POL Magazine No.9 Turkey

1

www . polertebat . com

2

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

3

www . polertebat . com

4

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

به نام خالق تمام زیبایی ها سالم یک ، دو ، سه ، ... و حاال نُه ! تری از عالیق و س یق شـما عزیـزان مخاطب که هر ‌ نهمیـن شـماره ماهنامـه پـل هـم بـا ت ش همکارانـم با شـناخت دقیق شـویم منتشـر شـد. ‌ بار بیشـتر از قبل با آن آشـنا می های اصلی پل اسـت و امیـدوارم در این زمینه هم ‌ هـای موفـق و برجسـته در سراسـر جهـان از مولفه ‌ همچنـان معرفـی ایرانی رضایت خاطر شـما جلب شـده باشد. رسد. ‌ های پر مهر و پیشنهادات سازنده شما هر روز از دور و نزدیک به ما می ‌ پیام صمیمانه قدردان این همه توجه هستیم. به نگاه شما دلگرمیم و همچنان با پل در ارتباطیم.

Tüm güzellikleri Yaratan adına Merhaba Bir, iki, üç,... ve şimdi dokuz!

POL Magazine'in dokuzuncu sayısı, her seferinde daha fazla tanıdığımız takipçi ve okuyucularımızın ilgi ve zevklerini daha iyi anlamaya çalışan mesai arkadaşlarım tarafından yayınlanmış bulunuyor. Dünyanın dört bir yanındaki başarılı ve seçkin İranlıları tanıtmak, POL'un anahtar bileşenlerinden biridir ve umarım sizler de memnun kalırsınız. Cömert mesajlarınız ve yaratıcı önerileriniz bize her gün yakın ve uzak mesafelerden ulaşıyor. Tüm bu ilginize içtenlikle minnettarız. Düşüncelerinizi bekliyor ve POL ile bağlantıda olmaya devam ediyoruz.

ابراهیـم ازگور ایلدیز مدیر عامل

İbrahim Özgür YILDIZ CEO

5

www . polertebat . com

6

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

فهرست 6 ....................................................................................... مصاحبه اختصاصی با سیــجـل 12 ............................ مصاحبه اختصاصی با آرزو و حنیف (زوج طــراح و نجــار) 16 ............ گذرانی و هنرگردی ‌ ای برای خریـد ارزان، خوش ‌ کادیکوی محله 18 ................. پارک امیرگان، پیشکشی به فرمانده ایرانی، امیر گونه خان 20 .................................................................................................... پالژ معروف استانبول 4 22 ............................................................................... بهشت سفید رنگ پامــوک کالــه 24 .................................................................................................... عـمـــــار اسـکـوئِـــــر مـــــال 26 .......................................................................................................... نقشه مترو استانبول 28 ......................................................................................... های پُــــل ‌ گنجینه اپلیکیشن 30 .................................................................................................... مد و فشن (علی مرادی) ۴0 ................................................................................ معرفی مدل ایرانی (دینــــا دَنِـــــل) ۴2 ....................................................................... معرفی مدل ایرانی (آرش مــحمدی) 44 ......................................................................................... CFDA گزارشـی از اسکار مـُــد 46 ................................................................................................................... ریحانای همه کاره 48 .................................................................. در مراسـم پریـوه آرمـانـی چه خبر بـود؟ 50 ......................................................................................... اسـتایل تعطیـالت تابستانے 52 ....................................................................................................................... LTB معرفی برند 56 ................................................................................................................ داستان زندگی من 58 ............................................................................................ تیــم فـوتبــال برتــر ترکیــه ۵ 60 ............................. اولیـن سلطان موسیقـی پاپ ترکیه mustafa sandal 62 ...................................................................... شـامـی رمـانتیک زیر نور ماه Sunset 64 ................................................................................. معرفی مگنوم استور استانبول 66 ................................................................................................. ای ‌ ای از سفره ترکیه ‌ لقـمه 68 ........................................................................................................................................ بینی ‌ طالع 71 ............................................................................................................................................. موزیک 72 ............................................................................................................................................. سینما 74 .......................................................................................................... های ترکیه ‌ نمایشگاه 77 .............................................................................................................. های اضطراری ‌ تلفن

PUBLISHER of POL ERTEBAT MEDIA & PUBLISHING İbrahim YILDIZ info@polertebat.com

BRAND MANAGER & ART DIRECTOR Ava Nazari

ADVERTISEMENT RESERVATION +90 212 731 31 31

BROADCAST National Periodic

GRAPHIC DESIGNER Alireza Parsa

PLACE OF MANAGEMENT Pol Ertabat Medya ve Yayıncılık A.Ş

PRESS & BINDING C B Matbaacılık San.Tic.Ltd.Şti

EDITOR Bahadır YILDIZ magazine@polertebat.com DEPUTE PLANNING & DEVELOPEMENT Afshin Bozorgi EXECUTIVE MANAGER Sohrab Kazemi

Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi A Blok Zemin kat No: ZA16 34020-Topkapı / İSTANBUL +90 212 612 65 22

Writer Sima Poorat

Maslak Mah. Sanatkarlar Sok.Eclipse Maslak Sit. No:2 A Blok Daire:243 Sarıyer/İstanbul ISSN-2651-2645 +90 212 731 31 31

PHOTOGRAPHY Kambiz Akhbari- Ali Moradi

DISTRIBUTION Turkuvaz Dağıtım +90 216 585 90 90

SOCIAL NETWORK DIRECTOR Kambiz Akhbari

www. polertebat .com

7

www . polertebat . com

مصاحبه اختصاصے پُل با

سیــاوش جـاللــی

هـای معمولـی ‌ از چارچـوب بیـرون بیاییـد.

سیاوش جاللی که بیشتر مردم او را با نام شناسند، یکی از رپرهای ‌ مستعار سیجل می جوان و موفق ایرانی است. سیجل کارش را با گروه زدبازی آغاز کرد. به خاطر جسارت روز، از همان ‌ کالم و پرداختن به مسائل ابتدا نقدهای زیادی از این گروه رپری شد؛ اما اعضای آن همچنان پرقدرت رو به جلو روند و شاهد درخشش بیشتر ‌ پیش می ها هستیم. سیجل به تازگی به همراه ‌ آن دوستانش، کنسرتی را در استانبول برگزار کرد و خوشبختانه فرصتی شد تا افتخار یک مصاحبه حضوری با او را داشته باشیم. از او برای این همکاری و پذیرفتن دعوتمان ‌ توانید ویدئوی این مصاحبه ‌ متشکریم. می جذاب را در صفحه اینستاگرام پل به آدرس مشاهده کنید. آنچه در POLMAGAZINE خوانید داستان تغییر مسیر و ‌ ادامه می انگیز سیجل از دنیای شیمی ‌ سفر هیجان و آزمایشگاه به دنیای موسیقی و رپ و استودیو است.

8

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

اید؟ چرا؟ ‌ ای تحصیل کرده ‌ کجا و در چه رشته در پاریس لیسانس شیمی گرفتم و بعد به جنوب فرانسه و شهر تولوز ‌ لیسانس مهندسی فرآیند را گرفتم. در رشته ‌ رفتم و آنجا هم فوق ) Toulouse ( زدم؛ اما نه آنقدری که ‌ ریاضی و فیزیک قوی بودم، فرانسه را هم خوب حرف می هایی مانند حقوق بروم. در آن زمان صنعت پتروشیمی ایران رو ‌ سراغ رشته کردم تحصیل در این رشته انتخاب خوبی است. ‌ به رشد بود و فکر می چرا موسیقی نخواندید؟ خوانند پولی ‌ کردم بیشتر کسانی که موسیقی می ‌ چون از بچگی فکر می دانستم که لزوما نیازی به تحصیل در این رشته ‌ آورند. از طرفی می ‌ درنمی توانم آن را غیرآکادمیک و در کنار تحصیلم بیاموزم. شاید بیشتر ‌ ندارم و می مباحث مهندسی را فراموش کرده باشم، اما منطق و کنترل موقعیت در موسیقی بسیار ‌ را مدیون تحصیالتم هستم؛ اتفاقا این چیزها در حرفه ‌ زندگی های ‌ کنمکهسراغرشته ‌ هنردوستانپیشنهادمی ‌ کنندههستند.بههمه ‌ کمک شان کمک کننده خواهد بود. ‌ مهندسی بروند، چون در زندگی هنری

ها چیست؟ ‌ ترین نقش شما در آهنگ ‌ اصلی های کروس ‌ ها، کروس، انتخاب خواننده ‌ معموال شروع آهنگ و انتخاب بیت کنند و ‌ ها واقعا محشر به پا می ‌ هر بخش و... با من است. در ادامه بچه گذارها، جذب اسپانسر ‌ کند. صحبت با برنامه ‌ معموال علیرضا کار را تمام می کنم این چیزها به خاطر ‌ گیرم. فکر می ‌ و... را نیز معموال من به عهده می

همان خلق و خوی مهندسی من است. روند؟ ‌ (جِی و لِی و سیج) تا کجا پیش می

توانستیم بگوییم ‌ این ترکیب برای آلبوم ستاره بازی ساخته شد؛ چون نمی ای برای آینده این ‌ آلبوم علیرضا جی جی و بهزاد لیتو و سیجل. فعال برنامه گروه نداریم. ترین همکاری شما با چه کسی بوده است؟ ‌ بخش ‌ لذت های تیم خودمان بوده است. همکاری با سپهر ‌ ها با بچه ‌ بهترین همکاری خلسه را هم بسیار دوست دارم؛ چون کارهای مشترکمان خیلی عمیق شوند. ‌ می های خوب و بد رپر بودن چیست؟ ‌ بخش ای ‌ کنند که انگار تروریست یا خالفکار حرفه ‌ در ایران طوری با رپر برخورد می است. در صورتی که رپ فقط سبکی است که شاید گروهی از آن خوششان رسند، هر چند ‌ خواهند نمی ‌ نیاید. رپرهای ایرانی به بیشتر چیزهایی که می های رپر بودن عشقی است که مردم در ‌ کنند. از خوبی ‌ بسیار تالش می دهند. جوانان ایرانی در تمام دنیا به نوعی هوای ما ‌ ها به رپر می ‌ کنسرت اندازند. بهترین چیز برای خودم این است که ‌ را دارند و کارمان را راه می سازی قیمتی ندارد. ‌ ای برای نسل جدید بسازم. خاطره ‌ توانستم خاطره ها هستیم. ‌ کنم که جزیی از زندگی آن ‌ افتخار می

چرا سراغ سبک رپ رفتید؟ های ‌ ها دوستانم با پیانو آهنگ ‌ یکی از دشمنان رپ بودم. وقتی در مهمانی رفتم که این چیزها را نشنوم. یک ‌ من به بالکن می ،‌ نواختند ‌ را می Eminem جی ‌ تا اینکه من با علیرضا جی ‌، سال در پاریس به من خیلی سخت گذشت برد که شخصیت اول 8 Mile آشنا شدم و او مرا به زور برای تماشای فیلم ام را در ‌ کرد. بعد از آن فیلم توانستم التهاب درونی ‌ بازی می Eminem آن را قالب رپ پیاده کنم. هایتان چه واکنشی به رپر ‌ ای دارید؟ همکالسی ‌ از دوران تحصیل خاطره بودن شما داشتند؟ بهترین خاطره همان همراهی با علیرضا برای تماشای فیلمی است که کنم؛ اما چون ‌ دانستند که رپ می ‌ های فرانسویم می ‌ گفتم. همکالسی تر در ایران و در فرهنگ و ‌ هزار کیلومتر آن طرف ۵ شروع این جریان جغرافیای دیگری بود، درک درستی از آن نداشتند. تا کی ایران بودید؟ ۱۶ کنم ‌ دانشگاهی به پاریس رفتم. فکر می ‌ من دقیقا وسط دوران پیش سال قبل بود.

9

www . polertebat . com

های ‌ از شنیدنموزیک تکراری و شکستعشقے خسته بودیم.

ترین موزیکی که ساختید کدام بوده است؟ ‌ چالشی دانستیم ‌ هایی سخت بودند که نمی ‌ برای ما آن آهنگ دانستیم ‌ ها برخورد کند. نمی ‌ مخاطب قرار است چطور با آن پسندند یا نه. ‌ که مردم آن را می ذات رپ پرداختن به موضوعات مختلف است؛ اما شما با کنید این ‌ نگرشی تازه به این موضوعات پرداختید. فکر می یا دالیل دیگری ؟‌ نگرش جدید عامل موفقیت شما بود دارید؟ علت فراگیر شدن کار ما، ارائه چیزی درست در موقعیتی هایی دور هم جمع شدند که ‌ درست بود. به طور اتفاقی آدم پرداز خوبی بود، ‌ هر کدام استعداد خوبی داشتند. یکی ایده یکی موزیسین خوبی بود، یکی صدای خوبی داشت و... کشیدیم ‌ عالوه بر این ما همیشه خودمان را به چالش می هایی که ‌ تا موضوعات روز را مطرح کنیم. از شنیدن موزیک در مورد شکست عشقی بود خسته شده بودیم. ما تصمیم بینیم را وارد هنر ‌ کنیم و می ‌ گرفتیم چیزی که هر روز زندگی می کنیم. هر روز ما متفاوت بود؛ یک روز خوشحال بودیم، یک خواستیم تا صبح مهمانی بگیریم، ‌ روز عصبانی، یک روز می توانستیم ‌ یک روز عاشق بودیم و... . با تیمی که داشتیم می خواستیم برای اولین بار ‌ این چیزها را تجربه کنیم. می ‌ همه ها ‌ از موضوعاتی که خواننده ؛‌ صدای نسل ما شنیده شود کردیم این ‌ خواندند خسته شده بودیم و فکر می ‌ سال می ۴۰ صدای نسل ما نیست. شوند؟ ‌ ها از کجا متولد می ‌ تکست آهنگ ها، کوروس ‌ سوال خوبی است. نظرپردازی در مورد متن آهنگ رویم را بیشتر خودم انجام ‌ ها و جهتی که به آن سمت می ‌ آن شود، حتی تا مرز ‌ دهم. وقتی سهراب دست به کار می ‌ می رود. اگر نسیم در آن کار باشد، سطح ‌ کشتن تکست هم می دهد و در نهایت علیرضا کار را به بهترین ‌ کار را کال تغییر می کند. ممکن است در تاکسی در حال فکر کردن ‌ نحو تمام می باشم و حسی به من دست بدهد یا در یک مکالمه چیز جالبی کنم و اگر نتیجه خوب باشد، ‌ می ‌ بشنوم؛ آن را روی بیت پیاده شود. ‌ تبدیل به آهنگ می

10

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

کدام آهنگ امضای سیجل است؟ سوال سختی است. به نظرم سیجل یک سبک یا شخصیت ندارد که بتوانم آن را معرفی کنم. از روز اول با آهنگ (من چِتم) شروع های عشقی ‌ کردم؛ یک زمانی لقب سلطان احساس برای آهنگ را داشتم، بعد هم القاب دیگری داشتم که به خاطر خواندن های مختلفی داشتم و برایم ‌ ها بود. بُعد ‌ های خاص آهنگ ‌ بخش سخت است که یک آهنگ و سبک را انتخاب کنم. به نظر شما به جز آهنگ (تابستون کوتاهه)، کدام آهنگ باعث شد شما شناخته شوید؟ ‌، هایی که اصال با عرف جامعه هماهنگ نبودند ‌ به نظرم آهنگ بیشتر از همه شنیده شدند. مثال آهنگ (سیاه مث برف) یا (پلنگ) و... برخی منتقدان معتقدند که بعضی از شعرهای شما حاوی الفاظ زن ستیزانه است؛ شما نیز در پاسخ موزیک (پُر نی حرفا) را ساختید. به نظر شما این انتقادات ریشه و اساس درستی دارند؟ ها جایگاه همسر، دوست دختر و در ‌ به نظرم ما در بیشتر آهنگ ها این حس را منتقل ‌ بریم. اگر برخی از بخش ‌ ها را باال می ‌ کل خانم یا Fun ها بازگو کردن جنبه ‌ کنند، باید بگویم که آن بخش ‌ می سرگرمی زندگی جوانان هستند و ما قصد بدی نداریم. در ضمن خواهیم ‌ این ذات رپ است که به این موضوعات بپردازد. نمی بگوییم مردان بهتر هستند یا زنان. به نظر ما خیلی لوس است برابری زن و مرد حرف بزنیم، چون این موضوع ‌ که همیشه درباره ما پذیرفته شده است و نیازی نیست که مستقیم ‌ در زندگی همه دانید ما در زندگی شخصی خودمان ‌ به آن بپردازیم. همانطور که می همسران خوبی داریم. کنید هنرمند از هنرش جداست؟ ‌ فکر می ماست. برای ‌ های بسیار داغ خانه ‌ این موضوع یکی از داستان شنویم، ممکن است یکی ‌ مثال وقتی موزیک یک خواننده را می از اعضای خانواده بگوید که من این خواننده را به خاطر اخالقش گویم اثر مهم است. اهمیتی ‌ دوست ندارم، اما من همیشه می است، من اثرش را ‌ دهم که پیکاسو انسان خوب یا بدی بوده ‌ نمی دوست دارم. جایگاه هنر و هنرمند جداست؛ اما اگر اخالق هنرمند خوب باشد تاثیر مثبتی روی هنرش دارد. اگر منتقد به شما بگوید که موضوعاتی که در موردش حرف پذیرید؟ ‌ زنید اخالقی نیستند، آیا این را به عنوان نقد می ‌ می اینکه چه موضوعی اخالقی هست یا نیست، خودش سوال بزرگی است. اخالق در نظر هر کسی یک چیزی است. آیا کسی که هر سال کنم موزیک ‌ رود، اما دزد است آدم خوبی است؟ فکر می ‌ به حج می جوان ایران وجود دارد. ‌ ما فقط انعکاس چیزی است که در جامعه های این موضوع را پوشش دهیم ‌ کنیم تمام جنبه ‌ ما سعی می و بخش جدی و طنز موضوعات را در کنار هم و به جا استفاده کنیم. حاال شاید اخالق از نظر دیگران چیز دیگری باشد که ما ‌ می زیاد با آن موافق نیستیم.

کنید. چه شد که عاشق شدید و ‌ در اینستاگرام عشق زیادی به همسرتان ابراز می ازدواج کردید؟ شود که ‌ سالی می ۸ . کنم ‌ (با خنده و به شوخی): سواالت شخصی نپرسید... شوخی می ایم. او همیشه ‌ است که ازدواج کرده ‌ شناسیم و چند سالی ‌ نازنین و من، یکدیگر را می مانند نوری در لحظات تاریک و سیاه زندگی من بوده است. خیلی با هم بگو و بخند مان را به اشتراک ‌ های اجتماعی زندگی ‌ داریم و بسیار با هم دوست هستیم. در شبکه گذاریم و نازنین هم بخش مهمی از زندگی من است. ‌ می تعریف شخصی شما از عشق چیست؟ سو، بهترین تعریفی است که از ‌ نگاه کردن و حرکت با هم به یک مقصد و به یک شود و صلح ‌ ام. به نظرم عشق واقعی روز به روز بیشتر می ‌ عشق واقعی پیدا کرده هایم را در یک کتاب چاپ ‌ آورد. (با خنده): باید حرف ‌ بیشتری به روح و جان آدم می کنید؛ مجله برایش کافی نیست.

11

www . polertebat . com

هایاستانبول ‌ کنسرت به خاطر نزدیکے به ایران، حال و هوای خوبے دارند.

کنسرت استانبول زد بازی

کنسرت استانبول چطور بود؟ ای بود. امیدوارم به همه ‌ شب واقعا به یادماندنی و معرکه خوش گذشته باشد؛ به خصوص کسانی که از ایران آمده گذارمان یعنی تیم بانگ خیلی خوب عمل کردند. ‌ بودند. برنامه گردیم. ‌ تر برمی ‌ همه چیز عالی بود. چند ماه دیگر قوی نظر شمادر موردشهر استانبولچیست؟ استانبول باال و پایین زیاد دارد. در این سفر بیشتر از همیشه رسالت و پل پارک وی ‌ از استانبول خوشم آمد. مرا یاد محله اندازد. دو فرهنگی (اروپایی-اسالمی) بودن شهر ‌ تهران می را خیلی دوست دارم. این دو فرهنگ با صلح و صفا کنار هم خواهد این را در ایران هم ببینم. ‌ کنند. دلم می ‌ زندگی می بهترین شهری که در آن کنسرت داشتید کجا بوده است؟ های استانبول به خاطر نزدیکی به ایران، ‌ استانبول. کنسرت های دبی هم بسیار ‌ حال و هوای خوبی دارند. قبال کنسرت های ایرانی در دبی کمتر ‌ پرشور بودند، اما حاال توریست های کانادا هم حال خوب خودشان را دارند. ‌ هستند. کنسرت

12

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

کنید؟ ‌ باز هم کنسرت برگزار می ۲۰۱۹ سال دو ماه دیگر در روزهای سوم و چهارم اکتبر به ترتیب در تورنتو و ونکوور جی، نسیم، ‌ جی، ام ‌ کانادا کنسرت خواهیم داشت. در این کنسرت جی خلسه و من حضور داریم. امیدواریم اونجا دورهم خوش بگذرانیم. ها افتاده چه بوده؟ ‌ ترین اتفاقی که در کنسرت ‌ بامزه ایم. یکی از اتفاقات شخصی جالبی که ‌ اتفاقات سورپرایزی زیادی داشته سال دارد را به کنسرت راه ۶ برایم افتاد این بود که دخترداییم که فقط گوید که ‌ نداده بودند. او را وارد سالن کردیم. وسط اجرا به اطرافیانش می بعدی دیدم که او جلوی استیج ‌ چرا سیاوش آنقدر دور است؟ در صحنه دانم چطور خودش را به آن ‌ است و دستش را به سمت من دراز کرد. نمی آید و بسیار دوستش دارم. ‌ جلو رسانده بود؛ اما از جسارتش خوشم می

سال قبل دارید؟ ۱۰ نصیحتی برای سیجل ها کمتر اعتماد ‌ ام. شاید باید به برخی ‌ کنم تصمیم اشتباهی نگرفته ‌ فکر می ها مرا ‌ کردم؛ اما در نهایت همین تجربه ‌ ها خوبی می ‌ کردم یا کمتر به آن ‌ می خواهم اتفاقات بد ‌ به آدمی که هستم تبدیل کرده است. هیچ وقت نمی ها باعث شد من فردی شوم که تحمل ‌ گذشته را پاک کنم؛ چون تمام آن ها را دارد. ‌ سختی تان چه بوده است؟ ‌ ترین موفقیت ‌ در کتاب زندگی شما، بزرگ خوشحالم که توانستیم یک بُعد دیگر به موزیک ایرانی اضافه کنیم و خواهم بعد از ما بنویسند ‌ نسل بعدمان هم سبک ما را پیش گرفتند. می که ما موزیک ایران را عوض کردیم و این قابلیت را به مردم دادیم که با زبان های ‌ ای خودشان، موضوعات روز را مطرح کنند و فراتر از چارچوب ‌ محاوره قدیمی بروند. ماندگار بودن اسمم در فرهنگ و ترین آرزوی من است. ‌ ها بزرگ ‌ ذهن آدم

رازی در مورد سیجل وجود دارد که بخواهد به طرفدارانش بگوید؟ وقتی حالمان خوب است یا در مهمانی هستیم، های ساسی مانکن را گوش ‌ دوست دارم آهنگ هایمان با هم متفاوت است؛ اما ‌ کنیم. سبک قبول دارم که او در سبکش بهترین است. گذرونید؟ ‌ تون رو چطور می ‌ ماه سال ۳ شمابهترین ماه ۳ وقتی درسم تمام شد، متاسفانه بهترین سال هم تمام شد. االن هر ماه در فصل تابستان روزه با خانواده و ۱۰ ای یا ‌ یک تعطیالت یک هفته دوستان داریم. در لندن از شدت باران حسابی به همین دلیل برای تعطیالت ‌؛ خوریم ‌ خیس می رویم. ‌ گیر می ‌ بیشتر سمت مقاصد آفتاب

گذرد؟ ‌ یک روز سیجل چطور می به ۸ سرکار هستم. بعد از کار تا ساعت ۵ تا ۹ روزهای کاری از ساعت که ۷:۳۰ کنم. معموال از ساعت ‌ موزیک و کارهای عقب افتاده رسیدگی می ها خوش ‌ شب درگیر هستم. آخر هفته ۸ شوم تا ساعت ‌ از خواب بیدار می کنم. ‌ ها هم استراحت می ‌ گذرانیم. شنبه ‌ می سازد؟ ‌ سیجل چطور حال خوبش را می کنم افکارم را مثبت کنم. به ‌ آیند، سعی می ‌ وقتی چیزهای منفی سراغم می های بد ‌ توانم بهترین استفاده را از موقعیت ‌ کنم که چطور می ‌ این فکر می داشته باشم. نازنین، دوستانم، زندگی کردن، بیرون رفتن و تفریح حالم را کنند. ‌ خوب می روید؟ ‌ تان می ‌ اگر نتوانید بخوانید، سراغ کدام عالقه ام، اما ‌ خیلی دوست دارم یک کتاب بنویسم. یک سوم یک کتابی را نوشته به خاطر مشغله زمان کافی برای تمام کردنش ندارم. دوست دارم سراغ پردازی و نوشتن و ‌ کنم؛ یعنی همین ایده ‌ کاری بروم که در آن خوب عمل می پرورش فکر و... . امیدوارم روزی کتابم چاپ شود و شما هم آن را بخوانید.

شعار سیجل در زندگی چیست؟ هیچ مشکلی بدون راه حل وجود ندارد، فقط باید راه حلش را پیدا کنیم.

پل چیست؟ ‌ نظر شما در مورد مجله من به تازگی با این مجله آشنا شدم و متوجه شدم که بسیاری از دوستانی اند. چیزی که در مورد پل دوست ‌ شناسم با شما همکاری داشته ‌ که می اش کردم. خیلی ‌ ای بودن شماست که خودم هم امروز تجربه ‌ دارم، حرفه گویی صمیمی به من دادید. ‌ و ‌ متشکرم که این موقعیت را برای گفت پل دارید؟ ‌ صحبتی با مخاطبان خودتان و مجله خواهم بگویم این است که خودتان باشید. شرایط ‌ تنها چیزی که می توانند ‌ آل نیست و همه مشکالتی داریم؛ تنها کسانی که می ‌ فعلی ایده های معمول بیرون بیایید و ‌ شرایط را تغییر دهند ما هستیم. از چارچوب های خودتان را بسازید. همه سراغ یک شغل نروید، در هر شغلی ‌ چارچوب هستید بهترین باشید.

13

www . polertebat . com

مصاحبه اختصاصی پل با آرزو و حنیف (زوج طــراح و نجــار)

های احیا ‌ آرزو رحمتی و حنیف علی، زوج ایرانی هستند که با چوب سازند. این دو اولین استودیوی ‌ شده وسایل کاربردی و زیبایی می خود را در تهران افتتاح کردند و بعد از آن برای افتتاح دومین استودیو در منطقه آتاشهیر راهی شهر استانبول شدند. آرزو و حنیف در این های احیا شده، شغل و زندگی ‌ اختصاصی از چیستی چوب ‌ مصاحبه مشترک، حس چوب، دالیل افتتاح استودیو و کارگاه در استانبول اند ‌ های آرزو با ذکر نامش مشخص شده ‌ کنند. پاسخ ‌ و... صحبت می ها نیز از سمت حنیف یا به صورت مشترک طرح ‌ و باقی پاسخ ‌ اند. از این زوج هنرمند، کوشا و موفق برای همکاری در تهیه ‌ شده این مصاحبه متشکریم.

کردید؟ ‌ (وروجک و نجار ) را تماشا می ‌؟ چرا نجاری؟ از کودکی به فکر نجار شدن بودید ای قرار گرفتم که تصمیم گرفتم ریسک ‌ های مختلفی کار کرده بودم؛ اما در نهایت در نقطه ‌ از نوجوانی در حوزه بین حس بویایی و روح و روانم را وقتی کشف کردم که ‌ کنم و کاری که همیشه عاشقش بودم را شروع کنم. رابطه کرد. ‌ کردم. بوی چوب و حسش من را خیلی به خودم نزدیک و از فضای اطرافم دور می ‌ بوی چوب را احساس می کارم از ‌ در عین حال همیشه تضاد عجیبی برایم وجود داشت؛ چون من عاشق درخت و جنگلم اما مواد اولیه (احیای چوب) Reclaim آید. پس در این زمینه تحقیق کردم و با تکنیکی به نام ‌ ها به دست می ‌ قطع کردن درخت در طراحی و ساخت مبلمان و میز و صندلی و کارهای هنری چوبی آشنا شدم. مطمئن شدم که احیا کردن همان خواهم انجام بدهم. ‌ کاری است که می قدیمی و ‌ ترین تصویرهایی که از بچگی دارم تصویر یک خانه ‌ (آرزو): پدربزرگ مادرم نجار بود. یکی از شیرین وغریب ‌ ها و ابزارهای بزرگ و عجیب ‌ دار پشت یک کارگاه بزرگ نجاری است. تصویر آن خانه قدیمی، دستگاه ‌ حیاط کنم. داشتن این رویا باعث شد تا از زمانی که کارم را در ‌ و الوارهای چوبی بزرگ در گوشه و کنار حیاط را مجسم می ها و اجزای چوبی را داشته باشم ‌ حوزه طراحی و چیدمان شروع کردم همیشه رویای طراحی یک خانه با در و پنجره های احیا شده برایم گفت. برای ما که دهه ‌ اندازی یک استودیو با چوب ‌ راه ‌ هایش درباره ‌ تا اینکه حنیف از ایده ترین خاطرات کودکی است. شاید آن موقع به دید شغل نه؛ ‌ شصتی هستیم، وروجک و آقای نجار یکی از پررنگ بردیم. ‌ (نجار) هم لذت می ‌ ولی قطعا حتی از کلمه

14

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

شغل سابق هر کدام از شما چه بود؟ کردم که ‌ در شرکتی کار می ٨٠ ‌ های مختلفی داشتم؛ ولی از اواسط دهه ‌ شغل فعالیتش تولید مواد دکوراسیون داخلی و طراحی و اجرا بود. ‌ حوزه ها و فضاهای متنوع از تبلیغات و برندینگ ‌ (آرزو): من هم کار کردن در زمینه های آپارتمانی را تجربه کردم. اما زمینه ‌ گرفته تا همکاری با یک گلخانه گیاه است. قبل از شروع کار با حنیف هم در همین Styling تخصصی کاری من معروف است، Styling Interior حوزه یعنی چیدمان و طراحی داخلی که به فعالیت داشتم. دهید؟ ‌ هر کدام از شما چه بخشی از کار را انجام می های طراحی و ساخت فرنیچر و آرت ورک چوبی شامل چند ‌ اصوال کمپانی شوند: (طراحی، ساخت، معرفی و تبلیغات). که هر کدام از ‌ بخش اصلی می بخش ٢ . اند ‌ تری تشکیل شده ‌ های کوچک ‌ ها از وظایف و بخش ‌ این بخش ‌ دهم و بخش معرفی و تبلیغات به عهده ‌ اول را من (حنیف) انجام می آرزوست. ولی همیشه برای رسیدن به نتیجه دلخواهمان همفکری داریم و کنیم. ‌ ها به هم کمک می ‌ در این بخش

اولین چیزی که ساختید چی بود؟ چه واکنشی از طرف بقیه دریافت کردید؟ یکی از اولین محصوالتی که ساختیم محصولی به نام نوت بورد بود. یک تخته سیاه کوچک به همراه یک مداد گچی. چند هدف اصلی از طراحی و تولید این محصول داشتیم. اولین هدف ما این بود که بتوانیم محصولی های هوشمند و ‌ معرفی کنیم که تا حدی جایگزین تایپ دیجیتال در گوشی خواستیم با تشویق افراد به استفاده از این ‌ عالوه می ‌ ها و... شود. به ‌ تبلت شوند، ‌ محصول به جای کاغذهای یادداشت و طراحی که روزانه مصرف می خواستیم ‌ سهمی در کاهش استفاده از کاغذ داشته باشیم. در نهایت می شود؛ لذت لمس ‌ با استفاده از یک تکه چوبی که به راحتی در دست جا می چوب و در دست گرفتن آن را یادآوری کنیم. این محصول با موفقیت خیلی رو شد و در زمان خیلی کوتاهی محبوبیت زیادی پیدا کرد. ما فکر ‌ خوبی روبه کنیم که راز موفقیت این محصول این بود که توانستیم حسی که برای ‌ می خوبی به مخاطب منتقل کنیم. ‌ کرد را به ‌ خودمان ایجاد می تر کند چیست؟ ‌ تواند کنار چوب باشد و آن را کامل ‌ ای که می ‌ بهترین ماده های کوچک در کنار ‌ چوب با انواع مواد سازگار است. مثال در اکسسوری تر با فلزات ‌ های بزرگ ‌ چرم همنشینی بسیار خوبی دارد. در فرنیچر و سازه طور است. در طراحی فضاهای داخلی و خارجی در کنار بتن خیلی ‌ هم همین کنیم هیچ وقت استفاده نکنیم ‌ شود. تنها ترکیبی که سعی می ‌ جذاب می مواد غیرطبیعی مثل پالستیک هستند. ترین چیز در طراحی محصوالت چوبی ‌ آل ‌ کنم که ایده ‌ (آرزو): من فکر می ها ‌ تداعی کردن و الهام گرفتن از خود طبیعت است. برای همین خیلی وقت در طراحی محصوالت به استفاده از گیاه به عنوان بخشی از محصول فکر ها و بامبو در ‌ کنیم. استفاده از گیاه و انواع الیاف طبیعی مثل پارچه ‌ می کند. ‌ تر شدن محصول نهایی کمک می ‌ تولید محصوالت، به ساده و لطیف شود. ‌ همچنین محصول با محیط زیست سازگارتر می

چطور نجاری را آموختید؟ کردم، نجاری به عنوان یک سرگرمی و هنر مورد ‌ در کنار هر کاری که می ام در جریان بود. رفته رفته با کسب تجربه در کنار اساتید این حوزه ‌ عالقه های بیشتری را یاد گرفتم ‌ ها و مهارت ‌ آموزشی، تکنیک ‌ و گذراندن چند دوره هم ‌ تر دنبال کردم. همچنین از ویدئوهای یوتیوب ‌ و این حرفه را جدی چیزهای زیادی آموختم. به نظر خودتان چرا محصوالت شما متفاوت هستند؟ های جدید ‌ نظرم یکی از دالیل متفاوت بودن محصوالت ما تکنیک ‌ (آرزو): به کند ‌ ایراتستمی ‌ های تازه ‌ های مختلف و تکنیک ‌ حنیف است. او مدام روش کنند. طراحی خوب، کیفیت در ‌ که به بهتر شدن محصوالت کمک زیادی می اجرا و استفاده از مواد متفاوت قطعا تاثیر زیادی روی محصول نهایی دارد؛ در بسیاری از موارد حتی فقط استفاده کردن از یک تکنیک جدید در ساخت تواند آن را به محصولی خالق و متفاوت ‌ یک محصول بسیار ساده هم می تبدیل کند.

15

www . polertebat . com

داشتید. لطفا درباره TED آقای حنیف چند وقت پیش یک سخنرانی برای آن توضیح دهید. ها این TEDtalk عنوان آن سخنرانی «دوباره زنده کردن» بود. هدف از برگزاری های نو حرف بزنند. در واقع شعار تد ‌ ها و ایده ‌ است که افراد در مورد تجربه ها ارزش گسترش و شنیده شدن دارند. در آن رویداد در ‌ این است که ایده ای و مسیری صحبت کردم که به ‌ های زندگی حرفه ‌ ها و چالش ‌ مورد تجربه های احیا شده در ایران منجر شده بود. ‌ اندازی اولین استودیوی چوب ‌ راه پاسخ درستی به نیاز به چوب برای Reclaimed Wood چوب احیا شده یا تامین مواد صنایع چوبی است. امروزه افراد و برندهای زیادی در دنیا از این ها ‌ کنند؛ اما هنوز این مقدار در مقایسه با تعداد جنگل ‌ می ‌ تکنیک استفاده شوند و حتی حجم محصوالت چوبی ‌ هایی که در هر لحظه نابود می ‌ و درخت شوند ناچیز است. ‌ قدیمی که دور ریخته یا سوزانده می لطفا درباره چوب احیای شده بیشتر توضیح بدید؟ های چوبی ‌ شود که از وسایل و سازه ‌ هایی اطالق می ‌ این اصطالح به چوب ها برای ساخت وسایل چوبی جدید استفاده ‌ شوند تا از آن ‌ قدیمی جدا می هایی هستند که در زندگی قبلی ‌ های احیا شده چوب ‌ شود. در واقع چوب خودشان کاربرد و هدفی داشتند و حاال با احیا شدن قابلیت استفاده در اند. در احیای چوب تغییری در ماهیت آن داده ‌ جدید را پیدا کرده ‌ یک وسیله شود. ‌ ها کم نمی ‌ شود و یا مانند بازیافت از ارزش آن ‌ نمی شوند؟ ‌ شما از کجا تامین می ‌ مواد اولیه کنیم و ‌ های احیا شده استفاده می ‌ مان از چوب ‌ ما برای تولید محصوالت مانند: میز ‌ چوبی قدیمی و غیر قابل استفاده ‌ منابع مختلفی داریم. هر وسیله های مخروب یا ‌ های چوبی خانه ‌ های قدیمی چوبی، کفپوش، ستون ‌ و صندلی های رها شده و... . ‌ های قایق یا لنج ‌ بازسازی شده یا حتی چوب توانستید فقط یک چیز را با آن ‌ اگر یک چوب دستی جادویی داشتید و می کردید یا ‌ ها امتحان می ‌ کنترل کنید، آیا شانس خودتان را با نجات جنگل کردید؟ ‌ مثال خودتان را تبدیل به ابر قهرمان یا یک فرد خیلی ثروتمند می ابر قهرمان واقعی کسی است که نسبت به خودش احساس خوبی داشته شویم و حس خوبی ‌ ها به یک ابرقهرمان تبدیل می ‌ باشد. با نجات جنگل کنیم. در عالم واقعیت این حس را وقتی تجربه ‌ نسبت به خودمان پیدا می ها و یا حتی یک درخت انجام بدیم. ‌ کنیم که بتوانیم کاری برای نجات جنگل ‌ می

چه شد که در استانبول استودیو تاسیس کردید؟ به شهر یا کشور دیگری فکر نکردید؟ برای ما اولین گام در جهت گسترش این کسب و کار از بازار ایران به بازار های ‌ جهانی، حضور در کشوری بود که بتوانیم در آنجا تعامل بیشتری با سایت المللی داشته باشیم. همچنین کشور ترکیه ‌ های بین ‌ فروش آنالین و گالری تر و ‌ باکیفیت ‌ تر است. اینجا مواد اولیه ‌ در صنعت چوپ از ایران پیشرفته تری ارائه ‌ تری در اختیار داریم و محصول نهایی ما با قیمت منصفانه ‌ ارزان حاکم در این ‌ دیگری که باید به آن اشاره کنیم سطح سلیقه ‌ شود. نکته ‌ می های ما نزدیکی زیادی دارد. همچنین ‌ کشور است که با استایل و طراحی دهیم. از جهت دیگر، ‌ تری را نسبت به ایران پوشش می ‌ در ترکیه بازار بزرگ استاندارد این کسب و کار در ترکیه فاصله زیادی با کشورهای اروپایی ندارد؛ بنابراین برای ما که در حال گسترش برندمان در ترکیه به عنوان شعبه دوم هستیم نزدیکی به ایران و در عین حال دسترسی به بازار اروپا اهمیت کند که ‌ داشت. به عالوه توریستی بودن استانبول آن را به شهری تبدیل می ها و جاهای مختلف دنیا در آن رفت و آمد ‌ روزانه مسافران زیادی از فرهنگ توانیم محصوالتمان را به راحتی در معرض دید ‌ دارند؛ پس در این شهر می های مختلف قرار دهیم. ‌ طیف وسیعی از مخاطب با سلیقه

16

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

کنید چه چیزی شما را ‌ چطور با هم آشنا شدید؟ فکر می شما ‌ تر چسب رابطه ‌ دارد؟ یا به طور واضح ‌ کنار هم نگه می هستند؟ اولین برخورد ما دعوت من (حنیف) از آرزو برای قهوه و رد کردن این دعوت از طرف آرزو در همان لحظه بود. دومین برخوردمان یک سال و نیم بعد در یک مصاحبه کاری بود. آرزو برای یک مصاحبه کاری به شرکتی که من در آن مسئول مصاحبه بودم آمد. آرزو را استخدام نکردم تا بتوانم با او ما در ابتدا حسی بود که ‌ کنم چسب رابطه ‌ قراربگذارم. فکر می دادیم و بعد هم اهداف مشترک، رفاقت و اعتمادی ‌ به هم می که بین ما وجود دارد. چه کسانی در این مسیر از شما حمایت کردند؟ اولین حامی ما در این مسیر محمد بحری نازنین بود که تمام اندازی کسب و کارمان نیاز داشتیم برای ما ‌ چیزی که برای راه های ما کمترین توقع و بیشترین حمایت ‌ مهیا کرد. خانواده را داشتند. با اضافه شدن حسام بهاری عزیز به مجموعه، سرعت ما بیشتر شد. افتتاح شعبه استانبول هم با حمایت و همکاری محمد طالبی عزیز اتفاق افتاد. پــل و پیامتان بـرای مخاطبان آن ‌ نظر شمـا در مورد مجله چیست؟ دهد نسبت ‌ پل ارائه می ‌ به نظر ما تصویر و مسیری که مجله های فارسی وجود داشت، با فاصله ‌ به چیزی که قبال در رسانه تر است. این مجله توانسته به ‌ تر و واقعی ‌ بسیار زیاد درست یک مرجع قابل اعتماد برای مردم تبدیل شود.

به نظر شما بازار محصوالت چوبی در ترکیه چطور است؟ از کار شما استقبال خوبی شد؟ طراحی برندهای مطرح جایگاه جهانی خوبی دارد. صنعت چوب قوی، ‌ کشور ترکیه در زمینه خوبی برای ‌ بازار بزرگ، محصوالت متنوع، برندهای خارجی و طیف وسیع مخاطب زمینه احیای چوب و سبک ‌ کنند. با توجه به جدید بودن ایده ‌ رقابت و البته پیشرفت ایجاد می کاری ما، در ابتدا استقبال خوبی از ما شد. امیدواریم بتوانیم به سرعت در این بازار پیش برویم و کارمان را گسترش بدهیم. چه چیزی در استانبول و ترکیه برای شما دوست داشتنی است؟ اند. در استانبول ‌ های سنتی در کنار هم قرار گرفته ‌ اینکه مدرنیته با حفظ فرهنگ و ریشه هوایی را تجربه کرد. ‌ و ‌ شود هرگونه سلیقه و حال ‌ می دار و جنگل چیست؟ ‌ حس خودتان به بوی آتش، بوی چوب نم ها ‌ ها در ذهن انسان ‌ ها دقیقا همان چیزهایی هستند که باعث شدند اولین جرقه ‌ این ترین چیزهایی است که حواس انسان ‌ ترین و ماندگار ‌ زده شود؛ طبیعت و بو یکی از قوی کند. ‌ را تحریک می

ها دارد؟ ‌ چوب چه تاثیر روانی روی انسان عنوان ‌ گیرد، حس امنیت است. به ‌ اولین حسی که در برخورد با چوب در انسان شکل می توان در تفاوت راه رفتن روی یک کفپوش چوبی نسبت به سرامیکی ‌ مثال این حس را می کنید، صمیمت ‌ یا بتنی درک کرد. دومین حسی که شما در مواجهه با چوب احساس می است. برای مثال در یک شرایط جغرافیایی یکسان یک کلبه چوبی احساس صمیمیت و کند. قرار گرفتن ‌ راحتی بیشتری نسبت به یک خانه با نمای سنگی در وجود شما ایجاد می دهد؛ بلکه ‌ در طبیعت نه تنها از نظر روانی اثر مثبتی دارد و به ما حس امنیت و آرامش می از نظر فیزیکی هم روی سالمت انسان تاثیرگذار است. ما مطمئنیم که لمس چوب حال کند. ‌ ها را بهتر می ‌ انسان گذرد و همکاری چه تاثیراتی روی این ازدواج داشته است؟ ‌ چند سال از ازدواج شما می انداختیم. یک سال ‌ سال قبل راه ۴ گردد. کسب و کارمان را هم ‌ برمی ٢٠١١ آشنایی ما به سال توان ‌ گویند در شرایط سخت مانند سفر می ‌ طور که می ‌ گذرد. همان ‌ هم از ازدواجمان می یکدیگر را بهتر ‌ شود. وقتی همکار باشید سلیقه ‌ ها را شناخت، حتما در کار هم می ‌ آدم ها و ‌ شوید و به فهم بهتری از روش ‌ شناسید. از اهداف و توانایی هم بیشتر آگاه می ‌ می رسید. همه این موارد منجر به شناخت بهتر و بیشتر ‌ های هم در شرایط سخت می ‌ حل ‌ راه شود. ‌ می

17

www . polertebat . com

گردی در بخش اروپایی استانبول پرداختیم. در این شماره سراغ یکی ‌ های قبلی مجله پل بیشتر به محله ‌ در شماره دریای ‌ رویم. این محله همسایه ‌ در بخش آسیایی می ) Kadıköy ( معروف و باقدمت به نام کادیکوی ‌ های ‌ از محله جذابی از مسجد سلطان احمد که در آن سوی آب در بخش ‌ توانید منظره ‌ مرمره است. از هر جای کادیکوی می اروپایی قرار دارد را ببینید. همجواری با دریا، جان و هیاهوی خاصی به کادیکوی بخشیده است. در همین ابتدا تاریخ و البته خرید و خوشگذرانی کردن عالقه دارید، کادیکوی مقصد خوبی برای شماست. ‌، بگوییم که اگر به هنر ها صحبت کردیم در این محله قرار ‌ آن ‌ های قبلی درباره ‌ خیابان بغداد و ایستگاه تاریخی حیدر پاشا که در شماره میدان تکسیم و خیابان استقالل. پس اگر روزی خواستید در آرامش ‌ دارند. این محله شلوغ است؛ اما نه به اندازه مردم استانبول بپردازید به کادیکوی بیایید. فراموش نکنید که حتما سری به ‌ نسبی به کشف زندگی روزمره کوی بزنید. این مجسمه یکی از نمادهای شهر استانبول در بخش آسیایی است و ‌ گاو معروف کادی ‌ مجسمه گاو ‌ گیرند. مجسمه ‌ ها از این مجسمه برای آدرس دادن کمک می ‌ قرار دارد. محلی Altıyol جاده ۶ در ابتدای تقاطع ساز فرانسوی ساخته شد و نمادی از پیروزی فرانسه علیه ‌ میالدی توسط یک مجسمه ۱۸۶۴ کادیکوی در سال آلمان است. این مجسمه بعدا به عنوان هدیه به دولت عثمانی تقدیم شد.

18

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

دسترسی و نگاه کلی به محله زیرا ؛‌ کنیم ‌ برخالف رسم همیشگی ابتدا مسیر دسترسی را برای شما تشریح می کادیکوی ‌ خواهیم دید کلی نسبت به این محله داشته باشید. دسترسی به محله ‌ می امکانات حمل و نقل گسترده بسیار ساده است. از ساحل امینونو یا ‌ به واسطه توانید ‌ بشیکتاش سوار فری یا اتوبوس دریایی شوید و به کادیکوی بیایید. می های کوچک) و اتوبوس ‌ فری (قایق ،‌) های زرد رنگ ‌ بوس ‌ با مترو، دولموش (مینی ‌ تر از اسکله ‌ طرف ‌ کمی آن ‌، خودتان را به اینجا برسانید. اگر از راه دریا به این محله بیایید بینید. بازار محلی پر از ‌ را می Çiya های محلی معروف مانند ‌ کادیکوی، بازار و رستوران محصوالت تازه به خصوص ماهی، میوه، زیتون، پنیر و... است. بعد به خیابان بهاریه مسیر استادیوم فنرباهچه و بعد خیابان بغداد را پیش رو ‌ رسید. با ادامه ‌ و مودا می رسید. ‌ دارید. در انتهای خیابان بغداد نیز به جاده و سرانجام ساحل بستان می

ها ‌ خرید ارزان و سرگرمی های روزمره، ‌ خیابان بهاریه و بگهاد محل خوبی برای خرید لباس تر از باقی ‌ لباس مجلسی و لباس عروس با قیمت منصفانه های استانبول هستند. ایستگاه متروی بگهاد در کنار ‌ محله کند. بعد از خرید ‌ این محله قرار دارد و دسترسی را آسان می های باریک ‌ کوچه ‌ توانید به مودا بروید. خیابانی با کوچه و پس ‌ می انگیز که به مهد هنر، موسیقی و اعتراض در بخش ‌ و هیجان ‌ های زیبایی که منظره ‌ آسیایی استانبول شهرت دارد. در مدا و باغ توانید در یک بعد از ظهر تابستانی از نوشیدن چای ‌ دریا دارند، می شود به پارک ‌ ها لذت ببرید. خیابان که تمام می ‌ و قهوه در آن توانید در خط ساحل قدم بزنید ‌ رسید. در این پارک می ‌ ساحلی می ترین ‌ و یا دوچرخه سواری کنید. باغ چایی مودا یکی از محبوب های سبک و ‌ ها در این محله است. برای خوردن اسنک ‌ مکان بزنید که همیشه نان تازه Naan Bakeshop خوشمزه سری به هایشان دارند. ‌ برای ساندویچ

هنــرگــردی در محلــه اگر به هنر عالقه دارید چند پیشنهاد جذاب برای شما داریم. به سینمای قدیمی و های زبان اصلی هم ‌ فروشد و فیلم ‌ بروید که بلیت ارزان می )Rexx( نوستالژیک رکس ) Süreyya Operası ( مندان به موسیقی سری به سالن اپرای ثریا ‌ کند. عالقه ‌ پخش می بزنند. یک بلیط کنسرت باله یا موسیقی رزرو کنید و لذت ببرید. اگر به سبک راک بروید. این خانه-موزه متعلق به یکی از هنرمندان Barış Manço ‌ عالقه دارید به موزه نماد موسیقی راک در ترکیه بود. یک پیشنهاد ۸۰ و ۷۰ های ‌ ترکیه است که در دهه ) Arka oda ( دیگر هم برای عاشقان موسیقی و هنر داریم. به کافه و مرکز موسیقی ها به آن رایگان ‌ بروید. این مرکز در خیابان کدیفه واقع شده است و ورود خارجی توانید از موسیقی و هنر ‌ است. در این محل نیز می Bina است. مکان هنری بعدی های هنری که هر کدام ‌ لذت ببرید. تئاتر مودا، مرکز فرهنگی ناظم حکمت، کافه های دیگری برای لذت بردن از هنر هستند. ‌ داستانی دارند هم مکان

بروید که غذاهای دریایی و راکی آن Koço به رستوران قدیمی معروف است. البته فراموش نکنید که باید میزتان را از قبل رزرو Arka oda ، Ayı کنید، زیرا این رستوان معموال شلوغ است. بارهای کنند ‌ که پاتوق جوانان هستند از عصر شروع به کار می Zeplin و توانند ‌ مندان به وسایل آنتیک می ‌ و پذیرای شما هستند. عالقه فروشی ‌ های آنتیک ‌ بروند که پر از مغازه Antikacılar به خیابان ترین مسجد ‌ ، قدیمی ‌ است. دهکده باستانی، چند باغ، صومعه های دیدنی این محله هستند که ‌ استانبول و... از دیگر بخش ها وقت گذرانی کنید. ‌ توانید در آن ‌ می

19

www . polertebat . com

پیشکشی به فرمانده ایرانی، امیر گونه خان پارک امیـــرگان

های شهر در بخش ‌ ترین پارک ‌ ها، یکی از بزرگ ‌ ) معروف به پارک الله Emirgan پارک تاریخی امیرگان ( ‌ شود. امیرگان در منطقه ‌ اروپایی است. این پارک در فصل بهار مانند بهشت سرسبز و رنگارنگ می ‌ های قبلی مجله ‌ یر نزدیک پل دوم بسفر (پل سلطان محمد فاتح) قرار دارد که در شماره ‌ سرسبز ساری پل آن را به طور مفصل معرفی کردیم. شود. یکی ‌ های الله در اینجا برپا می ‌ میالدی، هر سال به طور مرتب در ماه آوریل فستیوال گل ۲۰۰۵ از سال های زیبایش است؛ البته چون امیرگان روی تپه و تقریبا ‌ کاری ‌ از دالیل شهرت این پارک سرسبزی و گل هزار متر مربعی ۴۰۴ ِ بسفر دارد. در این پارک ‌ انداز خوبی به تنگه ‌ نزدیک ساحل واقع شده است، چشم روی، زمین بازی، آالچیق و... وجود ‌ عالوه بر پوشش گیاهی متنوع، دو تاالب زیبا، یک دریاچه، مسیر پیاده نیک، تفریح و گذراندن اوقات فراغت است. ‌ های مردم شهر برای پیک ‌ دارد. امیرگان یکی از پاتوق کنار ساحل، اقامتگاه تابستانی ‌ ستاره ۵ های گران قیمت و ‌ ناگفته نماند که همجواری با ایستینیه، هتل اند. ‌ رئیس جمهور و سفارتخانه آلمان شهرت این مکان را بیشتر کرده

20

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

امیرگان پیشکش صلح به فرمانده ایرانی این پارک در گذشته یک باغ بود و مالکیت خصوصی داشت. با استناد به تاریخ رسد. سلطان مراد چهارم (فرزند ماه پیکر و سلطان ‌ می ۱۷ قدمت این محل به قرن صفویه هدیه ‌ احمد یکم) باغ را به یک فرمانده ایرانی به نام امیر گونه خان از سلسله ایروان ‌ داد. ماجرا از این قرار بود که سلطان مراد چهارم به ایران حمله کرد و قلعه را به تصرف خود درآورد و سپس شهر تبریز را به آتش کشید؛ کمی بعد اوضاع به ای پیش رفت که دولت عثمانی و ایران با هم مصالحه کردند. ‌ گونه باغ مذکور نیز به عنوان پیشکش تقدیم امیر گونه خان شد. امیر گونه خان و وزیر ماه گفتگو و مطالعه کردند ۲ ، عثمانیان (محمد پاشا) کسانی بودند که پس از صلح های ‌ ها و سوتفاهم ‌ تا مرزهای دو کشور را مشخص کنند. مدتی بعد باز آتش جنگ کهنه زبانه کشید و صلح نیمه کاره رها شد. عراق شورش کرد، از ایران جدا شد و زهاب (قصر شیرین) به عثمانی پیوست. سپس دوباره موضوع ‌ طبق عهدنامه ها امیرگون بود؛ سپس برای سهولت تلفظ ‌ صلح مطرح شد. نام این پارک تا مدت به امیرگان تغییر کرد.

های پارک امیرگان ‌ عمارت ها چندین بار تغییر کرده ‌ مالکیت این باغ بزرگ در طول سال میالدی این باغ بزرگ به فرمانده عثمانی در ۱۸۶۰ است. در سال اهدا شد. اسماعیل Khedive Isma'il Pasha مصر و سودان، پاشا که فرد متمولی بود، سه ساختمان دو طبقه در این باغ Sarı های ‌ هایشان به نام ‌ ساخت. این سه ساختمان طبق رنگ Beyaz (عمارت صورتی)، Pembe Köşk (عمارت زرد)، Köşk گذاری شدند. سبک معماری عثمانی ‌ (عمارت سفید) نام Köşk شود. ‌ و نئوکالسیک به وضوح در این سه ساختمان دیده می اند و در حال حاضر به عنوان کافه و ‌ ها بازسازی شده ‌ ساختمان ۱۸۶۱ های ‌ شود. عمارت زرد بین سال ‌ ها استفاده می ‌ رستوران از آن ساخته شد. Sarkis Balyan در مرکز باغ و توسط معمار ۱۸۷۸ الی باغ بوده است. ‌ خانه ‌ متری مهمان ۴۰۰ رسد این بنای ‌ به نظر می تزئینات سقف بسیار زیبا و شاد هستند. عمارت صورتی نیز حاال های ‌ یک کافه و رستوران است که گاهی مراسم عروسی و جشن شود و در تابستان با احتساب فضای ‌ مختلف در آن برگزار می نفر مهمان را دارد. عمارت سفید نزدیک عمارت ۴۰۰ باز ظرفیت صورتی است و مانند آن سبک نئوکالسیک دارد. این عمارت اسماعیل ‌ ای است. ورثه ‌ ها رستوران ترکیه ‌ ها کافه و شب ‌ صبح ‌ ، فروشنده Satvet Lütfi Tozan باغ را به ۱۹۳۰ پاشا در سال میالدی این باغ به ۷۰ ‌ ثروتمند اسلحه فروختند. سرانجام در دهه مالکیت شهرداری استانبول درآمد و یک پارک عمومی شد. چند سازی در انتهای باغ و کنار ساحل وجود داشتند که ‌ کارگاه کشتی اند. ‌ های ساحلی داده ‌ حاال جای خود را به کافه و رستوران

این آخر هفته بزن بریم امیرگان شب باز است. همانطور که گفتیم ۱۰:۳۰ صبح تا ۶ پارک امیرگان هر روز از ساعت رشید پاشا قرار دارد. ‌ تر در محله ‌ یر و به طور دقیق ‌ ساری ‌ این پارک بزرگ در منطقه عمومی مانند تراموا و اتوبوس بسیار ‌ دسترسی به این محل با وسایل نقلیه توانید ‌ آسان است. اگر خودتان را به پایانه اتوبوسرانی اسکله کاباتاش برسانید، می را سوار شوید و در ایستگاه پارک پیاده شوید. باغ آتاتورک و 25E ‌ اتوبوس شماره های قبلی مجله معرفی شدند در نزدیکی این پارک ‌ جنگل بلگراد که در شماره نیک در امیرگان حاضر باشید و حسابی خوش ‌ قرار دارند. این آخر هفته برای پیک بگذرانید.

21

www . polertebat . com

اش، با هر موج آرامش ‌ های شلوغش سر از کنار دریا دربیاورید. دریا به جز زندگی بخشی ‌ توانید از میان خیابان ‌ های استانبول این است که می ‌ یکی از جذابیت کند. برای رسیدن به این آرامش، گوش ‌ قراری آب است که دریا را جذاب می ‌ کرد؟ بی ‌ ها نبودند، دریا با یک مرداب چه فرقی می ‌ آورد. اگر موج ‌ را هم به ساحل می کنیم سر بزنید. ‌ ساحل معروف استانبول که در ادامه معرفی می ۴ توانید به یکی از ‌ تان در تابستان می ‌ دادن به موسیقی آب و خوش رنگ کردن پوست تر از آخر ‌ ورودی برای پالژهای استانبول در اواسط هفته معموال ارزان ‌ ای هستند. هزینه ‌ ها شنی و ماسه ‌ هر ساحل یک تا چند پالژ دارد و تمام پالژهای آن لیر است. ۱۵ هاست. کمترین ورودی برای پالژها ‌ هفته

این ساحل در بخش اروپایی استانبول قرار دارد. ساحلی زیبا که با داشتن دیسکو و کالب یک روز تابستانی پرهیجان را برای شما رقم دار دراز بکشید یا بدنتان ‌ های سایبان ‌ توانید روی تخت ‌ خواهد زد. می های داغ فرو ببرید. ساحل کلیوس از مرکز شهر دور است، ‌ را زیر ماسه توانید با وسایل حمل و نقل عمومی به آنجا بروید. برای این ‌ اما می کار وسایل الزم برای حمام آفتاب را داخل کیفتان بریزید و خودتان را هایی شوید که ‌ به متروی حاجی عثمان برسانید. از آنجا سوار اتوبوس گذارید و ‌ زیبای سرسبزی را پشت سر می ‌ روند. جاده ‌ به این ساحل می رسید. ‌ سرانجام به این ساحل می

ساحــلکلیــوس

ترین پالژهای استانبول در بخش اروپایی است. ساحل ‌ فلوریا یکی از معروف متری مشرف به دریای مرمره است. بیش از هزار تخت و سایبان ۸۰۰ ِ این پالژ اند و زمانی که خورشید در آسمان بدرخشد، تقریبا تمام ‌ کنار هم چیده شده درخشد؛ اما ‌ شوند. ساحل فلوریا تمیز است و زیر نور آفتاب می ‌ ها پر می ‌ آن ها چندان زالل نیست. اینجا ساحل محبوب ‌ متاسفانه آب آن به خاطر جلبک زیادی با فرودگاه سابق استانبول یعنی فرودگاه ‌ آتاتورک بوده است و فاصله توانید در پارکی که نزدیک این پالژ است دوچرخه سواری ‌ آتاتورک ندارد. می کنید. برای آفتاب گرفتن در این ساحل معروف باید خودتان را به ایستگاه متروی فلوریا برسانید.

ساحــل فلــوریـا

22

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

این ساحل نیز مانند ساحل قبلی خارج از شهر است؛ اما طرفداران بسیاری دارد. شیله مشرف به دریای سیاه است و یک ساعتی از بخش ‌ در بخش آسیایی استانبول (در فاصله های ‌ اسکودار ) قرار دارد. در این ساحل پالژهای مختلفی با قیمت های ‌ ورودی مختلف وجود دارند. این ساحل یکی از انتخاب زیرا ؛‌ کنند است ‌ های اروپایی که به استانبول سفر می ‌ توریست العاده ‌ ای فوق ‌ های بکری دارد که منظره ‌ هایی از آن جنگل ‌ بخش توانید بخش اختصاصی کرایه کنید که ‌ اند. در شیله می ‌ ساخته چتر و تخت ‌ بیشتری دارد. در برخی از پالژها برای اجاره ‌ البته هزینه کنند که خوشبختانه خیلی زیاد ‌ از شما هزینه جدا دریافت می های شیله غذای دریایی تازه میل کنید و از ‌ نیست. در رستوران ها لذت ببرید. ‌ جی ‌ صدای اجرای موسیقی زنده و یا موسیقی دی اگر خودروی شخصی ندارید، نگران نباشید چون دسترسی به این ساحل هم با وسایل حمل و نقل عمومی ممکن است. پياده شويد و Altunizade سوار متروبوس شويد و در ايستگاه به شيله برسيد و یکی از پالژها 139 سپس از طريق خط اتوبوس را برای حمام آفتاب و شنا در دریا انتخاب کنید.

ساحــل شیلــه

انداز ‌ ایــن ساحــل تقریبا شلــوغ که چشــم زیبایــی به جزایــر پرنس دارد در بخش کادیکوی واقع شده ‌ آسیایی و در محله است. اطراف ساحل جاده بوستان پر از های چوبی قدیمی و زیباست. اگر ‌ خانه شنا، والیبال ساحلی و کمی تفریح و انرژی را دوست دارید، بدون شک باید به این توانید در این محل آفتاب ‌ ساحل بروید. می نیک خانوادگی را تجربه ‌ بگیرید و یا یک پیک کنید. چند پالژ در کنار این ساحل قرار دارند ها عمومی و رایگان هستند. ‌ که برخی از آن یک پارک بزرگ در کنار این ساحل وجود دارد روی، دویدن و ‌ که محل مناسبی برای پیاده دوچرخه سواری است. برای دسترسی به این ساحل و پالژهایش باید به کادیکوی های ‌ بروید و از آنجا سوار اتوبوس یا دلموش جاده بوستان شوید.

ساحل جاده بوستان

23

www . polertebat . com

پامــوککالــه بهشت سفید رنگ

طبیعی در جنوب غربی ترکیه و به طور ‌ است. این جاذبه ) Pamukkale ( ترین اسپاهای طبیعی دنیا پاموک کاله ‌ یکی از کارت پستالی مندرس قرار دارد. این بخش به همراه آثار باستانی بازمانده از امپراطوری رُم ‌ کیلومتری شهر دنیزلی در کنار رودخانه ۶۰ تر در ‌ دقیق کاله واقعا مقصدی برای آرامش ‌ شود. پاموک ‌ ها محافظت می ‌ اند و به طور جدی از آن ‌ به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شده تر که ‌ های قله برف باشند. نزدیک ‌ اندازد، که نکند این سفیدی ‌ سفیدش از دور بیننده را به اشتباه می ‌ تن و روان است. رنگ ای است. اگر معماری ‌ پنبه ‌ کاله به معنی قلعه ‌ کند. در زبان فارسی پاموک ‌ شوید رنگ آبی هم زیر نور خورشید خودنمایی می ‌ می های دنیا در این منطقه تولید ‌ ها را ببندید. یکی از بهترین شراب ‌ خواهید، چمدان ‌ های آب گرم و یک شراب ناب می ‌ رومی، چشمه های مشابهی از پاموک کاله در ایران، نیوزلند، ایتالیا، آمریکا، مکزیک و چین وجود دارند؛ اما خیلی زود و با خواندن ‌ شود. نمونه ‌ می ترکیه یک چیز دیگر است. ‌ کاله ‌ ک ‌ پذیرید که پامو ‌ این مطلب شما هم می

24

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

M A G A Z I N E

های آبی و سفید ‌ فتح تپه های این منطقه را ‌ اصلی آب ‌ کربنات سه ماده ‌ کلسیم، سولفات منزیم و بی ریزد، در ‌ دهند. جریان آب آهک داری که از باالی تپه به پایین می ‌ تشکیل می زیبا را به وجود آورده است. در واقع رنگ سفید به خاطر ‌ گذر اعصار این منظره توانید کفش بپوشید و باید پابرهنه ‌ رسوبات آهک است. در این منطقه نمی ها باعث فرسایش مواد ته ‌ شیب نسبتا کند تپه را باال بروید؛ زیرا کف کفش های کوچک ‌ آب گرم پلکانی آب حوضچه ‌ چشمه ۱۷ . شوند ‌ نشین شده می تا ۳۵ گوییم آب گرم منظورمان آبی است که بین ‌ کنند. وقتی می ‌ را تامین می ها خنک و برخی گرم هستند. ‌ گراد گرما دارد. برخی از قسمت ‌ درجه سانتی 100 ‍ پس در ابتدا کمی پاهایتان ،‌ زبری آهک ممکن است کف پاهای شما اذیت کند را در آب قرار دهید تا پوستتان نرم شود. حتما از ضد آفتاب استفاده کنید؛ زیرا خطر سوختگی پوست در این منطقه کامال جدی است. در باالی تپه، استخری به نام استخر آرزوها قرار دارد. به آن استخر بروید و بدن خودتان را با مواد سفید ‌ توانید منظره ‌ رنگ ماساژ دهید؛ زیرا خاصیت درمانی بسیاری دارد. از آن باال می ها باقی مانده را ببینید. ‌ زیبایی از شهر باستانی هیراپولیس که از زمان رومی کنید. چشمانتان را ‌ البته در مسیر رسیدن به پاموک کاله از این شهر عبور می آمدند ‌ ببندید و گالدیاتورهایی را تصور کنید که بعد از جنگ به پاموک کاله می های پر خاصیت، شفابخش و گرم ‌ تا درد عضالتشان را با آب درمانی در این آب معروف مصری کلوپاترا به خاطر این ‌ تسکیندهند.مطابقیکافسانه،ملکه ها به ترکیه سفر کرد. ‌ چشمه

های اطراف پاموک کاله ‌ جاذبه شد، ابتدا باید ‌ رسم رومیان بر این بود که هر مسافری که به شهر وارد می دادند. به همین دلیل ‌ ها به نظافت اهمیت زیادی می ‌ کرد. آن ‌ حمام می یک استخر بزرگ به نام برکه مقدس در کنار معبد آپولو شهر هیراپولیس توانند در آن شنا ‌ ساخته بودند. این استخر هنوز هم وجود دارد و مردم می انگیز است. شما شانس شنا کردن در کنار ‌ کنند. نمای زیر آب واقعا شگفت های گذشته را دارید که مانند یک فیلم ‌ های زیر آبی بازمانده از قرن ‌ مخروبه بزرگ دو بخشی ‌ این شهر امروزه به یک موزه ‌ علمی و تخیلی است. مجموعه تبدیل شده است. بخش مسقف این موزه مخصوص نگهداری اشیای ‌ های مرمری بازمانده ‌ قدیمی است و بخش دیگر نیز ساختمان و ستون شهر هستند. در شهر هیراپولیس غاری به نام پولوتونیون وجود دارد. در رفت، زنده ‌ ای که به داخل غار می ‌ ها آمده است که هر موجود زنده ‌ افسانه گفتند. این غار در ‌ آمد. به همین دلیل به آن ورودی مرگ می ‌ بیرون نمی کشف شد و مشخص شد که علت مرگ گازهای سمی موجود ۲۰۱۳ سال اند. یک تئاتر روباز هم در این شهر وجود دارد که از نظر معماری ‌ در غار بوده های ‌ استادیوم ‌ انگیز است. این تئاتر به اندازه ‌ و سالمت بنا واقعا شگفت های مهیج یا ‌ امروزی ظرفیت دارد. تصور کنید که روزی در این تئاتر برنامه نشستند و از ‌ داد و مردم روی سکوی سنگی آن می ‌ جنگ گالدیاتوری رخ می بردند. ‌ نمایش لذت می

کاله ‌ ریزی سفر به پاموک ‌ برنامه خواهید با ماشین شخصی به پاموک کاله بروید ‌ اگر در استانبول هستید و می ساعت) رانندگی کنید. قبل از هر چیزی بدانید که ۷ کیلومتر (حدود ۶۳۰ باید امکان عبور و مرور خودرو در اطراف پاموک کاله وجود ندارد. اگر در آنتالیا ساعته به این بهشت سفید رنگ ۳ ً یا کوش آداسی یا ازمیر باشید، تقریبا رسید. پرواز مستقیمی از استانبول به دنیزلی وجود دارد. از شهر دنیزلی ‌ می کاله برسید. برای مسیر برگشت ‌ توانید با دلموش یک ساعته به پاموک ‌ می های تابستانی است. ‌ هم دلموش وجود دارد. اوج شلوغی مربوط به ماه هوای این منطقه در بیشتر روزهای سال دوست داشتنی و معتدل گزارش شود. ‌ می

25

www . polertebat . com

| عـمـــــار اسـکـوئِـــــر مـــــال

| ترین مرکز خرید در بخش آسیایی ‌ ترین و بزرگ ‌ لوکس |

Emmar ای که در بخش اروپایی استانبول قرار دارند پرداختیم؛ اما در این شماره سَری به مرکز خرید ‌ های قبلی پل بیشتر به معرفی مراکز خرید برجسته ‌ در شماره های زیبا در مرکز این پاساژ دارد. این مجموعه با معماری ‌ فواره ‌ (اسکوئِر) اشاره به میدانی با Square ‌ زنیم. کلمه ‌ در بخش آسیایی استانبول می Square Emaar Properties PJSC شیکش، مرکزی برای فروش محصوالت بسیار لوکس از برندهای سطح باالست. مرکز خرید عمار اسکوئر توسط هولدینگ عربی ها در توان هرکسی ‌ لوکس که خرید از آن ‌ مغازه ۳۰۰ ی کاری خود دارد. در کنار بیش از ‌ ساخته شد. این هلدینگ ساخت برج خلیفه و دبی مال را نیز در رزومه سال از تاسیس عمار اسکوئر ۳ های مرکز خرید عمار اسکوئر هم بازدید کنید. کمتر از ‌ توانید از آکواریوم، سینما، شهربازی، کافه و رستوران ‌ نیست، می اند خیلی زود عمار را به شهرت و محبوبیت برسانند. ‌ اما معماری خیره کننده، وسعت زیاد، امکانات تفریحی و همچنین برندهای لوکس توانسته ‌؛ گذرد ‌ می

امکانات تفریحی وحش دریایی، ‌ بخشی از مرکز خرید شامل آکواریوم و باغ مندان به حیاط زیرآبی ‌ شهربازی، سینما و... است. عالقه هزار جاندار مختلف ۲ توانند در بازدیدشان بیش از ‌ می را در آکواریوم عمار تماشا کنند. این بخش برای بازدید ها به خصوص کودکان بسیار مهیج و آموزنده ‌ خانواده ‌ توانید از مغازه ‌ خواهد بود. بعد از خروج از آکواریوم می سالن ۱۵ . آکواریوم چیزهای جذابی بخرید ‌ خرید هدیه نفر پذیرای شما برای ۴۰۰ هزار و ۲ سینما با ظرفیتی برابر الملل ‌ های سینمای ترکیه و بین ‌ نمایش به روزترین فیلم بعدی ۴ هستند. چطور است که سری هم به سینمای عمار بزنید؟ آرایشگاه زیبایی، نمازخانه، ‌ مهیج و پیشرفته تاالر پذیرایی، سالن تئاتر، اتاق مادر و کودک، زمین بازی آسا ‌ کودکان و... از امکانات دیگر این مرکز خرید غول خرید را با تفریح و هیجان همراه ‌ هستند که تجربه خواهند کرد.

26

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

M A G A Z I N E

ها ‌ مغازه مرکز خرید عمار اسکوئر بهشتی برای عاشقان برندهای مختلف است. Zara Home ، Zara ، Victoria’s Secret برندهای حاضر در این مجموعه شامل The North Face ، Swatch ، Swarovski ، Sephora ، Puma ، NYX ، Mercedes Benz Gelecek Otomotiv ، Mavi ، Massimo Dutti ، Mango ، Mac ، İpekyol & Machka ، Hotiç ، Hermes ، Guess ، Columbia ، Cremeria شوند. ‌ و... می Milano ، Cartier ، ‌Bershka ، Boss ، LC ، Koton ، adL ، Adidas ای روزمان، گراتیس، میگروس و واتسون نیز در این ‌ های زنجیره ‌ فروشگاه ها در فضای آزاد و برخی در فضای داخلی ‌ مرکز شعبه دارند. برخی از این مغازه توانید هر چیزی ‌ قرار دارند. شکی نیست که با وجود تنوع برندهای حاضر می های الکترونیکی و یا لوازم منزل و ‌ که بخواهید از پوشاک گرفته تا دستگاه باغبانی را در عمار اسکوئر پیدا کنید.

راهنمای بازدید شب ۱۰ صبح تا ۱۰ توانید از حدود ساعت ‌ برای خرید و وقت گذرانی در عمار، می ساعت زمان نیاز ۴ الی ۳ مراجعه کنید. برای یک خرید کامل و تفریح حدود خواهید داشت. همانطور که در ابتدا اشاره شد، عمار در بخش آسیایی و در کنیم که شما در میدان تکسیم ‌ معروف اسکودار قرار دارد. فرض می ‌ محله هستید. برای رسیدن به عمار سوار مترویی شوید که به سمت مجیدیه کوی را سوار 34AS رود. از ایستگاه مجیدیه کوی خارج شوید. متروبوس خط ‌ می از متروبوس پیاده شوید. حاال UZUNÇAYIR شوید و در ایستگاه اوزون چایر هایی شوید که شما را یکراست به عمار اسکوئر ‌ منتظر تاکسی یا دولموش برند. بازدید از عمار را به آخر هفته موکول نکنید، زیرا این مرکز خرید در ‌ می شود. ‌ روزهای تعطیل بسیار شلوغ می

27

www . polertebat . com

28

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

M A G A Z I N E

29

www . polertebat . com

کنیم تا ‌ در هر شماره از مجله پل چند اپلیکیشن را به شما معرفی می تان کشف کنید و بیشتر لذت ‌ بتوانید امکانات بیشتری را با تلفن همراه ببرید. تکنولوژی به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید بسیاری از کارهای سازی کنید. ‌ روزمره را ساده های پُـــــل ‌ گنجینه اپلیکیشـن

رزرو رستوران در ترکیه

ها ‌ تواند آن ‌ ها دارد و می ‌ این اپلیکیشن لیست تقریبا کاملی از رستوران ها برای شما مرتب کند. ‌ بندی و تخفیف ‌ را بر حسب فاصله، قیمت، رتبه درجه از رستوران منتخب را تماشا ۳۶۰ توانید یک نمای ‌ همچنین می ذخیره کنید تا اگر Fixtable کنید. رستوران دلخواهتان را در اپلیکیشن این رستوران تخفیف خاصی داشت، از آن باخبر شوید. در کنار تمام این این اپلیکیشن برای رزرو رستوران در روز ‌ ترین استفاده ‌ امکانات، اصلی و iOS و ساعتی مشخص است. این اپلیکیشن با هر دو سیستم عامل اندروید سازگاری دارد و دو زبانه (ترکی و انگلیسی) است.

ترین داروخانه ‌ نزدیک

شویم و ‌ وقتی بیمار هستیم معموال بسیار کالفه می ترین داروخانه را ‌ تر نزدیک ‌ دوست داریم هر چه سریع پیدا کنیم. این اپلیکیشن محلی که مخصوص ترکیه طراحی شده است، دقیقا همین کار را برای شما انجام دهد. با استفاده از آن نام داروخانه، آدرس و شماره ‌ می تلفنش را به راحتی پیدا کنید. اگر دنبال داروی خاصی بودید فقط کافی است با داروخانه تماس بگیرید و ‌ آن دارو سوال کنید؛ به این ترتیب زحمت مراجعه ‌ درباره شود. شهرهای بزرگی مانند استانبول، ‌ حضوری کم می آنکارا، آنتالیا، بورسا و... تحت پوشش این برنامه هستند. این اپلیکیشن هم قابلیت اجرا روی هر دو سیستم عامل مشهور موبایلی را دارد.

30

اولین و تنها مجله فارسی زبان کشور ترکیه مجله پـــــــل

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84

Powered by