POL Magazine No.19 Turkey

های این ‌ ترین ‌ های این لیست است، بلکه یکی از باثبات ‌ نه تنها از قدیمی Zelda افسانه شود که بتواند در طول سه نسل کیفیت ‌ رود. کمتر فرنچایزی پیدا می ‌ لیست هم به شمار می باالی خودش را حفظ کرده و کماکان به افتخار آفرینی ادامه دهد. داستان بازی از آنجا آغاز »، پروتاگونیست اصلی سری، پس از خوابی صد ساله، در معبد رستاخیز Link شود که « ‌ می جدیدی را پیش روی خودش ‌ آید و ماجروجویی ‌ بدون اینکه چیزی به خاطر بیاورد، به هوش می بیند که به راهنمایش تبدیل ‌ بیند. او به دنبال خروج از معبد رستاخیز، پیرمردی را می ‌ می و هایرول را از اسیری آزاد کند. هر چند Zelda این است که شاهزاده Link شود . ماموریت ‌ می داستانی شنیدنی و 2017 نبوده، اما زلدای Nintendo های ‌ داستان هیچوقت در اولویت بازی شود که ‌ سرایی خوب باعث می ‌ کننده را برای مخاطب آماده کرده است. همین داستان ‌ سرگرم هیچوقت هدف را در جریان ماجروجویی از یاد نبرید. جهان بازی دارای چهار منطقه اصلی است ها تحت ‌ شوند. در طول بازی این مکان ‌ ای محافظت می ‌ که هر کدام توسط یک موجود افسانه ها Divine beast سلطه فرمانروای خبیث بازی هستند. پس از اینکه بازیکن هر کدام از این شود که دارای ‌ را فتح کند، یک گوی جادویی توسط فرمانروای آن منطقه به بازیکن داده می های خاص و منحصر به فرد است. ‌ قابلیت ای نیاز دارد؛ با ‌ کلمه 3000 ای ‌ جزئیات در جهان این بازی به قدری باال است که خودش مقاله را در دو کلمه توصیف The Legend of Zelda Breath of the Wild شود ‌ این حال، می را دارید، تجربه این بازی برای شما الزامی Nintendo کرد: سرگرمی خالص. اگر آخرین کنسول ندارید، بدانید که این بازی به تنهایی ارزش خرید آن را دارد. این Nintendo است؛ اما اگر و Mario Odyssey را با کنار زدن 2017 بازی به قدری موفق بود که توانست جایزه بازی سال اکنون توسط ‌ هم Breath of The Wild از آن خود کند. دنباله Horizon Zero Dawn شود. ‌ منتشر می 2023 در دست ساخت قرار دارد که در بهار Nintendo

بار تجربه کردید، اما قرار ندادن آن در ‌ را حداقل یک GTA V با اینکه احتماال همه شما بازی به دلیل فروش وحشتناک Rockstar این لیست ظلم بزرگی است. درست است که توانداز شاهکار ‌ نسخه جدید را با تاخیر بزرگی مواجه کرده، اما کسی نمی ‌ ، ساخت و عرضه GTA V های زیادی سعی کردند از فرمول آن ‌ پوشی کند. بعد از انتشار این اثر بازی ‌ چشم GTA V بودن باز و مدرنی به این خوبی ‌ تواند اثر جهان ‌ نمی Rockstar جز ‌ الگوبرداری کنند، اما هیچکس به های قبلی، خط داستانی چندین خالفکار زیرزمینی را ‌ مثل نسخه GTA V آوری کند. بازی ‌ جمع کنند. از همان مقدمه و ماموریت اول بازی ‌ پوشی نمی ‌ کند که از هیچ خالفی چشم ‌ دنبال می ای ‌ طلبانه ‌ توانیم متوجه شویم که با چه عنوان بزرگ و جاه ‌ پردازید، می ‌ که به سرقت بانک می باالخره توانست امکان بازی کردن Rockstar افزاری، ‌ روبرو هستیم. به لطف پیشرفت سخت پلی بازی با ‌ با سه شخصیت به طور همزمان را فراهم کند. به لطف این تغییر بزرگ، طراحی گیم را از مشکل تکرا ر مراحلش نجات داد. Rockstar تغییرات بزرگی همراه شد که موقتا ، سعی داشت تعادل مناسبی بین آرکید بودن و فیزیک GTA IV پلی بازی برخالف ‌ با اینکه گیم کرد؛ ‌ سازی خوبی را به مخاطب القا می ‌ کماکانحسشبیه GTA V ‌ گریانه ایجاد کند، تجربه ‌ واقع انعکاسی از اوج GTA V سانتس در حال رانندگی است. ‌ مثل اینکه بازیکن واقعا در شهر لوس ای که بهترین شکل ممکن جواب داد. بازی به ‌ طلبی ‌ طلبی در طراحی یک بازی است؛ جاه ‌ جاه شد. Take-Two ترین بازی تاریخ ‌ ، تبدیل به پُرفروش 95 قدری موفق بود که عالوه بر متای شود. ‌ های تاریخ هم یاد می ‌ ترین بازی ‌ به عنوان یکی از پُرفروش GTA V ، از ‌ عالوه بر این Rockstar اگر یک درصد این بازی را تجربه نکردید، فرصت خوبیست که به سراغش بروید. روزرسانی نسل نهمی بازی را منتشر کرد که تغییرات مثبتی را در کیفیت بصری و ‌ اخیرا به اکنون با تخفیف خوبی در دسترس است و ‌ جزئیات بازی ایجاد کرده است. این بازی هم توانید اقدام به خرید آن کنید. ‌ می

70

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by