POL Magazine No.19 Turkey

Bethesda Game Studios آفرینی هستید، امکان ندارد که با شرکت ‌ های نقش ‌ اگر طرفدار بازی چهارم، از نسخه سوم و ‌ جای نسخه ‌ آشنایی نداشته باشید. شاید از خودتان بپرسید چرا به نام برده نشد؟ مشخصا اگر به کیفیت و تاثیرگذاری باشد، قطعا جا دادن نسخه New Vegas باز را به شما ‌ های با کیفیت جهان ‌ ترین بازی ‌ سوم در اولویت قرار دارد، اما ما قصد داریم مدرن در زمان خودشان تاثیرگذار به حساب Fallout New Vegas و 3 Fallout معرفی کنیم. شاید اکنون منقضی ‌ ها هم ‌ های آن ‌ زدنی داشتند، اما بسیاری از مکانیک ‌ آمدند و کیفیتی مثال ‌ می ای را تجربه نکردید، هیچ شروعی بهتر از ‌ شده است. اگر با این سری آشنایی ندارید و نسخه های این سری، دنباله داستانی ‌ کدام از نسخه ‌ وجود ندارد. الزم است بدانید که هیچ 4 Fallout ها خط داستانی منحصر به فرد خودشان را دارند. بنابراین ‌ آن ‌ و مستقیم یکدیگر نیستد و همه های قدیمی را بازی کرده باشید. بازی Fallout ً برای تجربه نسخه چهارم، نیازی نیست حتما ها امروزه از این بازی به عنوان ‌ به بازار عرضه شد. با اینکه خیلی 2015 در نوامبر سال 4 Fallout هاش، کماکان یکی از ‌ با تمام حاشیه 4 Fallout کنند، اما ‌ اثری ضعیف و فاقد ارزش یاد می آفرینی غربی در نسل هشتم هست. ‌ های نقش ‌ بهترین بازی ، در زمان معرفی و بازاریابی بازی، وعده و وعیدهای 4 Fallout ، کارگردان بازی Todd Howard قبل از آن مطابقت نداشت و نه تنها یک ‌ زیادی را به طرفداران داد. بازی نهایی ابتدا با تبلیغات های قبلی به نمایش ‌ اثر انقالبی نبود، بلکه نتوانست پیشرفت عظیمی را نسبت به نسخه را پنهان کند. 4 Fallout تواند خوب بودن ‌ این تفاسیر، باز هم کسی نمی ‌ بگذارد. با همه این بازی در کنار آزادی عمل وحشتناکی که سری به اون معروف است، داستانی نسبتا مهیج، کند. هرچند ‌ ای را به مخاطب ارائه می ‌ کننده ‌ پلی به شدت سرگرم ‌ مبارزات مدرنیزه شده و گیم های آن خرده گرفت، اما لذت واقعی ‌ شود به گرافیک بصری و فنی بازی و انیمیشن ‌ کماکان می های ‌ و موجودات خطرناک که تحت تاثیر بمب ‌ در جهان آن نهفته است. سرزمین 4 Fallout از های مخفی و کارآمد که در سرتاسر جهان بازی پخش شدند و ‌ ای قرار گرفتند، آیتم ‌ هسته هایی که به خون شما تشنه هستند، همگی بخشی از هویت این جهان به شمار ‌ دشمن ای درنگ نکنید. ‌ اید، لحظه ‌ را تجربه نکرده 4 Fallout آیند. خالصه اینکه، اگر تا به امروز ‌ می

Elden Ring ، یعنی From Software و Miyazaki جدیدترینبازیاینلیست،آخرینمحصول را در چندین درجه با تحول و انقالب همراه کرد، Souls Like های ‌ است. این بازی نه تنها بازی ای از تمام ‌ کتابچه Elden Ring رود. ‌ باز هم به شمار می ‌ های جهان ‌ بلکه نقطه عطفی در بازی در طول زندگی خودشان کسب کردند. R.R Martin و Miyazaki ای است که ‌ دانش و تجربه جهان باز به آن شباهت دارد، با این Dark Souls همان چیزی است که یک Elden Ring شد در چنین فرمولی ارائه داد. بازی در سرزمین ‌ ای است که می ‌ تفاوت که بهترین خروجی جریان دارد، جهانی با اسرار و خطرات تاریکش، Lands Between ای به نام ‌ نفرین شده کند. بازیکن ‌ ها شما را در خودش غرق می ‌ هایبزرگش،ساعت ‌ کننده و چالش ‌ وسعت دیوانه شود تا تمامی ‌ فراخونده می Lands Between تبعید شده به جهان Tarnished در نقشیک لردها را از بین ببرد؛ این ماموریت اصلی شما در تمام بازی خواهد بود. داستان بازی به قدری ها و اسرارهای جدید هستید، همین باعث ‌ مرموز و شنیدنی است که مجبور به کشف محیط Miyazaki های ‌ شود که اکتشاف و جستجو در بازی دارای ارزش خاصی بشود. در بازی ‌ می هم از این Elden Ring سرایی، همیشه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشتند؛ ‌ جهان و داستان بزرگتر From Software های قبلی ‌ قضیه دور نیست. از آنجا که جهان بازی از تمام ساخته طلبد. اما ‌ های جدید می ‌ است، پس انگیزه دو برابر و بیشتری را برای اکتشاف و کشف داستان Elden Ring شود. ‌ پلی خالصه می ‌ ، در بخش گیم Souls Like های ‌ ترین جزء در تمام بازی ‌ مهم ای ‌ ها مشغول بازی شده و ذره ‌ توانید ساعت ‌ کننده است که می ‌ پلی سرگرم ‌ به قدری در گیم از Sekiro کاری و پریدن که اولین بار در ‌ های مخفی ‌ احساس تکرار و خستگی نکنید. قابلیت تبدیل به معجونی کارآمد شده است. به لطف ویژگی Elden Ring ها استفاده شده بود، د ر ‌ آن خواهید بروید و رازهای پنهان آن منطقه را کشف ‌ ای که می ‌ توانید به هر نقطه ‌ پریدن، عمال می Elden Ring چنینی را تا به امروز تجربه نکردند، ‌ هایسختاین ‌ کنید. حتی برای کسایی که بازی اکنون ‌ رود، هم ‌ به شمار می 2022 تواند بهترین شروع باشد. این بازی که محصول سال ‌ می و کامپیوترهای شخصی در دسترس است. PlayStation و Xbox های ‌ روی کنسول ‌ به

69

www . polmagazine . com

Powered by