر شما در مورد این سبک و حامد چیست؟ پـی جـدا از اینکـه مسـیر را به من نشـان ‌ حامـد نیک رفیـق بسـیار خوبـی ؛‌ داد و چراغـی را روشـن کـرد نیـز بـود و چیزهـای خوبـی را بـه مـن گوشـزد هـای بسـیار کـرد. راه را تـا جایـی کـه ‌ کـرد. صحبت

توانسـت هموار کرد. سـبک و سـیاق حامد شـناخته شده است و بسیاری از افراد سبک ‌ می طور هسـتم و ‌ کننـد. مـن هـم همین ‌ شناسـند و بـا او ارتبـاط برقـرار می ‌ او را بـه نـام خـودش می بسـیار دوسـتش دارم. مرد دوسـت داشـتنی اسـت و خوشحالم که رفیقی مانند حامد دارم.

ام ‌ ترینچالشزندگی ‌ بزرگ زمین خوردن و دوباره بلند شدنم بود.

11

www . polertebat . com

Powered by