POL Magazine No.19 Turkey

را نداشته باشید. Red Dead Redemption اولین ‌ ای بابت عدم تجربه ‌ نگرانی روینسخهاول ‌ به Prequel درآمد یا ‌ بهعبارتی،دومیننسخهاینبازییکپیش Red Dead Redemption2 است. اگر بخواهیم وارد مبحث گرافیک شویم، کند! این ‌ های دیگر این لیست را از نظر جزئیات زیر می ‌ مثل لودر اکثر بازی بازی تابلوی نقاشی، اصل هنر و طبیعت زیبایی است که زیباترین محصول آورد. ‌ را پدید می Rockstar به قدری در جزئیات این بازی حساسیت و دقت به خرج داده که Rockstar ها را حتی در طول تجربه خود متوجه نشده ‌ ممکن است تعداد زیادی از آن بدون شک یکی از بهترین و Red Dead Redemption2 باشید. دنیای باز است. از اتفاقات و وقایع ‌ های جهان ‌ شده در بازی ‌ ترین جهان خلق ‌ پویا تصادفی که ممکن است در هر لحظه و هر نقطه بازی ر خ بدهد بگیرید، تا هوش وهوای زیبا و منحصر به فرد. ‌ مصنوعی دشمنان، حیوانات و حتی سیستم آب آفرینی کامل نیست، با ‌ یک بازی نقش Red Dead Redemption2 با اینکه این حال آزادی عملی زیادی در نحوه بازی کردن شما وجود دارد. همین مهم PlayStation های ، ‌ کند. این بازی روی کنسول ‌ ارزش تکرار بازی را چند برابر می و کامپیوترهای شخصی در دسترس است. حتی اگر این بازی را یک بار Xbox دوباره را دارد. ‌ ارزش تجربه Red Dead Redemption2 تجربه کردید،

باز تهیه کرد و بازی ‌ های جهان ‌ شود لیستی از بازی ‌ در کل نمی را در آن قرار نداد. عنوان ذکر شده در سال Red Dead Redemption2 سازی جهان، یعنی ‌ های بازی ‌ ترین شرکت ‌ توسط یکی از معروف 201 8 سال از انتشار آخرین بازی 5 ً ، منتشر شد. تقریبا Rockstar Games صبرانه برای بازی بعدی این شرکت ‌ گذشت و هواداران بی ‌ می Rockstar ها، این ابرشرکت آمریکایی دنباله ‌ بینی ‌ کردند. مطابق پیش ‌ روزشماری می Red Dead Redemption2 را معرفی کرد. Red Dead Redemption توانید صدها ساعت در جهان زیبا و پُرجزئیاتش ‌ عنوانی است که می پلی هستند، ‌ که عناوینی مبتنی بر گیم GTA های ‌ غرق شوید. برخالف بازی ها همواره بر ارائه داستانی شنیدنی و خاص تمرکز داشتند. Red Dead هایی است ‌ یکی از بهترین قصه Red Dead Redemption2 داستان سواری ‌ ها، اسب ‌ توانید در صنعت گیم بشنوید و جدای از این ‌ که می ها، شکار حیوانات ‌ در جهان بازی، شلیک و تیراندازی به مغز دشمن توانید از آن لذت نبرید. این ‌ اهلی و وحشی و... چیزی است که ابدا نمی دهد. ‌ باز را شکل می ‌ های جهان ‌ بازی دارای هویتی است که هویت بازی اش ‌ و باند خالفکاری Arthur Morgan داستان بازی، ماجرای پُرفراز و نشیب دهد، یعنی ‌ کند. وقایع این بازی قبل از اتفاقات نسخه اول رخ می ‌ را تعریف می

68

المللے ‌ مجله فارسے زبان بین مجله پـــــــل،

Powered by